Welcome to

The Norwegian Anarchist Council
Norges Anarkistråd
Folkerådet - Skyggekabinettet
LIBERAL SOCIAL DEMOCRACY

ADVISED BY THE OSLO SCHOOL OF ECONOMICS - OSE/INDECO

www.indeco.no

ABOUT THE NORWEGIAN ANARCHIST COUNCIL (NACO):

The Norwegian Anarchist Council was founded and mandated by the Norwegian section of IFA-IAF - The Anarchist Federation of Norway, Anarkistføderasjonen i Norge (AFIN), at the Fourth Anarchist Biennial in Oslo medio December 1996, (see Christmas Report from AIT - Anarkistenes Informasjonstjeneste, 23.12.1996). The Anarchist Biennials are a series of international anarchist congress-seminars, starting with the first one in 1990, arranged by the North sections of IFA-IAF, i.e. the Northern Anarchist Confederation (NAC).

The 1996 Christmas Report from AIT recorded: This year we have not only greetings but a special present for the PM Thorbjørn Jagland who has put more (workers') councils on the agenda. We will not disappoint ...(the)... newly fledged PM. Perhaps most economic-political councils, Jagland's included, sometimes need a bit of competition... And the delegates of the people at the Storting may need some more consistent ideas to choose from when they shall express the will of the people in the best way. Since Norway at the present time is an anarchist economic-political system, the anarchist voice of opinion is of special interest...

Since December 1996 NACO has worked with firmness vis-à-vis the Storting and the council at the central administration, also called the state council (STACO), and other important branches of the Norwegian Anarchist system. The main resolutions of NACO, and their historical contexts, are reported at the links "NACO's Resolutions Etc." and "Folkebladet/IJ@"above, and at "More from Norway" at the link-page below. The NACO makes use of anarchist principles, i.e. socialism and autonomy, efficiency and fairness, the IFA-principles, the Oslo Convention, anarchist human rights & ethics and the economical-political map, related to concrete political situations, in the framing of the resolutions and direct actions. NACO is elected by the network of the Anarchist Federation of/in Norway, AFIN, at the International Anarchist Congresses - the Anarchist Biennials, as spokespersons for the federation and anarchist network in Norway, between congresses. In matters assumed controversial the network is consulted for discussion and the broadest possible consensus. Of course anarchists that do not agree are free to speak for themselves, and NACO is not a central committee, but purely an advising organ.

In an anarchy of low degree, as Norway is at present, with ca 54% degree of anarchy, and ca 46% authoritarian degree, see Dagens Næringsliv (The Industrial life of today, the main economical newspaper of Norway) no 2/3 june 2007 and Finansavisen (The Financial newspaper) Wednesday 17. October 2007, the politics are to a large degree formed via the discussion in the public space. NACO, via the AIIS, and most of the media in general, have an important role to play in this matter, attacking authoritarian tendencies and supporting the libertarian. NACO is a libertarian voice in forming the day to day practical politics in the Anarchy of Norway, via the public space, and is not so occupied with the anarchist ideal, although it is never forgotten.

The most of the other workers' co-operate councils initiated by Jagland & Co, collapsed after the commune elections in 1999 (se Dagsavisen 09. 12. 2001 p. 7), but the Anarchist Council is still going strong, forming a libertarian junction between the people and the bureaucracy broadly defined in Norway. Dagsavisen writes the council movement was a great success, and it still is for the anarchist council. Anarchists and other people who have cases to put forward vis-à-vis the Storting or the State Council (STACO) etc., may write a petition in an e-mail to NACO. If NACO supports it, they will frame a resolution and/or take other direct actions to promote the case. "State" here means central administration, not archy.

NACO sometimes works in co-operation with the Anarchist International Embassy, the Anarchist Federation of Norway (AFIN), the International Anarchist Tribunal (IAT) and the Anarchist International (AI), see links above, as well as the International Institute for Organization Research (IIFOR) see "links" below.

In 2002 the Norwegian shadow cabinet, i.e. the People's Council, as opposed to the Norwegian Council of State - the State Council (STACO), was officially founded as a branch of the Norwegian Anarchist Council, NACO. If STACO delivers significant non-libertarian/authoritarian advice to the Norwegian parliament, the Storting, the People's Council delivers libertarian alternatives to make competition and promote anarchist policy. The People's Council/ NACO works from the bottom, grassroots, and upwards. The NACO often makes resolutions based on the best of the material from other media, and gives it an anarchist approach.

NACO is a member of the Green Global Spring GGS with slogans: Less Than 1,5° C Global Warming! Drop Fossil Fuel! Green Energy! Full Employment! 5 % Green GDP growth! Small Income & Rank Differences! Down with the Gini-index to 20 %! Liberal Social-Democracy! Real & Green Democracy! Eco-Anarchy For Ever! Sufficient High Democracy Degree! Zero Population Growth!


AD LØNNSOPPGJØRET TIL VÅREN! DET STORE FOLKERANET MÅ TA SLUTT. FOLKET ER DE SOM IKKE HAR NOEN UNDER SEG I STILLINGEN, ALTSÅ I MOTSETNING TIL ØVRIGHETEN.
FOLKETS REALINNTEKT HAR GÅTT NED. BNP HAR ØKT. ØVRIGHETEN HAR FÅTT MER AV BNP. SE NEDENFOR. IWW.

Ad lønns- og inntekts-oppgjørene til våren mer generelt. Folkeranet må ta slutt. FOLKET er alle som ikke har noen under seg i stillingen sin, i motsetning til ØVRIGHETEN = BYRÅKRATIET bredt definert. ØVRIGHETEN inkluderer politikertoppene, LO-toppene og andre overordnede inklusive plutarkene (inntektstoppene) bredt definert, etc., både i privat og offentlig sektor. Nå er det KLASSEKAMP: FOLKET MOT ØVRIGHETEN. Landets inntekt, indikert ved Bruttonasjonalproduktet, BNP øker jevnt og trutt, også regnet i volum, dvs. korrigert for prisstigningen (inflasjonen). BNP regnet i volum er KAKEN i Norge, som skal deles mellom FOLKET og ØVRIGHETEN.

ØVRIGHETEN har forsynt seg grovt og stadig mer av kaken, mens FOLKET, grasrota, har hatt realinntektsnedgang helt siden ca. 2015. Det er dette som er DET STORE FOLKERANET. ØVRIGHETEN har robbet FOLKET. Når det gjelder kompensasjon for prisstigningen må en ta hensyn til at matprisene har steget mer enn den generelle konsumprisindeksen (KPI), og FOLKET har større andel av mat på husholdningsbudsjettet enn ØVRIGHETEN. Inntektsøkningen for FOLKET må derfor være mye større enn den generelle KPI-økningen, for å få til realinntekts-vekst for FOLKET. Det må en være klar over når inntektsforhandlingene kommer i gang til våren. Først lønnsoppgjøret med LO vs NHO i spissen, så jordbruksoppgjøret og pensjonist-oppgjøret. NÅ MÅ FOLKERANET TA SLUTT, OG DET BLIR EN KRAFTIG REALINNTEKTSVEKST FOR FOLKET. FOLKET MÅ FÅ SIN RETTFERDIGE DEL AV KAKEN. OG ØVRIGHETEN MÅ DA FÅ MINDRE AV KAKEN. IWW.

PS. IWW & NØI-INDECO-OSE-NETTVERKET: Vi skal ikke bare få slutt på FOLKERANET i år. Vi krever at FOLKET får tilbake alt som har blitt stjålet siden ca. 2015. Dvs. alt som ØVRIGHETEN har stjålet fra FOLKET i de 9 årene siden 2015, med renter og rentes-rente. 21.02.2024.

PPS. SKAL VI UNNGÅ MYE PRISSTIGNING (INFLASJON) AV ÅRETS INNTEKTSOPPGJØR, MÅ DET IKKE GIS PROSENTILLEGG, MEN KUN KRONETILLEGG OG LITE TIL ØVRIGHETEN, MEST TIL FOLKET. SAMTIDIG BØR DET GIS SKATTELETTE TIL FOLKET, OG SKATTESKJERPELSE TIL ØVRIGHETEN.

IWW = INTERNATIONAL WORKERS OF THE WORLD: http://www.anarchy.no/iwwai.html.

07.04.2024. Resultatet av lønnsoppgjøret i frontfaget 2024. Sju kroner i generelt tillegg og 3,50 kroner i lavlønnstillegg, det er resultatet etter årets forhandlinger i industrien. Totalt er rammen etter årets oppgjør anslått til 5,2 prosent. Med en anslått prisstigning på 4,1 prosent i år, ligger alt an til økt kjøpekraft for store grupper i år. Et av Fellesforbundets hovedkrav i oppgjøret er en etter- og videreutdanningsreform for fagarbeidere. Det har partene blitt enige om, og regjeringen vil bidra aktivt for å få på plass en slik reform. Målet er å sikre kompetanse til omstilling, det grønne skiftet, teknologiutvikling og konkurransekraft. Om dette er tilstrekkelig til å få slutt på Det Store Folkeranet, er vi ganske usikre på, rapporterer International Workers of the World (IWW, seksjon Norge). Kilde: https://www.lo.no/hva-vi-mener/lonn/nyheter-om-lonnsoppgjoret-2024/frontfaget/.

17.04.2024. Bønder demonstrerer mot statsrådet – skal sove utenfor Stortinget. Bønder fra hele landet har tatt plass foran Stortinget onsdag kveld. I morgen 18.04.2024 skal det stemmes over den omstridte inntektsberegningen for landbruket. Se: https://www.nrk.no/innlandet/bonder-demonstrerer-mot-inntektsberekningar-_-skal-sova-utanfor-stortinget-1.16848244. Kilde: NRK. Folkerådet (NACO) støtter bøndenes krav om et normal-årsverk på 1700 timer, som andre av Folket. Kilde: AIIS. 18.04.2024. Timetallet for bondens normal-årsverk redusert fra 1845 timer til 1750 timer etter press fra bøndene og anarkistene med flere. Det er flertall for dette på Stortinget. Kilde: AIIS.

AD THE SALARY SETTLEMENTS IN THE SPRINGTIME! THE GREAT ROBBERY OF THE PEOPLE MUST END. THE PEOPLE ARE THOSE WHO HAVE NO ONE BELOW THEM IN THEIR POSITION, IN OPPOSITION TO THE AUTHORITIES. THE PEOPLE'S REAL INCOME HAS DECREASED. GDP HAS INCREASED. THE AUTHORITIES HAVE RECEIVED MORE OF THE GDP. SEE BELOW. IWW.

Ad the salary and income settlements for the spring more generally. The robbery of the people must end. THE PEOPLE are all those who do not have anyone under them in their position, in contrast to the AUTHORITIES = THE BUREAUCRACY broadly defined. THE AUTHORITIES includes the top politicians, LO tops and other superiors including the plutarchs (income tops) broadly defined, etc., both in private and public sector. Now it's a CLASS STRUGGLE: THE PEOPLE AGAINST THE AUTHORITIES. The country's income, indicated by the Gross Domestic Product, GDP is increasing steadily, also calculated in volume, i.e. corrected for the rise in prices (inflation). GDP calculated in volume is the CAKE in Norway, which must be shared between the PEOPLE and the AUTHORITIES.

THE AUTHORITIES has roughly and increasingly supplied itself with more and more of the cake, while the PEOPLE, the grassroots, have had a decline in real income ever since approx. 2015. This is THE GREAT ROBBERY OF THE PEOPLE. THE AUTHORITIES have robbed the PEOPLE. When it comes to compensation for the price increase, one must take into account that food prices have risen more than the general consumer price index (CPI), and the PEOPLE have a larger share of food in the household budget than the AUTHORITIES . The increase in income for the PEOPLE must therefore be much greater than the general CPI increase, in order to achieve real income growth for the PEOPLE. One must be aware of that when the income negotiations get underway in the spring. First the salary settlement with LO vs NHO at the forefront, then the agricultural settlement and the pensioner settlement. NOW THE ROBBERY OF THE PEOPLE MUST END, AND THERE MUST BE A STRONG REAL INCOME GROWTH FOR THE PEOPLE. THE PEOPLE MUST GET THEIR FAIR SHARE OF THE CAKE. AND THE AUTHORITIES MUST THEN GET LESS OF THE CAKE. IWW.

PS. IWW & NØI-INDECO-OSE NETWORK: We must not only put an end to THE ROBBERY OF THE PEOPLE this year. We demand that the PEOPLE get back everything that has been stolen since approx. 2015. That is everything that the AUTHORITIES have stolen from the PEOPLE in the 9 years since 2015, with interest and compound interest. 21/02/2024.

PPS. IF WE ARE TO AVOID A LOT OF PRICE RISE (INFLATION) OF THIS YEAR'S INCOME SETTLEMENTS, THERE MUST NOT BE A PERCENTAGE SUPPLEMENT, BUT ONLY A MONEY (KRONE) SUPPLEMENT AND A LITTLE TO THE AUTHORITIES , MOST TO THE PEOPLE. AT THE SAME TIME, TAX REDUCTION SHOULD BE GIVEN TO THE PEOPLE, AND TAX INCREASES TO THE AUTHORITIES .

IWW = INTERNATIONAL WORKERS OF THE WORLD: http://www.anarchy.no/iwwai.html.


To see some more of NACO's resolutions, click on "NACO's Resolutions Etc." above.
To see even more of NACO's resolutions, use the anarchist search engine at Links and search for "Norges Anarkistråd" and "NACO".

Links

Contact NACO? - Click here!