Google international translation tool - Norwegian to English and more

- IAT-
The black star is the official symbol of IAT, together with the red shadow it means anarchism

The International Anarchist Tribunal

The official pages of the International Anarchist Tribunal of IFA-IAF-AI, founded 1982.


Links

Contact IAT - Click here!

Picture above made by cego - all credits to him - brown cards made by papers.com - all credtits to them

The IAT official website is http://www.anarchy.no/iat.html


Brune Kort til Dag Einar Thorsen og SNL

Dag Einar Thorsen, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, i en artikkel om "Anarki" i Store Norske Leksikon (SNL), misbruker ordet anarki. Han bruker ordet anarki i den feilaktige betydningen oklarki (pøbelvelde bredt definert - inkludert kaos og lovløse tilstander etc.). Vi siterer:  "Anarki ... [er] ... lovløse tilstander ... kaos, uorden og lovløshet." Dette er feil. I realiteten innebærer begrepet anarki optimal orden og lov,  -  ikke oklarki (inkludert kaos og lovløse tilstander etc.). Oklarki og anarki er rake motsetninger. Thorsen blander sammen de diamentralt motsatte tingene anarki og oklarki på lignende måte som Storebror blandet sammen krig og fred i Orwells "1984". En slik sammenblanding er autoritær "1984" "nytale", og fortjener Brunt Kort.

Slutt med å opptre som Storebror Dag Einar Thorsen og SNL! Bruk ordene anarki, anarkistisk og anarkisk på korrekt måte i fremtiden! Bruk uttrykk som oklarki (pøbelvelde bredt definert), pøbelvelde, pøbelherrevelde, kaos, uorden og lovløshet etc., når det er slike tilstander/styresett. Kall det ikke anarki - for det er feil! Det blir Brune Kort til SNL og Dag Einar Thorsen  for dette alvorlige bruddet på Oslo-konvensjonen.  Vi følger opp med 10 fakta om anarki, anarkisk, anarkisme og anarkister og deretter tar vi med hele artikkelen om "Anarki" fra SNL, og kommenterer hvor den strider mot fakta og Oslo-konvensjonen punktvis:

1. Anarki, anarkisk og anarkisme betyr "system og styring uten hersker(e), dvs. samarbeid uten undertrykkelse, tyranni og slaveri". Kort sagt an-ark-i = [(an = uten - ark = hersker(e) - i = system (inkludert optimal orden og lov) og styring, som i monark-i]. Anarki, anarkisme og anarkisk er effektivt og rettferdig system og styring uten topptung samfunnspyramide økonomisk og/eller politisk/administrativt - i inntekt og/eller rang, dvs. signifikant [betydelig] horisontal organisasjon - reelt demokrati.

2. Det økonomisk-politiske kartet:


"

 

Anarkigraden er 100% - autoritærgraden innenfor den anarkistiske kvadranten. (Esquerda betyr venstre, og direita betyr høyre. Stjernen indikerer det norske økonomiske-politiske systemet etter den fløyels-revolusjonerende endringen i anarkistisk retning i 1994/95.)

3. Autoritære blander notorisk sammen anarki, anarkistisk, anarkisk og anarkisme med autoritære tendenser: kaos, uorden, mobbing, lovløshet, jungelens lov, kriminalitet, opptøyer, tyveri, korrupsjon, narkotika, mafia, terrorisme, autokratisk styring, den sterkestes rett, antisosial tyrannisk oppførsel, etc., dvs. forskjellige typer herskere og underordnede, alt i alt oklarki (pøbelvelde, pøbelherrevelde - bredt definert).

4. Ordene anarki og anarkisk stammer fra gresk. Prefikset "an" betyr "negasjon av" som i anaerob kontra aerob og "ark (engelsk: arch, norsk: hersker/erke-)" betyr "hersker, dvs. i kontrast til underordnede", som i erkebiskop, erkeengel, erkehertug, erkeskurk, etc. NB! Enhver skurk, oklark/ist, er en hersker i forhold til ofrene. Således betyr anarki, anarkisme, anarkistisk, anarkisk, o.l., koordinering på like fot, uten herskere og underordnede, dvs. horisontal organisering og samvirke uten tvang/undertrykkelse - praktisk talt/nesten (signifikant, > 50% anarkigrad) eller ideelt (henimot 100% anarkigrad). Dette er det motsatte av de ovennevnte autoritære tendensene, dvs. forskjellige typer herskere og underordnede - generelt oklarki.

5. Oklarki har typisk mer enn 67% autoritærgrad. Anarki og anarkisk har lik eller mer enn 50% anarkigrad. Anarki og anarkisk er organisasjon generelt uten (signifikante) herskere, men ikke uten styring. Innflytelsen på styringen, økonomisk og politisk/administrativt, i privat og offentlig sektor, går generelt mer fra bunnen - grasrota – og oppover enn fra toppen og nedover. På midtpunktet av kartet er innflytelsen fra bunnen 50%. På toppen av kartet, det anarkiske og anarkistiske idealet, er innflytelsen fra bunnen 100%, eller organisasjonen er uten topp, 100% flat. Norge, Den Sveitsiske Konføderasjon og Island er anarkier av lav grad (anarkigrad > 50%, men mindre enn 60% - "lett anarkistisk, anarkisk - anarchist light"). Andre land er mer eller mindre autoritære (signifikant, > 50% autoritærgrad).

6. Anarkistene er mot oklarki, men også mot monarki, oligarki, polyarki, plutarki, matriarki, patriarki, hierarki, etc., dvs. signifikant og reelt, økonomisk og/eller politiske/administrativt. Alle former for signifikante arkier skulle bli gjort slutt på, praktisk talt henimot det ideelle.

7. Staten = regjeringen = autoriteter = arki må ikke blandes med offentlig sektor og sentraladministrasjonen. Staten definert i et bredt samfunnsperspektiv er arki, dvs. x-arki, hvor x kan være hva som helst annet enn ‘an’, det vil si topptung politisk/administrativ og/eller økonomisk samfunnspyramide (vertikal organisasjon). Statisme er en dimensjon av Staten og økonomisk plutarki, dvs. kapitalisme, den andre. Staten kan også være et oklarki, etc. Offentlig sektor og sentraladministrasjonen, ofte feilaktig kalt stat eller regjering eller autoritetene i Orwellsk "1984" nytale, hvis de er signifikant horisontalt organisert, dvs. uten topptung pyramide, er anarkistiske og anarkiske. En velfungerende offentlig sektor og sentraladministrasjon er nødvendig for anarki, det anarkiske og anarkisme. Staten kan være tilstede i flere former både i privat og offentlig sektor. Anarkistene er mot Staten generelt, både i offentlig og privat sektor.

8. Som nevnt er x-arki, hvor x kan være nesten alt, men ikke 'an', Staten i anarkistisk teori og i virkeligheten. Spesielt er anarkistene mot mislykkede stater (failed states), dvs. typisk rivaliserende polyarki/oligarki med oklarki - kaos og ultra-fascisme. Mislykkede stater er Stater, og de må ikke blandes sammen med anarki og anarkisk.

9. Anarkistene er selvfølgelig for anarki, anarkisk og anarkisme som definert ovenfor, og mot Staten som definert ovenfor. Anarkisme er det samme som anarki og anarkisk, men også den politiske tendensen som promoterer anarki og det anarkiske, og kunnskapen om anarkier og det anarkiske.

10. Det er et faktum at sosialister (anti-kapitalister) er delt i to leire, marxister og anarkister. Det er også et faktum at alle autoritære sosialister er marxister, ikke anarkister. Det er et faktum at oklarki (pøbelvelde bredt definert) er autoritært. Således er det et faktum at anti-kapitalistiske (sosialistiske) oklarkister er marxister, ikke anarkister, uavhengig av hva de må kalle seg eller flagge. Mediene og andre personer bør alltid rapportere fakta i slike tilfeller, ikke falskt å kalle anti-kapitalistiske oklarkister for anarkister.


Artikkelen "Anarki" i Store Norske Leksikon (SNL) av Dag Einar Thorsen, Universitetet i Sørøst-Norge ( https://snl.no/anarki ) med kommentarer i [...]:

Anarki er en betegnelse på en politisk tilstand der et område er uten en fungerende statsmakt eller annen overordnet myndighet [strider mot fakta nr. 1, 2, 5, 7 og 9, i den forstand at anarkistene er i mot Staten i betydningen vertikal organisasjon, men ikke mot "stat" i betydningen land og offentlig sektor og en sentraladministrasjon som er horisontalt organisert] . Dette området kan være territorium eller et landområde, men anarki kan også brukes i en overført betydning om lovløse tilstander innenfor en bestemt del av samfunnslivet, der staten ikke griper inn på samme måte som på andre felt [strider mot fakta nr. 1, 3, 4 og 5]. Vanligvis oppfattes anarki som et negativt ladet begrep, og ofte brukes det som et synonym til «kaos», «uorden» og «lovløshet» [strider mot fakta nr.  1, 3, 4 og 5]. I en slik negativ forstand omtales gjerne tilstandene i såkalte «svake stater» eller «mislykkede stater» som en form for anarki. I borgerkrigsrammede land som Afghanistan, Libya og Somalia har internasjonalt anerkjente myndigheter mistet kontrollen i deler av landet, og i flere områder finnes det derfor ikke en fungerende statsmakt [strider mot fakta nr. 2, 6, 7 og 8].

Anarkisme

I enkelte sammenhenger oppfattes imidlertid anarkiet som en ønskelig samfunnstilstand, der staten enten er betydelig svekket eller avskaffet fullstendig [må sees i sammenheng med fakta nr. 1, 2, 4, 5, 7 og 9]. Det gjelder særlig blant tilhengere av anarkismen, som legger til grunn at staten og den maktutøvelsen som den representerer er (stort sett) unødvendig og uønsket [må sees i sammenheng med fakta nr. 1, 2, 4, 5, 7 og 9]. I stedet legger anarkistene til grunn at mer harmoniske og rettferdige samfunn kan oppstå uten en overordnet tvangsmakt, fordi mennesker fra naturens side er sosiale og samarbeidsvillige, men at staten og markedsøkonomien gjør mennesker grådige og egoistiske [feilaktig fremstilling av anarkistene som naive, strider mot Oslo-konvensjonen første avsnitt i fotnote *].

Anarkismen har hatt innflytelse på enkelte radikale bevegelser i typiske overgangsfaser og krisetilstander, for eksempel blant republikanerne under den spanske borgerkrigen, og blant forkjempere for kurdisk selvstyre i Rojava, i den pågående krigen i Syria [det er marxisme, ikke anarkisme/anarki i Rojava]. De politiske forholdene i enkelte uveisomme grense- og fjellområder i blant annet Sørøst-Asia og Midtøsten kan også sies å være preget av anarki, uten at det dermed er sagt at lokalsamfunnene i disse områdene er lovløse eller kaotiske – selv om en stat i realiteten ikke er til stede i lokalbefolkningens dagligliv. 

Anarkibegrepet i studiet av internasjonal politikk

Anarki kan også brukes mer eller mindre nøytralt, som en beskrivelse av forholdene mellom verdens stater, siden det ikke finnes noen «stat» eller overordnet myndighet som kan regulere forholdene dem i mellom. I det statsvitenskapelige studiet av internasjonal politikk finner vi derfor betegnelsen anarki i en tredje betydning, som et ord for måten det internasjonale samfunnet i det minste dypest sett er organisert på. [Det er heller rivaliserende polyarki med mer eller mindre oklarki som er fremherskende i  forholdene mellom verdens land, enn anarki].


Mer informasjon? Føl deg fri til å ta grunnkurset i Anarkisme og andre -ismer: Klikk her!


Links