Google international translation tool - Norwegian to English and more

- IAT-
The black star is the official symbol of IAT, together with the red shadow it means anarchism

The International Anarchist Tribunal

The official pages of the International Anarchist Tribunal of IFA-IAF-AI, founded 1982.


Links

Contact IAT - Click here!

Picture above made by cego - all credits to him - brown cards made by papers.com - all credtits to them

The IAT official website is http://www.anarchy.no/iat.html


Brune Kort til Arild Engelsen Ruud, professor ved Universitetet i Oslo og NRK

06.08.2018 på NRK-Urix misbruker professor Arild Engelsen Ruud ordet anarkisk (anarkistisk). Han bruker ordet anarkisk i den feilaktige betydningen oklarki (pøbelvelde bredt definert) inkludert kaos. "Det er anarkiske tilstander på veiene, spesielt i hovedstaden Dhaka. Det er mange biler med falsk registrering og sjåfører som ikke har sertifikat. Det er tre ganger så mange biler i Bangladesh enn det som er registrert, fordi folk lager egne skilt med tilfeldige nummer", sier Ruud. Journalist Lars Dønvold-Myhre følger opp i ingressen med å hevde: "Studenter i Bangladesh har den siste uka demonstrert mot anarkiske tilstander på veiene. Utallige ulykker, sjåfører uten sertifikat og falske bilskilt dominerer trafikkbildet i landet." I realiteten innebærer begrepet anarkisk optimal orden og lov, ikke oklarki inkludert kaos. Oklarki inkludert kaos og anarki/anarkisk er rake motsetninger. Det blir Brune Kort til professor Arild Engelsen Ruud, Lars Dønvold-Myhre Journalist og NRK-Urix for dette alvorlige bruddet på Oslo-konvensjonen. Vi følger opp med 10 fakta om anarki, anarkisk, anarkisme og anarkister:

1. Anarki, anarkisk og anarkisme betyr "system og styring uten hersker(e), dvs. samarbeid uten undertrykkelse, tyranni og slaveri". Kort sagt an-ark-i = [(an = uten - ark = hersker(e) - i = system (inkludert optimal orden og lov) og styring, som i monark-i]. Anarki, anarkisme og anarkisk er effektivt og rettferdig system og styring uten topptung samfunnspyramide økonomisk og/eller politisk/administrativt - i inntekt og/eller rang, dvs. signifikant [betydelig] horisontal organisasjon - reelt demokrati.

2. Det økonomisk-politiske kartet:"

 

Anarkigraden er 100% - autoritærgraden innenfor den anarkistiske kvadranten. (Esquerda betyr venstre, og direita betyr høyre. Stjernen indikerer det norske økonomiske-politiske systemet etter den fløyels-revolusjonerende endringen i anarkistisk retning i 1994/95.)

3. Autoritære blander notorisk sammen anarki, anarkistisk, anarkisk og anarkisme med autoritære tendenser: kaos, uorden, mobbing, lovløshet, jungelens lov, kriminalitet, opptøyer, tyveri, korrupsjon, narkotika, mafia, terrorisme, autokratisk styring, den sterkestes rett, antisosial tyrannisk oppførsel, etc., dvs. forskjellige typer herskere og underordnede, alt i alt oklarki (pøbelvelde, pøbelherrevelde - bredt definert).

4. Ordene anarki og anarkisk stammer fra gresk. Prefikset "an" betyr "negasjon av" som i anaerob kontra aerob og "ark (engelsk: arch, norsk: hersker/erke-)" betyr "hersker, dvs. i kontrast til underordnede", som i erkebiskop, erkeengel, erkehertug, erkeskurk, etc. NB! Enhver skurk, oklark/ist, er en hersker i forhold til ofrene. Således betyr anarki, anarkisme, anarkistisk, anarkisk, o.l., koordinering på like fot, uten herskere og underordnede, dvs. horisontal organisering og samvirke uten tvang/undertrykkelse - praktisk talt/nesten (signifikant, > 50% anarkigrad) eller ideelt (henimot 100% anarkigrad). Dette er det motsatte av de ovennevnte autoritære tendensene, dvs. forskjellige typer herskere og underordnede - generelt oklarki.

5. Oklarki har typisk mer enn 67% autoritærgrad. Anarki og anarkisk har lik eller mer enn 50% anarkigrad. Anarki og anarkisk er organisasjon generelt uten (signifikante) herskere, men ikke uten styring. Innflytelsen på styringen, økonomisk og politisk/administrativt, i privat og offentlig sektor, går generelt mer fra bunnen - grasrota – og oppover enn fra toppen og nedover. På midtpunktet av kartet er innflytelsen fra bunnen 50%. På toppen av kartet, det anarkiske og anarkistiske idealet, er innflytelsen fra bunnen 100%, eller organisasjonen er uten topp, 100% flat. Norge, Den Sveitsiske Konføderasjon og Island er anarkier av lav grad (anarkigrad > 50%, men mindre enn 60% - "lett anarkistisk, anarkisk - anarchist light"). Andre land er mer eller mindre autoritære (signifikant, > 50% autoritærgrad).

6. Anarkistene er mot oklarki, men også mot monarki, oligarki, polyarki, plutarki, matriarki, patriarki, hierarki, etc., dvs. signifikant og reelt, økonomisk og/eller politiske/administrativt. Alle former for signifikante arkier skulle bli gjort slutt på, praktisk talt henimot det ideelle.

7. Staten = regjeringen = autoriteter = arki må ikke blandes med offentlig sektor og sentraladministrasjonen. Staten definert i et bredt samfunnsperspektiv er arki, dvs. x-arki, hvor x kan være hva som helst annet enn ‘an’, det vil si topptung politisk/administrativ og/eller økonomisk samfunnspyramide. Statisme er en dimensjon av Staten og økonomisk plutarki, dvs. kapitalisme, den andre. Staten kan også være et oklarki, etc. Offentlig sektor og sentraladministrasjonen, ofte feilaktig kalt stat eller regjering eller autoritetene i Orwellsk "1984" nytale, hvis de er signifikant horisontalt organisert, dvs. uten topptung pyramide, er anarkistiske og anarkiske. En velfungerende offentlig sektor og sentraladministrasjon er nødvendig for anarki, det anarkiske og anarkisme. Staten kan være tilstede i flere former både i privat og offentlig sektor. Anarkistene er mot Staten generelt, både i offentlig og privat sektor.

8. Som nevnt er x-arki, hvor x kan være nesten alt, men ikke 'an', Staten i anarkistisk teori og i virkeligheten. Spesielt er anarkistene mot mislykkede stater (failed states), dvs. typisk rivaliserende polyarki/oligarki med oklarki - kaos og ultra-fascisme. Mislykkede stater er Stater, og de må ikke blandes sammen med anarki og anarkisk.

9. Anarkistene er selvfølgelig for anarki, anarkisk og anarkisme som definert ovenfor, og mot Staten som definert ovenfor. Anarkisme er det samme som anarki og anarkisk, men også den politiske tendensen som promoterer anarki og det anarkiske, og kunnskapen om anarkier og det anarkiske.

10. Det er et faktum at sosialister (anti-kapitalister) er delt i to leire, marxister og anarkister. Det er også et faktum at alle autoritære sosialister er marxister, ikke anarkister. Det er et faktum at oklarki (pøbelvelde bredt definert) er autoritært. Således er det et faktum at anti-kapitalistiske (sosialistiske) oklarkister er marxister, ikke anarkister, uavhengig av hva de må kalle seg eller flagge. Mediene og andre personer bør alltid rapportere fakta i slike tilfeller, ikke falskt å kalle anti-kapitalistiske oklarkister for anarkister.


Mer informasjon? Føl deg fri til å ta grunnkurset i Anarkisme og andre -ismer: Klikk her!


Links