Google international translation tool - Norwegian to English and more

- IAT-
The black star is the official symbol of IAT, together with the red shadow it means anarchism

The International Anarchist Tribunal

The official pages of the International Anarchist Tribunal of IFA-IAF-AI, founded 1982.


Links

Contact IAT - Click here!

Picture above made by cego - all credits to him - brown cards made by papers.com - all credtits to them

The IAT official website is http://www.anarchy.no/iat.html


Brune Kort til Ruth Vatvedt Fjeld, språkprofessor ved Universitetet i Oslo og NRK

31.08.2018 på NRK-Lindmo talkshow misbruker språkprofessor Ruth Vatvedt Fjeld ordet anarki. Hun bruker ordet anarki i den feilaktige betydningen oklarki (pøbelvelde bredt definert) inkludert kaos. "Hvis man ikke har noen grenser, så blir det anarki", hevder Ruth Vatvedt Fjeld. Dette er feil. I realiteten innebærer begrepet anarki optimal orden og lov, klare grenser -  ikke oklarki inkludert kaos. Oklarki inkludert kaos og anarki er rake motsetninger.

Ruth Eldbjørg Vatvedt Fjeld (født 8. mai 1948 i Aremark) er en norsk professor i leksikografi og målføregransking ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. Fjeld har tidligere vært NRKs språkkonsulent for bokmål. Hun er nå pensjonert. Hun blander sammen de diamentralt motsatte tingene anarki og oklarki inkludert kaos på lignende måte som Storebror blandet sammen krig og fred i Orwells "1984". En slik sammenblanding er autoritær "1984" "nytale", og fortjener Brunt Kort.

Slutt med å opptre som Storebror Ruth Eldbjørg Vatvedt og NRK! Bruk ordene anarki , anarkistisk og anarkisk på korrekt måte i fremtiden! Bruk uttrykk som oklarki (pøbelvelde bredt definert), pøbelvelde, pøbelherrevelde, kaos, etc, når det er slike tilstander/styresett. Kall det ikke anarki - for det er feil! Det blir Brune Kort til NRK ved Anne Lindmo og Ruth Vatvedt Fjeld for dette alvorlige bruddet på Oslo-konvensjonen. Grenseløshet skaper kaos, ikke anarki… Anarkistene  har klare grenser for hva vi finner oss i av misbruk av anarkibegrepene! Vi følger opp med 10 fakta om anarki, anarkisk, anarkisme og anarkister:

1. Anarki, anarkisk og anarkisme betyr "system og styring uten hersker(e), dvs. samarbeid uten undertrykkelse, tyranni og slaveri". Kort sagt an-ark-i = [(an = uten - ark = hersker(e) - i = system (inkludert optimal orden og lov) og styring, som i monark-i]. Anarki, anarkisme og anarkisk er effektivt og rettferdig system og styring uten topptung samfunnspyramide økonomisk og/eller politisk/administrativt - i inntekt og/eller rang, dvs. signifikant [betydelig] horisontal organisasjon - reelt demokrati.

2. Det økonomisk-politiske kartet:"

 

Anarkigraden er 100% - autoritærgraden innenfor den anarkistiske kvadranten. (Esquerda betyr venstre, og direita betyr høyre. Stjernen indikerer det norske økonomiske-politiske systemet etter den fløyels-revolusjonerende endringen i anarkistisk retning i 1994/95.)

3. Autoritære blander notorisk sammen anarki, anarkistisk, anarkisk og anarkisme med autoritære tendenser: kaos, uorden, mobbing, lovløshet, jungelens lov, kriminalitet, opptøyer, tyveri, korrupsjon, narkotika, mafia, terrorisme, autokratisk styring, den sterkestes rett, antisosial tyrannisk oppførsel, etc., dvs. forskjellige typer herskere og underordnede, alt i alt oklarki (pøbelvelde, pøbelherrevelde - bredt definert).

4. Ordene anarki og anarkisk stammer fra gresk. Prefikset "an" betyr "negasjon av" som i anaerob kontra aerob og "ark (engelsk: arch, norsk: hersker/erke-)" betyr "hersker, dvs. i kontrast til underordnede", som i erkebiskop, erkeengel, erkehertug, erkeskurk, etc. NB! Enhver skurk, oklark/ist, er en hersker i forhold til ofrene. Således betyr anarki, anarkisme, anarkistisk, anarkisk, o.l., koordinering på like fot, uten herskere og underordnede, dvs. horisontal organisering og samvirke uten tvang/undertrykkelse - praktisk talt/nesten (signifikant, > 50% anarkigrad) eller ideelt (henimot 100% anarkigrad). Dette er det motsatte av de ovennevnte autoritære tendensene, dvs. forskjellige typer herskere og underordnede - generelt oklarki.

5. Oklarki har typisk mer enn 67% autoritærgrad. Anarki og anarkisk har lik eller mer enn 50% anarkigrad. Anarki og anarkisk er organisasjon generelt uten (signifikante) herskere, men ikke uten styring. Innflytelsen på styringen, økonomisk og politisk/administrativt, i privat og offentlig sektor, går generelt mer fra bunnen - grasrota – og oppover enn fra toppen og nedover. På midtpunktet av kartet er innflytelsen fra bunnen 50%. På toppen av kartet, det anarkiske og anarkistiske idealet, er innflytelsen fra bunnen 100%, eller organisasjonen er uten topp, 100% flat. Norge, Den Sveitsiske Konføderasjon og Island er anarkier av lav grad (anarkigrad > 50%, men mindre enn 60% - "lett anarkistisk, anarkisk - anarchist light"). Andre land er mer eller mindre autoritære (signifikant, > 50% autoritærgrad).

6. Anarkistene er mot oklarki, men også mot monarki, oligarki, polyarki, plutarki, matriarki, patriarki, hierarki, etc., dvs. signifikant og reelt, økonomisk og/eller politiske/administrativt. Alle former for signifikante arkier skulle bli gjort slutt på, praktisk talt henimot det ideelle.

7. Staten = regjeringen = autoriteter = arki må ikke blandes med offentlig sektor og sentraladministrasjonen. Staten definert i et bredt samfunnsperspektiv er arki, dvs. x-arki, hvor x kan være hva som helst annet enn ‘an’, det vil si topptung politisk/administrativ og/eller økonomisk samfunnspyramide. Statisme er en dimensjon av Staten og økonomisk plutarki, dvs. kapitalisme, den andre. Staten kan også være et oklarki, etc. Offentlig sektor og sentraladministrasjonen, ofte feilaktig kalt stat eller regjering eller autoritetene i Orwellsk "1984" nytale, hvis de er signifikant horisontalt organisert, dvs. uten topptung pyramide, er anarkistiske og anarkiske. En velfungerende offentlig sektor og sentraladministrasjon er nødvendig for anarki, det anarkiske og anarkisme. Staten kan være tilstede i flere former både i privat og offentlig sektor. Anarkistene er mot Staten generelt, både i offentlig og privat sektor.

8. Som nevnt er x-arki, hvor x kan være nesten alt, men ikke 'an', Staten i anarkistisk teori og i virkeligheten. Spesielt er anarkistene mot mislykkede stater (failed states), dvs. typisk rivaliserende polyarki/oligarki med oklarki - kaos og ultra-fascisme. Mislykkede stater er Stater, og de må ikke blandes sammen med anarki og anarkisk.

9. Anarkistene er selvfølgelig for anarki, anarkisk og anarkisme som definert ovenfor, og mot Staten som definert ovenfor. Anarkisme er det samme som anarki og anarkisk, men også den politiske tendensen som promoterer anarki og det anarkiske, og kunnskapen om anarkier og det anarkiske.

10. Det er et faktum at sosialister (anti-kapitalister) er delt i to leire, marxister og anarkister. Det er også et faktum at alle autoritære sosialister er marxister, ikke anarkister. Det er et faktum at oklarki (pøbelvelde bredt definert) er autoritært. Således er det et faktum at anti-kapitalistiske (sosialistiske) oklarkister er marxister, ikke anarkister, uavhengig av hva de må kalle seg eller flagge. Mediene og andre personer bør alltid rapportere fakta i slike tilfeller, ikke falskt å kalle anti-kapitalistiske oklarkister for anarkister.


Mer informasjon? Føl deg fri til å ta grunnkurset i Anarkisme og andre -ismer: Klikk her!


Links