KOMMUNEVALGDEBATT 2003 
Vedlegg til http://www.anarchy.no/kommun03.html


Litt om hvorfor anarkistene boikotter RV og Frp - og litt om at anarkister kan være liberale.

>-----Opprinnelig melding-----
> Fra: Therese Aune
> Sendt: 15. august 2003 14:24
> Til: fb@anarchy.no
> Emne: Hmmmmm....

Jeg vet ikke helt om det er meningen at man i det hele tatt skal ta deres
bevegelse seriøst! Det der er det minst saklige jeg noensinne har vært
borti. Selv er jeg med i rød ungdom og er verken for boikottelse av Frp
eller RV, selv om jeg ofte synes at Frp-politikere sier mye idiotisk.

Forresten er man virkelig ikke anarkist om man er liberal, dere får slå opp
i fremmedordboka litt oftere,

Hilsen Therese


Her følger et punktvis svar på debattinnlegget fra Therese Aune:

> Jeg vet ikke helt om det er meningen at man i det hele tatt skal ta deres
> bevegelse seriøst!  

Jo, den er vel like seriøs som RU i hvertfall  

>Det der er det minst saklige jeg noensinne har vært
> borti. Selv er jeg med i rød ungdom og er verken for boikottelse av Frp
> eller RV, selv om jeg ofte synes at Frp-politikere sier mye idiotisk.  

Vi mener RV og Frp er de mest autoritære partiene i Norge, de ligger nær 67% autoritærgrad på det økonomisk-politiske kartet. Derfor boikottes disse partiene (sammen med andre autoritære, fra andre partier), se kartet nedenfor:  

*) The stars indicate the position of the Norwegian economical-political system after the revolutionary change in 1994/95.


> forresten er man virkelig ikke anarkist om man er liberal,  

Uttrykket liberal brukes vanligvis om liberalister, men kan også brukes om sosialindividualistiske anarkister. Den kjente sosialindividualisten Bertrand Russel ble f.eks også karakterisert som liberal. Det går altså an å være liberal og samtidig anarkist. Dessuten har samarbeidet mellom grønn-sosialistene i Sp, anarkistene og Venstre røtter tilbake til "Grønt Gras"- koalisjonen i studentpolitikken på 1970 og 1980 tallet, så det er historiske tradisjoner for dette. Den praktiske anarkismen i Norge i dag er ofte en mellomform mellom marxistisk sosialdemokrati og sosial-liberalisme på det økonomisk-politiske kartet, og det norske systemet sett under ett er også en slik sosialindividualistisk mellomform, i dag på ca 54% anarkigrad (det har økt litt siden 19945/95 da graden var på 53%, se * på kartene). Dette er imidlertid nokså langt fra det anarkistiske idealet på toppen av kartet, så kampen mot autoritære tendenser (46%) er langt fra over. Mange anarkister er sterkt opptatt av det anarkistiske idealet og for disse fremstår 53-54% anarki som nokså lite, selv om det altså er signifikant anarkistisk og derfor er anarki og anarkisme i Norge i dag (om enn av nokså lav grad som sagt)

>dere får slå opp i fremmedordboka litt oftere,  

Fremmedordbøker er ofte nokså misvisende og vanligvis alt for enkle. De er spesielt ikke å stole på når det gjelder anarki, anarkist, anarkistisk og anarkisme og det frihetlige -  begrepene. En grei definisjon av anarkisme finner du i kapitlet "Anarchism defined" på http://www.anarchy.no/ai.html 

> Hilsen Therese  

Mvh AU og Folkebevegelsen  

PS. Ser frem til fortsatt dialog. Vi har også dialog med andre fra RU.


Anarkisme er ikke lovløse tilstander m.v.

----- Original Message -----
From: Therese Aune
To:
The International Anarchist Tribunal
Sent: Friday, September 05, 2003 10:04 PM
Subject:
Hei!

Jeg er egentlig litt nysgjerrig på hvordan dere mener at et anarkistisk samfunn skal kunne fungere... Anarkisme handler jo om opprør og vil jo bli et samfunn uten regler og lover. Betyr det at alle bare kan gjøre som de vil? Man må jo ha et visst system! Og, er dere  motstandere av det frie demokrati, siden dere boikotter frp og rv? Selv stemmer jeg rv og er glad for at jeg har muligheten!

HilsenTherese

Her følger et punktvis svar:

>Jeg er egentlig litt nysgjerrig på hvordan dere mener at et anarkistisk samfunn skal kunne fungere...

Norge er i dag et anarki, riktignok av lavere grad, men betydelig -  med ca 54% anarkigrad. Dette innebærer at det er en del autoritære tendenser, ca 46%, men det forhindrer ikke at det fungerer. Norge er altså et fungerende anarkistisk samfunn, men du tenker kanskje på et anarki av høyere, kanskje mye høyere grad, f.eks 80-90 % anarkigrad? Til dette er å si at lov og rettssystemet også i slike tilfeller vil ha en viss likhet med det vi har idag, men være en del mer frihetlig innrettet, bl.a. mer innrettet på side- og likestilling enn over og underordning i rang og lønn.

> Anarkisme handler jo om opprør og vil jo bli et samfunn uten regler og lover.

Anarki betyr "system og styring uten hersker(e)" og går ut på samarbeid uten undertrykkelse, slaveri og tyranni. Dette utelukker på ingen måte regler og lover, jevnfør f.eks (click on:) http://www.anarchy.no/lov1.html. Vi går inn for frihetlig lov og rett. Så lenge det finnes autoritære tendenser, som i Norge i dag på ca 46%, vil man kjempe mot disse, kall det gjerne opprør, men da på en ryddig måte og med verdighet - altså ikke opptøyer og lignende, og kampen er ikke rettet mot det som er bra, dvs de overveiende ca 54% anarkistiske tendenser som det er i Norge i dag. Anarkistene kjemper mot de autoritære tendensene i samfunnet på politisk lovlig måte. Vi er ikke bråkmakere eller tilhengere av pøbelvelde i vid forstand dvs oklarki. Oklarki og anarki er motsatte ting, og anarkister er ikke oklarkister. Anarkisme betyr altså ikke et samfunn uten lover og regler, men et samfunn med overveiende frihetlige - ikke autoritære - lover og regler. Dette spørsmålet er, som med anarki og anarkisme i alminnelighet, et spørsmål om grader. Lover og regler kan være mer eller mindre frihetlige kontra autoritære, og anarkistene jobber altså for å få utarbeidet et mer frihetlig lovverk i Norge, f.eks en skjerping av arbeidsmiljøloven for å hindre mobbing på arbeidsplassene, en skjerping av likestillingsloven, etc.

>Betyr det at alle bare kan gjøre som de vil?

Nei, det betyr det ikke - et samfunn med en høy grad av anarki vil som sagt ha frihetlige lover og et ditto rettssystem. Det dreier seg om frihet uten andres frihets berøvelse, frihet på egen bekostning - ikke andres.

>Man må jo ha et visst system!

Enig, anarki betyr nettopp "system og styring uten hersker(e)" og går ut på samarbeid uten undertrykkelse, slaveri og tyranni. 

> Og, er dere  motstandere av det frie demokrati, siden dere boikotter frp og rv?

Vi er ikke motstandere av det frie demokrati - folk kan få lov til å stemme på hva de vil for oss, men også avholde seg fra å stemme på det de ikke vil. Vi oppforder folk til etter eget skjønn å stemme mest mulig frihetlig, og det betyr  å avholde seg fra å stemme på Frp og RV og andre autoritære. Denne boikottoppfordingen er dermed fullt i samsvar med det frie demokrati.

> Selv stemmer jeg rv og er glad for at jeg har muligheten!

En oppfordring til boikott av RV avskjærer deg ikke fra å bryte boikotten og stemme autoritært. Vi har naturligvis ikke tenkt å sette i verk noen represalier mot de som bryter boikotten. Vi respekterer fullt ut den enkeltes frie valg mellom listene som er tilgjengelige, og har naturligvis ingen ideer om å hindre det frie valg. Men vi anbefaler deg å stemme på Venstre eller Senterpartiet i stedet for RV, for det er mest frihetlig.

>Hilsen Therese

Mvh M. Solberg for AU, Folkebevegelsen og IAT


Bestemor inn i kooperasjonen, og litt om hvorfor anarkistene boikotter SV

----- Original Message -----
From: Therese Aune
To: AFIN
Sent: Wednesday, September 17, 2003 4:55 PM
Subject: sosialisme

Etter å ha lest noen av mailene deres [kan man se at der] hevder dere at dere vil ha 100% sosialisme og da burde jo egentlig SV være en dere burde samarbeide med og ikke boikotte...

Det burde jo i hvert fall være en retning dere vil til... Hva mener dere?  

mvh. Therese

Sterkt forenklet kan vi si at a) SV går typisk inn for et autoritært samfunnssystem, stats-sosialisme, tradisjonell vertikal pyramide organisert ovenifra og ned, og med meget stor offentlig sektor, mens b) anarkistenes ideal er et frihetlig samfunnssystem, en autonom, kooperativ og føderalistisk form for sosialisme, organisert nedenfra og opp - altså en ganske horisontal organisasjonsstruktur og normalt med relativt liten offentlig sektor. 

Der SV vil ha sterk stat, statisme og sosialisme a la NSB, vil anarkistene ha samvirke a la OBOS og et føderalistisk demokrati med folkeavstemninger a la Sveits, dvs autonomi og sosialisme. Felles for begge er at man bl.a ønsker en ganske stor grad av økonomisk likhet og i denne forstand baserer seg på sosialisme, ideelt 100%, men måten man organiserer samfunnet på forøvrig er altså helt forskjellig.

Anarkistene vil som nevnt ha en autonom sosialisme, mens SV vil ha en statlig sosialisme.  SV ligger langt til venstre på det økonomisk-politiske kartet med omkring 67% autoritærgrad, mens anarkistenes ideal ligger midtveis og langt oppover på kartet, med bare 25 - 0% autoritærgrad, se figuren. SV ligger altså typisk "rett venstre", mens anarkistenes ideal ligger "rett opp" på kartet. Man ligger altså i hver sin retning på det økonomisk-politiske kartet, selv om begge er sosialistiske.  

Dermed har man egentlig svært lite til felles selv om altså både SV og anarkistene befinner seg i den sosialistiske leir.  I praksis ligger anarkismen i den sosialindividualistiske form som vi har i Norge i dag mellom det avanserte marxistiske sosialdemokratiet og sosial-liberalismen på kartet, altså nær midten, mens SV ligger relativt langt til venstre som et ganske autoritært fløyparti. Heller ikke i praktisk politikk i Norge i dag er det dermed noen særlige fellesstrekk - man ligger politisk ganske langt fra hverandre, og i hver sin retning.  

Dette slår også ut i kommunepolitikken hvor anarkistene f.eks typisk vil ha  kooperativ eldreomsorg som kun er finansiert offentlig, mens SV vil ha selve driften offentlig. Det er dermed ganske naturlig at anarkistene og SV ikke samarbeider og at anarkistene oppfordrer til boikott av SV.

Se også http://www.anarchy.no/samvirk1.html

Mvh M: Solberg for AFIN og Folkebevegelsen


RV støtter proletariatets diktatur

---- Original Message -----
From: "Therese Aune"
To: <fb@anarchy.no>
Sent: Sunday, December 14, 2003 7:06 PM Subject: Hei!


> Leser at dere mener RV støtter proletariatets diktatur. Det gjør vi ikke,
> bare så det er sagt.

>
> Therese

Der tar du feil Therese Aune.  RV er ledet av AKP (ml), et marxistisk og lenististisk revolusjonært parti, som er tilhenger av proletariatets diktatur. Proletariatets diktatur er et helt sentralt element i teorien for revolusjonære, kommunistiske marxister. Likeså tilbedelsen av STATEN. Det revolusjonære partiet skal lede arbeiderklassen, etc.  

Norge er som kjent et ganske anarkistisk samfunn, og AKP finner det da opportunistisk riktig å dempe ned diktaturelementet og legge til noen pseudofrihetlige fraser i programmet for RV, for å forsøke gjøre det spiselig for folk flest. Den frihetlige retorikken er imidlertid bare bløff. Bakom står bl.a teorien om proletariatets diktatur, selv om AKP i dag altså ikke finner det opportunistisk riktig å stå fram med dette som et eget punkt i partiprogrammet for breifrontorganisasjonen RV. RV tar da heller ikke avstand fra proletariatets diktatur og staten i sitt prinsippprogram, selv om punktet om proletariatets diktatur ikke er eksplisitt nevnt.

At man likevel er tilhenger av proletariatets diktatur, kommer  fram ved generelle henvisninger til marxismen, kommunismen, staten, det revolusjonære  partiet og ledelse i RVs prinsippprogram, samtidig som vi vet at AKP (ml) har den avgjørende hånden på rattet i RV. Dette går bl.a frem av RVs prinsippprogram fra 2001, jevnfør følgende sitater (våre uthevninger):

"Den samfunnsformen som er skissert her er bl.a. inspirert av den visjonen Karl Marx kalte kommunismen...  Staten er nødvendig for å utvikle det sosialistiske samfunnet og for å undertrykke det gamle borgerskapet...  RV er et revolusjonært parti som anvender marxistisk teori og metode... Like fullt er det viktig med ledelse, i den forstand at det krever en målbevisst innsats å dyrke frem en sterk kollektiv partikultur...  RV vil være et samlende parti for revolusjonære i Norge.  

Konklusjon: RV er i praksis tilhenger av proletariatets diktatur på grunn av tilknytningen til AKP, selv om ikke alle medlemmene i RV er klar over dette faktum, eller er enige i dette.  

Mvh M. Solberg for Folkebevegelsen og AFIN


Med hånden ute av kontroll

Fra: PÅL JENSEN
Sendt: 26. august 2003 20:37
Til:
leserbrev@oblad.no, kopi til folkebladet.
Emne: Med hånden ute av kontroll

Pål Jensen

Kråkstadvn. 3

1400 Ski

Med hånden ute av kontroll

Martin Schanches slag for Frp 25. august, da hånden hans angivelig kom ut av kontroll, var ikke Frp'erens debut som dårlig taper. Etter målpassering under EM i rallycross 1998 kom også den senere Frp'eren ut av kontroll. Han kjørte nemlig opp på siden av europamesteren, svensken Kenneth Hansen - og skjøv ham ut av veien. I 2001 skal han ha fiket til en konkurrent som forsøkte å ta innersvingen på ham. (Aftenposten 26. aug.).

Frp'eren Schanche stiller i godt internasjonalt selskap. Den russiske "liberaldemokraten" Vladimir Zjirinovskij har fått hånden ut av kontroll i dumaen, mens frontfører Jean-Marie LePen i den franske "Front National" klasket til en sosialdemokrat som konkurrerte med datterens hans om et politisk verv.

I lov-og-orden-partiet Frp er ikke Schanche alene om å ha vanskeligheter med kontrollen. For noen år siden fikk den voldsdømte stortingsmann Per Sandberg fra Nord-Trøndelag Frp skallen ut av kontroll og skallet ned en asylsøker.

Det er snart valg, og vi bør være tilbakeholdne med å velge politikere som har så dårlig styring med hender og andre kroppsdeler. Både historiske erfaringer og sunn fornuft tilsier at slike politikere neppe er egnet til å styre en kommune, et fylke eller en stat.

Pål Jensen

Svar: Så sant - så sant. Frps "lov og orden" er sjefens lov: § 1. Sjefen har alltid rett. §2 Om dette ikke er tilfelle trer §1 straks i kraft. Ellers vanker det en kilevink, eller det som verre er. Populisme er fascisme light, og kan lett bli reinspikka fascisme om det får lov til å utvikle seg i det politiske liv. Det er bl.a derfor anarkistene har boikottet Frp i valg i de senere årene. Carl I. Hagen, føreren av Frp har nettopp kommet med et utspill om at mellompartiene ikke har livets rett. Det er imidlertid mellompartiene Venstre og Senterpartiet som er de mest frihetlige i landet.

Derfor stemmer anarkistene på disse i hovedsak, og oppfordrer andre til å gjøre det samme. Når Frp vil bli kvitt disse partiene, bare demonstrerer det ytterligere hvor autoritært dette partiet er. Frp lever i en politisk flat verden, hvor man i stedet for det mer korrekte økonomisk-politiske kartet (se figur ovenfor) tenker seg en rett linje med SV&Ap til venstre og Høyre & Frp til høyre, og intet annet. I virkeligheten subber Frp rundt i den brune politiske populistiske gjørma litt til høyre for midten, men langt nede på det økonomisk politiske kartet, omkring 67% autoritær grad. Høyre er i realiteten blitt et relativt sosialliberalt parti, i internasjonal og historisk målestokk, selv om det kaller seg liberal-konservativt. Det ligger dermed relativt langt oppe, til høyre for midten på det økonomisk-politiske kartet. Derfor ligger det langt fra Frp på dette kartet, og vil dermed i rikspolitikken og stort sett ellers, ha minst mulig med Frp å gjøre.

Frps drøm om en venstreblokk med SV og Ap og en høyreblokk med H og Frp, bygger derfor på en illusjon basert på bristende forutsetninger. Frp er et sterkt reaksjonært parti, og betegnelsen "fremskritt" i partinavnet er derfor helt misvisende. De mest progressive og frihetlige partiene er nettopp Venstre og Senterpartiet, som Frp - ikke til å forundres over - vil ha vekk. Det er godt det er folk og øvrighet i fritt valg som velger partier og ikke Carl I. Hagen og Frp, som bestemmer hvilke partier vi skal ha i kommunestyrer og på Stortinget.

Mvh M. Solberg - Folkebevegelsen


Ungdommen og idoler

----- Original Message -----
From: PÅL JENSEN
To: mom@dagsavisen.no , kopi til Folkebladet
Sent: Sunday, September 07, 2003 9:10 PM
Subject:  Ungdommen og idoler

Pål Jensen

Kråkstadvn. 3

1400 Ski

Ungdommen og idoler

I Dagsavisen 5. sept. skriver Arne Strand at Carl I. Hagen og Siv Jensen seiler opp som ungdommens idoler. Såvidt jeg vet, gir ingen skolevalg eller meningsmålinger grunnlag for en slik påstand.

Ved skolevalgene fikk Frp 26 % av stemmene. Kanskje partiet klarer det samme blant de yngste velgerne ved valget. Men bare 38 % av førstegangsvelgerne stemte ved lokalvalget i 1999. Hvis denne andelen blir den samme i år (mye tyder på at den blir enda lavere), vil bare én av ti faktisk stemme Frp Snaut tre av ti vil stemme på andre partier; resten holder seg hjemme.

Mange av de 10 prosentene som stemmer Frp gjør det dessuten av andre grunner enn at de har Frp-toppene som idoler. Kanskje de ikke liker innvandrere, ønsker billigere bensin og mer bilkjøring, billigere sprit osv. - eller er lut lei av regjeringspartiene og Ap. Lut lei-faktoren kan nok forklare mye av fremgangen både for Frp og SV. Hvis halvparten av dem som stemmer Frp har slike motiver - og det er antagelig lavt regnet - vil det si at maks 5 % av de unge har Carl I. Hagen og Siv Jensen som idoler. Det er nokså drøyt å utgi disse få prosentene for å være "ungdommen".

Pål Jensen

Svar: Så enig, så enig. Det blir helt feil å framstille saken som at Carl I. Hagen og Siv Jensen seiler opp som guruer for ungdommen.

Mvh M. Solberg, Folkebevegelsen


Hvorfor anarkistene ikke oppfordrer til å stemme Oslo Byaksjon

----- Original Message -----
From: Erling Fossen
To: AFIN
Sent: Monday, September 15, 2003 2:20 PM
Subject: RE: ANARKISTENE SIER STEM VENSTRE OG Sp - BOIKOTT Frp, RV og SV

Hvorfor ikke oppfordre til å stemme Oslo Byaksjon?

ef.

Svar: Vi mener som sagt at Venstre og Senterpartiet er et hakk mer frihetlig, og dessuten er det svært lite sannsynlig at Oslo Byaksjon får inn noe mandat, slik at det trolig blir bortkastede stemmer.

Mvh M. Solberg for AFIN og Folkebevegelsen.


Mer om hvorfor anarkistene boikotter Frp

----- Original Message -----
From: Ståle Urbye
To: AFIN
Sent: Monday, September 15, 2003 11:14 AM
Subject: SV: ANARKISTENE SIER STEM VENSTRE OG Sp - BOIKOTT Frp, RV og SV


Fremskrittspartiet er ikke et autoritært parti.

Med vennlig hilsen

Ståle Urbye
Utreder
Fremskrittspartiet


Svar: Vi er klar over at det er en antiautoritær fløy i Frp, men vi mener denne ikke er toneangivende for partiet som helhet, slik at det for tiden framstår som relativt autoritært, sammen med SV og RV. Spesielt kan nevnes f.eks "Martin-saken", og Carl I. Hagens skolepolitikk, som drar i autoritær retning.

Mvh. M. Solberg for AFIN og Folkebevegelsen.

From: Ståle Urbye
To: AFIN
Sent: Tuesday, September 23, 2003 11:40 AM
Subject: SV: Bestemor inn i kooperasjonen, og litt om hvorfor anarkistene boikotter SV

Som jeg tidligere har sagt: Egentlig ligger dere nærmest oss i ideologi, men det tar åpenbart noe tid før dere skjønner det selv.

Med vennlig hilsen

Ståle Urbye
Utreder
Fremskrittspartiet

Svar: Vi ser det som positivt dersom Frp foretar en tilnærming til anarkismen i praktisk politikk og programmer, men dette er foreløpig ikke tilstrekkelig tilfelle.

Mvh M. Solberg for AFIN og Folkebevegelsen 


Hvorfor anarkistene boikotter RV

Original Message -----
From: Morten Bendiksen
To: fb@anarchy.no
Sent: Tuesday, June 17, 2003 10:31 PM
Subject: hvorfor boikott?

>   Hei

> Jeg letet en stund etter deres begrunnelse for boikott av Frp og RV. Jeg fant ikke noe bortsett  fra at de er autoritære. Jeg er ute etter deres
> begrunnelse på hvorfor de er autoritære.
>
>  Mvh Morten


Svar: Vi bruker det økonomisk-politiske kartet til analyser som viser hvorfor Frp, RV og SV er autoritære. Dette er nærmere diskutert på, click on: http://www.anarchy.no/debatt03.html . Se også http://www.anarchy.no/kommun03.html og http://www.anarchy/dugnad.html samt http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html og http://www.anarchy.no/norway.html .

Har du flere spørsmål i denne anledning, og til stoffet på linkene over,
så bare send en mail igjen.

----- Original Message -----
From: < Morten Bendiksen >
To: "Anarkistisk Universitetslag - The Anarchist International University Federation"
Sent: Thursday, October 09, 2003 8:15 AM
Subject: Re: hvorfor boikott?

Hei

Du har vel ikke noen konkrete eksempler på praktisk politikk som gjør dem autoritære, har du?

RV vil styrke lokaldemokratiet, det gjør dem vel ikke autoritære? De vil ha større overføring av penger til kommunene, slik at de kan selv finne ut hva de vil bruke pengene på i motsetning til at det blir bestemt og finansiert fra sentralt hold. De vil gi fylkeskommunen tilbake kontrollen over sykehusene.

Jeg ser ærlig talt ikke noe forskjeller mellom anarkisme og det jeg ser på som ekte sosialisme. Ekte sosialisme betyr for meg at arbeidsplasser er demokratisk styrt, ingen tjener penger på andres bekostning, alle samarbeider for best å dekke samfunnets behov osv. Dette er vel ting RV er enig i. Jeg trodde også anarkister ville ære enig i det, men det er kanskje ikke noe av dette som gjør dem autoritære?

Takk for ny mail med spørsmål. Skal svare punktvis.

> Du har vel ikke noen konkrete eksempler på praktisk politikk som gjør dem autoritære, har du?  

RV er nøye forbundet med AKP-ml, som er et tradisjonelt maoistisk kommunistparti, med "væpna revolusjon", "proletariatets" diktatur og "demokratisk" sentralisme på programmet. Det er også det RV står for i praktisk politikk og "kultur" innenfor fagbevegelse, der de har makt i ulike institusjoner, frontorganisasjoner og ellers. Sett fra et anarkistisk ståsted er dette klart autoritære strategiske trekk, som må tas i betraktning, man kan ikke bare se på dagsaktuelle taktiske programsaker.   

> RV vil styrke lokaldemokratiet, det gjør dem vel ikke autoritære? De vil ha større overføring av penger til kommunene, slik at de kan selv finne ut
> hva de vil bruke pengene på i motsetning til at det blir bestemt og finansiert fra sentralt hold. De vil gi fylkeskommunen tilbake kontrollen over
> sykehusene.

Man styrker ikke lokaldemokratiet ved å gi generelt større overføringer til kommunene. Dette må nødvendigivis finansieres ved mer skatt, eller gå utover andre ting. Fylkeskommunene kan godt legges ned og pengene overføres til primærkommunene og interkommunalt samarbeide.

> Jeg ser ærlig talt ikke noe forskjeller mellom anarkisme og det jeg ser på som ekte sosialisme.

Ekte sosialisme for en RV-er er "demokratisk" sentralisme, "proletariatets" diktatur og "væpna revolusjon". Det er stor forskjell på det og anarkisme.  

> Ekte sosialisme betyr for meg at arbeidsplasser er demokratisk styrt, ingen tjener penger på andres bekostning, alle samarbeider for best å dekke
> samfunnets behov osv. Dette er vel ting RV er enig i. Jeg trodde også anarkister ville være enig i det, men det er kanskje ikke noe av dette som gjør
> dem autoritære?
 

Det er bl.a forskjell på anarkistisk demokrati og "demokratisk" sentralisme. Sterkt forenklet kan vi si at a) RV går typisk inn for et autoritært samfunnssystem, stats-sosialisme, tradisjonell vertikal pyramide organisert ovenifra og ned, og med meget stor offentlig sektor, mens b) anarkistenes ideal er et frihetlig samfunnssystem, en autonom, kooperativ og føderalistisk form for sosialisme, organisert nedenfra og opp - altså en ganske horisontal organisasjonsstruktur og normalt med relativt liten offentlig sektor.   

Der RV vil ha sterk stat, statisme og sosialisme a la NSB, vil anarkistene ha samvirke a la OBOS og et føderalistisk demokrati med folkeavstemninger à la Sveits, dvs autonomi og sosialisme. Felles for begge er at man bl.a ønsker en ganske stor grad av økonomisk likhet og i denne forstand baserer seg på sosialisme, men måten man organiserer samfunnet på forøvrig er altså helt forskjellig.  

Anarkistene vil som nevnt ha en autonom sosialisme, mens RV vil ha en statlig sosialisme.  RV og AKP ligger  til venstre og nede på det økonomisk-politiske kartet med omkring 67% autoritærgrad, mens anarkistenes ideal ligger midtveis og langt oppover på kartet, med bare 25 - 0% autoritærgrad, se figuren over. RV ligger altså typisk "nedover til venstre", mens anarkistenes ideal ligger "rett opp" på kartet. Man ligger altså i hver sin retning på det økonomisk-politiske kartet, selv om begge er sosialistiske.  

Dermed har man egentlig svært lite til felles selv om altså både RV og anarkistene befinner seg i den sosialistiske leir.  I praksis ligger anarkismen i den sosialindividualistiske form som vi har i Norge i dag mellom det avanserte marxistiske sosialdemokratiet og sosial-liberalismen på kartet, altså nær midten, mens RV ligger langt nede og til venstre som et ganske autoritært fløyparti. Heller ikke i praktisk politikk i Norge i dag er det dermed noen særlige fellesstrekk - man ligger politisk ganske langt fra hverandre, og i hver sin retning. 

Dette slår også ut i kommunepolitikken hvor anarkistene f.eks typisk vil ha  kooperativ eldreomsorg og sykehus som kun er finansiert offentlig, mens RV vil ha selve driften offentlig, f.eks at fylkeskommunen skal drive sykehus. Det er dermed ganske naturlig at anarkistene og RV ikke samarbeider og at anarkistene oppfordrer til boikott av RV.

RVs prinsipp-program viser klart at partiet a) er en tradisjonell breifront for AKP-ml, som i praksis har majoriteten og styringen i RV, selv om det også er med b) små grupper av Trotskister, som også er leninister, samt noen såkalte uavhengige sosialsister, marxister med ulik og ofte uklar ideologi, som av enkelte karakteriseres som Lenins "nyttige idioter". Bortsett fra noen løsrevne pseudofrihetlige fraser, som er stjålet fra anarkistene og tatt ut av sin naturlige sammenheng, og som man ikke skal legge noe vekt på i denne forbindelse, viser følgende sitater at RV står for en tradisjonell marxistisk kommunistisk politikk. Denne er i hovedsak  konsistent med leninismen til AKP-ml, selv om Lenin ikke er nevnt i prinsipprogrammet, åpenbart av taktiske grunner for å fremstå med en frihetlig positur, blant annet for å lokke til seg yngre medlemmer. Våre kommentarer er satt i [...] og uthevningene er foretatt av oss:

Prinsipp-program for Rød Valgallianse. Vedtatt på landsmøtet 2001.

Den samfunnsformen som er skissert her er bl.a. inspirert av den visjonen Karl Marx kalte kommunismen...  Det sosialistiske samfunnet er et overgangssamfunn som lenge vil være preget av den samfunnsformen som det har oppstått på grunnlag av - kapitalismen.... Målet er at et sosialistisk samfunn skal utvikle seg til et klasseløst samfunn... [som altså skyves ut i det tilnærmet uendelige akkurat som Lenin skrev om i sin bok "Staten og revolusjonen"]  

Det er nødvendig at det i et opprør mot det bestående ikke bare jobbes for å bryte ned, men også for å bygge opp en ny statsform. [Man vil altså skape et system basert på statisme:] ...  Staten er nødvendig for å utvikle det sosialistiske samfunnet og for å undertrykke det gamle borgerskapet [Dette kalles "proletariatets" diktatur av Marx og Lenin, noe som alltid i praksis betyr diktatur over proletariatet]. Planøkonomi i seg selv skaper ikke et godt samfunn for folk. Det er likevel grunn til å hevde at dagens og framtidens høye produksjonsnivå og teknologi gir svært bedre muligheter for planlegging og styring av produksjonen og økonomien.[Man går altså inn for en nokså tradisjonell statlig planøkonomi, kjent fra bl.a Sovjet, Cuba og Kina, selv om man vet det er svært problematisk.]  

Vårt teoretiske grunnlag. ... innføre sosialismen gjennom en revolusjon. Dette var basert på grunntanken at samfunnet mer og mer ville dele seg i to hovedklasser, borgerskapet og arbeiderklassen. ...  Den marxistiske analysen er i hovedsak blitt bekreftet. [Det er vel snarerer riktig å si at den har spillt fallitt overalt hvor den har gjort seg gjeldende.]

Mens fagbevegelsen organiserer folk ut fra deres tilknytning til arbeidsmarkedet, er de politiske partiene organisert ut fra medlemmenes tilslutning til en bestemt politisk plattform [For RVs vedkommende AKP-ml og dets breifrontpolitikk]. For revolusjonære sosialister er det derfor naturlig å organisere seg i et parti. ... Like fullt er det viktig med ledelse, i den forstand at det krever en målbevisst innsats å dyrke frem en sterk kollektiv partikultur.... Det revolusjonære partiet må arbeide for at personer kan utvikle tiltro til egne erfaringer og egen kunnskap og at medlemmene blir ledere i klassekampen. RV er en organisasjon som har utviklet seg fra en valgallianse til et parti med en allsidig praksis. RV er et revolusjonært parti som anvender marxistisk teori og metode i analyse av dagens virkelighet.... Partimodell: Alle som støtter RVs prinsipprogram og følger vedtektene kan være medlem av partiet. RV vil være et samlende parti for revolusjonære i Norge.  [Altså et tradisjonelt leninistisk marxistisk parti som skal ha den "ledende rollen" vis-a-vis "arbeiderklassen" i "klassekampen". Dette er tradisjonell statskommunisme med omkring  67% autoritærgrad på det økonomisk-politiske kartet.]    . 


Buss eller bane?

----- Original Message -----
From: PÅL JENSEN
To:
leserbrev@oblad.no kopi til Folkebladet
Sent:
Thursday, November 27, 2003 9:04 PM
Subject:
Buss eller bane?

Pål Jensen

Buss eller bane?

Peter N. Myhre, Frps byråd for miljø og samferdsel i Oslo, hevder at bane til Fornebu er unødvendig, og at en kan klare seg med buss. Nok en gang viser det seg at Frps parole "partiet for folk flest" er tomt prat. Gang på gang har folk flest vist hva de ønsker:

- Under brannen på Lillestrøm april 2000 økte biltrafikken på E6 med 6000 biler i døgnet fordi jernbanen ble stengt - selv om bussene gikk som normalt.

- Da NSB nylig kjørte busser for tog på Drammenbanen pga. anleggsarbeider ved Asker, forsvant så mange passasjerer at mange av bilkøene på E18 ble betydelig verre enn normalt.

- Da Kjelsåsbanen 16. nov. i fjor ble erstattet med busser, forsvant 30-40 % av passasjerene.

- Da Kolsåsbanen 1. juli i år ble bussifisert på strekningen Bekkestua-Kolsås, forsvant etter hvert ca. 80 % av passasjerene.

- Når NSB kjører buss for tog mellom Ski og Oslo, har jeg inntrykk av at passasjerene kan styre sin begeistring overfor denne endringen i tilbudet, og de fleste er nok glad for at dette ikke skjer så ofte.

- Ved en meningsmåling i Oslo ønsket 76 % å satse mer på kollektivtransport. Bare 20 % ville satse mer på veier - selv om Frp ønsker mest av det siste, eller muligens nettopp derfor.

I en debatt i NRK-"Her og nå" nylig hevdet den samme Myhre at det ikke lenger var bilene som forurenset; det var bussene.

Det er åpenbart ikke særlig smart å la en slik mann fra et slikt parti få bestemme hva som er nødvendig for folk flest.

Simonsen-Hagen-saken

----- Original Message -----
From: PÅL JENSEN
To: sidet@vg.no kopi til Folkebladet
Sent:
Monday, March 29, 2004 9:13 PM
Subject: Simonsen-Hagen-saken

Simonsen-Hagen-saken

Som kjent har den tidligere Frp-topp og stortingsmann Jan Simonsen gått til sak etter at han ble luket ut av Hagen i forbindelse med utrenskningene i partiet. Det var under disse utrenskningene Hagens mangeårige medarbeidere plutselig ble til tullinger, idioter og kreftsvulster for å bruke Hagens egne ord. Iflg. Simonsens prosessfullektig, advokat Per Danielsen (også han tidligere mangeårig Frp'er), er Simonsen til gjengjeld rammet av overgrep, politisk henrettelse, nakkeskudd og slag under beltestedet.

Hvorvidt Simonsen har noe rettslig grunnlag for å saksøke sin tidligere partiformann, får det bli opp til retten å vurdere. Men siden Frp ofte nevnes som et aktuelt regjeringsparti, mener jeg det er grunn til å spørre hva slags statsmenn det vil bli av disse herrene hvis de kommer til makten.

Pål Jensen