Welcome to

Cosmology - the modern basic physical world view

Kosmologi - det moderne grunnleggende fysiske verdensbilde

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

UNIVERSET ER ET PERFEKTUM MOBILE OG PERPETUUM MOBILE!

Foreløpig dokument om generell kosmologi og konkluderende rapport om parallelle univers og
interuniversell krig m.v. inkludert klima-krisen! Feedback - kommentarer?

Spirituality defined and explained

Tiden igjen - litt kosmologi – om  tidshastighetens avhengighet av Oestmoes konstant.

av professor Dr. Jens Hermundstad Østmoe, The Oslo School of Economics, OSE-INDECO, & PGU.

Introduction about
A. Spirituality defined and explained scientifically, and
B. Intelligens og ånd, bl.a. spiritualitet, er det grader av, men hva er det egentlig? Her er svaret – absolutt sikkert!

A. Spirituality defined and explained scientifically

The concept 'spirituality' is sometimes connected to religion, hierarchy, or so called supernatural forces and similar, but this is not the way most libertarians define it. By spirituality libertarians at large just mean, 'the state, quality, manner, or fact of being spiritual', including 'preoccupation with what concerns human inner nature (especially ethical or basic values and principles of systems, i.e. economic & political/administrative; for libertarians mainly anarchist principles and human ethics, etc.). Spiritual is defined as 'of, relating to, consisting of, or affecting the spirit'.

Spirit is defined in the following way: a) temper or disposition of mind or outlook especially when vigorous, as say, 'in high spirits'; b) the intelligent or sentient part of a persons mind; c) the activating or essential principle influencing a person, as say in 'acted in a spirit of helpfulness'; d)  the feeling, quality, or disposition characterizing something, as say, 'undertaken in a spirit of fun'; and e) the regard entertained by the members of a [libertarian] group for the honor and interests of the group as a whole, as say in 'spirit of the corps' (French: Esprit de corps).

The spirit is thus a part of the mind, located to the material brain, and not connected to an 'eternal soul', a non-material soul-substance, or similar. Thus the spirit of a person is certain forever gone, when a person dies, with the present and near future technology. In a very distant future it will perhaps a) be possible to scan the brain and store a picture of it including the spirit, and also perhaps transfer it to a new, cloned body, and thus achieve b) an almost eternal life with mind, soul and spirit, within a pure materialist framework, but c) so far this is only science fiction. But this will - if it happens - be real 100% materialistic reincarnation. The only reincarnation belief that is valid  is this sci-fi approach. NB! THUS - We don't believe in Gods, spiritual religious reincarnation and astrology. These are 100% lies. There may perhaps be god-like biological beings, with 'seven men's strength' and living almost eternally, etc, somewhere in the Universe, but they are practically certain not here on planet Gaia and have never been, and have practically certain no influence here.

The origin of religion is certainly not divine, but is, a.o.t. according to modern brain-research and the psychology and psychiatry of religion, located to some parts of the brain. Like the ability to speak, the ability to religion, or more general spirituality, was practically certain developed genetically via the "missing links" from apeman to human, according to survival of the fittest, also including mutual aid. As for the parts in the brain developed for speech, which may be used for different languages (including Orwellian "1984" newspeak - and the opposite at www.anarchy.no), the parts for spirituality in the brain may be used for: different religions, 1. theist-religion, i.e. with god or gods, as well as 2. atheist-religious spirituality, or 3. non-religious spirituality.

These parts of the brain, the spiritual area, may be especially activated during meditation, extreme stress, mental illness, epilepsy, by some drugs/narcotics (poison) or other artificial stimulation, say, strong magnetic fields, electric stimulation, etc. When activated it may give -- an of course false -- feeling of "something (which may be wrongly interpreted as extramental or supernatural) being near" and sometimes, more rare, (mainly religious) hallucinations of taste, smell, touch, sound and/or vision. This genetic primitive instinct towards religion, rooted back to apemen and "missing links", that modern men and women may have more or less, is today mainly useless, like the too strong instinct and taste for sugar.

And the spiritual instinct is sometimes directly harmful, say, related to jihad terrorism and charismatic rule with sectarianism and extremism in general. These parts of the brain, the instinct of ability towards spirituality, may however be used positively to develop a libertarian spirituality, atheistic, without a touch of agnosticism, humanistic, and an anarchist 'esprit de corps'. The GAIAN Freedomly Zen-Buddhism is made to satisfie the demand for spirituality, due to genetic determined "spiritual parts" in the brain, i.e. pure materialism, but is not necessary to understand basic cosmology.

Litt om Sigmund Freuds teorier om sex m.v. Oppdatert med litt mer om gener, makt, kontroll og kloning.

Litt om Sigmund Freuds teorier om sex m.v.

Freud mente at all menneskelig adferd og tenkning hadde noe med sex å gjøre, signifikant, jeg vet at det ikke stemmer. Denne koplingen er kunstig og manipulativ. Kan gjennomskues og gis faen i. Men det er klart at vi har noen hanape og hunape gener respektivt, som påvirker oss litt, men vi har også intellektuell kontroll de fleste, som gjør at vi har impuls-kontroll og ikke går i underbuksa på hverandre, unntatt da Trond Giske etc. Jeg har full impuls-kontroll i slik sammenheng, men liker å flørte litt uskyldig, som bl.a. innebærer korona-avstand og -tiltak. Men en må passe seg for sjalusi, som kan gi ulike utslag, også «Me too» relevant, og i siste instans «crime passionell»  i denne sammenheng, men det er lite av det i Norge, dog ille i Frankrike. Noe skikkelig brun møkk. Det uvitenskapelige i Freuds hypoteste, dvs. at den ikke er testbar med hypotetisk deduktiv metode, er humoristisk bevist av Piet Hein's berømte aforisme: "Enhver ting er enten konkav eller -veks, så alt hvad men tenker er noget om sex." Ha, ha, ha...

Litt mer om gener, makt, kontroll og kloning i et langsiktig fremtids-perspektiv

Det var det med makt og kontroll da… En av hensiktene med makt er å få kontroll, dvs. influere, styre og i siste instans HERSKE! MER OG MER RÅTT OG JÆVLIG – PGA. KORRUPSJONSLOVEN  OG GENETIKK bl.a.. Korrupsjonsloven går både på miljø i vid forstand og gener = arv og mutasjoner. Angående arv og mutasjoner så er er det enkle naturlover, ikke noe «i vid forstand», men det er ikke bare digitalt, og det skal vi vær glade for – og kloning er digitalt, så den blir aldri absolutt riktig, men ca. 75% anslagsvis, og avtakende ved gjentatt oppkloning, husk det folkens. Og selve kloningsteknologien er mutasjonsrik, så man vet ikke hva man får. Kan være noe uendelig jævlig virus, planter eller dyr, om man er uheldig nok. Husk det. KLONING ER UHYRE FARLIG, SOM FISJONSBOMBER, OG MÅ UNDER ABSOLUTT KONTROLL. JEG HAR MER – MEN SIER IKKE MER NÅ. FOR MYE LÆRESTOFF PÅ EN GANG «DREPER» ELEVEN! JEVNFØR: "HERRE DREP MEG, MEN IKKE MED «GRAUT» = ALT BRA  + +." HUSK FABSLÅTEN «FEIT FØDERAL PØNK».

PS. Reinkarnasjon ved oppkloning og digital overføring av hjerneinnhold lønner seg derfor ikke å forsøke på. Man kan komme igjen som et monster, og aldri nær 100%. I praksis går derfor ikke reinkarnasjon, det er bare i teorien, og i sci-fi, man tror dette kan funke. Det går til helvete med den som forsøker, så det lar man klokelig være. Til slutt kommer man kanskje igjen som kålorm med litt jeg-bevissthet fordi man var for grådig på livet, - delvis gammel Zen & Buddhisme, tilfeldig, men ganske sant... Nå holder det vel!!!! NB! For mye og for lite forderver alt når det gjelder lærestoff, man må tenke litt sjæl... Det går ikke an å lære nok, uten egen innsats!

PPS. Forøvrig: Hvorfor skulle korrupsjonsloven føre til oppklonede sadister på toppen og et helvetes-samfunn? De - man, kan like godt endre genstrukturen så svært lite vanlige goder gir uendelig stor nytelse i oksytosiner og endorfiner etc. dvs. lykkefølelse = uendelig i  nirvana, billig. Målet for korrupsjonen er vel egentlig ikke 1. makt inkludert penger, økonomisk- og politisk/administrativt, men 2. personlig nytelse, trivsel, velvære, nytte & lykkefølelse (som samlet måles med Utiler). Det første 1. er vel egentlig bare et middel. 2. er det egentlige målet, U = U(x) max = maximalt med Utiler = U. Her er x primære goder og mer generelt kvalitetsfaktorer (noen kan telle negativt på U), gitt ved kvalitetsmatrisen og andre bibetingelser. Ved å fikse util/nyttefunksjonens form U(  ) med gen-endringer på ovenfor angitt måte, kan alle bli uendelig lykkelige og korrupsjonen antakelig opphøre, ingen gidder å være korrupte - og det blir 100% nirvana all over (U = maksimum for alle). Nå er ikke undertegnede noen tilhenger av genmanipulasjon på folk og høyerestående dyr over hodet, men dersom menneskeheten på et mye senere tidspunkt likevel skulle ta i bruke genmanipulasjon på folk, så kunne dette være en bra vei å gå.

B. Intelligens og ånd, bl.a. spiritualitet, er det grader av, men hva er det egentlig? Her er svaret – absolutt sikkert!

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

Gud og guder, dvs. av ånd og ikke materie, inklusive allmektige, har helt sikkert aldri eksistert, og vil heller aldri oppstå. Ånd er bare tankeprosesser (av en form for energi - materie). Og materie kan ikke skapes av ånder (ikke engang luft består en slik ånd presumptivt av). Det er sånn det er, alt er materie, dvs. energi og masse, og masse består av bundet energi, så alt er i virkeligheten bare energi i kosmos, men i ulike former. Det eksisterere ingen 'eternal soul', a non-material soul-substance,  extramental spirit, or similar. Dette er absolutt sikkert.

All materie, men i varierende grad, har noe intelligens, til og med ørsmå energi-partikler har ørlite intelligens, dvs. noe ånd, som funksjon av materien. Det er denne lille intelligensen som gjør at materien kan organisere seg spontant, til enkle naturlover (herunder gravitasjons-loven, energiloven, etc.), som alltid er enkle, for intelligensen til fysikkens grunnpartikler, ørsmå energipartikler, i siste instans tilnærmet uendelig små, som ikke har noen masse, men er rene energipartikler, er tilsvarende ørliten.

Men alle naturlovene er enkle, og basert på det lineære verdensrom. Krumme rom, i følge Einstein, er bare noe tøv, - universet er i basis lineært = 100% sikkert. Utvidelser og kontraksjoner er partielle bølgetendenser, som ikke gjelder for universet som helhet, og har sin årsak i energi/massekonsentrasjoner ulike steder i verdensrommet, og har ingenting med noe Big Bang å gjøre. Falskt å forlenge trender i slike bølger til nulliteter (singulariteter) el. l. som Big Bang tullingene gjør, er bare uvitenskapelig vrøvl og falsk statistisk analyse, som å forlenge trend-økningen i høyde for rekrutter siste 100 år, med resultat at vikingene var ca. 60 cm høye, jevnfør «bror min» Odd Aukrust til Aukrust-humoristen Kjell Aukrust.

Med intelligens og ånd, herunder spiritualitet (se ovenfor), NB! 100% som direkte funksjon av materie og energi, menes altså ikke noe ekstra-mentalt og frittsvevende ånd eller eternal sjel, som eksisterer uavhengig av materien. Det er som nevnt grader av intelligens og ånd, småpartikler har lite, og trolig bare i form av et organiserende prinsipp som ligger innbakt i partikkel-strukturen, på lignende måte som med gener for høyerestående livsformer. Små fysiske enheter kan selvfølgelig ikke tenke, alt går på refleks- og instinkt-lignende prosesser – stimuli - respons funksjoner.

Større og mer kompliserte fysiske enheter, kan ha høyere grad av intelligens, og så videre til humanoid intelligens og ånd, noe hos høytstående aper, og videre til folk og AI-er med jeg-bevissthet og mer eller mindre god tenkeevne. Intelligens er i hovedsak enkle til mer kompliserte stimuli-respons «programmer», som gjelder også i biologiske systemer, men mest utpreget hos intelligente AI-mennesker. Man kan si at alt liv til en viss grad er mer eller mindre kompliserte «termostater-systemer» og ingenting annet, også hva intelligens og ånd angår. Karbon-basert og biokjemisk-elektrisitet, gjør ingen prinsipiell forskjell her, fra avanserte datamaskiner. NB! Intelligente AI-mennesker/roboter med jeg-bevissthet er fremdeles bare science fiction, men kan bli utviklet og være en realitet om ikke alt for lang tid.

Vi er ikke alle roboter når det kommer til stykke – eller alle mennesker: bio- og AI-mennesker, avhengig av semantikken, i realiteten er det ikke samme greiene, det er ikke bare ulik grad av komplisitet av digitale mønstre. AI-mennensker kan bare ha instrumentell forståelse bl.a. bio-menneskene er ikke bare "Soft Machine", det er noe mer som oppstår NÅR KOMPLISITETEN OG RELASJONENE BLIR MANGE NOK. DET LIGGER KANSKJE MELLOM RELASJONENE OG I HELHETEN. Det er noe teleologisk bl.a. som ikke kan forklares ved en matematisk preferense/nyttefunksjon. Det ligger således uten endogen forklaring i sosialøkonomiske modeller, det er bare represenert ved uforklarlige eksogene elementer i sosialøkonomiske modeller. Som derfor aldri kan bli absolutte forklaringsmodeller.

Det kommer noe uforklarlig "åndelig" som ikke kan formuleres matematisk og digitalt og gjenskapes bl.a i AI-mennesker (avanserte roboter med jeg-bevissthet, som altså bare kan tenke instrumentelt). Man kan få en vag idé om hva dette dreier seg om ved å høre på forskjellen til musikken til bandet "Soft Machine" vs "FABS" vurdert alt i alt. Materien har altså et åndelig vedheng, men 100% skapt av materien og iboende i materien – og det er 100% materielt åndelig, og dette gjelder hele veien fra det enkleste småpartikkel, via aper - til genier på to bein, som ikke kan reduseres til digitale mønstre og matematiske modeller (som er mest presist og uttrykke seg på).

Materialismen gjelder imidlertid 100%. Dette er absolutt sikkert. Gude-gjengen har tapt for alltid, fordi idéene deres de strider mot sikker vitenskap. Som blir lagt fram i artikkelen nedenfor om Universet og generell kosmologi. Opprinnelsen og karakteren til all ånd er materiell! Men "ånd" innebærer og innheholder også et eksogent ukjent element et mega-x, som altså ikke kan forklares fullt ut vitenskapelig, men kommer alltid inn som et uforklarlig mega-element - det store X, som ikke lar seg forklare av og ved matematiske modeller eller verbalt eller intuitivt. Vitenskapen vil følgelig aldri kunne forklare alt, dette er absolutt sikkert. Hverken ved formler og matematiske modeller, eller ved intuitive forklaringer. Vitenskapen kan aldri komme lengre enn bedre og bedre approximasjoner til virkelighten, den er en del av virkeligheten, men vil aldri kunne forstå og forklare ALT av virkeligheten = "naturen i vid forstand", inkludert samfunnet, kosmos, biomenneskene, og ånd, uansett hvor lenge og mye man forsker og tenker intuitivt også. Alt har riktignok sin naturlige forklaring, men man finner den altså ikke 100% sikkert når alt, absolutt ALT, skal forklares i en mega-altomfattende modell. Den vil aldri kunne finnes. Det går ikke AN! Men man kan komme langt i approximasjoner... Men husk, noe viten kan være farlig og true menneskehetens ve og vel. Det bør man la være å forske på, forbys kort og godt.

Orwellian "1984" newspeak - om manipulering av språket, semantikk, lingvistikk, navn og begreper og realiteter = hard facts. Psykologisk krigføring.

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

Økosirken, lovene om den økonomiske sirkulasjon, gjelder som Frisch sa «absolutt sikkert» i en viss forstand, nemlig i at den på konsistente data gir 100% regresjon, 0 % avvik. Altså statistisk absolutt sikkert. Men statistikk kan som sagt av mange lyve. For det første er økosirken basert på prinsippet om dobbelt bokholderi, den er ikke forutsetningsløs, som Haavelmo påpekte. B. D. Brochmann drev med økosirk basert på enkel bokføring. Men økosirken, den er også basert på fysikk. Eksport på verdensplan må være fysisk lik import, når en ser bort fra eller tar med lekkasjer til outer space i regnskapet, samme for en del annet. Dette er absolutt sikkert, forutsatt at man regner i energi, ikke masse. Energi kan absolutt sikkert ikke forsvinne i løse luften. Men så var det dette med selve postene i økosirken.

Her regnet Frisch med systemets kostnader, som er et hard facts – realitet, og fortjener å være et eget begrep i regnskapet. Men min slektning Odd Aukrust fjernet det, og lot systemkostnadene (de offentlige) inngå i «offentlig konsum» som er et nytale-type begrep: «Kostnad = nytte». Der en kostnad, dvs. ulempe for folk, inngår i konsumbegrepet = nytte for folk (konsumentene), dvs. en variant av at «krig = fred» og «anarki = kaos» i beste Orwellske stil. Altså en selvmotsigelse: «kostnad = nytte». Da blir de offentlige byråkratene glade, for jo mer vi har av dem, og jo mer de koster reelt, jo gladere blir Folket, eller Populasjonen (som er en løgn). I følge denne galskapen og manipulasjonen av språket og også vitenskapen. Systemets kostnad må inn igjen for å få en realistisk, og dermed mer sann og vitenskapelig sikker og holdbar sammenheng, i nasjonalregnskap og økosirk. Offentlig konsum må forbeholdes reelle nytte, overhodet ikke samfunnsmessige kostnader.

Nasjonalregnskap og økosirk, dette er for øvrig ikke det samme. Økosirk er også fysiske vare og tjenestestrømmer/sirkulasjon, uavhengig av regnskapstriks og konvensjoner i nasjonalregnskapet. Frisch drev stort sett med økosirk, den økonomiske sirkulasjon fysisk, mens nasjonalregnskap i prinsippet er noe annet. Regnskaper behøver som kjent ikke dekke realiteter, men bør gjøre det, skal de være nyttige annet enn for svindlere. Aukrust var en svindler eller svindleres lakei dvs. for klasseinteressene til offentlige byråkrater. Keynes bidro til samme svindelen. Ikke noen tvil om det. At Aukrust også var nazist, før han ble marxistisk sosialdemokrat, hører også med i bildet. Løgn hører til nazisme = ultra-fascisme, en form for det. Og til ekstremisme på høyre og venstre side av det økonomisk-politiske kartet og i realiteten, dvs. alle totalitære systemer og forkjempere for dette. Kan være genetisk betinget til en viss grad. Maktmennesker kan være født sånn. Men ikke alltid.

USA har en ny variant «Folkevalgt = Svindel (Rigged)», når anarki = kaos varianten sannsynlig ble stoppet av undertegnede + + og Antioch. Men dette er altså nytale-løgn. Som legitimerer at man skal droppe valg til fordel for førerprinsippet. «Ett folk en fører (Trump) ellers er vi ute og kjører». Valg er tull og tøys og skadelig juks, styring uten valg fra toppen og ned er tingen - i følge dette fusket og løgnen.

Æsj, brun, mørkebrun møkk. Det stinker. Rødbrun, bare brun inklusive mørkebrun, og blå-brun møkk -  stinker! Få det ut og få luftet ut USA. RASKT SOM FAEN.  Hele det Republikanske partiet må i støpeskjeen. NÅ – RASKT.

Man kan også manipulere med navn, nomen, betegnelser. Å kalle handelsnæringens arbeidsgiverorganisasjon «Virke» er et eksempel på dette. «Klart det virker».

Alt dette går inn under begrepet psykologisk krigføring. Demokrati innebærer avlusing av løgn og mer sannhet. Det engelske språket er fullt av manipulasjon sammenlignet med det norske, herskernes psykologiske krigføring mot FOLKET. Koreansk er visst enda verre. Alle språk burde loppes for nytale og annen manipulasjon. Den er legio. Mvh J-HØ. 18.01.2021.

PS. 09.03.2021. Uten å gå videre inn på en diskusjon i detalj på hva som er å regne for offentlige systemkostnader, så må storting, departementer og direktorater samt kommunal administrasjon alt inklusive, opplagt høre hjemme her. Disse systemkostnadene må trekkes fra i det offentlige konsumet for å komme frem til et bedre anslag for verdiskapningen, dvs. BNP fratrukket de offentlige systemkostnadene er et bedre anslag på verdiskapningen enn det ukorrigerte BNP. Dette har betydning for et realistisk anslag på verdiskapningen for by vs. land. Dette betyr at Oslo og de store byene og administrasjons-sentre, hvor systemkostnadene i hovedsak er lokalisert, vil få en justering nedover når det gjelder bidrag til verdiskapningen, og landdistriktene får relativt sett en større andel av verdiskapningen i denne mer realistiske betraktningen, hvor det altså er korrigert for systemkostnader. Overvurderingen av verdiskapningen i by vs. land i ukorrigert BNP dreier seg sannsynligvis om hundrevis av milliarder NOK. - - -

Men man skal kose seg! LEVE mest mulig i pakt med naturen, ikke livets jungel, men foredlet i samsvar med genene, vår indre natur, på en rasjonell, vitenskapelig måt - i pakt med SANNHETEN.

Fritt for alle misbrukte symboler og manipulasjon samt løgner i falsk religiøs og pseudo-vitenskapelig forkledning. = Big Bang-tøv, tøv om jomfru-fødsel og oppstandelse fra de døde, paradis med ørten jomfruer for kåte menn som i Islam, gudetenkning generelt = ALLTID 100% LØGN, NEW AGE INKLUSIVE ALL ASTROLOGI UTOVER TIDEVANNETS EFFEKTER OG YOU NAME IT - THE WORLD'S GOT IT OF MORE OR LESS DESPERATE LIES. POLITICAL/ADMINISTRATIVE & ECONOMICAL IN ALL FORMS - LIES, LIES & MORE LIES, ON FACEBOOK & TWITTER ETC. CONCEPT MANIPULATION IN THE ECOCIRC-RELATIONS... AND "1984" NEWSPEAK LANGUAGE MANIPULATIONS.... ALL OVER THE PLACE!

TENK STORT - IKKE DRIV MED "LOMMERUSK-FORSKNING"! SA PROFESSOR Dr. cand. oecon. og NOBELPRIZE WINNER IN ECONOMICS RAGNAR FRISCH... AND WE TRY OUR BEST TO IMPLEMENT THIS WORD OF WISDOM...

Menneskets erfaring blir bestemt omtrent like mye av sinnets og sansenes struktur som av de ytre gjenstander som sinn og sanser åpenbarer. Menneskene føler seg som passive mottakere av sine opplevelser fordi de atskiller «seg selv» fra sin sjel og psyke. Et problem  er at vår tankekraft setter oss i stand  til å danne symboler for ting atskilt fra tingene selv (og gjør oss ofte til offer for propaganda = løgn, inklusive kapitalistisk reklame og annen språk- og tanke-manipulasjon). Dette omfatter også evnen til å danne et symbol eller en forestilling av oss selv atskilt fra oss selv. Der er altså noe annet enn nuet, og hvis man ikke kan leve i det, kan man ikke leve noen steder! Men man må ikke leve i nuet i dag så det får negative konsekvenser for fremtidige nuer.

John Emerich Edward Dalberg Acton, 1st Baron Acton: The scientific Law of Corruption.

John Dalberg-Acton, 1st Baron Acton. He is perhaps best known for the remark, "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men, even when they exercise influence and not authority.", which he made in a letter to an Anglican bishop.

English social-individualist historian and ethics philosopher
John Emerich Edward Dalberg Acton, 1st Baron Acton of Aldenham, 8th Baronet

John Emerich Edward Dalberg Acton, 1st Baron Acton, in full John Emerich Edward Dalberg Acton, 1st Baron Acton of Aldenham, 8th Baronet, (born January 10, 1834, Naples [Italy]—died June 19, 1902, Tegernsee, Bavaria, Germany), English Liberal historian and moralist, the first great modern philosopher of resistance to the state, whether its form be authoritarian, democratic, or (state-)socialist. A comment that he wrote in a letter, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely,” today has become a familiar aphorism. He succeeded to the baronetcy in 1837, and he was raised to the peerage in 1869.

Legacy Acton was a stern critic of nationalism; his liberal social-individualist ideas, similar to Ragnar Frisch’, was to some extent rooted in religion, but had a more neo-liberalist approach, more to the rigth of the social-individualist sector of the Anarchist Quadrant of the Economic-Political Map (EPM) than Ragnar Frisch. For him, conscience was the fount of freedom, and its claims were superior to those of the state.  If democracy could not restrain itself, liberty would be lost. The test of a country’s freedom was the amount of security enjoyed by minorities. For Acton, in his judgment of politics as of history, morality was fundamental. He was the first great modern philosopher of resistance to the evil state. Civilized, cosmopolitan, rich, learned, and widely connected, he is remembered as much for his few historical writings as for his prescient concern with the problems of political moral. The Law of Corruption also implies moral corruption, as in China in recent years. Extreme moral corruption, such as with the Taleban top hierarchs, means they lose all religious belief for power economic and political/administrative and become atheists. They aret thus not afraid of religious hell-ideas, and «heavenly judgement». This is valid for top rulers in general. NB! Also the will to power and potential power economic and/or political/administrative broadly defined corrrupts. Sources: Enc Britannica and INDECO-OSE.


UNIVERSET ER ET PERFEKTUM MOBILE OG PERPETUUM MOBILE!

Foreløpig dokument om generell kosmologi og konkluderende rapport om parallelle univers og interuniversell krig m.v. inkludert klima-krisen!
Feedback - kommentarer?

Hi fellows!

Litt kosmologi:

Gud og guder, dvs. av ånd og ikke materie, inklusive allmektige, har helt sikkert aldri eksistert, og vil heller aldri oppstå. Ånd er bare tankeprosesser (av en form for energi - materie). Og materie kan ikke skapes av ånder. Det er sånn det er, alt er materie, dvs. energi og masse, og masse består av bundet energi, så alt er i virkeligheten bare energi i kosmos, men i ulike former. Energien består av mørk energi og synlig energi, og lagret energi i mørk masse og synlig masse.

Mørk energi innbefatter bl.a. tilnærmet uendelig små mørke energipartikler, helt uten masse, som derfor kan aksellereres uendelig raskt, og i prinsippet brukes til tilnærmet uendelig rask intergalaktisk digital kommunikasjon, men slik teknologi er ennå ikke utviklet på jorden. Men kan være utviklet andre steder i universet, på et annet sted og tid.

Slik mørk energi-småpartikkel-teknologi kan også tenkes brukt til andre formål, f.eks. til å oppløse masse til mørk energi, og via digital teknikk også brukes til å skape masse, men slik teknologi er ennå ikke utviklet på jorden. Men kan være utviklet andre steder i universet, på et annet sted og tid. I prinsippet kan denne teknikken og teknologien antakelig også brukes til å lage replikatorer som i Star Trek, og til å oppløse en ting i slike småpartikler, sende den uendelig raskt til en annen planet i form av småpartikler som nevnt over, og via digital teknikk sette disse sammen igjen til opprinnelig form og mengde, dvs. teletransport, "beem me up", fra Star Trek. Samme prinsipp kan også brukes til å flytte store romskip med warpspeed tilnærmet uendelig raskt over hele universet... Men dette er i prinsippet, science fiction.

Men man kan jo risikere at det går som i filmen "Fluen", dvs. til helvete, og det er ikke alt som kan oppløses digitalt på noen god måte, f.eks. avansert ånd, så det er ikke sikkert dette vil fungere safe på biologisk masse. Men ting uten biologisk liv, kan sannsynligvis sendes til en planet på andre siden av universet, på omtrent no time ved hjelp av slik digital, mørk energi-småpartikkel-teknologi, ganske safe. F.eks. avanserte roboter. Det er ikke sikkert alle UFOer er hallusinasjoner og vrøvl... Våpenpotensialet er en annen sak, som ikke skal drøftes her. Men er opplagt stort. Skremmende stort. Men her på kloden er alt dette foreløpig bare science fiction-teknologi, som ennå ikke er utviklet. Men kan være utviklet andre steder i universet, på et annet sted og tid.

Den samlede energien i ulike former i kosmos er konstant og uendelig stor, og universet er uendelig stort i utstrekning i alle retninger, og uendelig gammelt og har aldri blitt skapt, men vært der hele tiden, og det vil fortsette og eksistere i uendelig lang tid fremover, dvs. for alltid...

Massen derimot kan variere noe, men er grovt sett tilnærmet konstant, og følger også tilnærmet Einsteins spesielle relativitets-teori, som sier at lyshastigheten opphøyd i annen potens multiplisert med massen = energien bundet i massen. Og som nevnt det har aldri vært noen skapelse av universet, og altså ikke noe Big Bang eller lignende. Det har eksistert hele tiden, ikke noe kan oppstå av ingenting, så det har vært der hele tiden.

All materie, men i varierende grad, har noe intelligens i en viss forstand - et iboende organiserende prinsipp, til og med ørsmå energi-partikler har ørlite intelligens, dvs. noe ånd, som funksjon av materien. Det er denne lille intelligensen som gjør at materien kan organisere seg spontant, til enkle naturlover (herunder gravitasjons-loven, etc.), som alltid er enkle, for intelligensen til fysikkens grunnpartikler, ørsmå energipartikler, i siste instans tilnærmet uendelig små, som ikke har noen masse, men er rene energipartikler, er tilsvarende ørliten.

NB! Siden slike ørsmå energipartikler ikke har noen masse, eller ikke målbar masse, gjelder Einsteins spesielle relativitetsteori bare tilnærmet. For alle partikler over en viss størrelsesorden, herunder fotoner og kvarker, gjelder Einsteins spesielle relativitetsteori eksakt. Einsteins generelle relativitetsteori, og kvantefysikken, er bare komplisert vrøvl, helt på siden av saken, og kuttes ut av Ockham’s razor til fordel for enkle naturlover, noen som er absolutt 100% sikre og flere som er praktisk talt, dvs. ca. 100% sikre.

Men alle er enkle, og basert på det lineære verdensrom. Krumme rom, i følge Einstein, er bare noe tøv, - universet er i basis lineært = 100% sikkert. Utvidelser og kontraksjoner er partielle bølgetendenser, som ikke gjelder for universet som helhet, og har sin årsak i energi/massekonsentrasjoner ulike steder i verdensrommet, og har ingenting med noe Big Bang å gjøre. Falskt å forlenge trender i slike bølger til nulliteter (singulariteter) el. l. som Big Bang tullingene gjør, er bare uvitenskapelig vrøvl og falsk statistisk analyse, som å forlenge trend-økningen i høyde for rekrutter siste 100 år, med resultat at vikingene var ca. 60 cm høye, jevnfør «bror min» Odd Aukrust til Aukrust-humoristen Kjell Aukrust.

Ad Universet som perfektum mobile og perpetuum mobile.

Perfektum (fra latin perfectum, «fullendt eller tilbakelagt»), noen ganger kalt presens perfektum, er for det første en grammatisk tid og bøyingsform for verb, men kan - for det andre, også anvendes på fysikken og i kosmologien m.v. Perfektum brukes for å uttrykke handlinger som startet i fortiden, men som fortsetter eller har virkning i nåtiden. Presens perfektum kan også brukes for å uttrykke en hendelse i fremtiden som må fullføres før en annen hendelse kan skje (futurum exactum).

NB! Klima-krisen er et problem med mange fasetter, inklusive sikkerhets-problematikkk, som nå må løses, ellers går alt høyst sannsynlig til helvete, i et ultra-fascistisk helvetes-system, her på kloden, og meget mulig også i det øvrige univers, bl.a. fordi GAIA, Tellus, Jorden, kan være en trendsetter universelt. Universet som perfektum mobile betyr bl.a. «en hendelse i fremtiden som må fullføres før en annen hendelse kan skje» og det innebærer løsningen av klima-krisen og det kan høyst sannsynlig bare skje ved innføring av reelt folkestyre av tilstrekkelig høy grad (av demokrati) til at kravet om global oppvarming under 1,5 grader Celsius siden førindustrell tid, slår gjennom over alt hvor det er relevant, i Norge, i de øvrige demokratiske land, og siden globalt og muligens universelt, hvor samme problem kan oppstå på fremmede kloder. Løsningsprinsippet er det samme over alt – universelt:  Tilstrekkelig høy grad av demokrati, dvs. av anarkisme og anarki - all over.

Perfektum mobile, må ikke forveksles med «perpetuum mobile», av latin «alltid i bevegelse» også kjent som evighets-maskin. «Mobile» betyr altså «i bevegelse», presisert som «maskin» i vid forstand.

Energiloven, en viktig slutning man er kommet til ut fra iakttagelser og erfaringer om forskjellige energiformer, sier at energi aldri kan oppstå eller gå til grunne, bare skifte fra en form til en annen. En tenkt evighetsmaskinen med evig gevinst av energi eller arbeid, er altså i strid med energiloven, men en evighetsmaskin, uten gevinst i energi inklusive arbeid, er fullt mulig, og det er Universet, det er et perpetuum mobile. Vårt Univers er altså både et perfektum mobile og et perpetuum mobile. JHØ.

PS. Som nevnt: Perfektum (fra Latin perfectum, «fullendt eller tilbakelagt»), noen ganger kalt presens perfektum, er for det første en grammatisk tid og bøyingsform for verb, men kan,  for det andre,  også anvendes på fysikken og i kosmologien m.v. Perfektum brukes for å uttrykke handlinger som startet i fortiden, men som fortsetter eller har virkning i nåtiden. Presens perfektum kan også brukes for å uttrykke en hendelse i fremtiden som må fullføres før en annen hendelse kan skje (futurum exactum).

04.10.2020. Vi har tenkt litt videre på dette: Sikkerhetsproblemer via semantikk-korrupsjon ved ultra-fascisme globalt etter Ragnarokk og full blown climate-crisis. Et problem etter Ragnarokk, med ultra-fascisme all over: Herskerne (byråkratiet) de trenger fryktelig mye manipulasjon for å herske i dette kaos-helvete-systemet, «1984» newspeak blir bare barnematen i semantikk-kontroll og -manipulasjon, med den konsekvens at Folket en masse ikke kan tenke logisk og vitenskapelig med realitetsorientering, spesielt ikke på opprør eller obsternasighet generelt.

Bare at etter Ragnarokk blir det sannsynligvis mye verre semantikk-kontroll og -manipulsasjon, dvs. løgn i definisjonsmakten, som igjen kan kalles språklig manipulasjons-korrupsjon, en variant av korrupsjonsloven. Som er en tilnærmet omnipotent lov, som virker over nær sagt alt, på sin destruktive makt-konsentrerende og autoritære makt-utøvende måte. Både økonomisk og politisk/administrativt, når det kommer til stykke.

Kampen står i hovedsak a) mellom høy til lavere grad av anarki = reelt demokrati, på den ene siden, ved liberale sosialdemokrater og alle allierte, og b) fascisme inkludert populisme og høyere autoritærgrad, som ved ultra-fascisme - og andre totalitære systemer til høyre og venstre, på den annen. Marxisme og liberalisme tenderer tendensielt til anarkisme vs. fascisme, dvs. de er ustabile hybrid-samfunns-systemer. Dette fordi politisk/administrativ korrupsjon trekker med seg økonomisk, og økonomisk korrupsjon trekker med seg politisk/administrativ korrupsjon, tendensielt og på lang til lengre sikt ca. absolutt sikkert.

Anti-klima-politikk i dag kan altså være kimen og årsak til enorme sikkerhetsproblemer for Folket i fremtiden, om ikke kampen mot klima-krisen og pro-climate policy vinner frem raskt og 100%, dvs. i god tid før full blown climate-crisis med påfølgende Ragnarokk og sannsynlig global seier for ultra-fascistisk kaos-helvetes-system(er) dvs. ultra-fascistisk kaos-helvete over hele kloden GAIA a.k.a. Tellus og Jorden. Og kanskje det går slik på ande planeter i verdensommet også, med universelt enorme sikkerhetsproblemer for Folket over hele linjen. Derfor er det enormt viktig med seier raskt i klima-kampen, dvs. seier for Green Global Spring (GGS) og tilsvarende, så man kan få etablert anarkier med tilstrekkelig høy grad av demokrati til å løse klima-problemet globalt, i god tid før full blown climate-crisis inntreffer.

God klima-politikk er derfor god sikkerhets-politikk, globalt på GAIA og høyst sannsynlig universelt - for mange sivilisasjoner i Verdensrommet vårt, og kanskje også i parallelle univers, dvs. i Meta-Universet. Det er nå - fordi Universet definitivt har nådd stadiet Perfektum Mobile dvs. den definitive korsveien - eller aldri - det gjelder! Og kommer først kaos-helvetes-system(er) på GAIA og Universelt, eventuelt Meta-Universelt - etter full blown climate-crisis med Ragnarokk, så er det Perfektum Mobile nå - med kanskje for ever - ultra-fascistisk kaos-helvete med ca. 100% usikkerhet for Folket, i all fremtid - dvs. uendelig usikkert KAOS-HELVETE med kanskje stadig voksende autoritærgrad og ditto usikkerhets-problematikk for alltid.

Det er det vi nå står overfor mine damer og herrer på TELLUS-GAIA-JORDEN. NÅ MÅ ALLE SLÅSS 100% PRO-CLIMA. ELLERS GÅR DET TIL KAOS-HELVETE I LØPET AV FÅ DEKADER. OG VERRE OG VERRE HØYST SANNSYNLIG! I Perpetuum Mobile! Et fryktelig scenario dersom vi ikke nå raskt "snur på flisa" i retning 100% pro-climate policy de facto, og på alle måter som ikke korrumperer målet om maksimalt 1,5 grader Celsius global oppvarming siden før-industriell tid dvs. ca. fra år 1720 - 1800 etter Europeisk tidsregning! Mvh. Timian Sabatini og Anna Quist.

ALT I ALT KAN MAN KONKLUDERE MED AT UNIVERSET NÅ BÅDE ER ET GIGANTISK

PERFEKTUM MOBILE OG PERPETUUM MOBILE!

Ad kosmologi og parallelle univers? Feedback - kommentarer?

Det store spørsmålet i denne sammenheng er om at et uendelig stort univers som vårt, også er alt-omfattende, eller om det er plass til noe utenfor. Jeg er usikker her. Uendelig betyr vokser over alle grenser i følge Knut Sydsæther, men det høres ikke direkte ut som det er altomfattende, men det er vel 1. dels et spørsmål om semantikk, dvs. bl.a. definisjoner, dels 2. et spørsmål om fakta og realiteter. Et spørsmål vedrørende semantikken er om Sydsæthers presisering eller pedagogiske definisjon, er klar nok, eller f.eks. om uendelig innebærer noe mer, og kanskje dekker begrepet alt-omfattende likevel? I alle tilfeller er semantikken her underordnet fysikken, realiteten, uansett begreper og ord.

Spørsmålet er om «vokser over alle grenser» = «altomfattende» eller ikke. Det er også noe usikkert for meg, i hvert fall foreløpig. Er også usikker på om jeg kan avklare dette, men det er «håp i hengende snøre» kan man si, med en metafor fra fisking. Og det er vel et håp om at dette problemet ikke er så stort uansett, man har jo ikke sett noen reelle tegn på et parallelt univers ennå i verdensrommets uendelige historie.

Men sannsynligheten for et parallelt univers kan vel foreløpig ikke settes eksakt lik 0 heller. Er noe usikker her. Også på hvordan en skal gå frem for å anslå en slik sannsynlighet, altså sannsynlighet for eksistensen av et parallelt univers, eller flere? Dette er et veldig vanskelig problem tror jeg, men jeg skal ta det opp av og til, når andre problemer ikke er så presserende. Tror ikke på noen akutt fare fra et mulig parallelt univers.

Har også nevnt absolutt tomme felt som fungerer som cloaking-device, mellom univers, og kanskje i univers, som et mulig usikkerhets-moment, men dette fortoner seg for meg uhyre lite sannsynlig, men heller ikke denne sannsynligheten er vel eksakt lik 0.

Forutsatt at kosmologien nevnt over er 100% korrekt, noe den beviselig og uavkortet er, og gjelder med eksakt 100% sannsynlighet, er en sikker indikator på inntrenging fra et parallelt univers, at energien samlet i universet ikke er konstant, men øker eller minker - om de stjeler energi. Hvordan man skal måle dette er et annet spørsmål, som vi ikke skal ta opp her. Antakelig har energien i universet (vårt), hittil har vært - konstant. Men mulig bruk av cloaking device fra parallelle univers, innenfor vårt univers, som antydet over, skaper noe usikkerhet om undersøkelses-resultatet. Men det skulle ikke være noen grunn til alarm, i hvert fall ikke enda…

Litt om parallelle univers og interuniversell krig.

Om det skulle finnes parallelle univers, som  jeg ikke har særlig tro på, så vil de nok være redde for å forsøke å ta seg inn i vårt univers, akkurat som vi er redde for å forsøke å trenge oss inn i deres, for man vet jo aldri hva man kan møte. Så alle i tilfelle parallelle univers vil nok holde seg for seg selv, klokelig tenkt og gjort. Eller forberede et forsvar mot eventuell inntrenger, hva nå det enn måtte være. Men en aggressiv faen av en inntrenger fra et parallelt univers, kan vel ikke utelukkes 100%. Det kan være en ørliten mulighet for en slik militær invasjon fra et parallelt univers, men trolig med tilnærmet null i sannsynlighet. Mvh. JHØ

PS. Angrep, eller rettere sagt å forberede seg godt på angrep, kan være det beste forsvar, jevnfør styrke- og makt-balanse-prinsippet. Hva dette skulle gå ut på i mere detalj her angående parallelle univers, er foreløpig vanskelig å si noe om, men det bør opplagt være væpnet og kanskje til tennene, pasifisme er en elendig strategi i krig, og for å unngå krig, som man normalt ikke ønsker.

Bortsett fra voldelige gærninger, som Hitler, Mussolini og den japanske keiseren, som hadde aggressiv krig som militær strategi og utenrikspolitikk i 2. verdenskrig. Apropos den 3. verdenskrig, den er en påtenkt global folkereisning for mer demokrati - støttet av allierte, og er noe helt annet. Den 4. verdenskrig, som ennå kan unngås, f.eks. ved å vinne den 3. verdenskrig – eller kanskje på andre måter, blir som den 2. - bare mye verre = Ragnarokk, og bør unngås, men ikke med ultra-fascisme all over i forkant. Som man nå kan ane tegn til, men som kan og må bekjempes med alle gode krefter samlet. Naivitet her er ikke en farbar strategi  og taktikk.

Det skal det norske militæret og andre væpnede styrker i de demokratiske land, og NATO, merke seg. Og det norske FOLK OG ØVRIGHET og tilsvarende i de øvrige demokratiske land. Dette (ultra-fascisme) kan komme i sammenheng med full blown climate crisis, med milliarder på flukt fra ørkentendens rundt  ekvator og stigende havnivå.

Fra: The Institute of Industrial Economics <indeco@online.no>
Sendt: søndag 9. august 2020 12:09
Til: PST <post@pst.politiet.no>
Emne: VS: Sending av epost deaktivert for fb@anarchy.no

Siden livssynsspørsmål ser ut til å være viktig for dere, og det er viktig, og jeg har løst det 100% bortsett fra: Beregnet sannsynlighet for parallelle univers,  så skal  jeg få funnet frem kladdene, dechifrere håndskriften min, og jobbe med å lage et notat til dere i hele morgen. Skulle da bli ferdig på kvelden.
JHØ
(Ble ikke ferdig som antydet, og har ikke fått gjort noe på dette før litt denne weekenden, se øverst i denne artikkelen!)

Fra: The Institute of Industrial Economics <indeco@online.no>
Sendt: søndag 9. august 2020 11:58
Til: PST <post@pst.politiet.no>
Emne: VS: Sending av epost deaktivert for fb@anarchy.no

HAR LEST OPP ESSENSEN FRA KLADDEN FOR FAGERHUS, OG HAN TOK DEN TIL SEG. HAN ER DREVEN PÅ METODE.  JHØ.

Fra: The Institute of Industrial Economics <indeco@online.no>
Sendt: søndag 9. august 2020 11:54
Til: PST <post@pst.politiet.no>
Emne: VS: Sending av epost deaktivert for fb@anarchy.no

DETTE ER OGSÅ ET METODE SPØRSMÅL. HUSK NOE TENKER, ALTSÅ ER DET NOE SOM EKSISTERER, DETTE ER ABSOLUTT 100% SIKKERT. HYPOTETISK DEDUKTIV METODE GIR BARE HØYST PRAKTISK TALT
SIKRE SAMMENHENGER, CA. 100% SIKKERT, MEN IKKE ABSOLUTT 100% SIKKERT. MEN JEG JHØ HAR LAGT TIL NOE MERE: 100% SIKKER LOGIKK, PLUSS OCKHAM'S RAZOR + NOE TIL, OG KAN DA PÅ ENKELTE FELTER BEVISE EN DEL ABSOLUTT SIKRE SAMMENHENGER. ATEISME = 100% SIKKERT, ER EN AV DISSE LIGNINGENE. JHØ.

Fra: The Institute of Industrial Economics <indeco@online.no>
Sendt: søndag 9. august 2020 11:41
Til: PST <post@pst.politiet.no>
Emne: VS: Sending av epost deaktivert for fb@anarchy.no

SELV CA. 0 % AGNOSTISISME, CA. 100% ATEISME, FØRER TIL LØGNAKTIGE HELVETES-SYSTEMER OPPE I HODET, HAR PRØVD DET SELV = DRITT.
MEN ORKER IKKE Å SKRIVE INN ALT FRA HÅNDSKREVET KLADD NÅ, DET ER ET FLERE SIDERS RESONNEMENT. JHØ.

Fra: The Institute of Industrial Economics <indeco@online.no>
Sendt: søndag 9. august 2020 11:32
Til: PST <post@pst.politiet.no>
Emne: VS: Sending av epost deaktivert for fb@anarchy.no

Merker "sjæltenkningen" går bra, første del er kjøpt, og andre del også. En tidligere gud, som første starter, er utelukket for universet har ikke noen start. Nå blir dere vel 100% ateister alle sammen.
NB! Selve bevisene er en kosmologi, bare gir dere et hint om hvor det bærer hen i resonnementet.

Fra: The Institute of Industrial Economics <indeco@online.no>
Sendt: søndag 9. august 2020 11:14
Til: PST <post@pst.politiet.no>
Emne: VS: Sending av epost deaktivert for fb@anarchy.no

MAN TRENGER IKKE VÆRE, ELLER HA VÆRT - JESUS FOR Å DELTA I AISC. HAN VAR FOR ØVRIG IDIOT. SÅNNE ER IKKE MED I AISC. LITT RELIGION SOM ER RENT PERSONLIG KAN GÅ AN PÅ NETTVERKSPLAN, MEN HUSK ALT SLIKT UNNTATT GAIAN ZEN-BUDDHISME O.L. ER LJUG, OG DEN SOM TROR PÅ LJUG ER IKKE NOEN GOD E-MANN = DERFOR BARE 100% ATEISTER I TOPPEN PÅ (CLICK ON:) AISC (Se nederst) - MED FULLT MEDLEMSKAP. EN E-MANN MÅ GODT KUNNE SKILLE LØGN FRA SANNHET, EV. NÅR VEDKOMMENDE FÅR TENKT SEG OM. DEN SOM VIL HA FULLT MEDLEMSKAP I AISC MÅ KVITTE SEG MED ALL RELIGØS LØGN UMIDDELBART. HAR BEVIST 100% SIKKERT AT GUD SOM FØRSTE STARTER AV UNIVERSET ER LØGN. LEGGER  BEVISET UT SNART PÅ ANARCHY.NO. NB! OGSÅ ANNEN GUD, INKLUSIVE DJEVELEN - ER I PRAKSIS UTELUKKET 100%.


Tiden igjen - litt kosmologi – om  tidshastighetens avhengighet av Oestmoes konstant.

Einstein hevdet at tiden går saktere under akselerasjon og står stille ved lyshastigheten. Man kan akselerere rene energi-småpartikler uendelig raskt. Går tiden da baklengs? Jeg tror ikke det – ikke signifikant. Jeg tror tiden, omtrent som Newton, er lineær og går fremover, men bare generelt og i gjennomsnitt, men at det er noe variasjoner, bølgebevegelser rundt trenden, som går rett frem lineært. For universet sett under ett. I svarte hull står tiden omtrent stille, og så går den litt raskere i tomme rom, men i gjennomsnitt og for hele universet går det bare fremover med jevn fart. På jorden går tiden nær gjennomsnittet i fart, der er det en viss masse. Massekonsentrasjon betyr treg, også mhp. tiden. Energien tilsvarer en viss masseekvivalent kanskje og den er uendelig stor og konstant, kanskje tidens hastighet fremover er bestemt av masseekvivalentens størrelse, eller energi-tettheten i universet, på en eller annen måte? Får tenke litt mer på dette…

Jeg tror tidens hastighet fremover er avhengig av energi-tettheten, og den er i gjennomsnitt konstant – Oestmoes konstant. Det er uendelig mye energi (men den er konstant i mengde) og universet er uendelig stort (men det er konstant i utstrekning i alle retninger) og delingstallet mellom uendelig med energi og uendelig med rom er ikke udefinert, men en gitt og konstant energitetthet i gjennomsnitt for hele universet, Oestmoes konstant, og så er det bølger eller variasjoner rundt denne gjennomsnittsverdien.

En stor konsentrasjon med masse/energi rundt det synlige univers, trekker på det, så det utvider seg. Dette har også konsekvenser for tiden. Der masse/energi-konsentrasjonen er stor, går tiden litt tregere, i det synlige univers litt fortere. Men trenden, gjennomsnittstiden for hele universet, går fremover  med konstant hastighet. Den er kanskje litt lavere enn i vår kanskje litt energisvake synlige univers, men kan estimeres teoretisk sett. Kan hende det synlige univers er representativt for totalen, man kan estimere en lokal Oestmoes konstant for det synlige univers. Den bestemmer så farten på tiden her. Funksjonens form er foreløpig ukjent, men er antakelig enkel. Kanskje så enkel som følgende: Tidens hastighet = t  = a + b/ø, hvor ø er Oestmoes konstant, og a og b også er konstanter, altså en hyperbel.

NB! Dette betyr også at det er sannsynlig med noe utenfor vårt uendelig store univers, altså parallelle univers, som alle er uendelig store kanskje. Noen kan også være endelige av størrelse.  J-HØ.

From: Periklis Feresiadis
Sent: Tuesday, January 12, 2021 12:23 PM
To: Globaldistribution
Subject: Re: Tiden igjen - litt kosmologi - om tidshastighetens avhengighet av Oestmoes konstant.

Hi J-HØ!

I can understand some basic concepts on time travel, like the Hafele–Keating experiment. I am convinced that time is a fundamental element, that the past has passed, in the present there is its trace and its memory, and the future has not yet happened so it doesn't exist, meaning that the hypothesis that time is an illusion and therefore we can "fix" it to our measure with mathematical formulas and quantum tricks that we still ignore and may not even exist, is invalid.

May I ask what is the translation of the composite word 'oestmoes'? Something to do with harvest?

Best regards. PF.

Hi PF

I don’t believe in time travel. “Oe” in English, is Ø in Norwegian, thus Oestmoes constant is (JH) Østmoes constant. Tidens hastighet = t  = a + b/ø, hvor ø er Oestmoes konstant, og a og b også er konstanter, altså en hyperbel. In black holes ø is large, and t slow, in average in cosmos ø is perhaps quite similar to on earth. With little energy-density, dark or visible, including stored in mass, t is higher. But still going forward. In fields (not space, that requires energy) with absolutely no energy, i.e. absolutely empty, nothing slows the speed of time, and it is infinitely fast.

Best regards J-HØ


Links

This document: http://www.anarchy.no/cosmology.html. Will be updated - click on and follow the news and comments...