The Norwegian Anarchist Council
Norges Anarkistråd
Folkerådet - Skyggekabinettet
LIBERAL SOCIAL DEMOCRACY

http://www.anarchy.no/naco.html

ADVISED BY THE OSLO SCHOOL OF ECONOMICS - OSE/INDECO

www.indeco.noDirekte aksjon for lokalsykehus og mot statsmonolitten

Sykehusene - stats-monolitt i KRISE

OG LITT OM HELSEØKONOMI OG HELSEORGANISASJON OG KRIMINALITET I HELSESEKTOREN

HELSEØKONOMI OG ORGANISASJON: DET SPILLLER INGEN ROLLE OM DET ER PRIVATE ELLER OFFENTLIGE SYKEHUS.
LØSNINGEN ER FLAT STRUKTUR OG NÆRHET TIL FOLKET, DVS. DESENTRALISERING, BÅDE I OFFENTLIG OG PRIVAT REGI.

Norges Anarkistråd krever at noe blir gjort med elendigheten - NÅ!

Sykehusene har vært i en lang og konstant krise siden den statlige overtakelsen i 2001. Det viser  denne historiske gjennomgangen, som også inneholder løsningsforslag for å bli kvitt krisen. Både stats-monolitten - og også kommersielle foretak og kommuner - har vist seg meget ineffektive og urettferdige. Løsningen er horisontal organisasjon. Strukturendringer og investeringer i denne retningen - dvs. a) å bli kvitt topptunge pyramider i lønn og/eller rang - og b) få mer ut av førstelinje-tjenester nær der folk bor, må c) gjøres i forkant av eldrebølgen, dvs. meget raskt.

Kommentar til Dagsavisens artikkel "Sykehuskrise for Ap", se (click on) http://www.dagsavisen.no/meninger/article337196.ece. NB! Denne artikkelen i Dagsavisen og kommentaren er ikke tilgjengelig på denne linken lenger.

Etter stortingsvalget desember 2001: Stats-sykehus med lønnsadel og "intendantur-byråkrati".

Den statlige overtakelsen av de regionale sykehusene, som nå er tatt ut av fylkeskommunene, kan lett bare bli et nytt tungrodd byråkrati, uten evne til nødvendige omstillinger.

Desember 2001: Om den statlige overtakelsen av sykehusene: Tore Gjerstad i Dagbladet rapporterer om "Den nye lønnsadelen" og at " en topptung og dyr ledelse er foreløpig status for sykehusreformen. De fem regionale direktørene får fra 1 til 1,2 millioner i årslønn. I tillegg får styrelederne 320 000 i honorar første år. I mellomdirektørsjiktet starter lønna på 600 000, det samme som fylkesrådmenn ". "- Jeg trodde det var mer penger til pasientene som var poenget med reformen ", sier fylkesrådmann Wenche Eriksen i Finnmark. Det trodde ikke vi. Vi anarkister har aldri hatt noe tiltro til den statlige overtakelsen av sykehusene.  

Disse bokholderiansvarlige i sykehusene har jo hverken ansvaret for produktutviklingen eller produktene, stellet av pasientene i vid forstand. De tar heller ingen risiko, hverken økonomisk eller teknisk-produktmessig. De kan dermed overhodet ikke sammenlignes med gründere i næringslivet. Det får være måte på tøv når Steinar Stokke begrunner at han fikk den høyeste lønna av de fem regiondirektørene med at han har "ansvaret" for 23 000 ansatte og et budsjett på 12 000 000 000. I motsetning til gründere i næringslivet har han jo ikke en tøddel ansvar for hva de ansatte gjør og hva de produserer, og tar ingen risker. Han er jo en ren "bokholder" og "husøkonom". F.eks har Intendanturet i forsvaret større ansvar for folks ve og vel enn Stokke, uten at de tilnærmelsesvis har samme godtgjørelse.

(18.12.2002.) Forøvrig er vi helt på det rene med at "Intendanturet" i forsvaret har skiftet navn, og nå heter noe annet, men som et generelt begrep er "intendant" og "intendantur", som noe sekundært i forhold til selve bedriftens formål, et meget godt ord, som bør vernes, og brukes når kvasi-ledere krever høy(ere) lønn og rang, for ansvar de egentlig ikke har. Hvorfor sykehusene har adm. direktører på toppen kan man jo saktens lure på. I forsvaret har ikke Indentanturet toppsjefstillinger, det holder med noen lavere stabsoffiserer. Hadde det ikke vært bedre med et råd av de mest kvalifiserte legene, og la disse få et IT/administrasjons- og økonomikurs som adgangs-kvalifisering?

"Intendantenes diktatur" i de nye stats-sykehusene - knebling av helsepersonellet

31.12.2001 Skriver Dagsavisen: "Direktører knebler helsepersonellet - leger og sykepleiere får ikke uttale seg offentlig." Regiondirektørene gir helsepersonellet munnkurv. De må holde kritikken innenfor veggene i de nye helseregionene. Direktørene krever absolutt lojalitet og nekter helsepersonell å gå ut offentlig med kritikk av avgjørelser fattet av ledelsen. H. P.Arseth, president i Den norske lægeforening, protesterer. "De ansatte må ha anledning til å delta i helsemesige debatter", mener Aarseth. Denne galskapen kommer ikke uventet for oss anarkister: " Intendantenes diktatur" er på vei inn i sykehusene, som jeg fryktet. Ille var det fra før, verre blir det nå! Her gjelder det å leve sunt, og holde seg utenfor så lenge som mulig. Stakkars pasientene og de som reiser berettiget kritikk mot herskerne, dvs. intendanturet. Når intendantene skal lede "krigen" må det gå galt. I et slikt system, uten utlufting, kan hva som helst skje. Det stinker allerede kraftig "brunt". Fytte rakkern.

Stoltenberg og Petersen/Hagen får ta skylda. Det er de som har ansvaret for dette byråkratiske , økonomisk og politisk/administrativt topptunge, hierarkiske monsteret . Går det ikke an å få omgjort denne fadesen før det går på livet løs for mange pasienter, og de vi trenger mest blant helsepersonellet, de med kritisk sans, blir mobbet ut og ender som pasienter på uføretrygd? Jeg henviser til det jeg tidligere har antydet om styringsstrukuren, et legefaglig basert råd, tilført IT og økonomisk/administrativ kompetanse, pluss noen fra pasientforeninger etc. og en interkommunal, samvirke-orientert relativt flat struktur, økonomisk såvel som politisk/administrativt. Nå må som nevnt trøkket på Kommunaldepartementet, og øvrige involverte departementer, bl.a selvfølgelig Helsedepartementet, pluss Stortinget, økes i kampen mot byråkratiet. 

Det er derfor vi blåser i fløyta. Anarkistene er på ingen måte overbevist om at statsovertakelsen var riktig, selv om fylkesstyrings-systemet etterhvert ble et overbefolket, dårlig byråkrati. Statsovertakelsen betyr sannsynligvis et forsøk på løsning i feil retning.

Hvorfor ikke organisere så mye som mulig direkte rundt grunnplanet, dvs. på inter-primærkommunal basis. Den nåværende slankingen kan lett sprekke, og byråkratiet kan ese ut både i bredde og høyde, i tillegg til de utglidninger i lønn og munnkurver etc., som allerede har skjedd. Jeg står fast på mine råd, og jeg er overbevist om å ha et kvalifisert flertall av anarkistene, og mange andre, i ryggen. Statsovertakelse blir som regel "fra galt til verre". Dette burde selv "Embets-Høyre" forstå. At "Markeds-Høyre" i tillegg oppfatter sykehus på linje med et hvilket som helst privat foretak, gjør ikke saken bedre. Dette smaker argentinsk: "Statisme uten plan, og kapitalisme (økonomisk plutarki) uten marked!" Her trengs det skikkelig opprenskning, før herskerbyråkratiet får satt seg, og katastrofen er et faktum. "Intendantene" skal ikke herske, de skal bare bistå grunnplanet, leger og sykepleiere, på lignende måte som bakkemannskapet i luftforsvaret skal hjelpe til med å få flyene på vingene m.v. "Intendanturet" og bakkemannskapene skal være service-organer for de som egentlig skal gjøre jobben, sørge for at frontlinjemannskapet kan "fly" på en best mulig måte, ikke herske over førstelinjetjenestenes personell. Frp/Høyres/APs modell for sykehusene er helt feil.

At Dagfinn Høybråten i et intervju i NRK "alltid nyheter"  svarer på kritikken ved å henvise til mulig "hoderulling" blant sjefene for sykehusene hvis de ikke duger, beroliger ikke nevneverdig. Rotasjon av ledere er vel å bra, men en må ikke glemme at Argentina har skiftet president 5 ganger på 14 dager ved årsskiftet 2001/2, uten at det har brakt noen løsning på problemet der. Rotasjon av "diktatorer" fra "intendanturet" på sykehusene vil ikke hjelpe stort. Det er selve klassestrukturen og relasjonene mellom klassene og enkeltpersoner, som må endres, om det skal bli mere sving på sakene, dvs. en organisering rundt pasienter og de som skal gjøre den egentlige jobben. De andre er bare hjelpemannskaper, og må ikke få herskerstatus. Et godt intendantur er viktig og helt nødvendig , men "INTENDANTURET" generelt tolket må, jeg gjentar : IKKE KNEBLE DE SOM KAN "KRIGE" OG IKKE FÅ HERSKERSTATUS OG MAKT TIL Å "LEDE KRIGEN". Dette er så elementært at både Dagfinn H., Jan P., Magne B.,Carl Ivar H. samt Jens S. , Torbjørn J. og hele "røkla" burde forstå det, og snarest ta hensyn til dette.

Utglidningen i byråkratisk monolittisk styring og byråkratikostnader i de nye stats-sykehusene gjelder ikke bare de store linjene, økonomisk og politisk/administrativt i vid forstand. Også i detaljer kommer denne autoritære byråkratiske galskapen til uttrykk. VG 06.01.2002 melder om "Rådyre sykehusnavn: En rekke sykehus starter året med millionutgifter til navneskifte. For regionsykehusene i Trondheim og Tromsø koster omdøpingen over tre millioner kroner - for hvert navn. Direktør Valborg Sund ved St. Olavs hospital, tidligere Regionsykehuset i Trondheim, gleder seg over det historiske navneskiftet. Hun legger likevel ikke skjul på at navnebyttet har en høy pris... Fullt så mye vil ikke direktør Øystein Dolva ved Aker universitetssykehus "spandere"." Der i gården brukes bare ca 1 million. Jeg sier ikke mer. Dette taler for seg selv. Alt jeg har sagt over er nå bevist. Intendantenes diktatur er et faktum allerede. For et lite mellomlag på et par millioner skulle AIIS garantet fikset dette for noen hundretusen kroner på hvert sykehus. Lite, men informativt.... For disse millionene kunne det f.eks blitt innkjøpt en ny strålemaskin på Radium hospitalet, der folk med livstruende diagnoser står i kø!

12.01.2002. Kritikken er blitt fulgt opp i avisene, bl.a med reportasjer om byråkratisk ineffektivitet ved gjennomføring av fastlegeordningen i Oslo, med svikt i akutt-mottaket, hvor selve helseministeren måtte trå til med "micro-management", detaljstyring fra toppen og ned. Var det ikke dette man skulle unngå ved "den nye" modellen da, Dagfinn? Dagbladet minner om at "Sykehus-krangel endte godt til slutt" etter at de tok affære, og Aftenposten slår opp " Staten, det er meg " med klare henvisninger til det uopplyste, statlige, enevelde: "Det blir samme ulla. Like mye byråkrati", "men korridorpasientene skal fordufte, har helseminster Dagfinn Høybråten lovt. - De blir nok borte, bare vi døper om korridorene til ganger..." hilde.lundgaard@aftenposten.no høres ikke dum ut i denne artikkelen. Men det er viktig å få fakta på bordet. Helsa er viktig for oss alle, og da må ikke avisene gi oppslag til alt tøvet "i nye amerikanske undersøkelser", "legesynsing" og "healing, etc.", som det var mye av før. 16.01.2002, spør Aftenposten betimelig "Eier staten sykehusene bedre?" Her dempes allerede ambisjonene når det gjelder ventelister ogr korridorpasientene. Dagfinn Høybråten "setter ikke sin stilling inn på saken". Det var sånn man gjorde med "planene" i Sovjetunionen også. Når det røynet på, justerte man bare planene ned, og så fikk man "måloppfyllelse" på denne måten.

Videre heter det "komikkens skjær over at det i stor grad er tidligere fylkeskommunale byråkrater med dobbelt lønn som besetter de nye lederstillingene, må få tid til å legge seg. Kanskje må også helseministeren sparke et par av dem i tidens fylde, for å vise at han mener alvor med at de må levere." Når han selv ikke vil gå av om han "ikke leverer", så kan han ikke forlange at andre gjør noe annet enn han selv, justerer ned planene, dersom det går dårlig, og blir sittende. Alt i alt tegner dette fryktelig dårlig.

På Anarkistisk Universitetslags seminarer, bl.a. ØPS på Blindern, ble legenes misbruk av statistiske beregninger brukt for å demonstrere hvor ille det kune gå i å "bevise" både det ene og det andre, a la den berømte, stabile og svært signifikante regresjons-sammenhengen mellom "fluer og turister på Vestlandet". Her har man jo også en "sentral sosialmedisinsk sammenheng", i og med at fluer uomtvistelig kan være et helseproblem. Spuriøse sammenhenger av denne typen, hvor en altså enten slutter at "fluene lokker turister", alternativt at "de har med seg fluene", eller lignende "årsaks"-tøv; florerer i medisinsk forskning, bl.a fordi legene kan alt for lite kritisk forskningsmetode og statistikk. Det står ikke bedre til i de mykere samfunnsfagene. Begge deler bruker også mye spørreundersøkelser, som er enda mer tøvete. Hele gjengen , pluss pressen, må bli mer kritiske og konstruktive i denne problematikken. Helsereformen etc. er som nevnt fulgt opp kritisk i media til en viss grad, men nå burde det virkelig bli satt argusøyne på dette, skikkelig kritiske, antibyråkratiske øyne, og med forslag til større effektivitet, rettferdighet og sannhet. Ca 50 (46 lokale) "helseforetak" med tilsammen ca 100 000 ansatte, med en eier, staten, og helseministeren som "generalsekretær i sentralkommiteen", med 5 regionale "autonome" områder, samt "intendantenes diktatur" med knebel på kritikk, minner mest av alt om en sovjetisk stat i staten. At det skal bli mer helse for kronene av dette, kan jeg allerede si klart og rungende nei til. Spørsmålet er bare hvor ille det går, og hvor lang tid det tar før elendigheten blir avviklet til fordel for et mer anarkistisk system. Samtidig må man prøve ved fri kritikk å hindre for store fadeser underveis! Vitsen er å få mer helse for hver krone på budsjettet, og en helseinnsats som er i pakt med folks interesser, når samlet nytte og kostnader ses i sammenheng, og med ressurser brukt på andre formål. Ingenting tyder på at det går riktig vei nå.

De fleste, også journalister, må innenfor "de hvite vegger" en gang i mellom i løpet av livet. Dette angår oss alle. Her må mediatrøkket være på hele tiden . Det står om liv og helse. At de ansatte skal ha mer betalt fordi de kommer med i staten, får en vel bare godta. Om det er mer rettferdig, kan diskuteres. Mer effektivt er det ikke. Denne ekstrautgiften, som går på bekostning av utstyr etc. til behandling av pasientene, er bare en, og ikke den verste, konsekvensen av statsbyråkratiet. Navneskiltene er prinsipielt verre. Begge deler ville aldri skjedd i fylkeskommune- regi, for ikke å snakke om en mer frihetlig struktur. Og dette er bare begynnelsen. Det blir nok uttallige sløserier, ineffektiviteter og urettferdigheter...

22.01.2002 streiker Sykepleierforbundet, som en direkte følge av statsovertakelsen, sier en talskvinne for de streikende. En sykehusdirektør sier at dette går ut over ventelistepasientene. NAVO, sykehusenes arbeidskjøperforening sier de ikke har noen penger til økte lønninger på budsjettet. Sykepleierforbundet sier det står på viljen. Resultatet blir vel mindre penger til bruk på pasientene, og mer på de ansatte, eller bare mindre innsats på pasientene på grunn av streiken. Naturligvis har sykepleierne streikerett, det er bare det statlige systemet som i seg selv er dårlig. Her er det satt i gang en spiral som bare vil fordyre sykehustjenestene, og det blir mindre helse pr krone, og mindre helse relativt sett enn det det kunne vært, eller mindre til andre gode formål. Sykepleierforbundet sier de er forberedt på en lang streik... I et statlig system kan man komme langt ved byråkratisk å "stå på krava" selv om det skulle stride mot effektivitet og rettferdighet. Lik lønn for likt arbeid for samme arbeidsgiver er jo uomtvistelig et rettferdig krav, og staten, som prinsipielt ikke har noen budsjettbetingelse, men kan trykke så mye penger den lyster, er naturligvis mer attraktiv å streike mot en en sulteforet fylkeskommune.

Som anarkist kan jeg ikke annet enn å støtte de lavtlønnede streikende, og si fy fy til tvungen lønnsnemd, om det da ikke går helt over stokk og stein med dødsfall som resultat. Det går ikke an å legge skylda på sykepleierne. Det er selve det statlige-plutarkistiske systemet som er feil. Poenget er igjen at det ikke blir mer helsetjeneste for pengene av dette. Å gå fra en liten "stat i staten" (les: fylkeskommune), til en stor "stat i staten", med mange små "yrkes-stater i staten", og sugerør til Norges Banks seddelpresser, kan jo ikke bli annet enn mer DUP-aktiviteter og lønnsspiral med mindre helse for kronene. Etter at Sovjetunionen, selve statstrollet sprakk, skulle en jo tro at alle skulle være vaksinert mot statsdrift. Kaotiske populister som Frp, marxister som Ap, og embetshøyre i populistisk forening med uopplyst pengevelde-høyre, går likevel på limpinnen igjen og igjen. Kan ikke finne noen annen grunn enn at det er deres egne makt og pengegriske klaner som seiler inn på toppene i lønn og rang. For enhver må jo forstå at dette er dødfødt (med henblikk på effektivitet og rettferdighet), for å holde meg til medisinsk terminologi.

Aftenposten 03.02.2002. rapporterer om at "Dårlig ledelse rammer pasienter" En rapport fra fylkeslegene avslører svak ledelse og dårlig styring av ressurser ved regionsykehusene. - Pasientene rammes i for stor grad, fastslår helsedirektøren: (Det er) "Ikke godt nok". Direktør Egil Haugland ved Haukeland sykehus synes konklusjonene i rapporten virker lettvinte. Men pasienter forteller om rot, surr og manglende oversikt. - Kritikken viser at vi ikke har god nok sykehusledelse, og at dette får konsekvenser for pasientene. Det er alvorlig, fastslår Kristin Ravnanger, statssekretær i Helsedepartementet. "Derfor vil departementet satse på lederutvikling." Det holder ikke bare å rullere hoder, eller sende ledere på kurs. Det er selve den statlige, byråkratiske organisasjonsformen som skaper det "uopplyste pengeveldet" i sykehusene . -De som uttaler seg om sviktende ledelse har selv ofte begrenset erfaring i forhold til sykehusledelse, slår Haugland tilbake. -Føler du kritikken som usaklig? -Jeg har ikke lest rapporten, men det virker sjablongaktig. Konklusjonene synes lettvinte, og det minner om en total ansvarsfraskrivelse fra politikere og tilsynsmyndigheter, sier Haugland." Jeg syns tvert imot det smaker av total ansvarsfraskrivelse fra Egil Hauglands side.

De nye statlige region-sykehusene er en parodi på god, frihetlig organisering, og bør snarest mulig reorganiseres i motsatt retning av statisme og plutarki, dvs. basert på sosialisme og autonomi!

04.09.2007 - Fagpersoner slakter sykehusreformen :  Hele foretaksmodellen må avvikles snarest før den gjør mer skade på det norske sykehusvesenet. Det er den klare anbefalingen i en alternativ evaluering av sykehusreformen. Rapporten fra Folkebevegelsen for lokalsykehusene, som blir presentert på en konferanse i Oslo i dag, levner liten ære til sykehusreformen som ble innført i 2002. Da overtok staten sykehusene fra fylkeskommunene, og sykehustilbudet i landet ble delt inn i regionale helseforetak. – Vi ønsker å få inn en annen stemme, og sparke i gang en skikkelig debatt før saken skal behandles i Stortinget, sier koordinator Bente Øien Hauge i Folkebevegelsen for lokalsykehusene. Rapporten er skrevet både av representanter for folkeaksjonen selv og ulike fagpersoner. De stiller spørsmål ved reformen, og kommer til at den har vært mislykket fordi markedstenkning ikke er egnet for å nå sykehusenes mål. – Reformen har ikke nådd egne mål. Ansvar og roller er ikke blitt klarere, økonomien er ikke blitt bedre og fritt sykehusvalg fungerer dårlig. Pasientene har fått et dårligere tilbud, hevder Øien Hauge. Hun håper deres alternative rapport vil bli en opptakt til en ny statlig evaluering. – Når vi leser de offentlige rapportene kjenner vi ikke igjen vår egen virkelighet, og det vi protesterer mot og bærer fakler for, sier Øien Hauge. – Vi som kjemper for lokalsykehus blir beskyldt for å ville ha ting slik de alltid har vært, og drive en snever interessekamp. Rapporten vår viser det motsatte, og at bevaring av små sykehus har en prinsipiell side, legger hun til.

– Økonomer og byråkrater har tatt over styringen av sykehusene, som nå drives som selvstendige bedrifter uten direkte folkevalgt kontroll. Hovedfokus har blitt økonomisk inntjening og kvantitet på bekostning av faglig kvalitet, utdanning og forskning. Dette fokuset demoraliserer helsepersonellet, går utover de mest syke og har ført til nedlagt akuttberedskap og avdelinger flere steder, skriver overlege Dag Johansen ved Helgelandsykehuset Rana og leder Gunnvald Lindset i Folkeaksjonen for sykehuset i Mosjøen. De har funnet at byråkratiet har vokst betydelig, både i antall og lønnsnivå. Sykehusreformen har videre fremmet framveksten av mange nye private sykehus, sykehus som gir de friskeste syke økt prioritet, og ikke utdanner nye helsearbeidere eller har akuttberedskap fordi dette er ulønnsomt. Johansen og Lindset avslutter kraftsalven med følgende: – Hele foretaksmodellen må avvikles snarest før den gjør mer skade på det norske sykehusvesenet. Sykehusene må igjen under direkte folkevalgt forvaltning ... og finansieres i hovedsak med rammer og lite innslag av stykkpris. Rådgiver Unni Hagen i samfunnspolitisk enhet i Fagforbundet har også bidratt til rapporten. Hun er kritisk til myndighetenes fremstilling av hvordan reformen har fungert: – Til tross for forskernes mange forbehold, at konklusjonene spriker og at det mangler analyser på viktige områder, presenterer Helse- og omsorgsdepartementet likevel resultatevalueringen som en sterk dokumentasjon av at sykehusreformen både var nødvendig og vellykket, skriver Hagen. Kilde Nationen, 04.09.2007.

V.h. E. Magland, helsepolitisk rådgiver for Norges Anarkistråd 27.02.2008.

PS. 28.02.2008: Sykehusene trenger en mer horisontal organisasjon for å bli mer effektive. Sykehusene har gått fra å være en liten fylkeskommunal stat i staten, til å bli en stor stat i staten med et enormt byråkrati med skyhøy avlønning. Løsningen på problemene er ikke mer stat i staten, vertikal organisasjon, men nettopp en omlegging i retning horisontal organisasjon, mer anarki. Mer informasjon om horisontal organisasjon finner man på http://www.anarchy.no/horizon1.html .

07.05.2008: Nå er det på tide at fornuften seirer - bygg sykehus-hotellet! Styret kunne selvsagt ikke godkjenne bygging uten at formell styrebehandling eller finansiering var på plass. Hadde de gjort det hadde de gått ut over sine fullmakter og muligens begått ulovligheter. Vi kan ikke ha ledelser av virksomheter som investerer store summer uten styregodkjenning. Det sier seg selv. At sjefen for sykehuset måtte gå for a bryte reglene er derfor en riktig avgjørelse. Men nå må ikke sykehus-byråkratiet være unødvendig stivbeint. At de nå ser på saken på nytt i lys av nye forslag er som det skal være. Om sykehus-hotellet blir offentlig eller privat finansiert, spiller egentlig ingen rolle. Det er helt ok med privat initiativ i denne sammenheng. Nå må Harlem og de øvrige helse-byråkratene la fornuften seire og la de private investorene få fullføre sykehus-hotellet. A.Q. Resolusjonen er også publisert som kommentar til Dagsavisens artikkel "Sykt i Sør-Øst" se http://www.dagsavisen.no/innenriks/article347778.ece. 08.05.2008: Sykehus-hotellet blir bygget. Statsrådet bevilger ekstra penger til Helse Sør-Øst. Sentraladministrasjonen og kreftforeningen vil gå sammen om å bygge hotellet, som skal være mer enn et overnattingssted.

09.06.2008: Hva ønsker de døende selv? Venstre-leder Lars Sponheim mener vi gir et dyrt og likevel ofte dårlig tilbud til mennesker i livets sluttfase på sykehus. Han vil sende døende hjem. Sponheims forslag om å legge forholdene til rette for at terminalt syke kan dø hjemme eller på sykehjem har mye for seg, men dette må baseres på frivillighet, ikke tvang. Dersom de døende selv ønsker å dø på sykehjem eller hjemme må de få ønsket sitt oppfylt, og gis tilstrekkelig behandling, bl.a smertbehandling der. Dersom de ønsker å dø på sykehus, må det være plass til dette der. Man må ha respekt for de døendes egne ønsker. Ingen må overkjøres, ovenifra og ned, i den siste fase av livet. Uttalelsen er også publisert på NRK-Debatt, http://snakk.nrk.no/debatt/showthread.php?s=e00b6afd5350a919d674a2eb0bb4c22b&postid=1307870#post1307870 .

14.07.2009. Slår byråkrati-alarm ved norske sykehus. Totalt er det mer enn 1200 flere administrasjonsstillinger enn leger ved norske sykehus. Nå slår Legeforeningen alarm. De opplever at administrasjonen er i ferd med å bli overdimensjonert: Antallet byråkrater som jobber sammen med legene, har blitt færre, mens administrasjonen på høyere nivå, har est. " Situasjonen er et paradoks," fastslår Torunn Janbu, president i Legeforeningen. "Legene ser at det kommer en betydelig økning av ansatte i administrasjonen, men at de samtidig må jobbe hardere. Det er vanskelig å forstå," sier hun til VG. Hun ser én klar konsekvens av tallene: "Legene får mindre tid til pasientene. Administrasjonsveksten ser ikke ut til å snu, på tross av at mindre administrasjon var et av hovedmålene ved forrige sykehusreform i 2002."

Selv om antallet byråkrater øker, bruker kirurg Hans-Olaf Johannessen store deler av dagen sin på å skrive rapporter. Det samme gjør langt de fleste leger, ifølge Johannessen. Han er overlege ved gastrokirurgisk avdeling ved Ullevål sykehus og reagerer på utviklingen. Han mener administrasjonen er blitt topptung. Johannessen er spesielt oppgitt over at han og kollegene må bruke mer og mer tid på byråkratiske oppgaver. "De fleste bruker nok omtrent 20 prosent av tiden sin på dette. Man bruker minimum et par timer om dagen på dokumentasjon," sier Johannessen til VG. Det betyr å levere detaljerte rapporter om all pasientkontakt han har hatt i løpet av dagen. "Det er klart dokumentasjon er viktig, men man kan jo spørre om menigmann er klar over hvor mye tid som går med på dette?" Johannessen etterlyser administrasjon som kun jobber for å bedre behandlingen av pasientene. Han setter spørsmålstegn ved motivasjonen for administrasjonsveksten. "Interessen på toppen går ofte på de helt store organisatoriske sakene, mens den burde vært rettet mer mot praktisk pasientrettet virksomhet." Mer informasjon se http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=568512 .

01.08.2010. Legen Lars Gullestad kommer med lignende betraktninger som angitt i replikken 14.07.2009 på TV2. Intet ser ut til å bli gjort med det forferdelige og topptunge byråkratiet i sykehus-sektoren. Norges Anarkistråd krever nå handling for å få bukt med den topptunge sykehus-monolitten, dvs. "intendantur-diktaturet", og få til en flatere organisasjon, hvor fokuset er pasientbehandling, førstelinje-tjenestene!

06.12.2010. Direkte aksjon mot statsrådets sykehuspolitikk - Helsestatsråd buet ut - "Bla, bla bla! Bla, bla bla!" . Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen var upopulær blant sykehusdemonstranene utenfor Stortinget mandag ettermiddag. "Det er ikke snakk om å legge ned lokalsykehus," sa Strøm-Erichsen til aksjonistene, og fortsatte: "De har et veldig sterkt budskap. De vil at ting skal være slik de er." "Det som er viktig, er at vi har et godt helsetilbud til alle i landet," sa helsestatsråden. "Bla, bla bla!" sa demonstrantene.

Det var Folkebevegelsen for lokalsykehusene som i ettermiddag demonstrerte foran Stortinget i protest mot planene om å legge ned eller redusere tilbudet ved flere av landets lokalsykehus. Demonstranter fra hele landet møtte opp, og de var hundrevis mannsterke. De krevde at arbeidet med planene blir stanset inntil Nasjonal Helseplan er ferdig behandlet og vedtatt av Stortinget. Underskriftslister ble overlevert helse- og omsorgs-statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen, som også tok ordet under markeringen. "Vi har et godt sykehustilbud i Norge. Syke får god behandling. Det viser alle undersøkelser. Noen ganger må vi gjøre endringer. Men vi trenger lokalsykehusene. Det er ikke snakk om å legge ned lokalsykehus," sa statsråden til demonstrantene før hun ble avbrutt av buing og fy-rop!

Demonstrantene tok i bruk direktebilder via gigantiske storskjermer i kampen for lokalsykehusene mandag ettermiddag. Noe slikt har aldri før skjedd ved en direkte aksjon, se http://www.anarchy.no/directaction.html for mer informasjon. Anarkiet Norge er i forkant når det gjelder utvikling av direkte aksjonsformer. Norges Anarkistråd støttet den direkte aksjonen, men tilføyer at alle lokalsykehus neppe kan drive med alt, men krever også at lengre reiser og reisetid generelt til relevant behandling evalueres korrekt i nytte-kostnadsanalyser i tilknytning til sykehus og pasientbehandling. Lengre reisetid i akutte tilfeller, kan f.eks. føre til flere unødvendige dødsfall, som må evalueres høyt på kostnadssiden, da prisen på menneskeliv er høy. Dette drar i retning mer lokale sykehus.

08.12.2010. Helsestatsråd Strøm-Erichsen legger seg flat etter press fra anarkister og andre. I en pressemelding og brev fra Helse- og omsorgsdepartementet, se http://www.statsrådet.no/nb/dep/hod/pressesenter/pressemeldinger/2010/sykehus-i-more--og-romsdal.html?id=627404, sier Strøm-Erichsen nokså rett ut at Helse Midt-Norge ikke har gjort jobben sin. Man må "rykke tilbake til start". Molde-ordfører Jan Petter Hammerø sier at planene om nytt sykehus i Molde kan være helt i det blå. Akkurat nå er det ikke sikkert at det blir nytt sykehus i Molde i det hele tatt. "Dette kan bety at det aldri blir noe nytt sykehus i Molde. Det står i brevet at innholdet og konseptet skal vurderes på nytt. Her ligger en kritikk mot Helse Midt-Norge. Da må jo de gå i seg selv og se hva de har gjort."

Kyss, klapp, klem og tårer i Kristiansund. I Kristiansund klemmer de sykehusansatte. De smiler, for føde- og akuttfunksjonene er fredet. På rådhuset i Kristiansund ble også sjampanjen sprettet onsdag ettermiddag. "Jeg syns det var hyggelige meldinger vi fikk fra Oslo i dag. Nå får vi arbeidsro. Nå tror jeg vi skal få bygge et godt sykehus i Kristiansund," sier Gunn Fagerli Johannessen ved sykehuset i Kristiansund. "Hele engasjementet har virket. Det har vært viktig å vise hva befolkningen her står for. Og befolkningen vil ha trygghet. Her i Kristiansund er alle nå fornøyde. Alle jeg har sett nå i ettermiddag har smilt," sier barnelege Martin Unger. Ordfører Per Kristian Øyen og barnelege Martin Unger i Kristiansund sprettet sjampanjen da de leste brevet fra helseministeren.

Norges Anarkistråds tallrike direkte aksjoner om helsespørsmålet, sist med en pressemelding tidlig i dag, da hele den ovenstående rapporten ble sendt til Helse- og omsorgsdepartementet, Statsministeren - Folkets tjener, Finansdepartement, Stortinget, og Kommunenes Sentralforbund, samt Folkebevegelsen for lokalsykehusene - koordinator, og folket, media og øvrigheten i sin alminnelighet, har nok bidratt noe i riktig retning. Men hovedårsaken til at man nå får et visst gjennomslag er nok Kommunevalget høsten 2011, hvor de rødgrønne sentrum-venstre-partiene ikke vil fremstå som byråkrat-sentralister og utfordre Distrikts-Norge og folket, sett som klasse i motsetning til øvrigheten i privat og offentlig sektor, økonomisk og/eller politisk/administrativt, i lønn og/eller rang - i for stor grad. Man vil gjøre et godt valg, må vite, og Finansdepartementets kroner sitter løsere nær valg, enn ellers. Nå må man stå på, og anarkistene og Folkebevegelsen for lokalsykehusene varsler nye aksjoner. Man må smi mens jernet er varmt!!! Anarkistene og FFLS varsler nye aksjoner...

08-09.12.2010. Sykehusopprør i Arbeiderpartiet med noe anarkistisk profil. Buskerud Ap mener byråkratene har for mye makt i dagens sykehusmodell, som ble innført på begynnelsen av 2000-tallet av Stoltenberg 1-regjeringen. "Buskerud Ap mener de regionale helseforetakene framstår som et byråkratiserende mellomledd i helsepolitikken," sier leder i fylkespartiet, Bjørn Tore Ødegården, i en pressemelding gjengitt på Drammens Tidendes nettavis, se http://dt.no/nyheter/buskerud-ap-vil-omorganisere-sykehusene-1.5873556. Derfor vil Buskerud Ap fremme et forslag om å avvikle foretakene på neste års landsmøte i Arbeiderpartiet. I pressemeldingen legger Ødegården ikke skjul på at Buskerud Ap mener byråkratene har for mye makt i dagens modell, som ble innført på begynnelsen av 2000-tallet av Stoltenberg 1-regjeringen, med støtte fra Høyre og Frp.

"Systemet gir rom for at helsebyråkratiet kan overstyre og trenere politiske beslutninger. Derfor stiller et enstemmig styre i Buskerud Arbeiderparti seg bak et forslag om å avvikle de regionale helseforetakene og overføre deres oppgaver til departementet og de lokale helseforetakene, skriver Ødegården. Fylkeslaget vil videre at retten til å oppnevne politisk valgte representanter i de lokale foretaksstyrene tas tilbake til politikerne. I dag er det de regionale helseforetakene som oppnevner styrerepresentanter etter nominering av kandidater fra fylkeskommuner og kommuner. Det fører til utrensking av styrerepresentanter som stiller kritiske spørsmål, mener Ødegården. "Det er uhørt og uakseptabelt at rikshelseforetakene overprøver og skifter ut politiske representanter i helseforetaksstyrene fordi de oppfattes som «brysomme». Derfor fremmes forslag om at lokaldemokratiets representanter oppnevnes direkte av fylkestingene," skriver Ødegården. Norges Anarkistråd ser positivt på Buskerud Aps fremstøt, det representerer et skritt i riktig retning, og fortsetter kampen mot Statsmonolitten med nok en direkte aksjon...

21.12.2010. Fra Molde kommer et krav om at helseminister Anne Grete Strøm Erichsen må gå. Tirsdag 21.12. svarte statsministeren slik når TV 2 stiller dette spørsmålet: "Statssekretær Kåss sier det skal bygges i Molde. Men du sier det ikke er tatt en avgjørelse. Hvem snakker sant?" "Det blir nytt sykehus når det er økonomi til det," svarer Stoltenberg på TV 2s spørsmål. Fra Molde kommer kravet om at helseminister Anne Grete Strøm Erichsen må gå. Stoltenberg mener derimot hun har håndtert saken bra. "Anne-Grete Strøm-Erichsen har gjort det hun skal gjøre. Nemlig at etter Helse Midt-Norge i brev gjorde det klart de ikke har økonomi til å bygge nytt sykehus så blir det ikke tatt noe beslutning på det nå," sier Stoltenberg.

Statsministeren hevder det er fullt mulig både å sentralisere sykehusbehandling og å opprettholde lokalsykehusene. Men sykehusene må utføre ulike arbeidsoppgaver. At man skal se på arbeidsdelingen står nedfelt i Soria Moria-erklæringen, men blir ofte glemt, mente han. Stoltenberg trakk fram flere konkrete eksempler der spesialisering har gitt pasientene bedre behandling, blant annet innenfor kreft, hjerteflimmer og akuttbehandling. "Jeg forstår at folk ønsker nærhet, men vi er også opptatt av kvalitet. Et godt helsetilbud bestemmes ikke av antall kilometer til behandlingsstedet," påstod Stoltenberg. Han trakk fram episoden fra Sunnmøre 1. desember der en sterkt nedkjølt, ett år gammel gutt i all hast ble fløyet til St Olavs hospital i Trondheim istedenfor til lokalsykehuset: "Det reddet trolig livet til gutten." At man skal kunne fly til sykehus med spesialist-kompetanse når det trengs i spesielle tilfeller, betyr vel ikke at det er bra med lange avstander til sykehus generelt. Nærhet til helsetjenester og lokale sykehus kan ikke bare redde liv, men skaper også trygghet for helse generelt.

NB! Dagsavisen har fjernet anarkistenes kommentarer til dens artikler om helse, publisert i avisen. Dette gjelder alle kommentarer til eldre artikler publisert i Dagsavisen, men disse kommentarene er gjengitt i sin helhet ovenfor. Dagsavisens sletting av kritiske kommentarer er uheldig, er typisk marxistisk og minner om historieforfalskning. Det minner om retusjeringen av historiske bilder av folk som kom i unåde i Sovjetunionen, hvor "uønskede" ganske enkelt ble fjernet.

28-29.03. 2011. Norges Anarkistråd konstaterer at privatkapitalistiske, kommersielle, foretak i helsesektoren heller ikke er noe brukbart alternativ. Tar med noen overskrifter som belyser dette: NRK avslørte at de ansatte ved Ammerudlunden sykehjem, drevet av Adecco, jobbet svært lange vakter og sov i bomberommet. Arbeidstilsynet anmelder Adecco. Adecco Helse blir anmeldt for grove brudd på arbeidsmiljøloven etter NRKs avsløringer ved flere sykehjem. Politirazzia i Adecco-saken. Politiet har slått til mot både Ammerudlunden sykehjem og Midtåsenhjemmet. Oslo kommune har sagt opp avtalen med Adecco om driften av sykehjemmene Ammerudlunden og Midtåsen etter avsløringene av brudd på arbeidsmiljøloven. Oppegård sier opp Adecco kontrakt. Vil sparke kommersielle selskaper. Byrådet vil granske Adecco. Adecco Helse har løyet. Sykehjems-"suksess" driver ulovlig. Bærum kommune bryter med Adecco. Bærum kommune vil ikke fornye sine avtaler med bemanningsbyrået Adecco. Sjekker Adecco i Trøndelag. Helse Midt-Norge vil ha en full gjennomgang av helseforetakenes bruk av vikarer fra det omstridte vikarbyrået Adecco Helse.

NB! Også Statsmonolitten ved Akershus Universitetssykehus (Ahus) innrømmer at de har brutt arbeidsmiljøloven og har latt innleide vikarer jobbe ulovlig mye overtid. Og det er igjen rapport om skyhøye lønnsøkninger for sykeshusbyråkrater i et sykehus innen for Statsmonolitten. Når skal det foretas endringer i libertær, horisontalt organisert retning, dvs. strukturendringer som avskaffer den topptunge pyramiden i lønn og rang, i helsesektoren? Kutter man i den topptunge pyramiden med inkompetente avdankede Ap og andre politikere, får man råd til flere lokalsykehus og bedre tjenester generelt.

I NRK Brennpunkt tirsdag hevder Arne Strand, ja han fra marxistbladet Dagsavisen, at det nå er bare Ap blant partiene på stortinget som forsvarer Statsmonolitten. Han mener også at det er gått prestisje i dette prosjektet for Ap og Jens Stoltenberg, som startet opp Statsmonolitten i 2001. Man konstaterer at dette er et veldig dårlig utgangspunkt for helsepolitikken fremover og kommunevalget til høsten for Ap.

06.04.2011. Sp og Navarsete trampet ned av Stoltenberg vedrørende lokalsykehus. Det har vekt sterke reaksjonar at Regjeringa har bestemt seg for å redusere fødetilbodet ved fleire sjukehus i landet. Fødeavdelinga på Nordfjordeid nedlagd, medan fødetilbodet i Lærdal, Odda og Lofoten vert redusert til jordmordstyrt fødestove. Senterpartileiar Liv Signe Navarsete har lenge kjempa for at lokalsjukehusa i Norge skal få behalde det tilbodet dei har i dag, men vann ikkje fram i den betente sjukehusstriden. På NRK Sogn og Fjordane si morgonsending onsdag gjekk Navarsete ut og sa at ho følte seg totalt overkøyrd i sjukehussaka. "Eg er overkøyrd og trampa ned i denne saka. Denne saka er ei hjartesak for meg, og sjølv om eg vanlegvis er lojal med det regjeringa har bestemt, må eg få sagt til folket i Sogn og Fjordane at eg i denne saka er totalt overkøyrd," sa Navarsete mellom anna til NRK onsdag morgon.

Vart utskjelt. Navarsete møtte illsinte lokalsjukehusforkjemparar i Eid onsdag kveld. Då ho vart kritisert av ein av aksjonistane fekk Navarsete nok. Lokalsjukehusforkjempar Janne Endal Andersson frå Eid vart onsdag kveld utskjelt av Sp-leiaren. "Eg ser dette som ein siger for saka," seier Endal Andersson. Eid-kvinna sitt kritiske utspel om Senterpartiet sitt arbeid i sjukehussaka, og Navarsete sitt følgjande raseriutbrot var onsdag kveld hovudoppslag i fleire riksdekkande media. Andersson seier ho har stor sans for Liv Signe Navarsete for politikar. Men at ho likevel ikkje kan godta at partiet går med på nedlegging av viktige tilbod. Etter at Endal Andersson hadde skulda Senterpartiet for å svikte distrikta, svarte Navarsete med å skjelle ho ut. "Du veit ikkje kva du snakkar om, du veit ikkje kva du snakkar om," sa ei tydeleg opprørt og forarga Navarsete. "Eg aksepterer rett og slett ikkje at du står her og seier dette om Senterpartiet. På denne saka har brukt dagar og netter, og så skal eg stå her å få kjeft?" rasa Navarsete.

Då NRK konfronterte Navarsete med utskjellinga i etterkant, sa ho dette i ein kommentar. "Eg synst det er urettferdig at det er Senterpartiet som får kritikk for dette, vi har verkeleg kjempa i denne saka," sa Navarsete. NRK: "Men du vart provosert?" "Nei, eg vart ikkje provosert," hevda Navarsete. Navarsete seier mellom anna til Dagbladet, at ho beklagar dersom ho verka sint. Endal Andersson meiner ho trefte spikaren på hovudet i sin kritikk av Senterpartileiaren. "At Liv Signe Navarsete reagerte som ho gjorde tek eg som ei stadfesting på at eg var inne på noko vesentleg," seier lokalsjukehusforkjemparen. Ho har tidlegare stått i bresjen for fleire aksjonar til støtte for lokalsjukehusa, mellom anna sjukehuskonserten i Operahuset der både Tone Damli og Mariann Thomassen stilte opp for lokalsjukehuset. Etter episoden i Eid onsdag, trur og håpar Janne Endal Andersson at sjukehussaka igjen skal vert løfta fram. "Ja det får man satse på," sier S. Olsen i Norges Anarkistråd.

08-09.09.2011. Alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven av Trondheim kommune. 08.9.2011 avslørte NRK at Trondheim kommunen er politianmeldt for grove brudd på Arbeidsmiljøloven i helse- og omsorgstjenesten. I alt er det kjent at det er begått minst 26.100 lovbrudd. "Vi har fått ryddet opp i dette", sa Trondheimsordfører Rita Ottervik (Ap) til NRK. Men 09.09.2011 rapporterer NRK at Trondheim kommune ikke har noen oversikt over hvor mange lovbrudd som fortsatt eksisterer etter at politikerne lovet å rydde opp i eldreomsorgen."Jeg kan ikke dokumentere at det er færre brudd nå," sier Anne Behrens, kommunaldirektør for organisasjon i Trondheim kommune. Da NRK 08.09.2011 fortalte at Trondheim kommune er politianmeldt for brudd på arbeidsmiljøloven opplyste kommunalsjef Helge Garåsen at det gjaldt 26.100 lovbrudd. 09.09.2011 sier Arbeidstilsynet at de ikke har tallfestet lovbruddene, men at bruddene er alvorlige.

18.11.2011. Politiet etterforsker sykehusjuks. Politiet i Søndre Buskerud vil etterforske kodejuks ved sykehuset i Drammen. Politiadvokat Hans Lyder Haare, som er påtaleansvarlig for økonomi i Søndre Buskerud politidistrikt, sier at politiet vil starte etterforskning umiddelbart. "Hvor alvorlig er denne saken?" "Jeg har så langt sett at det har vært nevnt et beløp på 1,5 millioner kroner. Et beløp i den størrelsesorden tilsier at vi snakker om grovt bedrageri, og grov utroskap. Og da har vi en strafferamme på seks års fengsel," sier Haare. I går skrev NRK om saken, at Drammen sykehus har fått mer penger etter å ha jukset med over 1500 pasientdiagnoser. Sykehuset innrømmet at feilkodingen av diagnoser skjedd bevisst.

17.01.2012. Riksrevisjonen kritiserer ventetid og helsetopplønninger. Riksrevisor Jørgen Kosmo presenterte Riksrevisjonens undersøkelse av statens eierskap. Helseforetakene får smekk for fortsatt lange ventetider og manglende evne til å nå kravene som er satt. Undersøkelsen viser at det fremdeles er store forskjeller i ventetiden ved norske sykehus, selv om situasjonen har blitt noe bedre de siste årene. Samtidig påpeker Riksrevisjonen at antallet korridorpasienter har økt, noe som blir betegnet som svært uheldig.

Det blir også påpekt at lederne i helseforetakene har en gjennomsnittslønn på 1,3 millioner kroner, og en lønnsvekst som ligger mellom 7,9 og 12,2 prosent over det som er gjennomsnittet for helseforetakene. Dette har skjedd til tross for at det fra politisk hold har blitt oppfordret til moderasjon. Riksrevisjonen stiller derfor spørsmål ved hvorvidt departementet og styrene i foretakene følger opp sin egen lederlønnspolitikk. "Jeg trodde ikke vi skulle oppleve dette en gang til. De styremedlemmene som ikke har fått med seg de politiske signalene her har ikke fulgt godt med. At vi allikevel har en lønnsutvikling som dette gir dårlige signaler til ansatte i helsevirksomheten der det stilles store krav i omfattende omstillingsprosesser," sier riksrevisor Jørgen Kosmo. I undersøkelsen kommer det også frem at helseforetakene har svake rutiner for innkjøp av vikartjenester, og at mange vikarfirmaer ikke i tilstrekkelig grad klarer å levere kompetente vikarer til riktig tidspunkt. Kilde: Aftenposten.

21.12.2012. Statsrådsbytte. Anne-Grete Strøm-Erichsen går av som helse- og omsorgsstatsråd. Tidligere utenriksminister, den arrogante Jonas Gahr Støre, blir ny helseminister og dermed topp-administrator i statsmonolitten. At det skal bli bedre under hans administrasjon av det skandalebefengte helse-Norge, enn med Strøm-Erichsen bak rattet, er mer enn tvilsomt.

27.11.2012. OUS-fusjonen slaktes av riksrevisjonen. Riksrevisor Jørgen Kosmo har gjennomgått den omstridte fusjonen ved Oslo universitetssykehus, og kommer nå med kraftig kritikk av hvordan den er håndtert. 1. januar 2009 var gigantsykehuset i hovedstaden en realitet. Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker sykehus ble slått sammen til ett. Og i nesten fire år har de ansatte advart mot det de mente var en uholdbar situasjon og en for dårlig planlagt fusjon. TV 2 har i en rekke reportasjer avdekket alvorlige saker ved sykehuset de siste årene, og i mars kunne kanalen avsløre at sykehuset trikset ved ventelistene for å spare penger. Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) ble som nevnt tidligere i år erstattet med Jonas Gahr Støre (Ap). Og i høst måtte også administrerende direktør og ansvarlig for sammenslåingen, Bente Mikkelsen gå av.

Kraftig kritikk. Riksrevisjonen kommer nå med kraftig kritikk av hvordan fusjonen har blitt håndtert: Ifølge revisjonen aksepterte Bente Mikkelsen og Helse Sør-Øst en meget høy gjennomføringsrisiko allerede før omstillingsoppdraget ble gitt til Oslo universitetssykehus. Dermed har de bidratt til å skape urealistiske forventninger til gjennomføringen av omstillingen, skriver revisjonen i rapporten. I tillegg ser revisjonen meget alvorlig på at det er avdekket flere vesentlige og gjennomgående mangler som gjør at det ikke kan garanteres at pasientenes behandlingsbehov og rettigheter blir ivaretatt. De vurderer også at verken Helse Sør-Øst eller departementet har håndtert rapportert kritisk risiko med å iverksette nødvendige tiltak tidlig nok. Revisjonen mener at eierne av sykehuset ikke har utøvd en god nok styring ut fra de rammene de har fra Stortinget. I tillegg mener revisjonen at dersom kritisk risiko i en omstilling som er knyttet til de overordnede økonomiske rammene ikke kan håndteres av departementet, burde de informert Stortinget om dette. Det har de ikke gjort godt nok, mener Riksrevisoren.

Støre vil sikre pasientene. Helseminister Jonas Gahr Støre ser alvorlig på kritikken fra Riksrevisjonen. – Det er en kritikk som departementet har mottatt tidligere i år og gitt kommentarer til så det er jo ikke nyheter for oss sånn sett. Vi legger jo nå veldig vekt på at vi må ha fullt trykk på sykehusstrukturen i hovedstadsområdet, og lære av erfaringene, sier helseminster Jonas Gahr Støre til TV 2. – Slik jeg ser det så har denne prosessen vært mangelfullt planlagt og gjennomført. Og mitt fokus er, her vi står i dag, å fremover sikre at pasientene får det beste tilbudet i denne regionen, sier Støre.

21.03.2013. Helsetjenesteaksjonen. 600 leger, sykepleiere og privatpersoner har hittil meldt sin interesse for den grasrotbevegelsen: Helsetjenesteaksjonen. Målet er blant annet å kutte antall byråkrater og sette pasienten mer i fokus. Anarkistene støtter Helsetjenesteaksjonen. Helsetjenesteaksjonen vil blant annet arbeide for:

16.06.2014. Flere tusen aksjonerer foran stortinget for a beholde lokalsykehus generelt, og spesielt lokalsykehusene i Rjukan og Kragerø. Anarkistene støtter aksjonen. Hovedparolen var "Stopp raseringen av helse-Norge".

22.06.2014. Legeforeningen skeptisk til at varslere hindres. Mange sykehusledere er opptatt av å skape glansbilder og hindrer varslere fra å nå frem med bekymringsmeldinger, mener Legeforeningen. Legeforeningens visepresident Jon Helle opplyser at foreningen jevnlig har kontakt med sykehusansatte som sier de har fått smekk på fingrene etter å ha varslet om feilbehandling. - Noen sykehusledere er opptatt av åpenhet. Men dessverre er det en del eksempler på det motsatte. Vi er jevnlig i kontakt med sykehusansatte som opplever represalier fra ledelsen når de varsler. Enkelte sykehusledere er mest opptatt av å skape glansbilder. Det vi trenger er en åpenhetskultur som starter øverst og som preger hele virksomheten. Noen ledere stopper bekymringsmeldinger tidlig og hindrer en åpenhetskultur, sier Helle til Aftenposten. Han understreker at sykehusene trenger ledere som er interessert i at feil meldes, og som signaliserer det tydelig og gir varslerne klapp på skulderen.

Lege og generalsekretær i Norsk pasientforening, Guro Birkeland, synes det er fryktelig når pasienter dør uventet. - Det er utilgivelig at vi ikke greier å komme til bunns i disse sakene, og slik kan lære av feil som er begått og få bedre pasientsikkerhet i fremtiden. Det er mangel på åpenhet rundt det som har skjedd. Det er alvorlig fordi de pårørende ikke får de svarene de trenger for å kunne komme videre. Like alvorlig er det at sykehusene ikke kan lære av feil som ikke er erkjent, sier hun. Norges Anarkistråd krever at varslere ikke blir hindret av sjefer i å nå frem med bekymringsmeldinger. Sykehusene må få ledere som er interessert i at feil meldes, og som signaliserer det tydelig og gir varslerne klapp på skulderen. Sykehus-sjefenes mobbing - oklarki - av varslere, må opphøre.

23.04.2015. Varsler opprør. I dag demonstrerte grupper fra ulike lokalsykehus rundt om i landet utenfor Stortinget. Der fikk også helseminister Bent Høie overrakt 350.000 underskrifter fra motstandere av helsepolitikken hans. En av de mest markante appellene kom ikke overraskende fra barnelegen ved Kristiansund sykehus, Anna Owczarz. – Vi er her for å varsle opprør. Jeg er her for å gi barna i Møre og Romsdal en stemme og for at leger og kirurger på sykehusene blir hørt, sa hun. Ifølge Owczarz har helsemyndighetene kjempet mot lokalsykehusene i 15 år. Hun trakk frem at det har blitt færre sykehussenger i Norge, og at vi har laveste antall senger i hele Europa. – 270.000 mennesker står i helsekø. Vi står overfor en eldrebølge. Vi trenger ikke et gigantisk sykehus som vi ikke rekker å komme frem til. Hvor er logikken?, spurte hun Høie fra talerstolen. Det finnes verken faglige eller økonomiske argumenterer for å legge ned lokalsykehusene, mener barnelegen. – Pengene går til byråkrater, direktører og konsulenter. Gi makten til fagfolk og pasienter. – Helseskuta styres i feil retning. Dette er varsel om opprør. Du bør ta det på alvor, for vi gir oss aldri, tordnet Owczarz. Også helsepersonell og brukere av helsetjenester holdt appeller. Det samme gjorde Senterpartiets Per Olav Lundteigen. Anarkistene støtter aksjonen.

Ifølge helse- og omsorgsminister Bent Høie skal de minste sykehusene være trygge baser for befolkningen, også i fremtiden. – Jeg kommer ikke til å legge ned halvparten av dagens sykehus. Vi skal finne gode løsninger, som må tilpasses lokalt. Han sier det er viktig å ha gode helsetjenester der folk bor. Men at pasientene i dag får svært ulike tilbud. – En av mine viktige oppgaver som helseminister er å lytte. Mange fagmiljøer forteller meg at mange akuttfunksjoner ikke har nok spesialister til å drive et fullgodt akuttmottak, hele døgnet, hele uken, hele året. Mange lokalsykehus har ikke kompetanse og utstyr til å ta i bruk de mest moderne operasjonsmetodene – raskt nok, sier Høie til NRK.

12.08.2015. Demonstranter til kamp for lokalsykehusene. Under parolen «Ja til fullverdige akuttsykehus» samlet aksjonister fra hele landet seg til demonstrasjon utenfor Stortinget onsdag 12.08.2015. Kampen for å bevare lokalsykehusenes akuttkirurgi seiler opp som et viktig tema i valgkampen. Demonstrantene mener sykehuspolitikken går i retning økt sentralisering. – Så vi trapper opp kampen mot sentralisering og for gode lokalsykehus, lokal akuttberedskap og fødetilbud, skriver nettverket Folkebevegelsen for lokalsykehusene på sin Facebook-side. Aksjonistene vil også kvitte seg med helseforetaksmodellen. I dag eies og styres sykehusene av helseregioner. Det er et ansvar som bør tilbakeføres til de folkevalgte, mener aksjonistene.

Helseminister Bent Høie (H) vil i høst legge fram en nasjonal sykehusplan. Men allerede i et års tid har han luftet tanken om at sykehusene bør ha et befolkningsgrunnlag på 60.000 til 80.000 pasienter for å bevare døgnbemannet akuttkirurgi. Det vil innebærer at halvparten av landets sykehus kan miste denne funksjonen. 52 sykehus har i dag akuttberedskap døgnet rundt. Folkebevegelsen for lokalsykehusene har tatt kraftig til motmæle mot planene. De frykter at de mindre sykehusene på sikt står i fare for å bli lagt ned hvis viktige funksjoner som akuttkirurgi forsvinner. – Ved å ta bort den kirurgiske akuttberedskapen, svekker man også det indremedisinske tilbudet og på sikt grunnlaget for hele sykehuset, sa Bente Øien Hauge til NTB i helgen. Hun er koordinator for nettverket Folkebevegelsen for lokalsykehusene. Anarkistene støtter aksjonen.

24.11.2015. Tusenvis demonstrerte i Volda. Dei siste dagane har enkeltpersonar gått ut og forsvart sjukehuset i Volda og forklart kor viktig det er for folk i området. Tysdag kveld er det tusenvis som har tent faklane for å markere kor alvorleg saka er. Ifølgje politiet er det mellom 8 og 10 000 menneske til stades i Volda. "Vi kan misse ein svært viktig funksjon på lokalsjukehuset. Då blir det ikkje akuttsjukehus mellom Førde og Ålesund, og fødeavdelinga kan også ryke, og det engasjerer folk," seier initiativtakar Synnøve Rekkedal Hill. "Men Høie omorganiseringa skal føre til at tilbodet blir betre?" "Det trur han ikkje på sjølv! Sjå på ansiktsuttrykket hans når han seier det. Han veit jo at det blir ikkje betre. Det er berre hans måte å argumentere på, for at vi skal kjøpe det," hevdar ho.

Assistentlege Ingeborg Henriksen var den første som heldt appell for den store folkemassa tysdag kveld. Ho karakteriserer det som blank løgn å påstå at helsetilbodet blir betre, ved den nye modellen som helseminister Bent Høie har foreslått. "Kor mange liv er staten villig til å satse," spurte ho frå talarstolen.

Stortingspolitikar Kjersti Toppe frå Senterpartiet heldt også appell tysdag kveld. Ho er 1. nestleiar i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, og sterkt usamd i forslaget til Høie. "Eg opplever at dette er kamuflert sentraliseringspolitikk og ein falsk debatt. Legeforeininga er heller ikkje samd med Høie om at dette er bra," seier Toppe. Ho meiner det virkar enkelt å fjerne kirurgane frå ein del lokalsjukehus, men at det ikkje gir eit forsvarleg helsetilbod i distrikta. "Eg ønskjer å sikre eit likeverdig helsetilbod uansett kvar du bur," seier ho. Initiativtakaren har stor tru på at fakkeltoget som samlar tusenvis av innbyggjarar tysdag kveld har effekt. "Ja, det trur eg. Når Høie kjem hit vil ha få grundig informasjon frå legane og eg trur at også han vil kome til å snu," slår ho fast. Anarkistene støtter aksjonen.

07.12.2015. Tusenvis trosset uværet og demonstrerte i Nord-Norge. Mandag kveld (07.12.2015) ble det arrangert massemønstring av folk som demonstrerte mot helseminister Bent Høies sykehusplan der ett av alternativene er å legge ned denne beredskapen i Lofoten, skriver Lofotposten. Anarkistene støtter aksjonen.

10.12.2015. Så mange som kanskje et par tusen mennesker møtte opp for å slå ring om sykehuset i Flekkefjord sent torsdag (10.12.2015) ettermiddag. Anarkistene støtter aksjonen.

04.02.2016. Interessant kronikk i Aftenposten: "Fryktkulturen i helsevesenet er til skade for oss alle" av Kristin Kornelia Utne og Petter Risøe. Klikk på: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Kronikk-Fryktkulturen-i-helsevesenet-er-til-skade-for-oss-alle--Kristin-Kornelia-Utne-og-Petter-Risoe-8344713.html .

19.09.2018. Granskingsrapport: Helseforetak brøt loven og viste dårlig ledelse. Styret og ledelsen i Helse Nord, samt styreleder i UNN får knallhard kritikk i granskingsrapport for håndteringen av personalsaken rundt tidligere UNN-leder Tor Ingebrigtsen. Revisjonsfirmaet PwC påpeker i sin granskingsrapport brudd på helseforetaksloven og brudd på god lederpraksis, og flere aktører i saken får kritikk for dette. Det er videre avdekket brudd på taushetsplikten og habilitetsreglene i forvaltningsloven. SE RAPPORTEN HER. Kilde: NRK.

19.06.2021. Psykiatrien er også stort sett under all kritikk. Vi tar med et grelt eksempel på feildiagnostisering og feilbehandling i psykiatrien. Nemlig Timian Sabatinis kamp mot "Sovjetisk-kinesisk psykiatri i Norge", se:

http://www.indeco.no/archive/frapp17.docx

http://www.indeco.no/archive/frapp17-2.docx

http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx

http://www.indeco.no/archive/memorandum.docx

Disse fire dokumentene står for sannheten for deler av psykiatrien, i motsetning til løgnene til MS, EG, m. flere, i sakens anledning. Hvem MS og EG m. flere er - er navngitt i disse dokumentene til skrekk og advarsel.

Enkelte steder, som ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, psykiatrisk avdeling, har man forsøkt seg på flat struktur, men horisontal organisasjon krever mye struktur, ellers utarter det til strukturløshetens tyranni og kaos og mye konflikt vis-a-vis pasientene, som ved LDS. Der er det mangel på struktur og i stedet har man rigide regler og masse micro-management og kontrollfreaks blant de ansatte, som bl.a. forsøker å skape et beskyttet miljø vis-a-vis sårbare pasienter, men resultatet av det er bare at når de komme ut, så tåler de ikke vanlig miljø, og blir lagt inn igjen snart. Man unngår ikke det helt latterlige her, som forbud mot alkoholfritt øl til middag, fordi synet av ølbokser kan friste sårbare alkoholikere blant pasientene. Det neste er vel forbud mot brus, fordi det kan gi lyst på sukker til diabetikere blant pasientene.

Anarkistenes flate organisasjon har mye struktur, som man ikke har ved LDS. Stikkordet for anarkistenes organisasjon er optimal orden og lov og fast, reelt demokratisk struktur. Det har man ikke på LDS. Der hersker strukturløshetens tyranni i for stor grad, med likemakeri og kollektive avstraffelser som strider mot menneskerettighetene og skaper beinharde konflikter mellom de ansatte og pasientene bl.a. Mange pasienter tør ikke rapportere om hvor jævlig de har det, av frykt for represalier og hevn fra psykiaterne og andre ansatte, og dette er det dessverre en del av på LDS. LDS er likevel bedre en FACT Eldre, Alderspsykiatrisk avdeling, ved Diakonhjemmet sykehus, som er en kriminell organisasjon, mafia, med falske fakturaer og løgner om "farlige pasienter", som er helt uskyldige, og er offer for represalier i form av overmedisinering med jævlige bivirkninger og frihetsberøvelse. Men nå i 2022 er de blitt avslørt og anmeldt til politiet for mafia-virksomheten. Hvordan dette ender, blir spennende å se. Kilde: NØI-INDECO-OSE.

Se også artikkelen om LITT AKTUELL PSYKIATRI OG PSYKOLOGI i Folkebladet www.anarchy.no.

02.02.2023. Helsepersonellkommisjonen foreslår: Mer hierarki, topptung pyramide og sentralisering. Løsningen er flat struktur og desentralisering. Med denne politikken får en betale det det koster. Helsen går foran alt.

21.11.2023. Helseopprør i Ap: – De er forbanna. Kritikken hagler mot kuttforslagene i Helse Nord. Vestvågøy Ap truet med å melde seg ut av partiet. – Langt flere kommer til å melde seg ut, sier lederen i partiet. Se: https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/helseoppror-i-ap-de-er-forbanna/16236495/. Kilde: TV2.

16.01.2024. SYKEHUS FREDET. Helsestatsråd Ingvild Kjerkol (Ap) bekrefter tirsdag 16.01.2024 at akuttilbudet ved sykehusene i Narvik og Lofoten ikke skal svekkes. Dette skjer etter omfattende direkte aksjoner og protester. Kilde: AIIS.

16.02.2024. BRUNE KORT. DIAKONHJEMMET SYKEHUS (DHS) VED MARGRETHE STENSSON OG HALVOR KJELLESVIG HAR FÅTT BRUNE KORT FRA ANARKIST-TRIBUNALET, SE: http://www.anarchy.no/apts.html. PÅ DENNE FILEN ER DET OGSÅ BRUNE KORT TIL HELSEAVDELINGEN HOS STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN (SFOV) VED BJARNE ALEXANDER BERNTSEN OG ØYSTEIN HOLMEDAL. BRUNT KORT BETYR ULTRA-AUTORITÆRT, EKSTREMISTISK OG TOTALITÆRT. Kilde: AIIS.

V-hilsen
Norges Anarkistråd

Dette dokumentet:
http://www.anarchy.no/direkteaksjonlsh.html

Links

Contact NACO? - Click here!