AKADEMISKE ANARKISTER
forside-oppslag i "Universitas" nr 26 (56) 2002

http://www.anarchy.no/univers1.html .


Denne websiden inneholder artikkelen "Akademiske anarkister/Anonyme anarkister" fra Universitas Nettavis onsdag 23. oktober 2002, med replikker fra den etterfølgende debatten. Artikkelen ble også publisert i papirutgaven av Universitas s. 1 og 14-15, nr 26 (56) 2002. Sistnevnte deles ut gratis ved Universitetet i Oslo, på Karl Johan, på Blindern etc. Nedenfor har vi også tatt med kommentarer og svar på spørsmål som professor Raino Malnes, Mari "Syffa" Toft, Christian Vennerød og Universitas tar opp, med rødt. Vi har også tatt med litt annet relevant stoff, som begrunner argumentasjonen vår. Kommentarene er presentert av meg, S. Olsen, NACO, etter samråd med flere. Det var forøvrig R. Gustavsen og flere studenter som sto for det meste av stoffet til Universitas fra Anarkistisk Universitetslags side. H. Fagerhus var mer perifer i denne sammenheng. Jeg deltok ikke i dette arbeidet, og det må sees på som en litt morsom studentgreie. H. Fagerhus sendte forøvrig en replikk med rettelser og noen aktuelle Internett-linker som ble trykt i Universitas to uker etterpå. Denne replikken er tatt med nederst på denne filen.

Universitas har maksimert mulige konflikter i artikkelen ved å klippe sammen likt og ulikt etter bilaterale henvendelser, og ved sette folk opp mot hverandre. Spissformuleringer er tatt ut av sin sammenheng og brukt til legio. De tilsynelatende debattdeltakerne har ikke snakket sammen. Uenigheten forsterkes derfor, men vel også underholdningsverdien. Det må også nevnes at R. Gustavsen i en e-mail til Universitas ba om å få tilsendt en mail med artikkelutkastet til gjennomsyn før den skulle gå i trykken, men det ble ikke tilsendt noe slikt fra Universitas. Vi vil understreke at det er god presseskikk at folk som ber om å få sett gjennom det som skal trykkes på forhånd, får lov til dette, for å unngå misforståelser. NB! Det er flere "tyrkleifer" i papirutgaven enn i nettutgaven. Print ut denne rapporten (også sendt som e-mail til diverse) og les - f.eks til lunchen - garantert ganske morsomt.  

Link: http://universitas.uio.no/reportasje/2261.shtml .


  Anonyme anarkister

De har funnet formelen for å måle graden av anarki i samfunnet, og vil helst ikke snakke med pressen.

– Vi behandler som regel spørsmål fra pressen i komité, skriver R. Gustavsen i Anarkistisk Universitetslag (AU).

AU avholdt for kort tid siden et seminar om anarkisme. Når Universitas spør om det er mulig å avtale et møte, er svaret kontant, og fremdeles i e–posts form:

– Nei, det gidder vi ikke. Enhver person som står frem med bilde og eksponeres i media blir automatisk en lederskikkelse, skriver Gustavsen.

Etter å ha sendt spørsmål per e–post mottar Universitas likevel svar. Denne gangen undertegnet av R. Gustavsen og H. Fagerhus i «Komiteen».

Autoritært indoktrineringshøl

– UiO er vesentlig et autoritært indoktrineringshøl som ikke fortjener betegnelsen universitet, selv om det finnes noen hederlige unntak blant studenter og personell, skriver Komiteen.

AU er tilknyttet ANORG – anarkistenes organisasjon i Norge, nettstedet www.anarchy.no, og det elektroniske tidsskriftet International Journal of Anarchism.

På spørsmål om hva AU legger i begrepet anarkisme henviser de til nettstedet sitt.

Skremmende medlemstall

– Hvor mange aktive eller registrerte medlemmer har AU i Oslo?

– Vi vil ikke skremme noen med tall for Norge/Oslo, skriver Gustavsen.

I en annen e–post tillater talspersonen seg likevel å spekulere:

– Det er flere anarkister i Norge enn du tror, antakelig, men sannsynligvis færre enn 10 000. Da vi er organisert med kontaktpersoner som igjen har sine nettverk, er det vanskelig å gi et nøyaktig anslag, skriver Gustavsen.

Sekretær for Kulturstyret Christian Frey Dahl kan ikke si hvor mange medlemmer AU har. Kulturstyrets jobb er å formidle midler fra semesteravgiften til studentforeninger ved Universitet og SiO–høgskoler.

– Det finnes ingen registreringordninger for studentforeninger hva gjelder medlemstall, men det er på trappene. Anarkistisk Universitetslag har ikke søkt om eller fått støtte fra SiO siden 1994, sier Frey Dahl.

Røtter til Ole Paus

Gustavsen skriver at Anarkistisk Universitetslag har røtter tilbake til Ole Paus og anarkistorganet Svarte Fane i 1960–70–årene, samt anarkister tilknyttet Grønt Gras, Folkebladet, FAU og AFIN/ANORG i høgskole–, forsker– og universitetsmiljøet. Dette var mer uformelle nettverk, ifølge talspersonen. Anarkistisk Universitetslag ble formelt stiftet på Blindern tidlig på 1980–tallet.

– Hvilke mål har dere oppnådd?

– Masse. Akademisk er listingen av International Journal of Anarchism blant de store internasjonale samfunns-vitenskapelige tidsskriftene, som Norges eneste akademiske tidsskrift med vitenskapelig anerkjent tyngde internasjonalt, viktig, skriver Gustavsen.

(NB! Her har Universitas (som til forveksling har samme forsidelayout som Klassekampen) behendig gjort en "trykkfeil", så det ser idiotisk ut, jevnfør det som er utelatt som vi har satt inn med rødt)

53* prosent anarkisme

– På hjemmesidene deres skriver dere at Norge er cirka 53* prosent anarkistisk. Hvordan har dere regnet ut det?

– Det er gjort av en komité en gang i 1994/95, og fulgt opp med diverse undersøkelser siden, skriver Komiteen.

De mener at Norge har et høyt prosentnivå som land/stat. Andre som scorer bra ifølge anarkistene er Vermont i USA, Sveits, Island, Færøyene og Isle of Man (ikke Isle of Wight som det sto i Universitas). Komiteen presiserer at slike tall i praksis må bli meget omtrentelige sannsynlighetsbetraktninger på grunn av usikkerheter i datamateriale og beregningsmetoder.

– Hvilket land har etter deres mening den laveste prosentandelen anarkisme i dag?

– Palestina/PLO, Afghanistan, Irak, noe i Afrika kanskje. Vi snakker ikke om anarkismegrad under 50 prosent, da det ikke regnes som signifikant. Vi snakker da om autoritær grad, signifikant. Disse landene har høy autoritær grad.

Blant tiltakene AU foreslår for å gjøre det norske samfunnet mer anarkistisk er desentralisering, reduksjon av lønns– og rangforskjeller, økt effektivitet, rettferdighet og sosial justis, samt innføringen av anarkistiske menneskerettigheter, autonomi og frihetlig, rasjonell sosialisme.

Vrenger og vrir

– Hvorfor vil dere ikke treffe meg ansikt til ansikt?

– Vi har dårlig erfaring med pressen. Via telefon og personlig intervju vrenger og vrir journalistene på det som sies, klipper og limer utenfor vår kontroll, og gir det hele sin egen politiske vinkling, skriver Komiteen.

– Hvor mange er med i Komiteen som besvarer disse spørsmålene?

– Denne gangen har jeg tatt kontakt med folk etter behov, i alt bortimot 15 stykker tror jeg. Har hatt noen vanlige møter og noe telefon og e–mail. Jeg har fungert som sekretær, skriver Gustavsen.

Svarene i artikkelen er forkortet.

Ole Peder Giæver og åshild Støylen (illustrasjonsfoto)

Professor i statsvitenskap Raino Malnes

– Ordet anarki kommer av gammelgresk «an archos», uten styrer. Det er vanlig å skille mellom anarkister som heller i retning av sosialisme og de som heller i retning av kapitalisme. Der finnes det store forskjeller. Individets frihet er likevel en grunnleggende verdi hos begge, samt en avstandstagen fra alle former for tvungen autoritet.

Malnes kjenner ikke til Anarkistisk universitetslag.

Nei, det skal jo godt gjøres at en professor i statsvitenskap interesserer seg for anarkisme. Anarkistisk Universitetslags kurstilbud mv har vært annonsert i UiOs egen Forelesningskatalog to ganger i året siden medio 1980, så det vet han naturligvis ingenting om. Da får vi ta et raskt kurs for "professoren" her og nå.  "Archos" betyr hersker, og ikke i og for seg styrer. Styring er "koordinering av arbeidsoppgaver for å nå et mål". En selvstyrer er ikke hersker, men nettopp styrer. Dermed blir utgangspunktet til  professoren feil, og konklusjonene deretter. Anarki er ikke uten styring, men styring uten hersking og herskere. Anarkisme er kort sagt styring hvor ingen hersker. Det er imidlertid riktig at individualanarkismen "heller i retning av" kapitalisme, dvs plutarki, men den går ikke over grensen til kapitalismen. Dermed er også denne anarkistiske retningen signifikant sosialistisk, i likhet med alle andre former for anarkisme. Dermed blir det også feil når Malnes sier at anarkismen "heller i retning av sosialisme". Anarkismen kan ikke "helle i retning av" noe den faktisk er, nemlig sosialistisk. Kanskje professoren mener stats-sosialisme, marxisme, når han snakker om sosialisme, men da bør han si det i klartekst, ikke late som anarkismen hverken er sosialistisk eller kapitalistisk, for et hvert  politisk-økonomisk system må jo enten i hovedsak være sosialistisk eller  det motsatte, kapitalistisk. Professor Malnes utsier altså noe selvmotsigende. Den siste setningen er alt for upresis til å ha noen vitenskapelig verdi. Det er ikke hva man er i mot, men hva man er for, som er det interessante i anarkistisk sammenheng. Vi skal nedenfor kort definere anarki og anarkisme litt nærmere, men først skal vi ta med litt fra Anarkistisk Univeritetslags erfaringer med Malnes og enkelte av kumpanene hans på Institutt for Statsvitenskap ved UiO, som ikke er særlig gode.

ANARKISTER ER PRINSIPIELT I MOT ALL POLITISK/ADMINISTRATIV OG øKONOMISK - OG I DENNE FORSTAND - SOSIAL - AUTORITET. MAN ER FOR FRIHET OG DET LIBERTæRE OG MOT ALL AUTORITET, ALT MED BETYDELIG, SIGNIFIKANT, DVS > 50% AUTORITæRGRAD OG SEMILIBERTæRE LøSNINGER AV MARXISTISK OG KAPITALISTISK MERKE. HELST VIL VI HA Så HøY ANARKIGRAD, OG DERMED LAV AUTORITæRGRAD SOM MULIG. VI AKSEPTERER IKKE SLAVEKONTRAKTER SELV OM DE MåTTE INNGåS SåKALT FRIVILLIG.

VI ER IKKE I MOT SANNHET, REELL VITENSKAP OG FAG- OG SAKKUNNSKAP, DETTE ER IKKE - OG REGNES HELLER IKKE SOM - AUTORITET I ANARKISTISK FORSTAND, SNARERE ER DET ET BOTEMIDDEL MOT AUTORITET, OG VI ER TILHENGERE AV DIALOG OG FRI SAKLIG KRITIKK OG FORSKNING I DENNE SAMMENHENG.

VI ER STERKT I MOT POLITISK BRUNAKTIGE TENDENSER SOM A) DRIVER ORWELLSK "1984" "NYTALE", SOM PROFESSOR MALNES OG FLERE På INSTITUTT FOR STATSVITENSKAP VED UiO BEDRIVER, OG SOM B) FORSøKER å HINDRE SANNHETEN, VITENSKAPEN OG SAKKUNNSKAPEN OM ANARKISMEN MED AUTORITET, DVS VEDTA FEILAKTIGE "SANNHETER" OM AT DEN POLITISKE VERDEN ER "FLAT" - EN RETT STREK FRA HøYRE TIL VENSTRE, I STEDET FOR DET VITENSKAPELIG BEGRUNNEDE SOM DET øKONOMISK-POLITISKE KARTET. DE BRUKER BYRåKRATISKE MIDLER FOR å HINDRE SANNHETEN, F.EKS. NEKTE å TA I MOT E-MAIL TIL EN DIALOG FRA ANARKISTISK UNIVERSITETSLAG, NEGLISJERER OSS OG LATER SOM VI IKKE EKSISTERER, DRIVER SENSUR I VALG AV PENSUM; OG PRESENTERER AUTORITæRE VRENGEBILDER I STEDET FOR SANNHETEN OM ANARKISMEN!

Malnes demonstrerer altså både uvitenhet, feil og selvmotsigelser i sitt korte innlegg. Dette holder ikke vitenskapelig mål. Vi får dermed ta med en kjapp oppdatering om hva anarkisme er,  - så enkelt at selv en professor i statsvitenskap burde forstå det: (se nedenfor)

Malnes er som kjent ikke den eneste brunstripete ved Institutt for statsvitenskap ved UiO.

Bernt Hagtvedt som er ansatt ved dette instituttet har fått Brunt Kort fra Det Internasjonale Anarkist-Tribunalet for å blande sammen anarki/anarkister med autoritære tendenser, blant annet har han kalt den maoistisk-stalinistiske Baader-Meinhof terrorgruppen - Rote Arme Fraktion, RAF - (helt feilaktig) for anarkister. Det er også under forberedelse en ny sak mot Hagtvedt ved IAT etter noe feilaktig rør om anarkismen og Bakunin han har begått i en kronikk i Aftenposten for en tid siden, som rett og slett er historieforfalskning. Han handler nå usaklig negativt mot anarkismen mot bedre vitende, og vil dermed muligens få et mørkebrunt kort. En tilsynelatende uforbedrelig autoritær marxistisk historieforfalsker med brune tendenser i den klassiske stilen som vi kjenner fra Kina og Sovjet-tiden, hvor personer som har falt i unåde av makthaverne blir "ikke-personer" og f.eks. retusjert bort på bilder i historiebøkene når nye utgaver blir utgitt etc. Her trengs i høy grad Brunt Kort til Hagtvedt og likesinnede som et symbol og en markering mot slike autoritære tendenser, naturligvis etter en velbegrunnet fri saklig kritikk av den ufine oppførselen til statsviterne.

Elisabeth Bakke, post doc. stipendiat ved Institutt for statsvitenskap er også autoritær og brunstripet. Bakke er opptatt av nasjonalisme og nasjonal identitet, europeisk identitet etc, og det merkes på den autoritære stilen hennes. Da vi sendte et tidligere utkast av denne filen til staben ved Institutt for statsvitenskap ved UiO for oppklaring og dialog fikk vi følgende arrogante svar, som feilaktig stempler oss som "forvirrede", noe som imidlertid beviselig gjelder for Elisabeth Bakke selv, verifisert i en senere mail, hvor hun også nekter dialog med oss - og har satt på spamfilteret for å unngå fri, saklig, kritikk fra oss i embets medfør. Vi ser på dette som utrolig arrogant og autoritært, samt helt på tvers av vanlige akademiske regler for forskning og oppførsel generelt. På vår forespørsel om dialog og med saklig kritikk av Malnes ustpill fikk vi et hånlig svar om at det er "forvirring som hersker i (våre) sjel(er)" fra Elisabeth Bakke:

From: Elisabeth Bakke
Sent: Friday, October 25, 2002 11:39 AM
Subject: Re:....Statsviterne dokumenterer sine selvmotsigelser samt uvitenhet i Universitas
Det var ein Stortingspresident som ein gong uttalte at det stod einkvar Stortingsrepresentant fritt å gje uttrykk for den forrvirring som herska i hans sjel. Det gleder meg at også anarkistar har sansen for å bruke den retten... :)
På den andre sida, så får vi i grunnen nok mailar, og akkurat desse frå deg vil eg gjerne sleppe å fleire av,...
 
Mvh Elisabeth Bakke

Vi håpet først denne påstanden om at vi var "forvirrede" var ironisk ment, men da vi svarte:

Til Elisabeth Bakke. Kan ikke du som antakelig har litt ironi i hvertfall, sette deg inn i dette stoffer, og forklare den inkompetente "1984"  "nytale"-profeten Raino Malnes litt enkel politologi... om anarkisme og sosialisme... P.S. Dere kommer bare til få post som angår dere direkte fra oss. Vi spammer ingen....

.... Så fikk vi følgende nebbete svar tilbake (og Raino Malnes feilaktige og uvitenskapelige påstander om anarkismen gjentatt fra henne med store typer til oss, for å understreke at hun også står fast på Malnes feilaktige påstander om anarkismen, til tross for at disse påstandene og hypotesene til Malnes er saklig og vitenskapelig forkastet av oss):

From: Elisabeth Bakke
Sent: Friday, October 25, 2002 2:21 PM

Subject: Re: ... Statsviterne dokumenterer sine selvmotsigelser samt uvitenhet i Universitas

Alle meldingar frå deg blir heretter filtrert rett i søpla, så du kan spare deg anstengelsen.

Elisabeth Bakke

Også professor Knut Heidar nekter dialog med Anarkistisk Universitetslag i faglige, relevante spørsmål:

----- Original Message -----
From: Knut Heidar
To: Anarkistisk Universitetslag - The Anarchist International University Federation
Sent: Tuesday, October 29, 2002 8:43 AM
Subject: Re: Opprydding i lister på UiO m.v

ønsker ikke å motta e-post.
At 18:19 28.10.2002 +0100, you wrote:

Raino Malnes selv vil heller ikke lese våre saklige oppklarende motinnlegg, men kaller det frekt for junkmail:

----- Original Message -----
From: "Raino Malnes" <raino.malnes@stv.uio.no>
To: Anarkistisk Universitetslag - The Anarchist International University Federation
Sent: Wednesday, November 06, 2002 11:12 AM
Subject: junkmail

Junkmail vil man helst slippe. Vennligst fjern min adresse fra listen De
benytter.

Hilsen Raino Malnes
-------------------------------------------
Professor Raino Malnes
Department of Political Science
University of Oslo
P.O. Box 1097 Blindern
0317 Oslo
Norway
Telephone +47 22 85 51 76
Fax +47 22 85 44 11


Vi har ikke fått seriøst svar fra noen ved Institutt for statsvitenskap ved UiO. På denne måten har instituttet foreløpig kun dokumentert at de ikke holder en saklig, vitenskapelig og akademisk standard, men fremstår som noe autoritært og brunstripete. Dersom ikke Institutt for statsvitenskap tar opp en saklig dialog med Anarkistisk Univeristetslag i denne saken, mener vi bl.a. at bevilgningene til dette instituttet bør stoppes, da det ikke holder vanlige akademiske og vitenskapelige mål. Et nytt eller endret institutt med en mer libertær profil bør etableres og pensum endres i samsvar med våre analyser og resultater. Elisabeth Bakke, Raino Malnes, Knut Heidar og Bernt Hagtvedt og deres kumpaner bør få sparken på gunn av inkompetanse og manglende vilje til å rette opp feil i sin forskning. Både AU, NACO og IWW/AI står bak dette kravet. Denne kritikken ble også fremmet i et brev til forsknings og undervisnings-statsråd Kristin Clemet.

Original Message -----

From: Anarkistisk Universitetslag - The Anarchist International University Federation
To:
KUF ; stortinget.postmottak@stortinget.no; etc.
Cc:
bernt.hagtvet@stv.uio.no
Sent: Friday, October 25, 2002 5:32 PM (Oppdatert 26.11.2002)
Subject: Til Undervisningministeren. Statsvitere mobber studenter! Statsviterne dokumenterer sine selvmotsigelser samt uvitenhet i Universitas m.v.

Til Undervisningsminister Kristin Clemet

Rapport og klage på personellet ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Ikke nok med at det såkalte vitenskapelige personellet der, blant annet Raino Malnes, serverer åpenbare selvmotsigelser, feil forståelse av greske ord, og dokumenterer stor uvitenhet på sentrale fagområder offentlig, egnet til å vill-lede studenter og andre ... (se ovenfor), men en del er så arrogante at de ikke vil ta i mot fri, saklig kritikk, og avviser enhver dialog fra studentorganisasjonen og deres allierte, og setter på spamfilteret for å  stoppe all kommunikasjon.  

Vi mener dette må få følger for karrierer og bevilgninger til Elisabeth Bakke, Knut Heidar, Raino Malnes og Bernt Hagtvedt, eventuelt flere av samme type. Det går ikke an å oppføre seg sånn overfor student-organisasjonene. Det var altså ikke ironi hun serverte... (se ovenfor). Spesielt Elisabeth Bakkes og Raino Malnes manglende respekt for logikk og alminnelige vitenskapelige metoder, og arrogante oppførsel, må jo diskvalifisere for en vitenskapelig stilling ved UiO og enhver annen akademisk institusjon i Norge.  

M.v.h.   R. Gustavsen - for AU 
og
L. Jacobsen fra IWW/AI

Vi forsøker å støtte studentorganisasjonene bl.a i faglige saker, arbeidsmiljøsaker og mobbesaker som dette. Det er videre klart ta vi må få ha våre synspunkter på statsbudsjettet, uten å bli mobbet på denne måten.      


http://www.anarchy.no/norway.html (Oppdatert)
ANARKI OG ANARKISME KORT DEFINERT

1. Media og andre bruker ofte ordet anarki på feil måte. Alle burde holde seg til den definisjonen av begrepet som samsvarer med den reelle betydningen av ordet, dvs. basert på den opprinnelige  meningen av forstavelsen "an" og etterstavelsen "arki" - og en logisk utgreiing av begrepet basert på denne. Forstavelsen "an" betyr "uten", som i anaerob kontra aerob, anhydrid kontra hydrid o.l.. "An" betyr dermed uten det som står i etterstavelsen, samtidig som man beholder det vesentlige ved objektet. Etterstavelsen "arki" betyr "erke-; herske; hersker; herskere; -velde", fra gresk "archein", "å herske, komme først", og "archos", "hersker", eller rettere sagt system og styring basert på slikt.

2. Det vesentlige her er koordinering - styring, og ikke herskingen, som i og for seg er uvesentlig i den forstand at folk godt kan klare seg meget vel uten denne, - det er en "pest og en plage", bestialitet i mindre eller større grad, som Jens Bjørneboe påpekte. Herskingen trengs egentlig ikke, troen på herskernes nødvendighet er en ondsinnet form for alienasjon, fremmedgjøring. Anarki betyr dermed ikke "uten styring", men system og styring uten hersker(e)/hersking, dvs. samvirke uten undertrykkelse, tyranni og slaveri **).

3. Anarki, er dermed høyere grader av demokrati, dvs. reelt demokrati. Ideelt, ved 100% anarki styrer folk på like fot, i et horisontalt organisert samvirke, koordinering uten undertrykkelse. ***) I praksis er det grader av anarki. Går innflytelsen mer fra folket - nedenfra og opp, enn det motsatte, fra øvrigheten, ovenfra og ned, er det anarkistisk. Motsatt er samfunnet autoritært. Demokrati betyr "en person - en stemme" ved ulike valg, mens i markedet gjelder "en krone - en stemme". Demokratisk er det bare om kjøpekraften er fordelt noenlunde likt. Er den svært ulikt fordelt er det plutarki, rikmannsvelde - også kalt pengevelde, og ikke anarki.

4. Anarkisme er prinsipielt heller ikke pasifisme eller terrorisme. Det første betyr å underkaste seg militaristiske overgrep, det andre er et slikt overgrep. Terrorisme, "herske ved terror", skrekkvelde, har ingenting med anarki å gjøre.

5. Ordet anarki brukes som nevnt ofte feilaktig. Mange ganger skulle det stått oligarki (noen herskere), polyarki (mange herskere), oklarki (pøbelvelde) eller kaos i stedet. Kaos oppstår ved rivaliserende "stater i staten", herskere/herskertyper i innbyrdes strid. Mange steder i verden hvor det er uroligheter, feilaktig kalt "anarki" i media, er det i realiteten vilkårlig hersking fra ulike kanter, blandinger av oligarki, polyarki, oklarki og kaos, dvs. rivaliserende 'stater i staten', og dette er autoritært og ikke anarki. Det er ikke mangel på herskere og hersking i slike situasjoner akkurat, og anarki betyr som nevnt nettopp styringsformer uten denslags. Anarki er ikke lovløse tilstander, da det alltid vil være tilstrekkelig med lover og politi til å håndheve dem under anarkismen. I motsatt fall er det oklarki, pøbelvelde i vid forstand, som ikke er anarki. Anarki, an-ark-i , betyr noe forenklet "system og styring uten hersker(e)", da vi har 'an' (uten) - 'ark' (hersker(e)) - ' i ' (system, styring, som i mon-ark-i), og utelukker dermed at pøbelen hersker slik det er når det er kaos og lovløse tilstander. Anarki er således ikke kaos og lovløse tilstander.

6. Derimot regnes Norge som et relativt anarkistisk land, for tiden anslagsvis ca 54%, men nokså langt fra det anarkistiske ideal som tilsvarer 100% anarki. Det er bare sunt om Norge blir mer anarkistisk, mindre lønns- og rangsforskjeller, mer effektivitet og rettferdighet, etc. dvs. et samfunn mer basert på anarkistiske prinsipper *). "Et samfunn er et sundt samfunn bare i den grad det viser anarkistiske trekk..." sa Jens Bjørneboe. Han hadde mye rett i dette! Nærmere informasjon om det anarkistiske systemet i Norge, finner du på (klikk på) Anarki... så langt! Anarkismen i Norge. Se også Web-siden til Anarkistføderasjonen i Norge (klikk på) AFIN.

7. Anarkisme betyr dels det samme som anarki, dels er det navnet på den politiske retningen som går inn for anarki og den vitenskapelige kunnskapsbasen om anarkier og forholdet til andre systemer.

8. Anarki er demokrati, men alt demokrati er ikke dermed anarki. dvs. at mengden av anarkistiske systemer er en delmengde av alle demokratiske systemer. En del parlamentariske systemer, som det er vanlig å kalle demokratiske, kan fungere mer ovenfra, fra toppen, og ned - enn nedenfra, fra folket, og opp. Men dette er ikke reelt demokrati, folkestyre, i det styringen foregår over hodet på folket og dermed er en eller annen form for hersking, pseudodemokrati eller i verste fall diktatur. Ergo, som nevnt, anarki er reelt demokrati og omvendt, reelt demokrati er anarki.

9. Hvis det ikke er reelt demokrati, anarki i en eller annen form dvs. anarkisme, er det reelt - monarki (enevelde, en som hersker), oligarki, polyarki, oklarki ****)- kaos inkludert, og/eller plutarki (pengevelde, rikmannsvelde), økonomisk (kapitalisme) og/eller politisk/administrativt (statisme) i privat og offentlig sektor.

10. Arkier, i motsetning til anarkier/anarkisme, kan enten ta form av 1. marxisme, 2. fascisme eller 4. liberalisme og ulike varianter av disse tre grunnformene:

I. marxisme - statisme uten plutarki, -

II. populisme/fascisme - statisme pluss plutarki. Populisme er den minst autoritære formen for fascisme.

III. Anarkisme, som er basert på sosialisme, - ikke plutarki/kapitalisme, og autonomi, - ikke statisme, henholdsvis økonomisk og politisk/administrativt demokrati i privat og offentlig sektor, dvs. generelt reelt demokrati både i markeder og offentlig forvaltning.

IV. Liberalisme - plutarki uten statisme, det typiske "uopplyste pengevelde" i følge Nobelprisvinner i økonomi, Ragnar Frisch. Ytterliggående varianter av dette, det rene plutarki, må naturligvis ikke feilaktig kalles - eller forveksles med - anarki eller anarkisme, da finansfyrster, pengeherskere og kapitalister ikke er bedre enn andre herskere , og anarki betyr et samfunn uten herskere og med styring uten hersking.

11. Noen stikkord angående anarki er rasjonell, frihetlig sosialisme, med innslag av frihetsplanlegging, som Ragnar Frisch sto så hardt på, som ofte sammenfattes med ordet libertær (fra fransk 'libertaire' som nettopp betyr anarkistisk). Andre betegnelser for anarkisme er "det tredje alternativ" (Ragnar Frisch), "den tredje samfunnsform" (Pierre J. Proudhon), og "den tredje vei" (Mona Solberg). "Alle gode ting er tre" er et gammelt visdomsord, noe som i hvertfall gjelder for anarki og anarkisme.

12. a) Ulike former for samvirkeforetak og føderalisk demokrati med folkeavstemninger er regnet som viktige elementer i systemer med høyere grader av anarki. Anarkistiske systemer kan ha stor offentlig sektor eller liten. Dette forholdet må avgjøres ut fra hva som er mest effektivt og rettferdig, og er ikke noe prinsipp-spørsmål i anarkismen. Halvoffentlige foretak og forvaltningsorganer kan også vurderes. Det anarkistiske ideal er 100% sosialistisk og autonomt***).

b) Hvor mye offentlig preget planlegging en skal satse på kan også variere. Går det bra uten mye av dette - kan man spare noe inn på denne posten, - går det ikke så bra - må en nok sette inn noe mer ressurser og oppfølging på dette feltet. I alle tilfeller må frihetsplanleggingen ha en klar strategi i beredskap for å takle antydninger til nedgangstider og andre problemer, og dermed stoppe slikt før det bærer galt avsted. Den bør i stor grad starte lokalt, der skoen trykker, og så koordineres på større plan, om det er nødvendig - konføderalistisk og desentralistisk - ikke sentralistisk. Forutsetningene som -

c) må være tilstede for at private, uregulerte markeder og bedrifter basert på snever profittmaksimering - og regnskaper og planer som kun tar sikte på dette - skal fungere optimalt, er sjelden og i stadig mindre grad faktisk til stede - og slike må i så fall erstattes med -

d) frihetlig styrte og regulerte markeder og bedrifter med regnskaper og planer basert på velferdsoptimum ut fra anarkistiske prinsipper og nytte-kostnadsanalyse inklusive miljøfaktorer, - og ikke minst må det tas behørig hensyn til arbeidsmiljøet i vid forstand. Dette betyr at det private næringslivs planleggingen må få en annen og mer libertær karakter og meget mulig intensiveres og effektiviseres. Det offentlige kan bidra til dette ved å innføre skatter/avgifter på aktiviteter og produkter som har negative miljøeffekter og subsidier på de som har positive miljøeffekter, eller via direkte reguleringer. På denne måten kan velferdsriktige priser i tillegg til markedsprisene komme inn i bedriftsregnskapene på en optimal måte.

e) Dette innebærer også tilsvarende pedagogiske og didaktiske endringer både i allmennutdanningen og samfunnsvitenskapelig/juridisk/sosial/politisk/økonomisk/administrativ utdanning bredt definert - i libertær retning.

f) I det hele tatt må en ikke se statisk på organisasjonsformene i vid forstand, - forskningsfronten for anarkismen, annen viten, teknologi og økologi - samt de utfordringer menneskeslekten står overfor, utvikler seg stadig - og nytenkning og omorganisering må ofte til for å få til et best mulig og bærekraftig resultat for folk flest både på kort - og sett løpende over tid - på lang, lang sikt.

g) Det anarkistiske sosiale statsbegrepet er et organisasjonsteoretisk og praktisk begrep som inkludererer både statisme og plutarki/kapitalisme. dvs. a) anarki som et sosialt begrep betyr at en organisasjon er slik innrettet at folket (grassrota) når alt kommer til alt i større grad enn øvrigheten har innflytelse på styringen i den forstand at den også ellers er anarkistisk, uten noen form for arkier, oklarki og kaos inkludert, både økonomisk og politisk/administrativt, dvs. det er reelt demokrati, mens b)  STATEN som et sosialt begrep er det motsatte, at en organisasjon er slik innrettet at folket (grassrota) i mindre grad enn øvrigheten har innflytelse på styringen, økonomisk og/eller politisk/administrativt, og det altså er arki. Staten i sosial forstand er altså et organisatorisk, individ-relasjonsmessig, uttrykk for arki, i motsetning til anarki.

h) Det anarkistiske sosiale statsbegrepet har i og for seg lite til ingenting med landet generelt, eller sentraladministrasjonen, storting og statsråd etc. å gjøre, dvs. det som til daglig av mange kalles "staten" og den "norske stat", f.eks jernbanen, polet, forsvaret, rettsvesenet og andre offentlig fellesorganiserte generelle tjenester på landsbasis. Spørsmålet er hvordan disse tjenestene er innrettet og funksjonerer, dvs. om det alt i alt fungerer libertært eller ikke. Staten som et sosialt begrep er altså en spesiell organisasjonsform hva styring og innflytelse angår. Det har ikke noe med offentlige landsbaserte tjenester å gjøre. Vi er ikke mot slike, dersom de er anarkistisk organisert, dvs. er reelt demokratiske organer, av folket, for folket, med folket og i folkets interesse, med anarkistisk styring. dvs. reelt sett styring uten noen form for arkier, oklarki og kaos, rivaliserende stater i staten inkludert.

i) Dermed kan både private bedrifter, kooperativer, aksjeselskaper, andelslag, stiftelser, nettverk, markeder, og/eller offentlige kommunale, regionale og sentrale/konføderale eller flernasjonale organisasjoner/foretak være STAT i sosial, samfunnsorganisatorisk forstand, - eller det motsatte - ANARKI (signifikant anarkigrad). Går innflytelsen mer nedenfra, fra folket og oppover i systemet og så videre, enn det motsatte  - fra øvrigheten ovenfra og ned til folket, - og styringen ellers er i samsvar med de libertære prinsipper, bl.a. uten oklarki og kaos, er det altså anarkistisk organisasjon. I motsatt tilfeller er organisasjonen en form for stat: Da går innflytelsen mer ovenfra, fra øvrigheten, og ned til folket, altså herskermessig, enn det motsatte fra folket og oppover i systemet og så videre alt i alt. Er det stat er det altså semi- eller pseudo-demokrati eller diktatur, ikke reelt demokrati, folkestyre.

j) Kort og godt, innflytelsen på styringen og systemet skal sirkulere på anarkistisk vis fra folket og tilbake til folket, systemet skal levere det folket vil ha på en libertær måte, uten noen arkier, slaveri og tyranni, herunder også oklarki, pøbelvelde og kaos. Innflytelses-økosirken skal med andre ord være i orden. Innflytelsen fra folket, grassrota, nedenfra, på de økonomiske og politisk/administrative forhold, skal a) sirkulere, også ellers på libertær måte, hele veien og runden - så den slår igjennom i systemet helt fram til folket igjen, forbrukerne på lik linje, slik at altså b) systemet, offentlig og privat sektor, leverer det folket vil ha av ulike varer og tjenester, frie og miljømessige inkludert, og uten arkier, oklarki og kaos inkludert, og c) desto bedre er det dess høyere anarkigrad systemet har.

k) Dette er et av hovepoengene i anarkismen. Anarkistene og anarkismen og anarkiet er ikke mot offentlige tjenester, vi vil kun de skal styres av folket - mer enn av øvrigheten og i deres egeninteresse, og helst så mye som mulig av folket, for folket, med folket og i folkets interesse, også ellers på en libertær måte. Poenget er at folkets interesser skal slå gjennom i systemet så demokratisk som mulig både hva prosess og resultat angår, uten at mindretall blir 'overkjørt', dvs. at mindretall som blir nedstemt får kompensasjon når det er relevant, så det ikke ender opp med at mindretallet slaver for flertallet i et flertallsdiktatur. Der dette er oppfylt er det ca 100% anarki = ca 100% reelt demokrati, det anarkistiske ideal. Dette gjelder både i offentlig sektor og privat sektor via markedet. Som nevnt over betyr demokrati "en person - en stemme" ved ulike valg, mens i markedet gjelder "en krone - en stemme". Demokratisk er det bare om kjøpekraften er fordelt noenlunde likt. Er den svært ulikt fordelt er det plutarki, rikmannsvelde - også kalt pengevelde, og ikke anarki.

l) Et annet like viktig poeng ved anarkismen er at den kunnskapsmessig sett er en oppdatert forskningsfront av libertær samfunnsvitenskap basert på vanlig naturvitenskapelig metodologi, anvendt på sosiale og humanistiske fag, konsist, logisk konsistent og saklig formulert, med matematiske formler, statistiske analyser, testbare hypoteser, taksonomiske økosirkiske relasjoner etc. Peter Kropotkin la fram og begrunnet den libertære metodologien i boken "Anarkisme og moderne vitenskap" i perioden 1903-13. Dette prinsipielle standpunktet er også bekreftet på senere anarkist-kongresser, og er en valid oppfatning også i dag. Man sier imidlertid ikke "vitenskapelig anarkisme", for det eksisterer reelt sett ingen uvitenskapelig anarkisme. Anarkismen er kort og godt i seg selv vitenskapelig, en oppdatert forskningsfront av fremdeles valide libertære arbeidshypoteser.

m) Er det noe som foregir å være, eller utlegges som anarkisme, som ikke er vitenskapelig holdbart, logisk og saklig, så er det altså ikke anarkisme likevel, men noe pseudolibertært eller rent ut sagt autoritært. Kropotkins definisjon av anarkismen som en oppdatert forskningsfront basert på vanlige naturvitenskapelige metoder, den hypotetisk deduktive metode, er gjengitt på (klikk på) Anarkisme og moderne vitenskap og på Anarkist-Internasjonalen .

13. Mer anarkisme betyr at:

i) språk og vitenskap blir sannere,

ii) at sosial organisasjon og opplæring gjør menneskene mer menneskelige,

iii) at det sosiale miljø blir bedre gjennom økt medvirkning og moderne demokratiske styringsformer som skaper rangs- og lønns-utjevning,

iv) at livsmiljøet blir bedre og levelengden øker,

v) at levestandarden øker, og sist, men ikke minst

vi) at anarkismen blir stadig mer anarkistisk, dvs. at anarkismen utvikles i teori og praksis - og utbres - slik at punktene (i-vi) blir oppfylt i stadig sterkere grad.

Kort sagt: Anarki og anarkisme betyr små lønns- og rangsforskjeller, effektivitet og optimal orden, dvs. horisontal organisasjon, betydelig til henimot idéell. Det motsatte: Stat - definert som et sosialt begrep - betyr store lønns- og/eller rangsforskjeller, i praksis ineffektivitet og mer eller mindre kaos, dvs. vertikal organisasjon, betydelig til henimot absolutt.

---

*) De anarkistiske prinsipper og systemer er nærmere definert, drøftet og forklart på (click on:) System teori og det økonomisk-politisk kartet . Et elementært grunnkurs om anarkismen og andre -ismer finner du på (click on:) Grunnkurset .

Vi skal kort se litt på de anarkistiske hovedprinsippene. Styringen i et anarkistisk idealsamfunn er i hovedsak basert på en kombinasjon av folkeavstemninger, direkte tilbakekallbare delegater, nytte-kostnadsanalyser og andre former for anarkistisk økonomi. Det anarkistiske idealet er generelt et samfunn såvidt mulig innrettet etter anarkistiske prinsipper: 100% sosialisme og autonomi, effektivitet (Pareto-optimalitet) og rettferdighet (ombyttekriteriet, at ingen vil bytte posisjon med noen annen, når alt kommer til alt), minimale rangs- og lønnsforskjeller, politisk/administrativt og økonomisk hierarki, herunder frihet (uten andres frihets berøvelse, slaveri og tyranni), likhet, solidaritet; sosial justis inklusive libertær (frihetlig) lov (vedtatt direkte av folket selv eller via delegater) og optimal orden, rettssikkerhet og menneskerettigheter, frie kontrakter (ikke slavekontrakter), frie initiativer, ateisme (anarkismen er et sekulært prosjekt, men innebærer full religionsfrihet), antimilitarisme (basert på gjensidig nedrustning og styrkebalanse), internasjonalisme (ikke overnasjonalisme, eller nasjonalisme), desentralisme, selvstyre og føderalisme (ikke hierarkisk, EU-aktig), selvforvaltning (autogestion) og frihetlig kommunalisme, dvs. beslutninger tas i hovedsak lokalt av de vesentlig og konkret berørte - fra enhver etter evne - til enhver i følge behov, også kalt anarkokommunisme.

Dette betyr igjen et samfunnsmessig system og styring uten hersker, dvs. det motsatte av - og alternativ til - det autoritære, dvs. autoriteten (kriminell eller ikke) og all dens makt, hierarkier og (autoritære) juridiske lover (medregnet mafialover). Sosial justis er et frihetlig grunnprinsipp som innebærer faste, enkle, klart og skriftlig formulerte lover og regler av anarkistisk merke. Dette er lover med frihetlig innhold som er vedtatt på anarkistisk vis, i motsetning til juridiske lover i betydningen autoritære lover pålagt av regjeringsmyndigheter. Anarkistiske lover er negasjonen av juridiske lover i sistnevnte forstand. Disse står i motsetning til anarkistiske lover, hvor grunnstrukturen avspeiler side- og likestilling, og ikke over- og underordning. Disse lovene vedtas av de berørte selv (eller av folkevalgte delegater); almene lover av hele folket og lokale lover lokalt. Beslutningsprosedyrene siler dessuten bort lovforslag som innebærer mindretalls- eller flertallsdiktatur, skjevheter i lønn og rang, altså alle forslag som er i strid med de anarkistiske grunnprinsippene. Disse prinsippene skal interpreteres konsistent med de aksiomatiske prinsippene (1) - (10) i kapittel IV. B. som definerer anarki og anarkisme på filen System teori, "Det økonomisk-politiske kartet". Autoriteteten kan typisk ta form av monarki (enevelde), oligarki (noen, et fåtall herskere) polyarki (mange herskere) oklarki (pøbelvelde) og/eller plutarki (penge- og/eller rikmannsvelde). Kort fortalt er anarki og anarkisme koordinering på like fot, uten over og underordnede, dvs. horisontal organisasjon og samarbeide uten undertrykkelse, ideelt eller tilnærmet. Anarki betyr altså organisering og styring hvor innflytelsen alt i alt går mer nedenifra og opp, enn ovenifra og ned, både politisk/administrativt og økonomisk. Det er relativt små rangs- og inntektsforskjeller, betydelig autonomi og sosialisme.

Med staten i samfunnsmessig forstand menes det motsatte av dette. Kaos, rivaliserende stater i staten, oklarki i vid forstand, er det motsatte av anarki. Samfunnssystemer kan være av typen med 1. store rangs- og små inntektsforskjeller, statisme (100% - graden av autonomi i %) og sosialisme dvs. marxisme i vid forstand, 2. store rangs- og inntektsforskjeller, statisme og kapitalisme (100% - graden av sosialisme i %) dvs. fascisme i vid forstand, 3. små rangs- og inntektsforskjeller, autonomi og sosialisme, dvs. anarkisme i vid forstand, eller 4. små rangs- og store inntektsforskjeller, kapitalisme og autonomi, liberalisme i vid forstand. 1, 2 og 4 er statssystemer av forskjellige typer, arkier, mens det tredje alternativ er systemer og styring uten hersker(e), dvs. anarki (an-arki-i). Graden av anarki avhenger av graden av sosialisme og autonomi (når disse er større enn 50%, dvs. er signifikante). Autoritærgraden avhenger generelt av graden av kapitalisme og statisme. Norge for tiden regnes å ha en anarkigrad på ca 54%, dvs. en autoritærgrad på 46%. Graden av sosialisme er estimert til noe over 50% og autonomigraden til litt over 50%, dvs. at systemet er sosial-individualistisk, noe det har vært siden 1994/95 hvor graden av anarki ble estimert til ca 53%, mens det norske systemet før, i perioden 1945-94, var marxistisk sosialdemokratisk. Dette betyr at den overveiende tendensen siden 1994 er anarkistisk og Norge er å regne som et anarki, riktignok av lavere grad nokså langt fra det anarkistiske ideal på det politiske kartet.

**) Man kan her føye til "helt eller nesten". Vi har tatt med "nesten" i definisjonen fordi i et anarkistisk samfunn av lav grad, som i Norge anno 2004, kan det forekomme litt narkotikaslaveri og "lønnsslaveri". Regulært slaveri er naturligvis utelukket fra anarkidefinisjonen.

***) Idealet = 100% sosialisme & autonomi, effektivitet (Pareto optimalitet) og rettferdighet (ombyttekriteriet, at ingen når alt kommer til alt vi bytte stilling med noen andre). Dette tilsvarer minimale lønns- og rangsforskjeller og minimalt politisk/administrativt og økonomisk hierarki. Minimalt = ikke eksakt null. Teoretisk 100% innflytelse på systemet fra folket, nedenfra og opp, 0% fra toppen, eller uten topp.  Når vi av og til skriver uten (0%) hierarki politisk/adminstrativt og økonomisk i idealsituasjonen, så er dette bare en tilnærmelse, med mindre man f.eks. definerer 100% effektive (Paretoptimalitet helt oppfylt) og 100% rettferdige (ombyttekriteriet oppfylt helt) løsninger, som 100% flat struktur og 0% hierarki, og det behøver man ikke. Det virkelige tallet vil dermed vanligvis være noe større  enn null, bl.a. avhengig av kalibreringen av indikatorene.100% anarki betyr altså ikke at det er 100% flat struktur i alle produksjonsprosesser i vid forstand. Det kan være helt flat organisasjon i enkelte prosesser som egner seg for dette, og mindre hierarkisk enn tradisjonell pyramide der dette er optimalt, men ikke nødvendigvis helt flatt. Ordensvesen og forsvar av territoriet er blant de aktiviteter som i praksis ikke kan være helt flatt organisert når de skal være effektive, noe som er et meget viktig anarkistisk grunnprinsipp som ikke kan tilsidesettes. Idealet lar seg ikke definere eksakt. Det er som horisonten, etterhvert som man nærmer seg den så dukker det en ny opp. F.eks vil lottomillonærer skape et visst økonomisk hierarki også i idealsituasjonen, om man da ikke skal forby hierarkiske spill.

Utopier som er urealistiske og derfor ugjennomførbare i praksis, ligger utenfor det økonomisk-politiske kartet. Dette betyr at mens midten på kartet er et relativt fast punkt, kjennetegnet ved at innflytelsen går like mye nedenfra opp som ovenifra og ned økonomisk og politisk/administrativt, fifty - fifty, blir topp-punktet  så flatt organisert,  lite hierarkisk, som det går an  i praksis, gitt effektive og rettferdige løsninger. Mellom midtpunktet og topp-punktet på det økonomisk-politiske kartet ligger anarkistiske løsninger av ulike grader fra 50% og oppover til 100% anarkigrad, løsninger og systemer hvor innflytelsen går mer nedenifra og opp enn ovenfra og ned. Dette betyr også som nevnt at det anarkistiske ideal ikke er helt flatt organisert i alle prosesser.

Det anarkistiske ideal utelukker i praksis f.eks. utopiske forestillinger som at "alle skal ha like mye å si i alle saker som angår dem". Denne utopiske psevdoløsningen ligger utenfor det økonomisk-politiske kartet. Dette er lett å innse bl.a fordi i en utredning om nasjonale fellessaker, som altså angår alle i landet, dersom alle skal ha et innspill i en utredning om en slik sak på lik linje, f.eks minst en dokumentside hver å si om saken, da blir saksdokumentet et dokument på flere millioner sider, noe som er umulig å forholde seg til, og dessuten er totalt ineffektivt. Tilsvarende i kommunale saker blir det dokumenter på tusenvis av sider, som også er praktisk umulig å håndtere. Dersom dette skulle gjelde i alle saker ville papirmøllen dessuten bli tilsvarende gigantisk større og desto mer uhåndterbar. Dette holder dermed ikke mål.

Dessuten kan ikke hver kommune ha sin nasjonale jernbane, sitt nasjonalteater, sitt nasjonale forsvar, sitt rikshospital etc. Alt kan ikke løses på lik linje lokalt, i lokale institusjoner og prosesser, i alle og enhver kommune, - det finnes nasjonale oppgaver, regionale oppgaver, kommunale og bydelsoppgaver og individuelle oppgaver. Løsningen i det anarkistiske idealsamfunn i saker som berører mange, som nasjonale og kommunale oppgaver, blir f.eks å nedsette et utvalg, bl.a med eksperter, til å utrede en sak tilstrekkelig i bredde og dybde på f.eks en rapport på 100 sider, og så diskutere dette dokumentet i det offentlige rom via media og på møter lokalt, og så eventuelt ta det opp til folkeavstemning om det er særskilt viktig, løse saken ved nytte-kostnadsanalyse om den egner seg for det, og/eller la saken avgjøres av øyeblikkelig tilbakekallbare delegater. Mye kan også løses via markedet.

å prøve seg på det  urealistiske utopiske "alle skal ha like mye å si i alle saker som berører dem" vil ikke fungere i praksis og være totalt ineffektivt. Dette holder derfor ikke mål i anarkistisk perspektiv. Effektivitet er  et meget viktig anarkistisk grunnprinsipp som ikke blir ivaretatt i dette tilfellet. Anarkismen, også det anarkistiske ideal på toppen av det økonomisk-politiske kartet, dreier seg om realistiske måter å innrette samfunnet på, og utopiske, urealistiske forestillinger som at "alle skal ha like mye å si i alle saker som berører dem", tatt bokstavelig, hører derfor ikke med i anarkismen. Denne tesen er for utopisk til å høre med i anarkismen, som per definisjon er realistisk og dreier seg om praktisk gjennomførbare måter å ta beslutninger og ellers innrette samfunnet på. Dette gjelder såvel det anarkistiske ideal på toppen av kartet som anarkistiske systemer med lavere grad av anarki.

****) For more information about anarchy vs ochlarchy and anarchists vs ochlarchists, see IJA 1 (36) and IJA 1 (33) . About anarchy vs chaos, see the Oslo Convention Oslo-konvensjonen and search for anarchy vs chaos at Anarki-debatt . See also the IAT-APT homepage: Anarkisttribunalet .


Syphilia Morgenstierne er i ferd med å skrive Anarkismens historie.

– Kjenner du til Anarkistisk universitetslag?

– Det er gærningene i ANORG. Folk må selvfølgelig få drive med hva de vil, men av det jeg har sett av virksomheten deres virker det som om de har forferdelig lite med anarkisme å gjøre. Anarkistisk universitetslag har en rigid struktur, de lukker seg bak høye murer og driver med ligninger. Det går ikke an å sette opp en prosentutregning om hvor mye anarkisme det finnes i et samfunn. Det er bare tull.

Det er nå ellers kun populister og autoritære marxister, fascister, samt konservative og ekstreme høyre-liberalister som pleier å stemple folk de er uenige med som sinnsyke og gærninger. Dette taler vel for seg om hva "Syffa" i praksis står for, selv om hun foreløpig ikke mener vi skal sperres inne for "galskapen". Anti-intellektualisme er ikke anarkistisk, jevnfør Kropotkins definisjon av anarkisme som en oppdatert forskningsfront av akkumulert viten om libertære arbeidshypoteser og teorier, dvs arbeidshypoteser som ikke er forkastet i tidens løp, basert på naturvitenskapelig metodikk. AU har ingen "rigid struktur", men er åpen for alle seriøst interessert i det libertære og politisk-økonomi og sosiologi over hodet. "Syffa" ha aldri vært medlem i AU og har heller aldri vært på noe møte i AU så vidt vi vet,  - så hun aner tydeligvis ikke hva hun snakker om. VI lukker oss "ikke inne bak høye murer". AUs grunnkurs i anarkisme og andre -ismer er f.eks tilgjengelig for alle, gratis, på Internett.

"Syffa" hevder at "Det går ikke an å sette opp en prosentutregning om hvor mye anarkisme det finnes i et samfunn. Det er bare tull.". Er det bare tull når FN rangerer Norge høyest  på sin "human development" indikator også da? Prosentuttrykket for anarkisme er en tilsvarende beregning med libertære indikatorer. Det er klart man kan si noe fornuftig om hvor anarkistisk vis-a-vis autoritært et samfunn er, ellers kan man jo umulig vite hva man skal gjøre for å få samfunnet mer anarkistisk og libertært, dvs oppnå høyere anarkigrad. Det er videre klart det går an å sette opp en prosentutregning for hvor mye anarkisme,dvs hvor høy grad av anarki det finnes i et samfunn. IIFOR og AU har gjort slike beregninger mange ganger - så det går utmerket an. Formlene man tar utganspunkt i er helt greie saker, som alle med noenlunde karakterer i matematikk fra ungdoms-skolen skal kunne klare å forstå, klikk på http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html for en grafisk fremstilling, og http://www.anarchy.no/formula.html for en algebraisk variant. At slike beregninger i praksis vil ha en del usikkerhetsmomenter gjør de ikke mindre interessante. Spørsmålet om hva som skal med, og hva som man kan se bort fra, er jo i seg selv meget interessant når en skal uttale seg om hvor libertært et samfunn er, f.eks i forhold til andre land. Dersom "Syffa" ikke vet så noenlunde hvor det norske samfunn befinner seg på det økonomisk-politiske kartet, og hvor det bør gå realistisk sett de nærmeste årene, er det bekymringsfullt når hun uttaler seg med tilsynelatende pondus om anarkismen og norsk politikk. 

AU om Syphilia Morgenstierne:

– Vi foretrekker at du holder ikke–medlemmer og kjendismaktklovner som «Syffa» ute av en artikkel om AU, da vi holder strengt på det akademiske nivået, og ikke vil blandes bort i noen useriøse klovnegreier med navnet «Syphilia». Ingen her har syfilis eller aids–hiv, selv om det vel er ment ironisk av Mari Toft, så vil vi ikke trekkes inn i noen debatt eller dialog i Universitas med populistiske mediaklovner. Dette strider mot vår profilering.

Et sammendraget av Kropotkins definisjon av anarkisme, med hans egne ord, som en vitenskapelig forskningsfront basert på naturvitenskapelig metode er gjengitt her nedenfor. Det er helt åpenbart at "Syffa" er helt på jordet når hun tar et anti-intellektualistisk, populistisk, utgangspunkt i denne sammenheng. Hvorvidt man i alle sammenhenger bør vifte med formlene, er en annen sak, men en grafisk framstilling vil i alle fall ofte være meget instruktiv. Formlene er bare en algebraisk presisering av det økonomisk-politiske kartet, og ulike indikatorer for å belyse det libertære. Selv "Syffa" kan vel skjønne kartet, og det er jo noe.

 

"

 

Den nederste buede grafen, tilsvarer 666 promille autoritærgrad, grensen til det fundamentalistiske kaos-hersker pøbelvelde helvete. Nedenfor denne grensen, altså systemer med høyere autoritærgrad enn 2/3, er det ikke godt å bo og leve for folket i hvertfall. Det norske samfunnet sett under ett er et vesentlig parlamentarisk libertært system, som ligger nær midten på kartet, litt over midtunktet til venstre mot sosialdemokratiet - sakte på vei mot høyre for tiden. Det tidligere marxistiske sosialdemokratiet ble såvidt forlatt i 1994/95 etter at Gro Harlem Brundtland de facto abdiserte som matriark, og sluttet med herskingen etter folkeavstemningen i 1994, som mot hennes vilje ga et Nei-flertall til innmelding i den Europeiske Union. Gro Harlem Brundtland var fram til 1994 den siste hersker av Norge foreløpig, som altså etter nederlaget i folkeavstemningen sluttet å herske, for så å å trekke seg helt ut av politikken i 1996. (Les mer på http://www.anarchy.no/a_nor.html )


ANARCHISM DEFINED

A special anglophone language problem and a brief definition of anarchy and anarchism

The words anarchy and anarchism are a bit problematic. Sorry to say,  anglophone languages are very much twisted in an Orwellian "1984" "newspeak" way, to fool the people via the education to worship authority, compared to Nordic language, say,

A. Rules, rule = regler, regel  (relatively fixed ways to settle things in an orderly way, i.e. regulations and regulatory means); but also B. Rules, rule = hersking, hersker, herske (to be an arch/ruler, act as an arch, bestiality).

Thus in English/American the words 'archein (Greek) = herske (Nordic)' is translated to B. "rule" = to be an arch etc., but "rule" also is used as A. 'regel' = "rule" (i.e. rule(s) in the meaning of relatively fixed way(s) to settle things, disputes and conflicts in an orderly way, i.e. regulations and regulatory means = regel/regler). And thus, due to using one word to mean two very different things, i.e. A. and B, the anglophones are forced in an authoritarian way to think very much false and wrong about realities, with respect to anarchy, freedom and authority, that the Scandinavian people are not to the same extent. See the point! Anglophones are very much fooled by the authorities in this way, thus you probably cannot easily think free, but like a slave via psychological ruling, to think authority = ruler is necessary to keep order. In Norwegian a situation "an (without) arch(y)" "uten hersker" may very well considered to be with 'regler' because "hersker" = rules, and "regler" = rules,  are quite different words. This is very difficult to understand with an anglophone basis.

C. Furthermore the Greek word "an" is not meaning "without" in general, but just as "an" in anaerobe and similar words, i.e. "an" means without what is mentioned in the suffix, but keeping what is essential in the matter, i.e. management in the meaning of coordination related to anarchy. Thus the whole thing gets often mixed up in the anglophone sphere, the language falsely forcing people to think that rule and rulers are necessary to settle things in an orderly way. 

D. To fix this linguistical/language problem in a simple way, we mainly use the word "rules" in the meaning of one or more rules in case A, and the words "rule" and "ruling" in case B, unless something else is mentioned. We will now present a brief definition of anarchy:

The word "anarchy" origins from Greek. The original meaning, that everybody should stick to, is the following: The prefix "an" means "negation of", as in anaerobe vs aerobe, anandrous vs -androus, anhydride vs hydride, etc; i.e. "an" means without what is mentioned in the suffix, but keeping what is essential in the matter. The suffix "archy" means "rule (not rules or law), ruler, rulers, superior in contrast to subordinates, etc.", from Greek "archein", "to rule, to be first"; and "archos", "ruler" i.e. in a coercive, repressive, etc. manner, slavery and tyranny included. As mentioned "an" means without what is mentioned in the suffix, but keeping what is essential in the matter, i.e. in this case management in the meaning of coordination, but without ruling. The 'ruling' is not essential, but an evil alienation, i.e. bestiality. Bestiality is especially the hall-mark of systems with more than 666 per thousand (ca 67%) authoritarian degree, see map above. [The term “ca” is an abbreviation for the latin circa, which means about or approximately.] Thus "Anarchy" doesn't mean "without coordination, management, administration, etc.". Anarchy is management, coordination and administration etc. without ruling and thus without rulers. NB! Remember D. Anarchy and anarchism also of course have and use regulations and regulatory means when necessary and optimal, i.e. significant selfregulation. That anarchy, means an-arch-y, i.e. management and coordination without ruler(s), not just "without rule", a vague term that superficially may be interpreted and manipulated in a lot of inconsistent ways, i.e. non-authoritarian as well as authoritarian, must never be forgotten. "An" means "without" as in an-aerobe, etc, "arch" means "ruler(s)" broadly defined, and "y" in this connection stands for system, management, coordination, as in monarch-y, oligarch-y, etc. The "an" is connected to "arch", not "y". Thus (an-arch)-y means without arch, but not without system, management, coordination, it means (an-arch)-system, management, coordination. In short an-arch-y = (an = without arch = ruler(s)) y = management.

E. Anarchism is political systems and organizations coordinated as  anarchy in the above meaning and manner, but also the political tendency advocating anarchy understood this way, and the scientifical knowledge about anarchy and the ways to reduce non-anarchist tendencies.

Anarchism is a modern sociological science broadly defined

Anarchism is a modern sociological science, this is a basic principle of anarchism declared by Pjotr Kropotkin in "Modern science and Anarchism" 1903, and still valid anarchism: "Anarchism is an attempt to apply to the study of the human institutions the generalizations gained by means of the natural-scientific inductive method; and an attempt to foresee the future steps of mankind on  the road to liberty, equality, and fraternity, with a view to realizing the greatest sum of happiness for every unit of human society. This method it applies to all the so-called humanitarian sciences, and, availing itself of this method as well as of all researches which have recently been called forth by it... Anarchism endeavors to reconstruct all the sciences dealing with man, and to revise every current idea of right, justice, etc., on the bases [= methodology] which have served for the revision of all natural sciences.

Whether or not Anarchism is right in its conclusions, will be shown by a scientific criticism of its bases [i.e. the anarchist principles in general, the basic libertarian  working hypothesis and theories updated] and by the practical life... But in one thing it is absolutely right: in that it has included the study of social institutions in the sphere of natural-scientific investigations; and makes use of the method by which modern natural science ... were developed. Owing to this, the very mistakes which Anarchism may have made in its researches can be detected the more readily. But its conclusions can be verified only by the same natural-scientific, inductive-deductive method by which every science and every scientific concept of the universe is created. Anarchism does not recognize any method other than the natural-scientific.  No struggle can be successful if it is an unconscious one, and if it does not render itself a clear and concise account of its aim... [The method is a part of Anarchism]: Perhaps we are wrong and they are right. But in order to ascertain who is right, it will not do either to quote this and that authority, to refer to Hegel's trilogy, or to argue by the "dialectic method." This question can be settled only by taking up the study of economic relations as facts of natural science.   Whithout entering into  further discussion of the principles of Anarchism and the Anarchist programme of action [called Anarchist praxeologi, human action research, today], enough has been said, I think, to show the place of Anarchism among the modern sociological sciences." [Thus Anarchism is a modern sociological science broadly defined, including political economy etc, based on the methodology of modern natural sciences.]

Anarchism is an updated research front based on the natural scientifical method

Furthermore in the book "Modern Science and Anarchism" (1903) a.o.t. Peter Kropotkin declares - and gives the reason why -  anarchism is defined as an updated research front of libertarian social scientifical research, using the methods of modern natural sciences, i.e. mathematical relations, statistics etc. Anarchism: "Its method of investigation is that of the exact natural sciences, by which every scientific conclusion must be verified... (using) ... the concrete language of natural sciences, -- so we proceed in dealing with the facts of social life...  -- not by the dialectic method, but by the natural-scientific method, the method of induction and deduction... We had better give up using the sonorous words which only conceal the superficiality of our semi-learning. In their time the use of these words was, perhaps, unavoidable -- their application could never have been useful.. No struggle can be successful if it is an unconscious one, and if it does not render itself a clear and concise account of its aim...

Perhaps we are wrong and they are right. But in order to ascertain who is right, it will not do either to quote this and that authority, to refer to Hegel's trilogy, or to argue by the "dialectic method." This question can be settled only by taking up the study of economic relations as facts of natural science. Whithout entering into further discussion of the principles of Anarchism and the Anarchist programme of action, enough has been said, I think, to show the place of Anarchism among the modern sociological sciencesAnarchism is an attempt to apply to the study of the human institutions the generalizations gained by means of the natural-scientific inductive method; and an attempt to foresee the future steps of mankind on the road to liberty, equality, and fraternity, with a view to realizing the greatest sum of happiness for every unit of human society. In Anarchism there is no room for those pseudo-scientific laws with which the German metaphysicians of the twenties and thirties had to consent themselves. Anarchism does not recognize any method other than the natural-scientific.

This method it applies to all the so-called humanitarian sciences, and, availing itself of this method as well as of all researches which have recently been called forth by it, Anarchism endeavors to reconstruct all the sciences dealing with man, and to revise every current idea of right, justice, etc., on the bases which have served for the revision of all natural sciences. Whether or not Anarchism is right in its conclusions, will be shown by a scientific criticism of its bases and by the practical life.... But in one thing it is absolutely right: in that it has included the study of social institutions in the sphere of natural-scientific investigations; has forever parted company with metaphysics; and makes use of the method by which modern natural science .... developed. Owing to this, the very mistakes which Anarchism may have made in its researches can be detected the more readily. But its conclusions can be verified only by the same natural-scientific, inductive-deductive method by which every science and every scientific concept of the universe is created."

This basic principle of Anarchism, [i.e. the hypothetical deductive method, see Scientific Method ] per definition or seen as a methodological working hypothesis, is still valid and confirmed on all later anarchist congresses discussing this question in a scientifical, matter of fact, way.  This libertarian, scientifical, way of thinking and research, praxeology i.e. human action research included, is the way to settle disputes, make action programs based on the anarchist principles in general, and develope anarchism further, - it is the basic methodological framework of anarchism and the Anarchist International. The other basic principles of anarchism are presented and discussed at (Click on) System theory and economic-political map and via links of this web-site.

Anarchism vs other -isms defined by the most basic principles

The most basic principles related directly to Kropotkin's definition of anarchy, anarchism and social sciences in general, as an updated research front, are the following:

( 1 ) Anarchies vs archies. Societal, political-economical systems, including organizations and political tendencies; economical, political or politological, sociological and anthropological systems, may be anarchies or the negation of anarchy = archies. Thus the total amount of societal systems S = anarchy + archy <=> S = anarchies + archies. Anarchy = anarchism, with respect to societal systems broadly defined.

( 2 ) Archies may be expressed as x-archy, where x is one of a set of systems characteristics of archs, say, ( mon, olig, poly, plut, ochl, matri, patri, hier, etc; but not an) or a logical union of several x-es reflecting different forms of archy/archies as opposed to anarchy/anarchies, i.e. the negation of x-archy = archies.

( 3 ) Possibility of anarchy. It is assumed that these terms reflect concepts that may be defined in a way that anarchy is not impossible in reality, i.e. the amount of anarchies in real terms is greater than the empty set, zero. Anarchy is matter of degree = tendency. Anarchy, i.e. an anarchist social system, may have 100% or a significant degree of anarchy, i.e. less than 100%, but above a given significant level.

( 4 ) Significant anarchist tendency = anarchy. As anarchy is the negation of x-archy it may not have any amount, i.e. significant tendency towards or of x-archy. Thus anarchy may have zero or insignificant tendency towards or of archies. The significant level is defined on aggregated dimensions.

( 5 ) Dimensions: a) There are an economic dimension and a non-economical dimension in societal, political-economical, system context: One aggregated economical, and one aggregated non-economical dimension, i.e. political/administrative rank broadly defined. Empirically this reflect economic remuneration and political/administrative rank of organizational social systems' maps broadly defined. b) The economical dimension measures socialism vs capitalism, where the degree of capitalism is the tendency towards or of economical archies (x-archy) and the non-economical dimension is autonomy vs statism, where the degree of statism is the tendency towards or of political/administrative archies. c) Along these two dimensions different forms of anarchy and archies (x-archy), are measured and mapped. The degree of socialism = 100% - degree of capitalism. The degree of autonomy = 100% - degree of statism. Socialism and autonomy are defined as insignificant degree of capitalism and statism respectively, and capitalism and statism is defined as significant degree of statism and capitalism respectively. Thus, socialism and autonomy are defined as significant degree of socialism and autonomy, and capitalism and statism are defined as insignificant degree of socialism and autonomy respectively .

( 6 ) Anarchism and other -isms. Anarchy is the negation of archies related to the economical and political/administrative dimensions, i.e. socialism and autonomy. Capitalism is economical plutarchy, including hierarchy and may be other x-archies broadly defined in an economical context. Statism is political/administrative monarchy, oligarchy, polyarchy, ochlarchy (mob rule), the archies of rivaling states within the state, i.e. chaos; and the tyranny of structurelessness i.e. disorganization, and/or political plutarchy, and it may also include other archies, say, being matriarchy, if the main rulers are women. Furthermore

1. Statism without (economical) plutarchy/capitalism = marxism ((state-) communism, state-socialism);

2. statism plus (economical) plutarchy/capitalism = fascism (populism included);

3. socialism without statism = anarchy = anarchism;

4. (economical) plutarchy/capitalism without statism = liberalism.

Libertarian (in the meaning of 'libertaire' (french) or 'libertær' (nordic)), and real democracy (realdemocracy) are synonyms for anarchist, anarchy and anarchism. Anarchy and anarchism are sometimes called the third alternative, social form, or way. (This must not be mixed up with Tony Blair's non-anarchist "third way = neue mitte" of Gerard Schröder, or Adolf Hitler's "dritte reich".)

Archies (x-archy) are defined equal to authority and State/government in societal context. Thus authority and State/government in societal context are liberalism, fascism and marxism broadly defined. And thus anarchy and anarchism are systems without any authority and State/government, in societal context, i.e. economical and political/administrative, also called political broadly defined. These societal, political concepts of state/government and authority, must not be mixed up with statism and the authoritarian degree, as defined related to economical-political mapping. Furthermore insignificant tendency towards or of State/government is not State/government, and insignificant tendency towards or of authority is not authority, but anarchy and anarchism.

( 7 ) Significant level at 50%. Anarchy has less than 50% tendencies towards or of archies, x-archy, aggregated on the two relevant dimensions, on a scale from 0 => 100%. Thus more than 50 % tendencies towards or of archies, x-archy of relevant x-es, aggregated on the economic and/or the non-economic dimension, are not anarchist, not anarchy. Thus anarchy has 100-50% degree of socialism and 100-50% degree of autonomy, and archies have less of one or both, i.e. more than 50% degree of capitalism and/or statism.

( 8 ) Anarchy defined: Anarchy and anarchism mean system, coordination and management without ruling and rulers (not without rules). i.e. co-operation without repression, tyranny and slavery, and archies mean system, management and coordination with ruling and rulers, i.e. the negation of anarchy and anarchism. From greek 'an', as in anaerobe vs aerobe, i.e. keeping what is essential of the object, (in this case system, management, coordination) but without the special characteristic mentioned in the suffix, i.e. 'arch', ruling and ruler(s), from archos (ruler) and archein (ruling, being first).

( 9 ) Not totalitarian: The question of anarchism and anarchy vs archies is limited to the societal political-economical systems' management and coordination. What is interesting in anarchist perspective is whether or not the economical-political system has authority, i.e. ruling and rulers - or not, with respect to the societal managent and coordination. Other uses of the words anarchy vs x-archy and anarchies vs archies are principally irrelevant to anarchism, and should in general be avoided.

(10) Not valid concepts. Concepts as anarcho-archy = anarchy-x-archy in any form, meaning system, coordination and management "both with and without ruling and rulers" at the same time and place, are not allowed for, because such concepts are contradictive, and thus are nonsens and not logical and scientifical, because this is in reality not possible, and anarchism and anarchy is about realities. Thus anarcho-marxism, anarcho-capitalism = anarchy-plutarchy, anarcho-ochlarchy, anarcho-chaos, anarchy = chaos, anarchism = anarchy = minimal state or libertarian state, state in general, anarcho-statism, anarcho-authority, etc, are nonsens and not valid concepts, but confused Orwellian "1984" "newspeak" that is not anarchist, but authoritarian, i.e. chaotic, and should be avoided.

Briefly defined State in a broad societal meaning is systems with significantly large rank and/or income differences and inefficient, i.e. significantly vertically organized. Anarchies are systems with significantly small rank and income differences, plus efficiency, i.e. significantly horizontally organized.

In addition to these axioms and most basic principles of social sciences, anarchy and anarchism and other -isms, other principles of policy defining authority more precise and concrete in a societal context, structural and functional, performance included, must be introduced, and the significant level of anarchy vs archies must be calibrated for applied and practical research and analysis. This is a.o.t. discussed on the file (click on:) System theory and economic-political map , search for 'calibration' and 'principles'. The axioms (1) - (10) are consistent with the economical-political maps below:

*) The stars indicate the position of the Norwegian economical-political system after the revolutionary change in 1994/95.


Kropotkins definisjon av anarkismen som a) en oppdatert forskningsfront av sosialvitenskapelig karakter, basert på moderne naturvitenskapelige metoder, samt disse ti helt grunnleggende prinsippene og aksiomene for anarkisme, anarki og samfunnsvitenskap generelt, - b) demonstrerer med all tydelighet at anarkismen henger 100% logisk og vitenskapelig på greip, og c) slett ikke har noe som helst element av forvirring som statsviterne ved UiO med post. doc. stipendiat Elisabeth Bakke og professor Raino Malnes i spissen, hevder. Det er tvert i mot disse statsviterne som presentrer selvmotsigende og forvirrede oppfatninger om anarkismen, som ikke stemmer med realitetene. Hvem som helst kan etterprøve at anarki og anarkisme belyst ved prinsippene og aksiomene over er et logisk konsistent og vitenskapelig holdbart relasjons-system, fritt for selvmotsigelser og forøvrig realistisk.


Christian Vennerød, tidligere redaktør i Dine Penger og Gateavisa. Erklært anarkist.

– Kjenner du til Anarkistisk Universitetslag som er tilknyttet ANORG?

– ANORG er på en måte Tony Blair–versjonen av anarkisme, en mer moderne form. De er veldig opptatt av å slå ned på oppfatningen av at anarki dreier seg om vold og opptøyer i gatene, og prøver å si fra ved alle korsveier. ANORG er den eneste åpent anarkistiske organisasjonen av noen betydning som har eksistert i Norge over en lengre periode. De har for så vidt rimelig fornuftige standpunkter.

AU om Christian Vennerød:

– Han er vel å betrakte som (kanskje litt) indisponert (ikke i betydningen full, men kanskje noe ubetenksomt "slengt med leppa") som anarkist for tiden, jevnfør følgende oppslag i VG onsdag 9. oktober 2002: «Det beste for landet er at Frp tas med i regjering. Det mener matkongen Trond Lykke, kleskongen Ola Mæle og eks–redaktør Christian Vennerød.» Christian er i dårlig selskap her. Dessuten har han over 10 millioner i formue, og skattbar inntekt på under 200 000 i 2001. Slikt kan vanne ut klassestandpunktet. I dette oppslaget i VG omtales Christian Vennerød som "tidligere anarkist". Det er dermed litt uklart hvor Vennerød står i dag politisk. Han får selv finne ut av hva han er, men han blir ikke ekskludert av det gode anarkistiske selskap for dette rimeligvis mindre heldige utspillet. Det er høyt under taket i Anarkistføderasjonen i Norge - Anarkistenes Organisasjon. Men han bør nok tenke seg litt om nå! Det kan også være verdt å minne om at den moderne form for anarkisme som er forbundet med ANORG, tilsvarer Ragnar Frischs "tredje alternativ", Pierre-Joseph Proudhons "tredje samfunnsform" og Mona Solbergs "tredje vei". Dette må egentlig ikke forveksles med Tony Blairs "third road" som er noe mer autoritært, tilsvarende Gerhard Schröders "neue mitte", se http://www.anarchy.no/frisch1.html for en nærmere drøfting. Selv om selve betegnelsen "tredje vei" brukes både om Tony Blairs system, som har signifikant autoritærgrad, og den anarkistiske "tredje vei", så er dette altså i praksis ikke det samme, og de må ikke forveksles.

Vi har også hatt litt mailing med Christian Vennerød i ettertid, hvor han bl.a slår fast:

Jeg sa en del mer om dere til Universitas, men det ble klippet vekk. Jeg nevnte f eks at jeg synes det er meget fruktbart å kartlegge det politiske terreng med en frihetlig dimensjon, og at kvadratet gir mye mer mening en den tradisjonelle høyre-venstre linjen. ... Men dette ble tydeligvis for positivt for Universitas. Forøvrig er jeg anarkist, ikke tidligere anarkist... Forøvrig gir mesteparten av det dere definerer som anarkisme god mening for meg. Frihet, likhet og vennskap - Christian.

Undertegnede, Anarkistisk Universitetslag, ANORG, AFIN og Christian Vennerød er ikke nødvendigvis enige i ett og alt, men vi har en fruktbar dialog på gang, og bruker den vitenskapelige tenkemåten som Kropotkin introduserte til anarkistbevegelsen allerede i 1903-13, og som fremdeles er valid, i argumentasjonen. Da kommer man som regel til enighet etter en stund, når en da naturligvis ser bort fra saker angående smak og behag, hvor ulike meninger er det naturlige.


Glem nå ikke Stortingsgruppen 3Alt og kampen for å få Nasjonal- og Statsbudsjettet på greip, se http://www.anarchy.no/enronism.html NAU 1(2002)

God helg

V-h S. Olsen for Norges Anarkistråd - NACO, folkets alternativ til STACO - Statsrådet, via det offentlige rom. Vi får se hvem som får mest uttelling på Stortinget, folket eller øvrigheten. Slaget er ennå ikke avgjort. Det dreier seg om maksimalt ca 60 000 000 000 NOK økning i Bruttonasjonalproduktet for 2003, samt en annen fordeling av inntektene i folkets favør.


Replikk fra Anarkistisk Universitetslag - trykt i Universitas 28 (56) 2002

Noen rettelser til artikkel om AU i Universitas nr. 26 (56) 2002. – Hvilke mål har dere oppnådd? spurte Universitas. Riktig svar er: – Masse. Akademisk er listingen av International Journal of Anarchism blant de store internasjonale samfunnsvitenskapelige tidsskriftene, som Norges eneste akademiske tidsskrift med vitenskapelig anerkjent tyngde internasjonalt, viktig, (Link til listen er på http://www.anarchy.no/au.html )

Norge er cirka 53* prosent anarkistisk.... dvs har et høyt prosentnivå som land/stat. Andre som scorer bra er Vermont i USA, Sveits, Island, Færøyene og Isle of Man. AU vil ha mer desentralisering, økt effektivitet, rettferdighet og sosial justis, anarkistiske menneskerettigheter, autonomi og frihetlig, rasjonell sosialisme. Miljøet er også viktig, se f.eks. http://www.anarchy.no/green.html .

Professor i statsvitenskap Raino Malnes påstod at: – Ordet anarki kommer av gammelgresk "an archos", uten styrer. Det er vanlig å skille mellom anarkister som heller i retning av sosialisme og de som heller i retning av kapitalisme. Der finnes det store forskjeller. Individets frihet er likevel en grunnleggende verdi hos begge, samt en avstandstagen fra alle former for tvungen autoritet. Malnes kjenner ikke til Anarkistisk universitetslag.

Svar: Nei, det skal jo godt gjøres at en professor i statsvitenskap interesserer seg for anarkisme. AUs kurstilbud har vært annonsert i UiOs Forelesningskatalogen siden medio 1980, så det vet han naturligvis ingenting om. Vi får ta et lynkurs for "professoren" her og nå. "Archos" betyr hersker, ikke styrer. Styring er koordinering av arbeidsoppgaver for å nå et mål. Anarki betyr styring hvor ingen hersker.

Individualanarkismen "heller i retning av" kapitalisme, dvs plutarki, men er signifikant sosialistisk, som all anarkisme. Dermed blir det også feil når Malnes sier at anarkismen "heller i retning av sosialisme". Anarkismen kan ikke "helle i retning av" noe den faktisk er. Malnes demonstrerer altså både uvitenhet, feil og selvmotsigelser. Dette holder ikke vitenskapelige mål, men  det gjør anarkismen, se http://www.anarchy.no/univers1.html . Vi oppfordrer alle til å lese hele debatten i kjølvannet på artikkelen i Universitas, på denne linken.

Hilsen Harald Fagerhus , redaktør av International Journal of Anarchism


Det er flere som har reagert på den arrogante atferden til Raino Malnes med flere ved Institutt for Statsvitenskap ved UiO mot Anarkistisk Universitetslag dokumentert ovenfor, - følgende email er ganske typisk i så måte:

  ----- Original Message -----
From: Karna
To: fb@anarchy.no
Sent: Monday, July 21, 2003 8:51 AM
Subject: hilsen

En pamflett fb datert 1990 falt ut under en opprydnig i bokhyllen, førte til et søk på nettet med funn av flere relevante nettsider. Diskusjonen mellom Anarkistisk universitetslag og statsvitere ved UiO er svært interessant og skremmende, særlig fordi statsviterene er folk på min alder som burde vite bedre enn å oppføre seg slik de i sin ungdom anklaget sine autoriteter (foreldre og stat) for å gjøre. Pinlig at de ikke har forstått betydningen av å være i en forbildelig posisjon; moralsk, etisk  og faglig (uff).

At  "folkevalgte" i stat og kommune ikke er i stand til å forstå betydningen av å inneha en forbildelig posisjon er trist; at de "skolerte" har et "bevisstløst" forhold til sin forbildelige posisjon er skremmende.  

Stå på -  

Med hilsen Karna

*) 53% anarkisme var estimatet for perioden etter folkeavstemningen om EU i 1994 og senere i de påfølgende årene. En ny måling foretatt i desember 2002 ga et estimat på 54% anarkigrad.   


Tilbake til Anarkistisk Universitetslag?

Click on: http://www.anarchy.no/au.html

www.anarchy.no

Links