NORGES ANARKISTRÅD - THE NORWEGIAN ANARCHIST COUNCIL - NACO 
FOLKERÅDET  - SKYGGEKABINETTET - FOLKETS ALTERNATIV TIL STATSRÅDET VIA DET OFFENTLIGE ROM
http://www.anarchy.no/naco.html
Google international translation tool - Norwegian to English and more

ANARKIDEBATT =
REELT DEMOKRATI-DEBATT = LIBERALT SOSIAL-DEMOKRATI DEBATT


Send et innlegg til anarkidebatten - Klikk her

Innhold:

Anarki kontra stat - en kortfattet utredning om stats- og anarki-begrepene
Om stat og styring og det frihetlige (anarkisme)

ANARKI KONTRA KAOS, REGJERING OG KAOS-HERSKERE
Nei til almenningsøkonomi  - Ja til anarkistisk økonomi
TIDSBRUK, DEMOKRATI OG ANARKI
OLIGARKIETS JERNLOV KONTRA ANARKISME
SAMMENBRUDD I SENTRALADMINISTRASJONEN SKAPER OKLARKI - IKKE ANARKI
KOMMENTAR TIL NRK-VERDIBØRSENS PROGRAM OM ANARKISMEN
GRØNN ANARKISME
Det norske systemet, et anarki mellom liberalisme og marxisme
Norske ledere sjefer mindre
LITT OM FRIHET OG FRIVILLIGHET
Skolene og barnehagene bør ha formålsparagrafer basert på anarkistiske grunnprinsipper

Noen strøtanker om det anarkistiske ideal
DIREKTE DEMOKRATI

STYRING OG STYRERE KONTRA HERSKING OG HERSKERE

Minst klasseforskjeller i Norge
Lønnsforskjellene er blitt mindre
Best betalt på "gølvet"
KNUS PKK
RYK OG REIS
Om forsvaret av anarkiet

RUSSLANDS PLASS PÅ DET ØKONOMISK-POLITISKE KARTET
Israel 60 år. Israels plass på det økonomisk-politiske kartet
USA på det økonomisk-politiske kartet
Tysklands plass på det økonomisk-politiske kartet
YTRINGSFRIHETEN -
Pressens rolle under anarkismen
Sykehusene - stats-monolitt i KRISE

SPANIAS PLASS PÅ DET ØKONOMISK-POLITISKE KARTET
Nei til "Storebror ser deg" - Anarkistene sier nei til EU-direktiv 2006/24 - Datalagringsdirektivet - DLD
Halv, full eller null matmoms? Fordelingseffekter med videre
Boikott åpnings-seremonien til OL i Beijing

Kirken og offentlige budsjetter

Subsidier til kapitalister/plutarker i U-land vil ikke hjelpe folket
Anarkistene støtter de nye foreslåtte grep for å gjøre Oslo til en virkelig kulturhovedstad
Den kompakte majoritet mot ny ekteskapslov
PST bør nå skjerpe overvåkingen av nazi-miljøet
Høyresiden, populistene og Oslo Arbeiderparti burde skamme seg
En anarkistisk kritikk av Arne Næss
Svein Longva er død
En sannsynlig naturlig forklaring på Snåsamannens suksess og et friskt fraspark mot helsestatsråd "healing" Hanssen
Kritikk av Navarsetes og Senterpartiets angrep på ytringsfriheten
Nei til blanding av politi og religion!
Politiaksjoner - kjeltringstreker og politisk torpedovirksomhet? Anarkistenes syn!
Anarki, ikke regjeringssystem i Norge!
Søkelys på de diagnostiske kriteriene for psykose og paranoid schizofreni i tilknytning til Breivik saken. En foreløpig kommentar
Ad Breiviksaken og antiterrorisme. Strengere kontroll!
Et utvalg av artikler med relevans til Breiviksaken
Pelsdyrnæringen og anarkisme
EUs viktigste institusjoner - vi må kjenne fienden for å overvinne den
Bokanmeldelse: «Den ukrainske makhnovist-bevegelsen 1918-21»

Hei Harald Fagerhus m. fl. Det er gini-indeksen for inntekt som er interessant for systemanalyse.
Formuesfordelingen har ingen - til liten – selvstendig betydning. Argumenter for å holde formuesfordelingen utenfor sosialisme-estimeringen.

Filosof mener han har funnet meningen med universet... Han er helt på feilspor, mener de liberale sosial-demokratene...

Innspill til Arbeiderpartiets nye program hvor Brenna er primus motor.
Programmet bør være konsistent med prinsippene for det liberale sosial-demokratiske (= anarkistiske) ideal og vedtakene fra deres 17 kongress.


Anarki kontra stat - en kortfattet utredning om stats- og anarki-begrepene


"

*) Stjernene på kartene markerer posisjonen til det norske økonomiske-politiske systemet (ca 53% anarkigrad) etter den revolusjonære endringen i 1994/95. Les mer om dette påhttp://www.anarchy.no/a_nor.html og http://www.anarchy.no/ija1994-96.html . Systemet er nå plassert like over stjernen, med ca 54% anarkigrad.

1. I følge sosiologen Max Webers utdaterte, gammeldagse definisjon, er en stat den institusjonen som har monopol på legitim bruk av vold innenfor et avgrenset område, og "anarki" er det som skjer ved fravær av dette.

2. Dette står i motsetning til det moderne, oppdaterte, statsbegrepet hvor stat i bred samfunnnsmessig forstand er et system med signifikante rangs- og/eller inntektsforskjeller, signifikant politisk/administrativt og/eller økonomisk hierarki, dvs. betydelig vertikalt organisert, herunder byråkratisk og/eller ineffektivt.

3. Og anarki er fravær av dette, et system med signifikant små rangs- og lønnsforskjeller, pluss effektivitet, dvs. betydelig horisontal organisasjon. 

4. Det moderne stats- vs anarkibegrepet har således ikke noe med voldsmonopol eller fravær av dette å gjøre. Ingen ekte anarkist anbefaler å ha flere konkurrerende/rivaliserende  voldsforetak, men voldsapparatet skal være under deltakende demokratisk styring, reelt demokrati. I anarkier av høy grad vil dette være direkte demokrati, i anarkier av lav grad, er det  mer eller mindre delegert demokrati. Norge og Den Sveitsiske Konføderasjon er som kjent anarkier av lav grad, jevnfør 3.. Begge steder er voldsapparatet under reell demokratisk styring. En kan likevel merke seg at i begge land er det flusst med håndvåpen i private hender, som ikke er en del av sentraladministrasjonens volds-apparat, men dette går stort sett bra, og kan bidra til å hindre et statskupp, om noen skulle forsøke seg.

Webers "anarki"-begrep har ikke noe med anarki, reelt demokrati, å gjøre. Webers "anarki" dreier seg om rivaliserende polyarki (mange herskere) eller oligarki (fåtall herskere), kombinert med  oklarki  (pøbelvelde) og kaos ("stater i  staten" i innbyrdes strid). Dette er betydelig autoritært, og langt fra anarki på det økonomisk-politiske kartet. Man skal i denne sammenheng snakke om mislykte stater, og dette er ikke anarki, men klart stater - arkier. Anarkistene tar derfor sterkt avstand fra enkelte ordbøker og leksika som definerer anarki som kaos, lovløse tilstander, pøbelvelde, mangel på organisasjon, etc. Dette er er helt feil ordbruk. Og anarkistene unngår derfor denne ordbruken. Det bør også alle andre gjøre.

5. Når systemet "tipper over" fra

a) å være et system hvor innflytelsen går litt mer fra toppen og ned, enn det motsatte, nedenifra, fra folket/grasrota, og opp, - til et system hvor innflytelsen

b) går litt mer fra folket -  definert som klasse i motsetning til øvrigheten i privat og offentlig sektor - og opp, enn det motsatte, fra toppen og ned - 

skjer det et kvalitativt skift for et samfunn, fra stat til anarki, dvs. mer enn 50% anarkigrad (autoritærgrad mindre enn 50%), og så videre til 100% anarki (autoritærgrad lik 0%) etter hvert som samfunnspyramiden bredt definert blir flatere og flatere. Konvensjonelt defineres også "tippepunktet", 50% anarkigrad, som anarki. Dette er midtpunktet på det økonomisk-politiske kartet. Når det er anarki er det reelt demokrati, når det er stat er det semi- eller pseudo-demokrati eller enda verre, noe totalitært, med mer enn 666 promille (ca 67%) autoritærgrad.

6. Således gjelder at a) når den samfunnsmessige pyramiden er topptung, betydelig vertikalt organisert, i privat og offentlig sektor, er det stat, og b) når den samfunnsmessige pyramiden er betydelig flat, signifikant horisontalt organisert,  i privat og offentlig sektor, er det anarki, i større eller mindre grad. Stat definert i følge 2. har følgelig prinsipielt ikke noe med offentlig sektor å gjøre, er denne innenfor rammen av horisontal organisasjon er det anarki, selv om offentlig sektor er stor. Og en stor privat sektor som er betydelig hierarkisk organisert, økonomisk og/eller politisk/administrativt, kan bidra til - og inngå i - en stat, definert ved 2..

7. Anarkistene holder seg stort sett til de moderne stats- kontra anarki-begrepene, henholdsvis 2. og 3., spesielt i samfunnsvitenskapelig sammenheng, og også i populariserte utgaver. Det bør også alle andre gjøre.

8. Stat er imidlertid et tvetydig begrep. Det brukes også som a) et navn på et land som helhet, "staten Norge", og om b) sentraladministrasjonen, "den norske stat", og tilhørende næringsvirksomhet, som NSB, Norges Statsbaner.

9. Når anarkistene snakker om ikke-stat,  fravær av stat, avskaffe staten, o.l., er det stat i betydningen 2. som gjelder, ikke 8. a) og b). At sentraladministrasjonen, stat i betydningen 8 b), kan bidra til en viss autoritærgrad er en annen sak, men anarkistene går ikke inn for å avskaffe sentraladministrasjonen som sådan. Er denne innenfor rammen av horisontal organisjon er den i samsvar med anarkismen. Anarkistene bruker helst ordene "land" og "sentraladministrasjon" i stedet for henholdvis stat i betydningen 8 a) og b), for ikke å skape forvirring. I enkelte tilfeller brukes stat i betydningen 8 a) eller b) når det går klart fram av sammenhengen hva som menes, eller man presiserer nærmer hva som menes, for å unngå misforståleser. Det bør også alle andre gjøre.

10. I Norge er samfunnssystemet for tiden så vidt anarkistisk, med ca 54% anarkigrad for tiden, dvs. vi har et anarki av lav grad. Dette betyr at samfunnsystemet, sett alt i alt i privat og offentlig sektor, fungerer litt mer nedenfra og opp, enn ovenifra og ned. Det er ikke stat/regjering/herskere/autoriteter i betydningen topptung samfunnspyramide, selv om det er en god del autoritære tendenser, ca 46% autoritærgrad. Men det er betydelig (signifikant) selvstyre og reelt demokrati, betydelig innflytelse for det norske folk, folket sett som klasse i motsetning til øvrigheten. Norge har ikke regjering/stat/herskere/autoriteter, det er ikke et regjerings-system - dvs. betydelig vertikal organisasjon, men landet - riket - er et anarki (av lav grad ca 54%). Sentraladministrasjonen, som ikke feilaktig skal kalles regjering, herskere, autoriteter eller stat, fungerer innenfor et anarkistisk system, selv om det er en del autoritære tendenser.(IIFOR)


Om stat og styring og det frihetlige (anarkisme)

Det frihetlige er ensbetydende med anarki og anarkisme, men er et ord mindre belagt med misforståelser og feiltolkninger i retning kaos/oklarki, dvs. pøbelvelde i vid forstand. Anarkistene bruker av denne grunn ofte betegnelsen frihetlig, for å unngå belastende misforståelser og feiltolkninger, men dagens tema er egentlig ikke noe annet enn "Om stat og styring og anarkisme".

Enkelte har hevdet at "anarkistene forfekter nedleggelse av stat og styring". Dette er nok en "sannhet" med store modifikasjoner.

1. Anarkistene er ikke imot styring, men mot hersking. Anarkistene er også mot stat i den generelle betydningen topptung samfunnspyramide, men ikke mot stat i den snevre betydning sentraladministrasjonen, så lenge systemet alt i alt ikke er en topptung samfunnspyramide. Vi er heller ikke mot staten Norge, i betydningen landet Norge.

Ei heller er anarkistene imot bedrifter hel- eller deleid av sentraladministrasjonen, så lenge de ikke bidrar til - eller er en del av - en topptung samfunnspyramide. For kommunale foretak gjelder tilsvarende. Offentlig kontra privat eie er ikke noe prinsippspørsmål i anarkismen og hva man velger her må avgjøres ut fra hva som er mest effektivt og rettferdig.

Digresjon: Maksimal effektivitet er definert som Pareto-optimalitet, at man innretter seg slik at ingen kan få det bedre uten at andre får det verre, med hensyn til ressursbruk i vid forstand, i natur- og miljøforvaltningen, i produksjon, handel og distribusjon, administrasjon, o.s.v., både på kort sikt og i et langsiktig perspektiv, kort sagt Pareto-optimalitet i det fagøkonomene kaller ressursallokeringen.

Maksimal rettferdighet er definert ved Ombytte-kriteriet, at ingen, når alt kommer til alt, vil bytte posisjon [dvs. med hensyn til utdanning, yrke, plassering, offer og goder, etc.], med noen andre i samfunnet.

En fagøkonom vil si at maksimal effektivitet og rettferdighet oppnås, når man blant de Pareto-optimale løsninger i samfunnsøkonomien bredt definert, velger en som også oppfyller Ombytte-kriteriet. Samfunnsøkonomisk teori viser at det finnes slike løsninger, som altså både er maksimalt effektive og rettferdige. - I praksis er det grader av effektivitet og rettferdighet. Det ene utelukker som regel ikke det andre, og anarkistene vil ha mest mulig av både effektivitet og rettferdighet. Digresjon slutt.

Tilbake til hovedsaken. Vi skal forklare punkt 1. litt nærmere:

2. Anarki = ([An-ark]-i) betyr ([an = uten - ark = hersking og hersker(e)] - i = system og styring, som i monark-i). Anarki er dermed system og styring uten hersking og herskere. Vi er således som nevnt ikke mot styring, vi er for styring uten hersking, og mot hersking og herskere. Men styringen, innflytelsen på styringen, må altså a) gå mer nedenfra, fra grasrota og opp, enn omvendt, b) ovenifra og ned, for c) for å være anarkistisk og anarki.

3. Vi er dermed også mot "stat" i betydningen topptung samfunnspyramide, økonomisk og/eller politisk/administrativt - i lønn og/eller rang - i privat og offentlig sektor, dvs. hvor styringen og innflytelsen alt i alt i) går mer ovenifra og ned, enn ii) nedenfra og opp. Så lenge sentraladministrasjonen, som ofte kalles "Staten", dvs. staten snevert definert, fungerer innenfor et system hvor styringen og innflytelsen går a) mer nedenfra og opp, enn b) ovenifra og ned, er det c) anarki, og d) anarkistene er i og for seg ikke imot staten (i betydningen sentraladministrasjonen) innenfor en slik ramme.

4. Vi er således a) ikke imot styring, så lenge det ikke utarter til hersking, og heller ikke b) mot "staten" i den snevre betydningen sentraladministrasjonen, så lenge den fungerer innenfor et anarkistisk system, dvs. uten topptung samfunnspyramide i privat og offentlig sektor. Det vi er mot er stat i den generelle betydningen topptung samfunnspyramide i privat og offentlig sektor.

5. I Norge er samfunnssystemet for tiden så vidt anarkistisk, med ca 54% anarkigrad for tiden, dvs. vi har et anarki av lav grad. Dette betyr at samfunnsystemet, sett alt i alt i privat og offentlig sektor, fungerer litt mer nedenfra og opp, enn ovenifra og ned. Det er ikke stat/regjering/herskere/autoriteter i betydningen topptung samfunnspyramide, selv om det er en god del autoritære tendenser, ca 46% autoritærgrad. Men det er betydelig (signifikant) selvstyre og reelt demokrati, betydelig innflytelse for det norske folk, folket sett som klasse i motsetning til øvrigheten. Norge har ikke regjering/stat/herskere/autoriteter, det er ikke et regjerings-system - dvs. betydelig vertikal organisasjon, men landet - riket - er et anarki (av lav grad ca 54%). Sentraladministrasjonen, som ikke feilaktig skal kalles regjering, herskere, autoriteter eller stat, fungerer innenfor et anarkistisk system, selv om det er en del autoritære tendenser.

6. Anarkistene jobber for å øke anarkigraden, og sørge for at den i hvert fall ikke synker. Derfor kjemper vi mot autoritære tendenser, bl.a. annet for å få statsministeren jekket ned når han viser herskertendenser. Høyere anarkigrad kan også innebære en flatere organisert sentraladministrasjon, hvor bl.a. statsministeren, folkets tjener, er jekket ned mange hakk.

7. Topptung samfunnspyramide er som regel i praksis verken effektivt eller rettferdig, sett i forhold til en flatere organisasjon, dvs. et mindre hierarkisk innrettet samfunn. Kort sagt, anarkistene arbeider for mer a) effektivitet, ikke minst miljømessig og i langsiktig perspektiv, og b) rettferdighet - i vid forstand, jevnfør digresjonen i punkt 1. øvrigheten i offentlig og privat sektor må jekkes ned signifikant både i lønn og rang om anarkigraden skal øke, og samfunnet dermed få en flatere, inklusive mer effektiv og rettferdig - organisasjon, system og struktur! Folket sett som klasse i motsetning til øvrigheten i privat og offentlig sektor, ønsker og krever en slik utvikling! Nå!

(Norges Anarkistråd - første utkast 31.08.2010 - oppdatert 03.09.2010 - begge sendt til statsministeren og øvrigheten forøvrig, nyhetsmedia og folket, i Norge og internasjonalt - som pressemelding
i tilknytning til direkte frihetlige aksjoner for a) å hindre at anarkigraden synker, og b) for å få økt anarkigraden her til lands. 24.09.2010 og 14.12.2012 er noen mindre endringer gjort.)

PS. Aftenposten har en interessant artikkel om flate styringsstrukturer 12.01. 2014, se http://www.aftenposten.no/jobb/Klarer-seg-fint-uten-sjefer-7429491.html#.UvOlabTN3Go


ANARKI KONTRA KAOS, REGJERING
OG KAOS-HERSKERE
Anarchy vs chaos, government and rulers of chaos

"Say, two people stranded on an island may co-operate without coercion to survive, i.e. anarchy, or act as superior vs subordinates, i.e. hierarchy, government, and more or less chaos."

Kaos er grunnleggende uorden. Her skal vi drøfte samfunnsmessig, økonomisk og/eller politisk/administrativt, kaos kontra anarki og anarkisme, ikke andre former for kaos. Det som kjennetegner kaos er mangel på organisasjon, koordinering eller samarbeid.

1. Et spesialtilfelle av anarki. Situasjon med to Robinson Crusoer, A og B,  på hver sin øy uten noen forbindelse - de er ikke organisert, koordinert eller samarbeider, men det er heller ikke kaos. De opererer autonomt, sidestilt, stiller på like fot, men ikke sideordnet, da de ikke er samordnet eller ordnet på noen måte. Det er ingen av de to som hersker over noen andre, og det kan derfor sees på som en spesiell form for anarki, de styrer seg selv hver for seg. Det er en "atomistisk" struktur. Tilfelle 1 er ikke kaos,  men heller et spesialtilfelle av anarki.

2. Høy grad av anarki kan defineres som en situasjon hvor det er samarbeid og koordinering, kjennetegnet ved at hver bestemmer alene i individuelle saker, to og to sammen i bilaterale saker, etc. og alle i fellessaker, bestemmer på på lik linje og like fot, reelt direkte demokratisk. Det er altså en fungerende sentraladministrasjon, men ikke basert på hersking. Dette er systemer nær det anarkistiske ideal, se Anarkistisk politikk for nærmere beskrivelse av dette. Se også Grunnkurset i anarkisme og andre -ismer, Basic course.

Dette er styring uten hersker(e) av høy grad. Situasjonen 1. kan oppfattes som et spesialtilfelle, altså helt uten noen fellesaker, bilaterale i dette tilfellet, siden vi bare har to aktører. Det er bare individuelle saker i tilfelle 1., og det er jo et rent teoretisk tenkt tilfelle, uten praktisk relevans, men A og B kunne jo ha behov for samarbeide - en hånd til - i enkelte tilfeller, slik at situasjonen i tilfelle 1. neppe kan anses som en høy grad av anarki. For alle praktiske tilfeller, hvor det er en del fellessaker som berører alle vesentlig og konkret, krever en høy grad av anarki en fungerende sentraladministrasjon.

3. Kaos. La oss anta at A og B bor på flytende øyer, og at øyene flyter sammen. De kan da anta den typiske anarkistiske modellen av høy grad 2. eller begge forsøke å herske over den annen, opptre som overordnet overfor underordnet. Så lenge begge opptrer på denne måten er det kaos, og "krig", selv om den ikke behøver å være fysisk voldelig. De kan forsøke å stjele mat fra hverandre, etc. og på andre måter søke å kue den andre, til underkastelse økonomisk og/eller politisk/administrativt. Kaoset kan fortsette i en "evighet", med "evig" maktkamp, eller, -

4. ende med at den ene blir kuet, og underkastet den annen, økonomisk og/eller politisk/administrativt. Typisk mer enn 67% autoritærgrad, ultra-autoritært. Dette  kan være en stabil situasjon eller ende med opprør 5. eller styring noe nedenfra 6. eller mye nedenfra 7.

5. Opprør kan være en kaotisk situasjon som 3., være pøbelherrevelde, oklarki, som er den rake motsetning til anarki, eller foregå på ordnet vis som ledd i 6, -

6. dvs. med større eller mindre innslag av styring nedenfra og opp. Innflytelsen kan være større ovenifra enn nedenfra, men likevel av en viss størrelse nedenfra, dvs. parlamentarisk styring med mer enn 50% autoritærgrad, men ikke ultra-autoritært. Eller 7.

7.  Innflytelsen er større nedenfra enn ovenifra, dvs. parlamentarisk styring med mindre eller lik 50 % autoritærgrad over mot direkte demokrati. Dette er også anarki, om enn ikke ideelt, men kan utvikles til høyere grad.

8. Et annet spesialtilfelle eller mulighet er der ingen utfører styringsoppgaver, men det er en hierarkisk struktur, hvor overordnede mangler, ubesatte overordnede stillinger, og ingen tar styringsoppgavene. Vi forutsetter her at det ikke er stående ordrer, og at man ikke gjør noe før man får beskjed om det. Dette er ikke anarki, men virker helt passiviserende, og er en annen form for kaos, eller mangel på organisasjon. Dette er også en form for strukturløshetens tyranni, som igjen er den rake motsetning til anarki.

9. Kaos er mangel på styring. Styring er koordinering av arbeidsoppgaver for å nå et mål. Kaos blir dermed mangel på koordinering. Nærmere bestemt er kaos grunnleggende uorden.

10. Eksempler på kaos. Tilfellet med hierarki der sjefen, f.eks. en enehersker/monark, opptrer kaotisk er også en form for kaos. En annen form for kaotisk hierarki er pøbelherrevelde, oklarki. Rivalisende polyarki (mange herskerer), oligarki (noen herskere) og rivaliserende "stater i staten" er også kaos. Det kan da også være oklarki samtidig. Naturkatastrofer kan også forårske systemsammenbrudd og kaos, med plyndring etc., som er oklarki, og ikke anarki.

11. Kaos er ikke anarki. Anarki er optimal orden, generelt ikke et rigid system med kadaverdisiplin.

12. Et regjeringssystem er alltid delvis kaotisk. Kaos, dvs. grunnleggende uorden, vil vi ikke ha - det må være styring på sakene, og den må være til beste for oss - deg og meg og kvinner og menn i gata. I motsatt fall er det ikke orden på styringen. Ingen regjering vil trolig noen gang kunne få helt orden på styringen. Med regjering, eller regjeringssystem, menes slike former for styring som er signifikant basert på over- og underordnede lønns- og/eller rangsmessig.

Årsaken til dette er først og fremst at overordnede praktisk talt alltid styrer ut fra sine egne interesser, og uansett hva de lover, så er disse ikke sammenfallende med våre. Dette viser seg bl.a. nettopp ved at overordnede alltid har høy rang og/eller lønn og underordnede det motsatte. dvs. at noen oppnår mye - og andre lite - for likeverdig innsats, og da er det grunnleggende uorden. Mer eller mindre kaos. Desto mer topptungt hierarkiet er, jo mer uorden er det.

Regjering, et regjeringssystem, er derfor praktisk talt alltid delvis kaotisk. Anarki og anarkisme er praktisk talt alltid orden - optimal orden - grunnleggende orden.

13. Rulers of chaos. Authoritarians notoriously mix up anarchy, anarchist and anarchism with authoritarian tendencies: Chaos, disorder, mob rule (narrowly defined), lawlessness, the law of the jungle, criminality, riots, vandalism, arson, theft, corruption, drugs, mafia, terrorism, autocratic rule, the right to the strongest, antisocial tyrannic behavior, etc. i.e. different types of superiors and subordinates, a top - down approach. The Greek rooted word for mob rule is ochlarchy.

Ochlarchy is also used as a common word for all the authoritarian evils mentioned above i.e. mob rule broadly defined, in general lack of security and law and order in a society as a public sector service. This is ochlarchy, the opposite of anarchy, i.e. based on libertarian law and order and security as public sector services, according to the anarchist (IFA) principle of social justice. The ochlarchists/ochlarchs are rulers of chaos, typically with equal to or more than 666 per thousand (67%) authoritarian degree, i.e. very evil. This is in general valid for economic-political chaos, but in special cases chaos may not be ochlarchy, but - say - the tyranny of structurelessness (see point 8. and 10.). Chaos is practically certain never anarchy.

14. The word anarchy origins from greek. The prefix "an" means "negation of" as in anaerobe versus aerobe and "arch" means "superior, i.e. in contrast to subordinates", as in archbishop, archangel, archduke, arch villain, etc. Thus anarchy, anarchism, anarchist, a.s.o., mean coordination on equal footing, without superiors and subordinates, i.e. horizontal organization and co-operation without coercion, ideally or practically. Anarchy, [an-arch]-y means [an = without, arch = ruler(s)]-y = system, management as in monarch-y.

Thus anarchy and anarchism mean "system and management without ruler(s), i.e. co-operation without repression, tyranny and slavery". That is economic and political/administrative, societal, management from the people, grassroots, and upwards - significantly, without a top heavy pyramid in rank and/or income, i.e. without a top - down approach. This is the opposite of the above mentioned authoritarian tendencies, i.e. different types of superiors and subordinates, a top - down approach, chaos - and rulers of chaos...

15. Conclusion: The above reasoning in point 1.-14. shows clearly that chaos and/or ochlarchy are the opposite of anarchy and anarchism, q.e.d. Konklusjon: Resonnementet over i punkt 1.-14. viser klart at kaos og/eller oklarki er det motsatte av anarki og anarkisme, q.e.d.*) (IIFOR)

*) Q.E.D. [a.k.a. q.e.d.] is an acronym of the Latin phrase 'quod erat demonstrandum', which means "that which was to be demonstrated" . The phrase is traditionally placed in its abbreviated form at the end of a mathematical proof or philosophical argument when that which was specified in the enunciation, and in the setting-out, has been exactly restated as the conclusion of the demonstration. The abbreviation thus signals the completion of the proof. The phrase 'quod erat demonstrandum' is a translation into Latin from the Greek 'hoper edei deixai', which directly translated means "precisely what was required to be proved."


Nei til almenningsøkonomi  - Ja til anarkistisk økonomi

Enhver økonomi, også en anarkistisk bør innrettes effektivt i betydningen Pareto-optimalt, dvs. at ressursene skal brukes (allokeres) og goder fordeles (distribueres) slik at ingen kan få det bedre uten at noen får det verre. Er ikke dette oppfylt, er det sløsing med ressurser. Det motsatte: Dersom noen kan få det bedre uten at noen får det verre, er det ikke Pareto optimalt. Da har man ikke utnyttet ressursene effektivt. Da kan man uten at noen får det verre gjøre at noen får det bedre. Og det bør man da gjøre, en Pareto forbedring, til man oppnår den situasjonen at man ikke kan få det bedre for noen uten at noen får det verre. Pareto-optimalitet tar høyden for investeringer i miljø- og markedsgoder, herunder også ny teknologi, - disse skal avpasses mot framtidig nytte, inkludert fremtidige generasjoners. Det er således et dynamisk prinsipp, ikke statisk.

I tillegg skal inntektsfordelingen i en anarkistisk økonomi være noenlunde jevn. Når det er optimalt skal de marginal nyttene samsvare med de marginale kostnadene.

Bruk av almenning til ressursallokering vil vanligvis føre til overforbruk av ressurser, f.eks overbeiting i en landbruksalmenning, og overfisking i en havalmenning, og vil derfor ikke være effektiv i betydningen Pareto-optimalt. Et annet problem med almenning er at det kan skape kødannelser, som er sløsing med tid. Det finnes riktignok noen få eksempler på almenninger som er bortimot Paretoptimale, f.eks biblioteker, men dette er unntak. Vanligvis gir almenning sløsing med ressurser . De marginale nyttene samsvarer ikke med de marginale kostnadene. Henviser her bl.a til litteraturen om Garrett Hardin's Tragedy of the Commons.

Man kan derfor ikke anvende almenning som generelt allokerings og distribusjons prinsipp i en anarkistisk økonomi, man må benytte  prismekanismen, slik at prisen avspeiler den relative knapphet på en ressurs. Da vil de marginale nyttene samsvare med de marginale kostnadene. Dette gjelde uansett hvem som eier ressursene. Dette er elementær velferdsøkonomi. En som foreslår almenningsøkonomi som anarkistisk økonomi er på ville veier, og dette kan ikke godtas. Almenningsøkonomi kan nok resultere i stor økonomisk liket, men med almen fattigdom som resultat, og ved anarkisme av høy grad skal alle være rike. økonomien må innrettes slik at de marginale nyttene samsvarer med de marginale kostnadene. Konklusjon: Nei til almenningsøkonomi  - Ja til anarkistisk økonomi.

PS. Solidaritet er et sentralt prinsipp i anarkismen. Det er ett av IFA-prinsippene. Solidaritet kan innebære i hovedsak selvpålagte sanksjoner for å hindre "free riders". Det er ikke nok at man vedtar en beslutning. Det må også være oppfølging og da kan det være nødvendig med sanksjoner om man bryter vedtaket. Dette grenser også inn til et annet sentralt prinsipp i anarkismen, IFA-prinsippet om sosial justis. (IIFOR)


TIDSBRUK, DEMOKRATI OG ANARKI

Døgnet har som kjent 24 timer som kan fordeles på ulike typer anvendelser. Tiden brukt til beslutninger kontra arbeidsoppgaver og andre anvendelser er interessant i debatten om demokrati, herunder delegert og direkte demokrati, samt anarki og effektivitet:

1. Tidsbruk til beslutninger = antall beslutninger x gjennomsnittlig tid brukt per beslutning (kvalitetssikret) x antall som deltar  i beslutningen . Dette består av yrkesmessige og øvrige samfunnsmessige beslutninger. De yrkesmessige gjøres i tilknytning til yrket i vid forstand, mens de øvrige samfunnsmessige i dag går på bekostning av fritiden. Yrkespolitikere  har lønnede tillitsverv, men de regnes her som yrke.

2. Tidsbruk til arbeidsoppgaver = antall arbeidsoppgaver x gjennomsnittlig tid brukt per oppgave (kvalitetssikret) x antall som deltar i arbeidet

3. Tidsbruk til reiser utonom arbeidsoppgaver = antall reiser x gjennomsnittlig tid brukt per reise (kvalitetssikret) x antall reisende

4. Tidsbruk til dødtid og køtid samt ukvalitetsikret øvrig tidsbruk = antall tilfeller x gjennomsnittlig tid brukt per tilfelle x antall personer berørt.

5. Tidsbruk til fritid herunder sosial virksomhet og hvile eksklusive nødvendige innkjøp =  gjennomsnittlig tid brukt per person (kvalitetssikret) x antall personer.

6. Tidsbruk til nødvendige innkjøp = antall innkjøp x gjennomsnittlig tid brukt per person (kvalitetssikret) per innkjøp x antall personer.

7. Tidsbruk til søvn, spising, morgen og kveldstoalett og lignende nødvendigheter = ca 10 timer pr person x antall personer.  

Sum 1 - 7 = 24 timer per person x antall personer i landet/samfunnet = 4,5 millioner x 24 t = 108 millioner timer

1 & 2 blir tilsammen i dag ca 7,5t i yrke x sysselsettingen + noe for øvrige samfunnsmessige beslutninger, lik y i gjennomsitt per person x antall personer. Noen relativt få har vesentlig styringsoppgaver, dvs. opererer i det alt vesentlige under 1. De fleste har stort sett arbeidsoppgaver og opererer vesentlig under 2, og en del har litt av hvert og hvor prosentandelen av 1 og 2 vil varierere. øvrige samfunnsmessige beslutninger går på bekostning av fritiden, både i Norge og i Sveits, jevnfør f.eks. folkeavstemninger, valg, og kommunestyrevirksomhet.  

Sum 1 + 2 + 7 = 7,5 + y + 10 = 17,5 + y.  dvs. 24 - 17,5 - y  = 6,5t - y per person står til rådighet til punkt 3,4,5 og 6.  I dag ved anarki av lav grad er antallet som deltar i beslutningene lite (helt få) i mange tilfeller. Antall beslutninger ved svært mye direkte demokrati vil heller være større enn mindre, og antall som deltar i beslutningene vil øke sterkt, og gjennomsnittlig tid brukt per beslutning (kvalitetssikret) vil muligens også øke noe (desto "flere kokker jo mere søl", her tid brukt til diskusjon), dermed vil 1. øke meget kraftig. Dette har betydning bl.a for fordelingen på direkte og delegert demokrati ved høyere grader av anarki. En del mer direkte demokrati i næringslivet, jevnfør Frank Ostroffs type horisontal organisasjon, og i offentlig sektor - som i Sveits, har vist seg effektivt. Spørsmålet melder seg imidlertid hvor langt det er optimalt å gå i retning direkte demokrati før 1 tidsbruk til beslutninger blir uoptimalt stor i forhold til 2 tidsbruk til arbeidsoppgaver og 5 fritid.

ønskemålet om at alle skal delta i beslutningene på lik linje i alle saker som angår dem vesentlig og konkret må avbalanseres mot hva som er effektivt på en frihetlig måte. Delegerte beslutninger bør suppleres i stor grad med folkeavstemninger, men ikke i den grad at gevinsten koker vekk i beslutningspapirmølle, dvs. meget stor 1 - tidsbruk brukt til beslutninger - alt i alt i gjennomsnitt per person i samfunnet. Et stikkord i denne forbindelse er hvor mange underskrifter man må ha for å få opp en sak til behandling, eventuelt folkeavstemning, lokalt, regionalt og nasjonalt. Et annet stikkord er desentralisering av beslutninger til lokalt plan. Tidsbruken, eller tidsbrukøkosirk eller tidsbudsjettet som det også kan kalles, er en interessant rammebetingelse i drøftingen av økonomisk-politiske systemer, som vi vil komme tilbake til senere i anarkidebatten.

Tidsbudsjettet, at tiden er en knapp faktor, innebærer at delegerte mandater supplert med en god del direkte demokrati både lokalt og på landsbasis i viktige saker, er det optimale i et anarkistisk samsfunn av  høy grad. Valgalternativene må være tuftet på anarkistiske prinsipper. Kun direkte demokrati vil ikke fungere effektivt. Det blir til sammen alt for mye tid til vedtak og saksbehandling til å være optimalt. Ny tidsbesparende teknologi, f.eks. bruk av Internett og annen IT, kan gjøre direkte demokrati mer effektivt, slik at det blir optimalt med mer direkte demokrati og mindre delegert demokrati. P.J


OLIGARKIETS JERNLOV KONTRA ANARKISME

Tidsbudsjettet tilsier at det vil være optimalt med et visst delegert demokrati også under anarkismen av høy grad. Spørsmålet melder seg om de som har fått mandat ved delegasjon utarter til tendenser til et oligarki, og anarkigraden da vil avta i samsvar med oligarkiske tendenser.

Oligarki
 
Oligarki eller "fåmannsvelde" betegner en styreform der et begrenset antall personer styrer over massen uten at disse har noen virkelig mulighet til å kontrollere de styrende. Ordet benyttes også om den gruppen personer som styrer ved en slik styreform. Det er opprinnelig gresk, og hos Aristoteles representerer oligarki et degenerert aristokratisk styresett. I hans klassifikasjon av de greske bystatene ut fra henholdsvis tallet på styrende personer og formålet med deres styre, var oligarkiet den styreformen der personer styrte for å fremme sine egne interesser og ikke det "felles gode".
I nyere tid er imidlertid begrepet blitt mer knyttet til den politiske strukturen i grupper innenfor samfunnet enn til samfunnets styringsform som sådan. Særlig er spørsmålet om oligarki tatt opp i forbindelse med store frivillige organisasjoner som partier, fag- og yrkesorganisasjoner.

Robert Michels
At en knytter oligarki-betegnelsen til fåmannsvelde i masseorganisasjoner, skyldes særlig innflytelsen fra ei bok av den tyske sosiologen Robert Michels om partivesenets sosiologi: "Politiske partier. Mot en partivesenets sosiologi i det moderne demokrati". Boka kom første gang ut i 1911 og dreier seg om styringsprosessen i politiske partier, eksemplifisert gjennom en undersøkelse av sosialdemokratiske partier generelt og det tyske sosialdemokratiske partiet (SPD) spesielt.
Her finner han en styreform som han hevder er klart oligarkisk. Og når det er tilfelle i partier som ved sin opprinnelse, sitt program og sin formelle styringsform står for demokrati, så må årsakene til dette ligge i selve masseorganisasjonens natur: "Det er organisasjonen som danner grunnlaget for at de valgte dominerer velgerne, de med mandat over dem som ga det, de delegerte over de delegerende. Den som sier organisasjon sier tendens til oligarki."
I den engelske oversettelsen av boka er "tendens til" utelatt, noe som gir inntrykk av en kraftigere tese enn det Michels faktisk argumenterte for. I senere reviderte utgaver av boka er den siste setningen faktisk helt utelatt. Det er imidlertid den engelske oversettelsen snarere enn den tyske utgaven av boka som har vært utgangspunktet for debatten om oligarkibegrepet i Norge.
Men at slike tendenser melder seg, er uunngåelig i en masseorganisasjon - uansett holdninger og motiver hos så vel ledere som medlemmer og uansett organisasjonsstruktur. De oligarkiske tendensene trer fram med jernhard nødvendighet, en formulering som har gitt Michels tese navnet "oligarkiets jernlov". Koplet sammen med denne tesen finner en hos Michels også tanken om at ledelsen etter hvert vil utvikle andre interesser enn dem de var satt til å ivareta. Som aktiv på venstrefløyen i SPD så han partiledelsens reformisme og kompromisspolitikk som uttrykk for dette.

Kritikk av teorien
I den senere debatten om disse spørsmålene har det vært innvendt at når det gjelder frivillige organisasjoner, så kan jo medlemmene bare melde seg ut hvis de mener at deres interesser ikke blir ivaretatt. Det problematiske ved en slik tankegang er imidlertid at i partier og organisasjoner som skal ivareta flere typer interesser, kan det være vanskelig å bryte ut på grunnlag av en sak alene. Og det er dessuten et spørsmål om det foreligger eller kan skapes alternativer. Dessuten vil det utvikle seg lojalitetsbånd knyttet til fritidsaktiviteter, sosialt miljø og kanskje yrkessituasjon som gjør egen standpunktendring til den mest bekvemme løsningen. Det samme kan gjenta seg ved neste korsveg, og neste derigjen osv.
Denne typen diskusjon er det som har gitt næring til tanken om at mulighetene for demokrati ligger bedre til rette i organisasjoner som bare har ett enkelt formål og er av kort varighet enn i organisasjoner som skal representere medlemmene langs mange interessedimensjoner av mer permanent karakter. Et annet spørsmål er om det spiller noen rolle for demokratiet i samfunnet som helhet hvorvidt de enkelte politiske partiene er oligarkiske eller ikke, så lenge de representerer politiske alternativer som velgerne fritt kan velge blant. Flertallsstyre kommer da fram av elitenes kamp om stemmene, en kamp som bare den kan vinne som gjør seg til talsmann for velgernes meninger.
Problemene med et slikt resonnement er imidlertid at det reduserer borgerne til passive forbrukere av politikk, øker mulighetene for manipulasjon og gir de politiske elitene altfor fritt spillerom mellom valgene. Når oligarki diskuteres i forhold til partier, er det også et annet spørsmål som melder seg med stor tyngde: Hvem skal partieliten være representativ for - medlemmene eller velgerne? Når en snakker om samfunnsdemokratiet, blir gjerne disharmonien mellom velgere og partielite til kjennetegnet på oligarkiet.
Med organisasjonen i sentrum er forholdet medlemmer-elite avgjørende. For partieliten kan nettopp en slik uklarhet være en fordel da den i ulike sammenhenger kan påberope seg demokratiets dyder og avvise kritikk med henvisning til den ene eller den andre gruppen etter som det passer. Når en imidlertid ser hvor nært oligarkidiskusjonen er knyttet til begrepet organisasjon, synes velgerens forbindelse til et parti å være et noe flyktig forhold å bygge bestemmelsen av oligarki på.

Hva fremmer oligarki?
Nå kan det diskuteres hvor fruktbart selve oligarkibegrepet er i Michels analyse - som i mange av de etterfølgende. På grunn av begrepets flertydighet kan det lett fordunkle snarere enn å oppklare. At det likevel har overlevd, skyldes trolig dets agitatoriske kraft. Når oligarkidiskusjonen tross dette har stor betydning, er det fordi den peker på forhold og prosesser som kan bringe fram et frittflytende og manipulatorisk lederskap så vel som faktorer som kan bremse en slik utvikling. Begge deler er vesentlig kunnskap både for organisasjonsdeltakere og organisasjonsbyggere.
Det som fremmer oligarkiske tendenser er ifølge Michels for det første organisasjonens byråkratiske struktur. Denne krever arbeidsdeling og spesialisering - ledelsen blir "profesjonell", den får en overlegen kunnskap og dyktighet. Samtidig kontrollerer den kommunikasjonskanalene i organisasjonen. De motsvarende trekkene hos massene er deres permanente inkompetanse og lave aktivitetsnivå - opprettholdt gjennom en undertrykkende livssituasjon og få utdanningsmuligheter.
Psykologiske faktorer er massens behov for å bli ledet og å dyrke sine ledere, sammen med ledernes tendens til å la seg beruse av makten. Videre vil en leder når han først er valgt til et verv, oppnå en slags rett til gjenvalg. Kampen om innflytelse og makt i samfunnet krever også sentralisering, en "militarisering" av organisasjoner i kamp som Michels uttrykker det. Avgjørelser må tas raskt skal de ha noen betydning, og å spørre medlemmene til råds først er en tungrodd og tidkrevende prosess.
Hva er så drivkraften bak oligarkenes utvikling av andre interesser enn det som flertallet av medlemmene har? Det er for det første at ledelsen blir en del av den etablerte eliten: Det er den ledelsen samhandler med, uansett om dette skjer konfliktfylt eller harmonisk, og de utvikler perspektiver deretter. Dessuten vil en organisasjonselite alltid være konservativ - den vil ønske å bevare organisasjonen for enhver pris. For det tredje vil ledelsen være engstelig for sin egen posisjon og opptre aggressivt overfor en opposisjon. At dette er sentrale aspekter ved en organisasjons virkemåte, står fast drøye seksti år etter at Michels presenterte sine tanker.

Hva hemmer oligarki?Men spørsmålet er så hva som kan hemme disse "uunngåelige" tendensene, hvilke antioligarkiske strategier finnes? Grunnmuren må være de formelle demokratiske rettighetene, som ikke må kastes vrak på selv om de åpenbart ikke er tilstrekkelige. Disse rettighetene kan søkes utvidet gjennom avkortede valgperioder for ledelsen, tilbakekallingsrett for de forsamlingene som har valgt dem, økt bruk av bundne mandat og hyppige uravstemninger om viktige enkeltspørsmål i organisasjonen. At de som velges, står for demokratiske holdninger er også viktig, særlig når dette koples sammen med medlemmenes kunnskap om forhold som fremmer oligarkiske tendenser.
Men holdninger er fleksible og neppe tilstrekkelig garanti alene. En strategi for å motvirke oligarki gjennom utformingen av selve organisasjonsstrukturen kan være å gi rom for flere beslutningssentra ("maktens tredeling"), skape grobunn for en topartiordning internt i organisasjonen, lovfeste sirkulasjon i eliten og bryte dens monopol på kommunikasjon og ved å oppmuntre tverrgående og direkte kontakt mellom lokalavdelinger.
Det dilemmaet som framstår med all tydelighet av diskusjonen om oligarki i organisasjoner, er at hvis en konstruerte en ultrademokratisk organisasjon etter denne oppskriften, så ville den neppe fungere i lang tid som masseorganisasjon og i alle fall framstå som dilettantisk og maktesløs i kampen om innflytelse i dagens Norge. Så kan en spørre seg hvor hovedvekten kan og bør ligge - på internt demokrati eller slagkraft.
Arbeiderbevegelsens historie er rik på eksempler på at begge deler kan føre på avveger. Men denne avveiningen kan neppe foretas ut fra abstrakte analyser av begrepet oligarki, men må knyttes til diskusjonen av konkrete organisasjonstyper med bestemte formål som skal virke i sine historisk gitte omgivelser.
K.He. http://lotus.uib.no/norgeslexi/paxlex/paxleksikon.html
Oligarkiets jernlov

Selv om mange har ment at det er konkurransen mellom partiene som er demokratiets bærebjelke, har andre hevdet at et levende demokrati også forutsetter et internt partidemokrati. Partiarbeidet må være organisert på en slik måte at medlemmenes krav og ønsker blir kanalisert oppover i organisasjonspyramiden.

Spørsmålet om det interne partidemokratiet virkelig finnes, har opptatt partiforskere og politiske observatører siden partienes barndom. Etter grundige studier av det indre livet i det tyske sosialdemokratiske partiet tidlig på 1900-tallet formulerte partiforskeren Robert Michels den såkalte oligarkiets jernlov: "Den som sier organisasjon, sier også oligarki" (oligarki betyr fåmannsvelde). Demokrati i store masseorganisasjoner er en umulighet, hevdet Michels. Skal organisasjonen fungere effektivt, må den nødvendigvis etablere en arbeidsdeling mellom ledelsen og de vanlige partimedlemmene. Men disse lederne vil etter hvert tilegne seg spesielle ferdigheter i organisasjonsarbeid - de blir eksperter. Som fulltids partibyråkrater vil de også utvikle andre interesser enn medlemmene. Eliten distanserer seg derfor fra massene. Etter en tid vil det bli like viktig å beholde sine egne maktposisjoner som å lytte til grunnplanet.

Michels studie har blitt kritisert for å gi et altfor pessimistisk bilde av mulighetene for å skape et indre partidemokrati. Selv om kimen til oligarki er til stede i enhver masseorganisasjon, er dette tendenser som kan motarbeides. Det er også grenser for hvor langt partiledelsen kan fjerne seg fra grunnplanet før medlemmene setter seg til motverge. Før eller seinere vil det dannes interne opposisjonsgrupper eller fraksjoner, som tar opp kampen mot den sittende partieliten.

De norske politiske partiene bygger på organisasjonsmodeller som formelt sett kan beskrives som demokratiske. Til tross for dette utsettes partidemokratiet for kritikk:

- For det første blir det ofte hevdet at det lokale partidemokratiet ikke fungerer slik det skal. Aktiviteten på grunnplanet er svak. Flertallet blant medlemmene er passive og deltar sjelden på de møtene hvor viktige politiske spørsmål drøftes.

- For det andre har det blitt pekt på at heller ikke landsmøtene fungerer særlig demokratisk. På landsmøtene er det partiledelsen som har kontrollen. Ledelsen utformer dagsordenen for møtene og forbereder de sakene som er oppe til debatt. I de fleste tilfeller har de derfor få problemer med å få sitt syn gjennom.

- For det tredje har det vært satt søkelys på profesjonaliseringen av partiorganisasjonene. Mens landsmøtedelegatene møtes tre-fire dager med ett eller to års mellomrom, består den sentrale partiledelsen av heldagspolitikere og fastlønnede partibyråkrater som har sitt daglige virke i partiet. Toppnivået i organisasjonspyramiden er sterk på bekostning av de lavere nivåene.

- For det fjerde har det blitt påpekt at den sosiale sammensetningen av partieliten er forskjellig fra medlemsmassen. Jo høyere opp i eliten en kommer, desto større er den sosiale skjevheten.

Debatten i det offentlige rom i media i vid forstand, herunder en fri og kritisk konstruktiv presse, er et bidrag til å hindre oligarkiske tendenser.

PRINSIPAL-AGENT PERSPEKTIVET

 • Skjult kunnskap

  Skjulte handlinger

 • FORHOLDET VELGER-DELEGAT/ REPRESENTANT (ER ET PRINSIPAL-AGENT FORHOLD)

 • Ex ante kontroll (utvelgelsen)

  Valgsystemet m.v.

  Ex post kontroll (representantene stilles til ansvar)

 • ANSVARLIGHETEN OVERFOR VELGERNE

  DELEGATENS/REPRESENTANTENS MANDAT

 • Betyr: Delegaten/representanten står i permanent ansvars og avhengighetsforhold

  Begrunnelse: Ingen kan forpliktes av noe som en selv ikke har samtykket i

  Institusjonelt: Instrukser, tilbakekallingsrett ("recall"), partirepresentasjon (i noen grad)

 • Betyr: Delegatens/representanten kan fritt følge egen overbevisning

  Begrunnelse: Overordnet hensyn å kunne treffe rasjonelle, veloverveide beslutninger (dvs. med basis i innsikt og argumentenes vekt)

  Institusjonelt: Konstitusjonelt beskyttet uavhengighet, arenaer for deliberasjon

 • BUNDET MANDAT

  DEMOKRATI: AVGRENSNING AV DEMOS

  DEMOKRATI: KRAV TIL GRUNN FOR DEMOKRATISKE VALG

  DEMOKRATIOPPFATNINGER

  Anarkismen forutsetter et realdemokratisk system i offentlig og privat sektor sette under ett. Dette betyr at man må følge forholdsreglene mot oligarkiske tendenser.


  SAMMENBRUDD I SENTRALADMINISTRASJONEN SKAPER OKLARKI - IKKE ANARKI

  Her følger mange eksempler på samfunn der sentraladministrasjonen har brutt sammen og det har blitt oklarki og kaos, ikke anarki. Til tross for at informasjon om anarkismen er vidt tilgjengelig, bl.a på Internett, er det ingenting som tyder på at folk har en tendens til samarbeid på anarkistisk vis av seg selv, når sentraladministrasjonen går i oppløsning: Da blir det alltid kaos, lovløse, borgerkrigslignende tilstander, dvs. oklarki, pøbelvelde i vid forstand, og ikke anarki.

  Anarki, dvs. realdemokrati, et system hvor innflytelsen på styringen går mer nedenifra, fra folket og opp, enn motsatt, kan følgelig sannsynligvis bare skje ved en videre demokratisering av et allerede representativt demokrati, som er organisert slik at innflytelsen går litt mer ovenifra og ned enn nedenifra og opp. Dette vil da skje ved at det økonomisk-politiske systemet beveger seg mot en organisering hvor innflytelsen går litt mer nedenifra og opp, enn det motsatte, dvs. ved en glidende, stille, fløyelsrevolusjon, med ellers fullt bibehold av sentraladministrasjonen. Slik som ved den revolusjonerende endringen fra marxistisk sosialdemokrati og over til sosialindividualistisk anarkisme i Norge i 1994/95. En videre utvikling til høyere grader av anarki vil da skje ved fortsatt stille fløyelsrevolusjon, videre utvikling av demokratiet, f.eks i retning den sveitsiske føderalismen med direkte demokrati i offentlig sektor, og innføring av mer bedriftsdemokrati, horisontal organisasjon, a la Frank Ostroffs eksempler, i relevante deler av næringslivet.  Generelt en bedre tilnærming til anarkistiske prinsipper.

  Oppløsning av sentraladministrasjon og store revolusjoner har alltid endt i oklarki og sterkt repressive regimer og diktatur. Det er følgelig ikke veien å gå: All erfaring tilsier at man ikke kan skape anarki på denne måten. F.eks AKPs væpnede stor-revolusjonspolitikk, for ikke å si voldsromantikk, i dag videreført av partiet Rødt, kan bare lede til oklarki, forfølgelse av anarkister og andre, og innføring av proletariatets diktatur, som er diktatur over proletariatet, dersom de mot formodning skulle få til noe slikt. Et lignende tankegods med anarkistisk fraser er forkastet ut fra de historiske erfaringer, og lagt på historiens søppelhaug for lengst. Konklusjon: Sammenbrudd i sentraladministrasjonen fører til oklarki og autoritære systemer, ikke anarki.

  ANARCHY VS ECONOMIC-POLITICAL CHAOS
  FAILED STATES ARE STATES - ARCHIES - NOT ANARCHY

  The modern, updated definitions of state and anarchy

  1. Authoritarians notoriously mix up anarchy, anarchist and anarchism with authoritarian tendencies: Chaos, disorder, mob rule (narrowly defined), lawlessness, the law of the jungle, criminality, riots, theft, corruption, drugs, mafia, terrorism, autocratic rule, the right to the strongest, antisocial tyrannic behavior, etc. i.e. different types of superiors and subordinates. The Greek rooted word for mob rule is ochlarchy. Ochlarchy broadly defined may also be used as a common word for all the authoritarian evils mentioned above, i.e. in general lack of security and law and order in a society as a public sector service. This is ochlarchy, the opposite of anarchy, i.e. based on libertarian law and order and security as public sector services, according to the anarchist (IFA) principle of social justice. The ochlarchists/ochlarchs are rulers of chaos, with equal to or more than 666 per thousand (67%) authoritarian degree, i.e. very evil. This also includes very chaotic, authoritarian social systems, i.e., say, rivaling polyarchy/oligarchy with ochlarchy. State in a broad societal meaning is systems with significantly large rank and/or income differences and/or inefficient, i.e. significantly vertically organized, also chaotic. Chaotic states, with rivaling polyarchy or oligarchy and ochlarchy, are failed states, archies, not anarchies.

  2. The word anarchy origins from greek. The prefix "an" means "negation of" as in anaerobe versus aerobe and "arch" means "superior, i.e. in contrast to subordinates", as in archbishop, archangel, archduke, arch villain, etc. Thus anarchy, anarchism, anarchist, a.s.o., mean coordination on equal footing, without superiors and subordinates, i.e. horizontal organization and co-operation without coercion, ideally or practically. Anarchy, [an-arch]-y means [an = without, arch = ruler(s)]-y = system, management as in monarch-y. Thus anarchy and anarchism mean "system and management without ruler(s), i.e. co-operation without repression, tyranny and slavery". That is economic and political/administrative, societal, management from the people, grassroots, and upwards - significantly, without a top heavy pyramid in rank and/or income, i.e. without a top - down approach. And thus anarchies are systems with significantly small rank and income differences, plus efficiency, i.e. significantly horizontally organized. This is the opposite of the above mentioned authoritarian tendencies, i.e. different types of superiors and subordinates, a top - down approach, chaos - and rulers of chaos... state, also failed states.

  3. These modern, updated definitions of state vs anarchy are a.o.t. opposed to Max Weber's outdated definitions. We think everybody should stick to these modern, updated definitions, and not use arbitrary or Max Weber's outdated definitions. It is important to see the real difference between anarchies and states, including failed states, and not mix up states with anarchy, that is quite something else. In general, necessary for anarchy and anarchism is a functioning central administration, with law and order, significantly horizontally organized. A breakdown of the central administration, be it government/state/authority or significantly horizontally organized, creates a failed state, see above, and not anarchy. Wrongly calling states, including failed states, anarchies is authoritarian Orwellian "1984" newspeak, and should be avoided. Authoritarian marxist, liberalist and populist/fascist propaganda stations often present failed states wrongly as anarchies. The IAT issues Brown Cards in this connection, see below...

  Very chaotic states - failed states

  In the 1990s and later several examples of very chaotic, authoritarian systems have been registered, say, in Bosnia-Herzegovina, Liberia, Rwanda, Albania, Sierra Leone, Congo, Solomon Islands, Burundi, Iraq, Haiti, Somalia, Ivory Coast, Kyrgyztan, Zimbabwe, Libya, Syria, etc., and wrongly called anarchy by some of the media. They are not anarchies according to the definition 2. above, but clearly states, as defined in 1., mainly failed states.

  These very authoritarian, chaotic economic-political systems may be marxist, populist, fascist, nazi, or liberalism in a chaotic manner, but not anarchy, anarchist or anarchism. When they were reported as "anarchies", i.e. in reality rivaling polyarchies/oligarchies with ochlarchy, etc, these countries had an authoritarian degree between ca 70 % - 80 % and thus a libertarian degree as low as ca 20 % - 30 % , see http://www.anarchy.no/ranking.html . Anarchies have libertarian degree equal to or more than 50%. Some of the above mentioned states have improved a bit, i.e. they have now a higher libertarian degree, but not very much. They are all still far from anarchy.

  Brown Card and APT-IAT

  The Anarchist Press Tribunal (the APT branch of the International Anarchist Tribunal, IAT) issues a BROWN CARD WARNING to the media mixing up anarchy and very chaotic authoritarian systems, i.e. ochlarchies etc., failed states, according to the Oslo-convention. Notoriously authoritarian reporters, spokesmen, etc, breaking the Oslo-convention of 1990 severely or several times, will receive a BROWN CARD from the Anarchist Press Tribunal as a symbol of free criticism, see http://www.anarchy.no/oslo.html .

  Brown Cards and Brown Card warnings

  APT issues a special Brown Card warning to the editors at World News, CNN 28.06.97, who probably not yet have discovered that Albania has one of the most authoritarian economic-political systems in Europe, and wrongly call it "anarchy". The system in Albania is ochlarchy and chaos, i.e. authoritarian - and thus not anarchy. The capitalistic pyramid mob rule of Berisha & Co, and the chaotic ochlarchy initiated by marxists, are by no means anarchy or anarchist, i.e. horizontal organization and co-operation without coercion, i.e. repression.

  A similar Brown Card warning is issued to Helge øgrim, NTB - Aftenposten 18.07.97, about Liberia. The very authoritarian and chaotic economic-political system of this African country is either marxist, populist, fascist, nazi, or liberalism, and thus not anarchist or anarchy as suggested by Helge øgrim. Another Brown Card goes to Tove Gravdal for mixing up the more than 666 per thousand authoritarian degree hell in Liberia with "anarchy" in Aftenposten 12.07.2003. See also Nordic Branch of APT about the Brown Card to Tove Gravdal. A Brown Card also goes to Barnaby Phillips at BBC 07.08.2003 for calling the bloody chaos, rivaling polyarchy and ochlarchy (mob rule) in Monrovia, Liberia, for "anarchy", i.e. quite misleading. Another Brown Card goes to NRK-Utsyn 16.12.2003 for calling the violent ochlarchy (mob rule) in Congo, with lack of law and order, "anarchy". Anarchy and anarchism always have plenty of law and order, i.e. libertarian law and order based on human rights. If not, the system is significant authoritarian, and not anarchy and anarchism, see http://www.anarchy.no/lov1.html and http://www.anarchy.no/oslo.html . Thus, there is no anarchy in Congo.

  06-7.03.2002: BBC News' Emily Buchanan reports about possible "anarchy" in Sudan and Iraq, probably mixing it up with oligarchy, polyarchy, ochlarchy and rivaling "states within the state", i.e. in short chaos, the quite opposite of anarchy, i.e. real democracy and order. This authoritarian mix of anarchy and chaos gives BBC's Emily B. a Brown Card warning. We'll like to "see Emily play" with something she understands better in the future...

  A similar Brown card warning goes to BBC and NRK Altid Nyheter 17.07.2003 reporting about "the Solomon Islands have been sliding towards anarchy" lately, probably meaning rivaling polyarchy and ochlarchy, chaos and mutual repression included, and not really anarchy.

  A Brown Card goes to BBC's Ben Brown who reported about the "total chaos of anarchy" related to the situation in Iraq at BBC TV 11.04.2003. BBC's Ben Brown also reported 06 & 07.04.2003 about "anarchy" related to the situation in Basra on BBC TV. - Forget it! You mean chaos, ochlarchy (mob rule) & rivaling polyarchy, lawlessness and looting (theft) we think, quite the opposite of anarchy, and thus breaking the Oslo convention, see (click on) http://www.anarchy.no/oslo.html . For a general update on law and anarchism search for "law" in http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html . See also Nordic branch of APT-IAT about the situation in Iraq after the rule of Saddam Hussein. The situation in Iraq at the moment is an extreme form of liberalism, not anarchism.

  A Brown Card goes to BBC and NRK-Alltid Nyheter 03.08.2003 reporting about "lawless anarchy" in Basra, Iraq, for breaking the Oslo convention severely. The situation in Basra with rivaling polyarchy and "states within the state", ochlarchy (mob rule), lawlessness, chaos and mutual repression, is very authoritarian, and thus quite the opposite of anarchy. 20.03.2009 the authoritarian marxist propaganda station BBC continues to call the situation i Iraq in 2003 "anarchy", in the false meaning of ochlarchy including chaos, and gets a fresh Brown Card.

  Prime Minister Ranil Wickramasinghe has 04.11.2003 accused President Chandrika Kumaratunga of bringing Sri Lanka to the verge of anarchy and chaos, according to BBC and several other newsmedia. If it is on the verge of anarchy the country cannot be on the verge of chaos, because anarchy is quite the opposite of chaos, according to the Oslo Convention, and Ranil Wickramasinghe gets a Brown Card from IAT-APT together with the newsmedia. BBC and NRK-Alltid nyheter get a Brown Card for a similar statement about "anarchy" and chaos in Haiti 10.01.2004. NRK-Urix gets a Brown Card 26.02.2004 for stating "anarkiet hersker", "anarchy rules" in Haiti, wrongly mixing up "anarchy" with ochlarchy. Anarchy rules ok in Norway since 1994/95, ochlarchy rules in Haiti 2004, and that is not ok.

  25.03.2005 NRK-Dagsrevyen reports about "anarchy" in Kyrgyztan, mixing up anarchy with rivaling polyarchy and ochlarchy, i.e. mob rule broadly defined, included looting (theft) and chaos, and thus breaking the Oslo Convention and gets a Brown Card. 26.03.2005 Sveriges Radio reports about "anarchy" and chaos in Kyrgyztan, and shares the Brown Card with NRK.

  29.09.2004 and 06.01.2005: NRK-Alltid Nyheter talks about chaos and "anarchy" in Somalia, mixing up rivaling polyarchy, ochlarchy and chaos with anarchy, and thus gets a Brown Card. 06.03.2005 NRK- Dagsrevyen reports about "anarchy" in Somalia, and shares the Brown Card of 06.01.2005. 06.12.2010. NRK-TV2 sends and anglophone program about Somalia falsely calling it 'anarchy', and thus NRK gets a Brown Card.

  CNN 06.01.2007 reports "The ease with which Somalis can get weapons is a major problem in this chaotic African nation. It has not had an effective government since clan-based warlords toppled a military dictatorship in 1991 and plunged the country into anarchy, " - mixing up rivaling polyarchy, ochlarchy and chaos with anarchy, and thus gets a Brown Card. 16.12.2008: Brown Card to the authoritarian conservative liberalist propaganda station CNN for wrongly calling the rivaling polyarchy and ochlarchy in Somalia anarchy! In a commercial for their own program the CNN is daily spreading myths that they have "a front road seat to anarchy" in Somalia. You are reporting wrong. Somalia is a failed STATE, i.e. a STATE, not anarchy. It is a STATE, i.e. archy, with rivaling polyarchy and ochlarchy. NOT ANARCHY!!!! We give you a Brown Card because you are spreading lies that Somalia is an anarchy. This is authoritarian, Orwellian "1984" newspeak... 04.10.2009. Christiane Amanpour on CNN declares: "Anarchy has been a constant in Somalia", and gets a Brown Card for spreading this disinformation. The IAT-APT repeats: "Somalia is a failed STATE, i.e. a STATE, not anarchy. It is a STATE, i.e. archy, with rivaling polyarchy and ochlarchy. NOT ANARCHY! Anarchy and State are opposites." CNN 02.07.2010 again mentions "anarchy" in connection to Somalia and get another Brown Card.

  Tuesday, November 20, 2007 the New York Times, ID 40041893, reports: "Somalia's ills have always come in waves, starting in 1991 when clan-based militias overthrew the central government and the country plunged into anarchy. That fighting, like the fighting today, disrupted markets, kept out aid shipments and led to rapid inflation of food prices. As a result, hundreds of thousands of people starved." This is authoritarian Orwellian "1984" newspeak from NYTimes. It has never been anarchy in Somalia, just rivaling polyarchy, ochlarchy, etc, a failed state, and thus according to the Oslo Convention NYTimes gets a Brown Card.

  03.12.2009. Brown Card to Wikipedia. The authoritarian mockery of a free encyclopedia, Wikipedia, falsely reports about "Anarchy in Somalia"; see http://en.wikipedia.org/wiki/Anarchy_in_Somalia . The International Anarchist Tribunal - Anarchist Press Tribunal ( IAT-APT) declares: It has never since 1991 been anarchy in Somalia, just rivaling polyarchy with ochlarchy and chaos, a failed State. Somalia is a failed STATE, i.e. a STATE, not anarchy. It is a STATE, i.e. archy, with rivaling polyarchy, ochlarchy and chaos. NOT ANARCHY! Anarchy and State are opposites. Anarchy and rivaling polyarchy with ochlarchy, i.e. archy, are opposites. Anarchy and chaos are opposites, see the Oslo Convention http://www.anarchy.no/oslo.html and search for anarchy vs chaos at http://www.anarchy.no/andebatt.html . To mix up opposites as 1. Anarchy and State, 2. Anarchy and rivaling polyarchy with ochlarchy, i.e. archy, and 3. Anarchy and chaos, as Wikipedia does, is equally authoritarian as mixing up opposites as peace and war, as Big Brother did in Orwell's "1984" newspeak. It should be stopped, and the IAT-APT hands out a Brown Card to Wikipedia, as free, libertarian criticism of this authoritarian tendency. The Anarchist International and the IAT-APT of course condemn the terrorism and ochlarchy in general in Somalia.

  06.01.2010. Brown Card to CIA. The CIA (non)fact book falsely reports "After the regime's collapse early in 1991, Somalia descended into turmoil, factional fighting, and anarchy."; see https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/countrytemplate_so.html . The International Anarchist Tribunal - Anarchist Press Tribunal ( IAT-APT) declares: It has never since 1991 been anarchy in Somalia, just rivaling polyarchy with ochlarchy and chaos, a failed State. Somalia is a failed STATE, i.e. a STATE, not anarchy. It is a STATE, i.e. archy, with rivaling polyarchy, ochlarchy and chaos. NOT ANARCHY! Anarchy and State are opposites. Anarchy and rivaling polyarchy with ochlarchy, i.e. archy/state, are opposites. Anarchy and chaos are opposites, see the Oslo Convention http://www.anarchy.no/oslo.html and search for anarchy vs chaos at http://www.anarchy.no/andebatt.html . To mix up opposites as 1. Anarchy and State, 2. Anarchy and rivaling polyarchy with ochlarchy, i.e. archy/state, as CIA does, is equally authoritarian as mixing up opposites as peace and war, as Big Brother did in Orwell's "1984" newspeak. It should be stopped, and the IAT-APT hands out a Brown Card to CIA, as free, libertarian criticism of this authoritarian tendency. The Anarchist International and the IAT-APT of course condemn the terrorism and ochlarchy in general in Somalia.

  26.11.2009. Mohamed Olad Hassan, Tom Odula and Associated Press declare: "Somalia has been mired in anarchy and chaos since 1991 when warlords overthrew longtime dictator Mohamed Siad Barre." It is true that Somalia has been mired in chaos, but it has never been anarchy there. Chaos and anarchy are opposites, see the Oslo Convention http://www.anarchy.no/oslo.html and search for anarchy vs chaos at http://www.anarchy.no/andebatt.html . To mix up opposites as anarchy and chaos as Mohamed Olad Hassan, Tom Odula and Associated Press do, is equally authoritarian as mixing up opposites as peace and war, as Big Brother did in Orwell's "1984" newspeak. It should be stopped, and the International Anarchist Tribunal - Anarchist Press Tribunal hands out Brown Cards to Mohamed Olad Hassan, Tom Odula and Associated Press, as free, libertarian criticism of this authoritarian tendency.

  A similar Brown Card goes to the authoritarian marxist propaganda station BBC for falsely reporting about "anarchy" in Somalia in their Country profile: Somalia, updated Friday, 2 May 2008 at http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/country_profiles/1072592.stm , quoting:"Somalia has been without an effective central government since President Siad Barre was overthrown in 1991. Years of fighting between rival warlords and an inability to deal with famine and disease have led to the deaths of up to one million people. Abdullahi Yusuf Ahmed, a former leader of the semi-autonomous Somali region of Puntland, was chosen by Somalia's interim parliament as president of the Transitional Federal Government in October 2004. The election took place in Kenya because the Somali capital was regarded as being too dangerous. The president pledged to promote reconciliation and to set about rebuilding the country. But his government, plagued by internal disagreements, has failed to end Somalia's anarchy. BBC also mentions "SURVIVING ANARCHY" at the same web-page. It must be clear to all that Somalia is a failed state, i.e. a state - and not anarchy.

  10.05.2009 BBC-TV correctly states that "Somalia, a nation of about eight million people, has experienced almost constant civil conflict since the collapse of its central government in January 1991." But it is totally wrong to call this anarchy, as BBC-TV does. Anarchy means a functioning central administration, but not government, i.e. top heavy pyramid in rank and/or income, significantly vertically organized. The system with rivaling polyarchy and ochlarchy (mob rule broadly defined) in Somalia is clearly government, archy, and not anarchy. Thus the authoritarian marxist propaganda station BBC-TV gets a Brown Card, for spreading this disinformation, according to the Oslo Convention. 15.08.2012 IAT hands out a Brown Card to BBC for continuing to lie "Somalia's decades of anarchy" 01.06 and 15.08.2012. The situation in Somalia is and has been rivaling polyarchy with ochlarchy, i.e. chaos - NOT ANARCHY. Somalia is the country most far from anarchy in the world. 04.06.2013 Robert Fowler on BBC's Hardtalk, mentions "chaos and anarchy" in Somalia, and the IAT hands out Brown Cards to Fowler and BBC, according to the Oslo Convention.

  15.09.2009 BBC reports about "anarchy and lawlessness" in Zimbabwe. Anarchy is optimal order and not lawlessness. It is a very authoritarian ochlarchy in Zimbabwe, far from anarchy, and the authoritarian marxist propaganda station BBC-TV gets a Brown Card, for spreading this disinformation, according to the Oslo Convention. 29.11.2010 BBC-TV continues wrongly to call Somalia 'anarchy' and the BBC's Website is full of this lie, thus IAT-APT hands out another Brown Card to BBC, this ultra-authoritarian marxist propaganda 'news'-station.

  Brown card to CNN and Arwa Damon for falsely calling the rivaling polyarchy and ochlarchy in Iraq - anarchy. 28.05.2009 and repeated several times CNN in "World's untold stories - Inside Iraq: Living with the enemy" (by Arwa Damon) expresses: "Not long ago it seemed that Iraq was on the edge of complete anarchy. Bodies were been dumped in the streets every day as Sunni and Shia groups settled scores... Iraqis turned on each other, neighbors slaughtered neighbors, friends betrayed one another. It was the sheer degradation of society on a shocking and utterly petrifying scale." It must be clear for all educated people that this situation in Iraq was not near complete, 100%, anarchy, or any form of anarchy of lower degree, i.e. systems with an anarchy degree above 50% and thus an authoritarian degree less than 50 %. The situation in Iraq was a very authoritarian hell society with rivaling polyarchy/oligarchy mixed with ochlarchy (mob rule), i.e. with more than 666 per thousand (67%) authoritarian degree, and thus very far from anarchy. Polyarchy with ochlarchy is not anarchy. CNN and Arwa Damon get a Brown Card, for spreading this disinformation, according to the Oslo Convention. The system by now is a bit less authoritarian, but still far from anarchy.

  11.04.2009: Robert D. Kaplan, Center for a New American Security, and the IHT-NY-Times get a Brown Card for breaking the Oslo Convention and falsely postulating "anarchy on land means piracy at sea", "piracy is the maritime ripple effect of anarchy on land. Somalia is a failed state and has the longest coastline in mainland Africa, so piracy flourishes nearby." "Somali pirates are usually unemployed young men who have grown up in an atmosphere of anarchic violence, and have been dispatched by a local warlord to bring back loot for his coffers. It is organized crime carried out by roving gangs." As Kaplan correctly states Somalia is failed state, i.e. a STATE with rivaling polyarchy, ochlarchy (mob rule broadly defined) and chaos, rivaling states within the state, i.e. a form of archy, but not as he suggests anarchy, the quite opposite. We repeat: SOMALIA is a STATE, ARCHY - NOT ANARCHY. Anarchy and State are opposites. There are no pirates at sea outside Norway and Iceland, i.e. anarchies.  

  16-17.01.2010. Brown Card to Luis Carballo and Euronews, that speak about "total anarchy" in Haiti. Haiti is after the massive earthquake to be considered as a FAILED STATE. The central administration is no longer functioning. Haiti is now a failed STATE, i.e. a STATE, not anarchy. It is a STATE, i.e. archy, with rivaling polyarchy, ochlarchy and chaos. NOT ANARCHY! Anarchy and State are opposites. Anarchy and rivaling polyarchy with ochlarchy, i.e. archy, are opposites. Anarchy and chaos are opposites, see the Oslo Convention http://www.anarchy.no/oslo.html and search for anarchy vs chaos at http://www.anarchy.no/andebatt.html . To mix up opposites as 1. Anarchy and State, 2. Anarchy and rivaling polyarchy with ochlarchy, i.e. archy, and 3. Anarchy and chaos, as Luis Carballo and Euronews do, is equally authoritarian as mixing up opposites as peace and war, as Big Brother did in Orwell's "1984" newspeak. It should be stopped, and the IAT-APT hands out Brown Cards to Luis Carballo and Euronews, as free, libertarian criticism of this authoritarian tendency. The Anarchist International and the IAT-APT of course condemn the chaos and ochlarchy in Haiti, and call for law and order. It is not anarchy in Haiti, not total anarchy and not anarchy of lower degree! Jan Espen Kruse and NRK report "kaotisk ... totalt lovløse tilstander ... anarki," in Haiti, setting chaos and lawlessness, i.e. ochlarchy, falsely equal to anarchy, and thus get Brown Cards.

  CNN and Lucia Newman describe the situation in Port-au-Prince, as "anarchy ... anarchy grips Haitian capital", they falsey postulate, mentioning "armed gangs, thugs, are ransacking, patrolling the streets at will, and there are no police to be seen." This is however rivaling polyarchy with ochlarchy, and not anarchy, and thus CNN and Lucia Newman get Brown Cards. Later Ivan Watson on CNN falsely calls the situation in Haiti "anarchic", and he gets a Brown Card. NY-Times and Mark Lacey report "patience was wearing thin, and reports of looting increased, ... for the moment, this is anarchy," said Adolphe Reynald, a top aide to the mayor of Port-au-Prince. "For the moment", it is not anarchy, but as mentioned rivaling polyarchy with ochlarchy and chaos, and NY-Times, Mark Lacey and Adolphe Reynald get Brown Cards.

  In another article in NY-Times the "Big Brothers" Mark Lacey and Simon Romero report "there were pockets of violence and anarchy, reports of looting and ransacking, and at least one lynching of an accused looter as police officers stood aside." As mentioned it is rivaling polyarchy with ochlarchy and chaos, and a failed state, in Haiti - the quite opposite of anarchy. The central administration is not functioning in Haiti, and a functioning central administration - with law and order - is necessary for anarchy. Thus NY-Times, Mark Lacey and Simon Romero get a fresh Brown Card. Reuters and Carlos Barria report "It's anarchy there now, total chaos, the police have gone away," about Haiti, and also they get a Brown Card. The Anarchist International calls on all anarchists to send money-aid to Haiti, through safe channels, say Red Cross. 11.09.2010 BBC (TV) in a retrospective report falsely postulates that Haiti was "on the brink of anarchy", and gets a Brown Card from IAT-APT according to the Oslo Convention.

  14.11.2004: Euronews is reporting: During a public debate in the city of Marseille, the French president said Paris would carry on with its UN peacekeeping mandate, which he says was also backed by other African nations. In criticism of the regime of Ivorian President Laurant Gbagbo, he said he would not leave the former colony, which was once a model to others, to head down a road towards "anarchy and fascism". The French president is probably mixing up rivaling polyarchy, ochlarchy and chaos with anarchy, and thus gets a Brown Card. Anarchy and fascism are opposite systems on the Economical-Political map, and thus anarchy cannot exist together with fascism at the same time and place.

  CNN writes on its website 01.09.2014: “ANARCHY IN LIBYA”, “U.S. diplomats evacuated the anarchic Libyan capital last month” and “the anarchy that currently reigns in Libya's capital”.  This is an Orwellian “1984” newspeak lie. De facto there is rivaling polyarchy with ochlarchy, i.e. chaos, and far from anarchy and anarchic, in Libya - included Tripoli. CNN gets a Brown Card for this serious break of the Oslo-Convention. Libya is at the moment a failed state, i.e. a State - not anarchy and anarchic. Libya will probably be a failed state - a rivaling polyarchy with ochlarchy, i.e. chaos, for many years.

  Brown Cards to Patrick Cockburn and the Independent UK. Rivaling polyarchy with ochlarchy, i.e. chaos - and ultra-fascist, in Syria, Iraq and Libya, not anarchy.

  19.09.2015 Patrick Cockburn writes in the Independent UK the following: "Refugee crisis was caused by a careless West that allowed anarchy and fear to take root in the Middle East. The war in Syria and Iraq has gone on as long as the First World War... Since the collapse of the Soviet Union in 1991, the Western powers no longer see their vital interests as being affected by the collapse of countries such as Libya or Iraq. It is noticeable that anarchy in these two countries has little effect on the price of oil, though both countries are important producers."

  This is not true. The truth is that Syria, Iraq and Libya are failed states, with rivaling polyarchy with ochlarchy, i.e. chaos - and ultra-fascist, not anarchy. The International Anarchist Tribunal (IAT) hands out Brown Cards to Patrick Cockburn and the Independent UK, for this Orwellian newspeak misusing the word anarchy, and breaking the Oslo Convention.

  Brown Cards to Peter Bergen, CNN's national security analyst, Fareed Zakaria GPS, and CNN. Rivaling polyarchy with ochlarchy, i.e. chaos - and ultra-fascism, in Syria, Iraq and Libya etc., not anarchy.

  15.02.2016 Peter Bergen at Fareed Zakaria GPS on CNN is misusing the word anarchy pointing to some countries in the Middle East, say Syria, Iraq and Libya etc. It is not true that these States are anarchies. The truth is that Syria, Iraq and Libya etc. are failed states, with rivaling polyarchy with ochlarchy, i.e. chaos - and ultra-fascist, not anarchy. The International Anarchist Tribunal (IAT) hands out Brown Cards to Peter Bergen, CNN's national security analyst, Fareed Zakaria GPS, and CNN, for this Orwellian newspeak misusing the word anarchy, and breaking the Oslo Convention. The only anarchies in the world are Norway, the Swiss Confederation and Iceland. They are also very good for people to live in. So Bergen is also wrong when he said "The only thing that is worse than dictatorship is anarchy". Anarchy is real democracy, not rivaling polyarchy with ochlarchy, i.e. chaos - and ultra-fascism.

  PS. 12.03.2016. Anarchy and ochlarchy/chaos are opposites. CNN reported about the chaos at the Trump-meeting in Chicago mentioning there could have been "total anarchy" if the meeting was not postponed. This is false. There could perhaps have been total ochlarchy (mob rule), but that is the opposite of total anarchy. The International Anarchist Tribunal (IAT) hands out a Brown Card to CNN for this Orwellian newspeak misusing the word anarchy, and breaking the Oslo Convention.

  Brown Cards to Ivan Watson and CNN. Rivaling polyarchy with ochlarchy, i.e. chaos - and ultra-fascism, in Syria, not anarchy.

  10.04.2016. Ivan Watson at CNN is reporting about "anarchy" in Syria. It is not true Syria is an anarchy. The truth is that Syria is a failed State, with rivaling polyarchy with ochlarchy, i.e. chaos - and ultra-fascist, not anarchy. The International Anarchist Tribunal (IAT) hands out Brown Cards to Ivan Watson and CNN for this Orwellian newspeak misusing the word anarchy, and breaking the Oslo Convention.

  14.04.2016. Sky News is reporting about "anarchy" in Libya. It is not true that Libya is an anarchy. The truth is that Libya is a failed State, with rivaling polyarchy with ochlarchy, i.e. chaos - and ultra-fascist, not anarchy. The International Anarchist Tribunal (IAT) hands out a Brown Card to Sky News for this Orwellian newspeak misusing the word anarchy, and breaking the Oslo Convention.

  Brown Cards to Richard Haas and Fareed Zakaria GPS and CNN. Rivaling polyarchy with ochlarchy, i.e. chaos - and ultra-fascism, in the Middle East, not "anarchy or near anarchy".

  05.06.2016. Council on Foreign Relations' Richard Haas at Fareed Zakaria GPS on CNN is misusing the word anarchy, pointing to some States in the Middle East, mentioning that it is "anarchy or near anarchy" there. It is not true that these States are anarchies or near anarchies. The truth is that several states in the Middle East are failed states, with rivaling polyarchy with ochlarchy, i.e. chaos - and ultra-fascist, not anarchy. The International Anarchist Tribunal (IAT) hands out Brown Cards to Richard Haas, Fareed Zakaria GPS, and CNN, for this Orwellian newspeak misusing the word anarchy, and breaking the Oslo Convention. The only anarchies in the world are Norway, the Swiss Confederation and Iceland. Anarchy is real democracy, not rivaling polyarchy with ochlarchy, i.e. chaos - and ultra-fascism.


  KOMMENTAR TIL NRK-VERDIBØRSENS PROGRAM OM ANARKISMEN

  Nrk-Verdibørsen sendte lørdag 29.05.2004 et radioprogram om anarkismen, som var usedvanlig misvisende, basert på et intervju med statsviteren Bernt Hagtvedt, som langt fra er noen habil anarkiviter. Professor Hagtvedt ved UiO har blant annet tidligere fått Brunt kort fra Anarkist-tribunalet og opptrådt svært arrogant og uvitende om anarkismen overfor Anarkistisk Universitetslag. Det er uheldig at NRK bruker en upresis amatør som Hagtvedt i denne sammenheng.

  I programmet ble det presentert en rekke gamle, feilaktige fordommer om anarkismen, blant annet om at anarkistene har et urealistisk positivt menneskesyn, hva vi ikke baserer oss på, samt myter om revolusjonsromantikk og spissformuleringer tatt ut av sin sammenheng. Det hele ble et sammensurium av myter som vi anarkister hverken kjenner oss igjen i eller kan godkjenne som representativt for våre synspunkter. Blant annet ble det feilaktig hevdet at anarkismen er en ideretning til høyre og venstre på det økonomisk-politiske kartet, mens den i virkeligheten ligger på midten og oppover. Vi finner det derfor nødvendig å redegjøre kort for anarkibegrepene på en logisk og konsistent måte for å forsøke å rette opp det feilaktige inntrykket som den ukunnige Bernt Hagtvedt skapte, se http://www.anarchy.no/begreper.html .


    GREEN ANARCHISM
  GRØNN ANARKISME

  To find out what green anarchism is all about read:

  THE ECOANARCHIST MANIFESTO

  Click on: http://www.anarchy.no/eam.html 

  The eco-anarchist movement must not be mixed up with neo-luddist, primitivist, anti-civilization and similar groups and policies, i.e. authoritarian and eccentric ideas and practice and far from anarchist, although sometimes posing as 'libertarian green' to provoke. The eco-anarchist movement has a rational, libertarian socialist basis for its policy, and rejects principally marxian and other dialectical type ideology, "new-age" and/or "Skippy&Disney" utopian based "animal liberation", vegetarian fanatism, irrational environmentalism, and similar authoritarian tendencies. The eco-anarchist movement is clearly opposed to and in general denounces the sometimes fanatical and irrational tendencies and guru-hierarchies we have seen within the ecology and green movement in general, as well as terrorism and ochlarchy tendencies, sometimes wrongly called "anarchist" in the media.

  GAIA - THE GREEN ANARCHIST INTERNATIONAL ASSOCIATION

    URL of GAIA : http://www.anarchy.no/green.html  


  Det norske systemet, et anarki mellom liberalisme og marxisme

  Det norske systemet er fortsatt et anarki mellom liberalisme og marxisme. Anarkismen er en sentrumspolitisk progressiv retning mellom liberalisme og marxisme.

  Norge er et eksempel for liberalistene, hevder Torbjørn Jagland i Dagsavisen 10.09.2004. Andre mener Norge fremdeles er et marxistisk sosialdemokrati. Begge deler er imidlertid helt feil. Norge er nemlig et sentrumspolitisk sosialindividualistisk ANARKI.

  Dette er et samfunns-system som er en sentrumspolitisk mellomform som man finner mellom avansert marxistisk sosialdemokrati på den ene siden og avansert sosial-liberalisme på den annen, på det økonomisk-politiske kartet, - og slik har det vært siden 1994-95. Se * på kartet nedenfor
  :

  Den marxistiske kvadranten på det økonomisk-politiske kartet har graden av statisme og sosialisme større enn 50%. Den sosialdemokratiske sektoren innenfor den marxistiske kvadranten ligger lengst til høyre inn mot midten på det økonomisk-politiske kartet. De avanserte marxistiske sosialdemokratiske systemene utgjør den delen av den sosialdemokratiske sektoren som ligger over midtlinjen på det økonomisk-politiske kartet.

  Den liberalistiske kvadranten på det økonomisk-politiske kartet har graden av autonomi og kapitalisme større enn 50%. Den sosialliberalistiske sektoren innenfor den liberalistiske kvadranten ligger lengst til venstre inn mot midten på det økonomisk-politiske kartet. De avanserte liberalistiske sosialliberale systemene utgjør den delen av den sosialliberalistiske sektoren som ligger over midtlinjen på det økonomisk-politiske kartet.

  Den anarkistiske kvadranten på det økonomisk-politiske kartet har graden av autonomi og sosialisme større enn eller lik 50%. Den sosialindividualistiske sektoren innenfor den anarkistiske kvadranten ligger i sentrum ned mot midten på det økonomisk-politiske kartet. Dette innebærer progressive sentrumspolitiske systemer, over midtlinjen på det økonomisk-politiske kartet.

  Siden 1994/95, hvor anarkigraden var ca 53%, er anarkigraden per 2002 økt til ca 54%. Graden av sosialisme er blitt litt mindre og graden av autonomi har økt litt. Systemet har beveget seg litt mot høyre og oppover på det økonomisk-politiske kartet, men er fremdeles sosialindividualistisk ANARKI, dvs. liberalt sosial-demokrati. Etter stortingsvalget i 2005, har vi registrert en liten venstredreining, men systemet har fremdeles per 2008 ca 54% anarkigrad.


  Norske ledere sjefer mindre

  http://www.dagsavisen.no/innenriks/article1290618.ece

  Norske ledere sjefer mindre

  Norge er en avviker på arbeidskultur. I motsetning til i resten av Europa blir norske ledere stadig mindre autoritære, og bedriftene får stadig flatere struktur.

  - Norge er et annerledesland, en avviker når det gjelder lederstil og arbeidskultur, sier professor i strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole, Paul N. Gooderham.

  - Det er allment kjent at det er vanskelig å få fattet beslutninger i Norge, mener Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo.

  Gooderham og forskerkollega Odd Nordhaug har gjort en undersøkelse der de har sammenlignet lederadferd i de europeiske landene. Norge skiller seg klart ut.

  - Det gjorde vi også på 70-tallet. Våre ledere har alltid vært mindre autoritære enn de europeiske, men tidligere kunne vi i alle fall sammenligne oss med Sverige og Danmark. Det går ikke lenger, sier Gooderham.

  - Sverige og Danmark har i stor grad adoptert den nokså macho lederstilen vi finner i eksempelvis Tyskland, Russland og Italia. Norge fjerner seg mer og mer fra den hierarkiske bedriftskulturen, og norske ansatte involveres i stadig større grad i de ulike prosessene i bedriftene de jobber i, forteller forskeren.

  Ideologi

  Thomas Hylland Eriksen mener vi gjemmer oss bak en ideologi om demokrati. - Det kan godt hende det er demokrati i virkeligheten også, men jo mer demokratiske vi er, jo mindre effektive er vi også. Jo flere runder et forslag må gå, jo flere høringsinstanser det skal innom, desto lengre tid tar det før en beslutning kan tas og jo større sjanse er det dessuten for at det hele koker bort, mener Hylland Eriksen.

  - Men er det ikke en god ting at alle parter blir hørt?

  - Jo da, det har sine fordeler, men dette er en smakssak. På universitetet har jeg lenge vært tilhenger av et opplyst enevelde; at en mann eller kvinne er ansvarlig og kan kastes, mens resten av oss slipper å bruke halve arbeidsdagen på å lese e-post om forslag og deretter sitte i møter og diskutere de samme forslagene.

  - Hvorfor er det så forskjell på Norge og de andre skandinaviske landene?

  - Det kan det være historiske grunner til. Sverige har for eksempel en mer hierarkisk historie, med større bedrifter enn Norge, påpeker Hylland Eriksen.

  Olje og EU

  Paul N. Gooderham mener oljen er delårsak til at vi fjerner oss fra både nabolandene og resten av Europa.

  - I motsetning til Sverige og Danmark har vi hatt oljepengene, som har gjort det mulig for oss å skape mer komfortable løsninger i arbeidslivet. Svenskene har dessuten en lengre tradisjon med multinasjonale selskaper enn oss, og har dermed tatt til seg europeisk arbeidskultur i større grad. Danmark har lenge hatt tette forretningsbånd til Tyskland, og har fått impulser derfra. At Norge ikke er medlem av EU, kan nok ha sitt å si for at vi har utviklet vår egen lederkultur. Dessuten ligger vi jo også ganske grisgrendt til geografisk sett, sier Gooderham.

  - Funker ikke i utlandet

  Om vår flate lederstruktur innebærer at vi har kommet lenger eller kortere i utviklingen av god arbeidskultur, vil Gooderham ikke mene noe om.

  - Enhver lederstil har sine fordeler og ulemper. Norsk lederstil funker veldig bra i Norge, men det finnes nok av eksempler på at den ikke fungerer andre steder. Flere norske bedrifter har etablert seg i øst-Europa, og der har norske ledere fått problemer i forhold til russiske ansatte. De har måttet skifte lederstil for å oppnå respekt og bli forstått, forteller Gooderham.

  Neste år skal han reise rundt og se hva som skjer i norske datterselskaper i Europa. Kunnskapen han innhenter skal brukes til å lage et program for lederutvikling av nordmenn i utlandet.

  Se http://www.dagsavisen.no/innenriks/article1290615.ece

  - Fint å kunne skjelle ut sjefen

  Pax Forlag er en bedrift som sverger til flat lederstruktur. Det kan være et helvete, ifølge forlegger Bjørn Smith-Simonsen. Sjefredaktør Birgit Bjerck i Pax Forlag er ikke mer sjefete enn at hun trår til med bokpakking i kjelleren når det trengs. Det er fint å kunne skjelle ut sjefen, smiler sjefredaktør Birgit Bjerck. Sjefen hennes er forlegger Bjørn Smith-Simonsen, og han har delte meninger om denne måten å jobbe på.

  - Flat lederstruktur kan være et helvete. Det er fryktelig krevende for alle, og ergo blir det mye som ikke fungerer. Folk må forholde seg til flere saker; virksomheten må internaliseres i alle. Det er ikke slik at hver enkelt har enkle, bestemte oppgaver å utføre. Man må bekymre seg for ting som ikke foregår på ens eget kontor, sier Smith-Simonsen.

  Han mener antiautoritært lederskap er solid forankret i norsk tradisjon.

  - Solidaritet og dugnadsånd kan vi følge bakover i historien så langt det finnes skriftlige kilder. Det har aldri vært mulig å etablere et aristokrati i Norge. Det finnes en rekke eksempler på hvordan rike ledere engasjerte seg i arbeiderne og andre i lavere sjikt i samfunnet, sier Smith-Simonsen, og forteller om Peder Anker (1749-1824), som var eidsvollsmann og sønn av en av de mest velstående handelsfamiliene i Christiania. Han var også statsminister fra 1814 til 1822.

  - Peder Anker serverte suppe ved bondebordet i Riksforsamlingen på Eidsvoll. Og når det var sammenkomster hjemme hos ham var det kona som var kokke. Hun brukte grønnsaker hun hadde dyrket selv, og sto også for serveringen. Slikt var utenkelig i resten av Europa. Norge har nok alltid vært en litt sær utkant når det gjelder arbeidskultur, sier forleggeren.

  Overdemokratisering

  Smith-Simonsen mener det står bedre til i Pax Forlag nå enn det gjorde da bedriften var ny på 70-tallet.

  - Det fantes ingen ledelse overhodet. Alt var overdemokratisert. Alle hadde lik lønn, og satt i endeløse møter. Folk holdt det ikke ut. Gjennomsnittlig ansettelsestid da var elleve måneder. Det er mer struktur her nå. Folk slutter ikke lenger. Smith-Simonsen forteller at de fleste fortsatt har relativt lik lønn, og vide fullmakter.

  - I Sverige og Europa er lederlønningene dobbelt så høye, sier han, ikke helt uten snert i stemmen. - Men forlagene der forstår ikke hvordan vi klarer å praktisere likebehandling av forfatterne. I Europa får de beste forfatterne best betalt. I Norge har alle lik lønn, sier Smith-Simonsen.

  Skaper ansvarsfølelse

  Sjefredaktør Birgit Bjerck har også lederposisjon i Pax Forlag, men hun må likevel ned i kjelleren og pakke bøker i de travleste periodene.

  - Flat lederstruktur gjør at man utvikler en veldig ansvarsfølelse for alt som skjer i alle ledd i bedriften. Det er tidkrevende og gjør hverdagen mer hektisk. Man passer ikke til å jobbe på denne måten hvis man ikke klarer å være strukturert. Vi er våre egne hjelpere. Noen ganger blir jeg så sliten at jeg holder på å gå i stykker, men jeg ville fått fnatt om jeg skulle jobbet i en mer byråkratisk organisasjon, sier Bjerck.

  Hun liker at terskelen inn til sjefens kontor er lav, at han er lett tilgjengelig og lett å si ifra til om det skulle være noe. - En organisasjon som dette er ikke uten konflikter, men det som er bra er at de fort blir synlige når strukturen er flat, avslutter Bjerck.


  LITT OM FRIHET OG FRIVILLIGHET

  Frihet og sosial rettferdighet/justis er to grunnleggende anarkistiske prinsipper. En må her gjøre oppmerksom på at frihet ikke alltid er det samme som frivillighet, som ikke er et like grunnleggende anarkistisk prinsipp. Frivillighet kan nektes dersom tvangen er liten i forhold til friheten som opprettholdes ved hjelp av tvangen. F.eks. er tvungen verneplikt med på å opprettholde et lands frihet fra okkupasjon. Hovedregelen er likevel at frihet og frivillighet går hånd i hånd. Det bør være minst mulig tvang utover det rent nødvendige. Nødvendig tvang har noe med å unngå gratispassasjerer å gjøre. For eksempel er skatter og avgifter en tvang som bør brukes for å få frihet til kollektive goder som er gratis eller sterkt subsidierte. Gratispassasjer problematikken, og 1/n-tedels effekten til pulverisering av ansvaret ved produksjon av kollektive goder, i kombinasjon med spill-lignende effekter a la Fangens dilemma, viser at individuell rasjonalitet ofte fører til kollektiv irrasjonalitet, mindre produksjon av kollektive goder enn det som er velferdsmessig optimalt, dersom finansieringen kun er basert på frivillighet. 

  Man kan altså ikke si at et økonomisk-politisk system med mye skatter og avgifter er mindre anarkistisk enn et system med lavere skatter og avgifter, så lenge skatter og avgifter i hovedsak går til dekning av produksjon av kollektive goder, herunder en rettferdig fordeling, eller til å takle eksternaliteter og andre markedsfeil, og i liten grad går til profitt bredt definert til byråkrati og/eller herskere. En forutsetning er at det er bred konsensus om skatte- og avgiftsnivået. Skatten har da ideelt sett en karakter av sosial kontingent, bestemt direkte demokratisk eller via delegater, av folket selv, og er dermed skatt bare i navnet, ikke i gavnet. Her er det snakk om grader av kontingent kontra skatt, da definert som noe som innkreves på udemokratisk vis, over hodet på folket og mot folkets interesser. Under alle omstendigheter er snyteri på skatten å oppfatte som tjueri fra felleskassen, noe som ikke kan aksepteres. Det fullkomne anarkistiske ideal, 100% anarki, med 100% sosialisme og 100% autonomi, er også 100% basert på frivillighet. Dette forutsetter imidlertid at folk har utviklet, via opplærings-systemet bredt definert, en meget høy anarkistisk, inklusive sosial, bevissthet. I dag kan man ikke si at denne forutsetningen er oppfylt.

  Man kan kanskje med en viss rett si anarkismen er prinsipielt i mot tvang, og er i hvert fall i mot unødvendig tvang, og satser på frivillighet der dette er optimalt, men vi er ikke prinsipp-ryttere med hensyn på tvang. Anarkistene har blant annet gått unisont ut mot rusreformen til Venstre & Co: Løsningen angående narkotika er vel både straff og behandling. Enten straff eller behandling er en syk problemstilling, feil spørsmål! Som gir idiotiske svar! Frihet til dop er lik slaveri! Anarkistene er mot narkotika-liberalisme, og mot liberalismen i sin alminnelighet.

  Anarkistene er i praktisk politikk sosial-individualister, dvs. liberale sosial-demokrater. Vi er selvfølgelig heller ikke mot forsvaret, politi og rettsvesen og fengsler, så lenge fanger behandles humant, med sikte på rehabilitering. Politisk bruk av tvang og politiske fanger og lignende er selvfølgelig uakseptabelt fra anarkistisk hold.

  PS. Anarki og anarkisme kort definert er system og styring uten hersking/hersker(e), dvs. samarbeid uten undertrykkelse, tyranni og slaveri - og med minst mulig tvang. Frivillighet kan nektes dersom tvangen er liten i forhold til friheten som opprettholdes ved hjelp av tvangen. Det anarkistiske ideal, 100% anarki, er et system helt uten tvang og kun basert på frivillighet. Idealet krever en meget høy anarkistisk, inklusive sosial, bevissthet, og vi er ikke der i dag. (IIFOR/J-HØ)


  Skolene og barnehagene bør ha formålsparagrafer basert på anarkistiske grunnprinsipper

  Fram for en anarkistisk moral!  

  Vi vil gjerne høste frukter som nestekjærlighet (solidaritet), godhet, respekt for menneskeliv og menneskeverd, sannhet, tilgivelse og rettferdighet (sosial justis). Dette har vi felles med de kristne grunnverdiene. Dette er imidlertid ikke nok. Formålsparagrafene bør utvides med flere anarkistiske grunnprinsipper. Det anarkistiske idealet er generelt et samfunn såvidt mulig innrettet etter anarkistiske prinsipper, som en ledestjerne for den økonomisk-politiske styringen m.v.. Prinsippene for det anarkistiske idealsamfunnet er: 100% sosialisme og autonomi i videste forstand, effektivitet (Pareto-optimalitet) og rettferdighet (ombyttekriteriet, at ingen vil bytte posisjon med noen annen, når alt kommer til alt), minimale rangs- og lønnsforskjeller, politisk/administrativt og økonomisk hierarki, herunder frihet (uten andres frihets berøvelse, slaveri og tyranni), likhet, solidaritet; sosial justis inklusive libertær (frihetlig) lov (vedtatt direkte av folket selv eller via delegater) og optimal orden, rettssikkerhet og menneskerettigheter, frie kontrakter (ikke slavekontrakter), frie initiativer, ateisme (anarkismen er et sekulært prosjekt, men innebærer full religionsfrihet), antimilitarisme (basert på gjensidig nedrustning og styrkebalanse), internasjonalisme (ikke overnasjonalisme, eller nasjonalisme), desentralisme, selvstyre og føderalisme (ikke hierarkisk, EU-aktig), selvforvaltning (autogestion ) og frihetlig kommunalisme, dvs. beslutninger tas i hovedsak lokalt av de vesentlig og konkret berørte - fra enhver etter evne - til enhver i følge behov. Dette er essensen av "system og styring uten hersker og hersking" = an-ark-i. Dvs. reelt demokratti.


  Noen strøtanker om det anarkistiske ideal

  Anarkismen springer ut av et ønske om selv å være med på å ta beslutninger som en selv har interesse av, det som angår ens eget liv. Alene i individuelle saker, kollektivt på en fair og effektiv måte i  saker som angår flere vesentlig og konkret, NB! ikke den sterkestes rett. To og to tar besluninger i bilaterale saker, tre og tre i trilaterale saker, osv, og alle i landet i kollektive saker som angår alle i landet, så som rettssikkerhet og lov og orden, samt forsvar av territoriet. "Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv". Et problemet er at ens egen posisjon fremstår som en "lov" som andre må ta hensyn til i kollektive saker. Dessuten er det en vanskelig avgrensning av individuelle vs kollektive saker. Grunnregel er at de vesentlig og konkret berørte av en sak skal selv ha vesentlig innflytelse på beslutningen, helst avgjøre den selv. Folket er her definert som klasse i kontrast til eventuell øvrighet økonomisk og/eller politisk/adminstrativt, i lønn og/eller rang.

  100% anarkisme på det økonomisk-politiske kartet kan faktisk med fordel bli litt skissepreget, jevnfør horisontprinsippet, dvs. at idealet er som horisonten - når man nærmer seg den, så dukker en ny opp. Det er vanskelig å si hva fremtiden kan bringe av teknologi som kan lette beslutningprosessene og automatisere grovarbeidet i styringsprosessene. Her skal vi holde oss til dagens teknologi når ikke annet er sagt. Det meste av anarkismen fra 90% og oppover bør ikke være i tåka, ellers er anarkistene tåkefyrster og de er ikke bedre enn andre herskere, "fogarchs" er "archs not anarchists/anarchs".

  Idealet på 100% anarki bør derfor formuleres så realistisk som mulig. At folket skal ha 100% innflytelese og eventuell små tendenser til øvrighet ha 0% over folket, i idealet for anarki = realdemokrati, virker både rimelig og a priori både oppnåelig og tenkelig. Det er ikke noe absurd ved dette. Hvordan det skal implementeres i praksis er en annen sak. Det er bl.a. det vi skal diskutere her. Det kan være et visst hierarki, en viss liten topp, så lenge innflytelsen går 100% nedenfra, fra grassrota og opp, dvs. innflytelsesmessig 100% flat organisasjon. Det kan også dreie seg om føderasjoner uten toppsjikt, dvs. helt horisontalt organiserte organisasjoner, dvs. beslutningsmessig 100% flat organisasjon. Ved 100% anarki er det dels innflytelsesmessig 100% flat organisasjon, dels beslutningsmessig 100% flat organisasjon. Nær 100% anarki, i de organisasjoner som kun har innflytelsesmessig horisontal organisasjon, vil det være et visst beslutningsmessig hierarki, en grassrot og et lite toppsjikt.

  Nær det anarkistiske idealet: De berørte tar prinsipielle, generelle beslutninger ved folkeavstemning omtrent som i Sveits, men valgalternativene er alltid utformet slik at ingen mindretall kommer dårligere ut enn flertallet ved flertallsavgjørelser. 100% konsensus etterstrebes. Delegerte (mandaterte) tar oppfølging, via offentlig sektor som er meget lite autoritært organisert. Folket velger => delegerte => offentlige tjenester <=> fotfolk i offentlig tjeneste leverer tjenester => til befolkningen. Ellers brukes markedet, privat sektor. Markedets bedrifter, og markedet selv, er flatt organisert, uten markedsmakt og korrigert for miljøfaktorer. Folket velger delegater som bestemmer det generelle rammeverket for offentlige tjenestemenn og kvinner, eller det besluttes ved direkte demokrati. De offentlig ansatte har utstrakt frihet innenfor rammeverket, freedom within a framework, i det daglige virket. Innslag av arbeiderselvstyre innenfor rammeverket er en viktig faktor. En annen faktor er brukerstyring. Det må ha sin plass sammen med arbeider-selvstyret.

  Nær idealet har vi følgende som bør etterstrebes både i offentlig og privat sektor.

  1. Effektivitet = Pareto-optimum, - ikke markedsmakt, og miljøfaktorer er tatt inn i regnskapene via avgifter og subsidier, så sosialgrensenyttene er lik prisene (pengenes grensenytte er konvensjonelt satt lik 1, så nytten kan måles i penger) og prisene også lik samfunnsmessig grensekost. En viss gjengs fortjenestemargin ved full sysselsetting, strider ikke mot 1, og kan aksepteres, forutsatt at 2. er oppfylt.

  2. Rettferdighet, gitt ved ombyttekriteriet, dvs. at ingen vil bytte posisjon med noen annen økonomisk og politisk/administrativt når alt kommer til alt. Dette kan påvirke transfers/overføringer, og i enkelte tilfeller prisene kanskje.

  3. Selforvaltning/autogestion, som definert i "Autogestion " av D. Chauve, Paris: Editions du Seuil (1970)  eller i hvert fall utvidet autonomi på arbeidplassene og bedriftsdemokrati, gjerne direkte bedriftsdemokrati.

  Mindre mobbing. Autoritet = autoritær problematikk. Å være sin egen sjef, er ikke autoritært, går det mer nedenfra og opp en ovenifra og ned er det ikke signifikant autoritærgrad, og dermed ikke autoritet, bare en tendens i retning autoritet, dvs. usignifikant autoritærgrad. En leder formelt kan lytte til sine underordnede og dermed ikke være  autoritær, men opptre som delegat for de formelt underordnedes interesser, dvs. de fungerer som grassrot uten autoritet. Men noen ganger kan sjefen bestemme over hodet på de underordnede, og er dermed autoritær, det går ikke i de underordnedes interesser. Dette strider mot anarkisme av høy grad, nær det anarkististiske ideal, men desom denne tendensen ikke er det signifikante, er det anarki av lav grad.

  Kunden har alltid rett problematikk. Det er kunden som er sjefen, over seg selv, forretningen skal tjene kundens interesser såvel som grassrotarbeiderne i butikken. Får en byttet ut alle maktmennesker, folk med psykopatiske tendenser og psykopater i ledende stillinger kan en oppnå en vesentlig lavere autoritærgrad i et samfunn eller organisasjon, uten å endre selve den politisk/administrative stillingstrukturen på organisasjonskartet. Reduseres også avlønningsforskjellene blir det enda lavere autoritærgrad, jevnfør punkt 10.

  4. Folkeavstemninger på prinsipiellle og viktige generelle sakers hovedlinjer, og store saker som er debattert i det offentlige rom. Det er videre antatt en sammenheng mellom a) statisme og politisk/administrativt hierarki, og b) kapitalisme og økonomisk plutarki = hierarki. Det er ikke udiskutabelt at 100% sosialisme og autonomi er 0% hierarki økonomisk og politisk-administrativt, selv om dette kan være en rimelig presisering. Ved innflytelsesmessig 100% horisontal organisasjon vil det kunne være et visst beslutningsmessig hierarki, dvs. en grassrot og et toppsjikt, men styringen foregår 100% nedenfra og opp.

  5. Debatten i det offentlige rom og media er innrettet på styringen av samfunnet i større grad enn nå.

  6. Lave systemkostnader, både angående byråkrati, ledighet og demokratikostnader.

  7. Konsulenter på frihetlig organisering (innregnes i demokratikostnader)

  8. Popularisering av vitenskapen, spesielt samfunnvitenskapen, i stedet for profetiske guruer og synsere. Spesielt det som er styringsrelevant.

  9. Ikke flertalls- eller mindretallsdiktaur. De som er berørt vesentlig og konkret må generelt  ha avgjørende innflytelse på beslutningene som skal tas, og de må tas på en frihetlig måte så ikke det blir flertalls- eller mindretallsdiktatur. Spørsmålet om kompensasjon til de som blir nedstemt, kommer negativt ut i prosessen i første omgang, er sentralt.

  10. Mindre rangs- og lønnsforskjeller, både stillingstruktur (organisasjonskart) og relasjoner innen gitt stillingsstruktur. Minimale til null rangs- og lønnsforskjeller når en beveger seg mot det anarkistiske ideal.

  11. Et mulig problem er at autoritet/autoritær er knyttet til en rekke dårlige egenskaper ved systemet (f.eks urettferdighet og ikke pareto-optimalitet, mens det frihetlige er knyttet til positive egenskaper (rettferdighet og pareto-optimalitet). Er systemet ikke positivt (signifikant rettferdig og pareto-optimalt) så er det dermed autoritært. Kan det tilsynelatende autoritære/autoritet likevel være bra i en eller annen form, så må dette være ekvivalent med noe (ellers) frihetlig, og dermed ikke være så autoritært likevel, innenfor denne begrepsrammen. 

  Her er det et vanskelig punkt. Kan det autoritære være bra av og til, f.eks. i en krigssituasjon? Noam Chomsky nevner krigsøkonomien i USA 1940-45 som et strengt hierarkisk system som  hadde sin misjon. Dermed åpner det for en situasjonsbetinget optimalitetsdefinisjon av systemet. F.eks. kanskje sosial-individualisme på det økonomisk-politiske kartet er å betrakte som mer optimalt enn kommune/kommunistisk anarkisme, når alt kommer til alt, eller i spesielle tilfeller. Realistisk sett kan kommune/kommunistisk anarkisme kanskje bare være optimalt for en veldig høy arbeidsproduktivitet o.l., mye høyere en best case teknologien av i dag. Det kan videre tenkes at idealsamfunnet redefinert ikke er best, fordi det likevel ikke er pareto-optimalt og rettferdig, eller fordi det ikke lar seg forsvare skikkelig, er som en ubeskyttet sydhavsøy, er for tregt til å ta nødvendige raske beslutninger, etc.

  Dette er på sett å vis en diskusjon om systemers egenskaper langs den vertikale aksen på det økonomisk-politiske kartet. Det kan tenkes at praktisk talt, eller helt, flat organisasjon definert veldig strengt, ikke har de gode egenskapene den blir tillagt, som f.eks. pareto-optimalitet og rettferdighet. Det kommer både an på hva en skal legge i begrepene, avklaring av definisjonene, og de faktiske eller empiriske forhold, det realistiske. Det størsteparten av anarkistene mener i denne sammenheng, dvs. angående definisjon av effektivitet og rettferdighet, kan jo diskuteres. Definerer man som anarkister flest 100% flat struktur som systemer som tilfredstiller effektivitet og rettferdighet som definert i henholdsvis 1 og 2 ovenfor, så er det jo uproblematisk, men det er jo ikke sikkert at folk flest er enige i disse definisjonene. Vi overlater den videre diskusjon om dette, til et annen anledning og sted... Men den bør tas.

  12. Anarkismen er avgrenset til politikk/administrasjon og økonomi, det er et  sekulært system og organisasjon, tar ikke stilling til metafysikk og religion, som betraktes som en privat sak. Alle er likestilt, ikke-religiøse som religiøse, jevnfør religiøses "alle er like for gud", en god mektig enhet. Tar en dette på alvor = 100% horisontal organisasjon her på jorden. Anarkismen drøfter og er opptatt av virkelige jævler, > 666 promille autoritære, ikke metafysiske jævler, eller guder, altså anarkismen er sekulær. Den er opptatt av siviliserte folk, med en frihetlig oppdragelse, og systemer som er basert på dette i sin dannelse, men er ikke utopisk i retning av at folk skal være engler eller som maur. Dette blir urealistisk.

  Sammendrag om det anarkistiske idealsamfunn, anarkistenes langsiktige økonomisk-politiske mål:

  Det anarkistiske idealet er generelt et samfunn såvidt mulig innrettet etter anarkistiske prinsipper, som en ledestjerne for den økonomisk-politiske styringen m.v.. Prinsippene for det anarkistiske idealsamfunnet er: 100% sosialisme og autonomi i vid forstand, effektivitet (Pareto-optimalitet, også med hensyn på miljøfaktorer) og rettferdighet (ombyttekriteriet, at ingen vil bytte posisjon med noen annen, når alt kommer til alt), minimale rangs- og lønnsforskjeller - politisk/administrativt og økonomisk hierarki, herunder frihet (uten andres frihets berøvelse, slaveri og tyranni), likhet, solidaritet; sosial justis inklusive libertær (frihetlig) lov (vedtatt direkte av folket selv eller via delegater) og optimal orden, rettssikkerhet og menneskerettigheter, frie kontrakter (ikke slavekontrakter), frie initiativer, ateisme (anarkismen er et sekulært prosjekt, men innebærer full religionsfrihet), antimilitarisme (basert på gjensidig nedrustning og styrkebalanse), internasjonalisme (ikke overnasjonalisme, eller nasjonalisme), desentralisme, selvstyre og føderalisme (ikke hierarkisk, EU-aktig), selvforvaltning (autogestion) og frihetlig kommunalisme, dvs. beslutninger tas i hovedsak lokalt av de vesentlig og konkret berørte - fra enhver etter evne - til enhver i følge behov.


  DIREKTE DEMOKRATI

  Lynne, Even (forfatter): Direkte demokrati, Pax Forlag 2004  
  Omtale: 
  Forfatteren tar for seg bl.a. demokrati og velgerinnflytelse, og muligheten for i større grad enn i dag å benytte seg av folkeavstemninger. Han viser til erfaringer fra folkeavstemninger i andre land og fra lokale folkeavstemninger i Norge, og peker på direkte demokrati som en mulig løsning på problemer som fallende valgdeltakelse og sviktende interesse for tradisjonelt politisk arbeid. Har litteraturliste og stikkordsregister © FS Informasjonstjenester
  Utgivers omtale: 
  Hva skjer i praksis når folk flest avgjør politiske enkeltsaker? Får vi skattenekt, fremmedfiendtlighet og halverte bensinpriser? Hvem skal bestemme hvilke saker som bør komme til folkeavstemning ? Stortinget og kommunestyrer eller velgerne selv? Even Lynne tar i denne boka for seg muligheten for økt bruk av direktedemokratiske løsninger. Større velgerinnflytelse tilstrebes gjennom konkrete vedtak fattet i en eller annen type folkeavstemning. Mer direkte demokrati innebærer altså overgangen fra et system som bare tilbyr valg mellom personer og partier, til et folkestyre der de stemmeberettigede også avgjør viktige politiske enkeltsaker. Even Lynne gir oss en grundig innføring i hvordan direkte demokrati kan fungere og gir en systematisk presentasjon av erfaringene med ulike typer folkeavstemninger fra stater som Tyskland, Italia, USA og Sveits. Han henter også eksempler fra lokale folkeavstemninger i Norge. Even Lynne viser hvordan mer direkte demokrati er et svar på utviklingen innen teknologi, levekår og utdannelse og ikke minst et viktig tema på bakgrunn av fallende valgdeltakelse, medlemsflukt fra politiske partier og sviktende interesse for tradisjonelt politisk arbeid.
  Kilde: www.bokkilden.no

  STYRING OG STYRERE KONTRA HERSKING OG HERSKERE

  Management and managers vs ruling and rulers

  Horizontal organization, a bottom up approach as opposed to a top down approach, economically and political/administrative, means organization without ruler(s) - arch(s), i. e. not without management, but 1. organization with significant small income and rank differences, 2. empowered workers with significant influence and freedom within a framework, and 3. real democratic control one way or the other. It is not a system where the management takes orders from the workers, unless the case with 100% flat organization. A horizontal organization has a degree of flatness, an anarchy degree, between 50 % and 100 %, the anarchist ideal. Workers mean the frontline in an organization.

  Anarkismen står for sterk styring, og ingen hersking/hersker(e)

  Endelsen krati, som i demokrati, betyr styre. Archos betyr hersker på gresk, og archein er et noe mer tvetydig ord som kan bety lede, herske og komme først. Når en ser archos og archein  i sammenheng i anarkistisk perspektiv får man at arki betyr hersker(e), hersking, eller rettere sagt system basert på herskere og hersking, jevnfør f.eks. monarki som betyr system og styring basert på en hersker, og polyarki system og styring basert på mange herskere og anarki betyr system og styring uten hersking og herskere.

  Det er denne tolkningen av anarkibegrepet som er relevant i anarkistisk sammenheng, med etymologiske røtter i archos + archein, samt an. Anarki betyr følgelig ikke uten styring, men styring og system uten herskere og hersking. Vi har anarki , an-ark-i , 'an' (uten) - 'ark' (hersker(e)/hersking) - ' i ' (system, styring, som i mon-ark- i ), og utelukker dermed også at pøbelen hersker, pøbelvelde i vid forstand = oklarki, slik det er når det er kaos og lovløse tilstander. Anarki er således ikke kaos og lovløse tilstander, oklarki.

  Koordinering uten hersker(e) kan skje via delegater med mandatering og/eller direkte demokrati, dvs. styringen, inklusive innflytelse på styringen, går mer nedenfra, fra folket, og opp i større grad enn ovenifra, fra øvrigheten, og ned. Folket er her definert som klasse, sett i kontrast til øvrigheten i privat og offentlig sektor, økonomisk og/eller politisk/administrativt, dvs. i lønn og/eller rang i vid forstand. Med folket mener vi altså her grasrota. Anarki er følgelig reelt demokrati, realdemokrati, både økonomisk og politisk/administrativt, at folkets innflytelse på styringen er reell, > eller = 50%, noe som igjen innebærer at graden av autonomi i videste forstand og samtidig graden av sosialisme i videste forstand er > eller = 50%.

  Dette er nærmere definert og forklart bl.a. i dokumentene Anarki og anarkisme kort defintert og Et kortfattet notat om anarkibegrepene

  Styring kan være selvstyre, at man er styrere selv, alene i individuelle saker og på like fot med andre i fellessaker, eller hersking, som betyr styring over andre, at man er hersker(e). Styring over andre innebærer at folk(et) blir "overkjørt".

  Det er ulike grader av selvstyre kontra hersking. Er det betydelig selvstyre i et samfunn er det anarki av lav eller høy grad (> 50%), motsatt er det herskingen som dominerer (er signifikant), det er et herskersamfunn.  

  Det er altså ikke mangel på styring under anarkismen, og de som styrer - styrer seg selv ( i betydelig grad = signifikant ) og ikke over andre (i betydelig grad = signifikant), dvs. er (vesentlig = signifikant) selvstyrere, i motsetning til hersking, som betyr styring over andre ( i betydelig grad = signifikant) og som utføres av herskere.  

  Anarki er altså styring*) uten hersking og hersker(e), dvs. ulike former for selvstyre. Styring er koordinering av arbeidsoppgaver for å nå et mål.

  Anarkister er således ikke mot å ha en ordstyrer eller en dirigent for et orkester etc., så lenge det ikke dreier seg om hersking og herskere, men om koordinering uten undertrykkelse. Anarkister har snakket om at det bør være flere hender på "rattet" når det gjelder økonomisk og politisk/administrativ styring av samfunnet. Dette er imidlertid en pedagogisk metafor, og skal tolkes billedlig, og selvfølgelig ikke tas bokstavelig som at flere skal holde i rattet når en skal styre en bil, eller at det skal være flere med hender på roret når det gjelder styringen av en båt. En taxisjåfør skal således selvfølgelig ha rattet alene, men passasjerene skal bestemme hvor en skal, og sjåføren styre dit på kortest og billigst mulig måte, og være "folkets tjener". Da er det anarki.

  Om det omvendte skjer, dvs. at sjåføren kjører bevisst en omvei for å sko seg, eller er frekk m.v., opptrer sjåføren som hersker og ikke folkets tjener og delegert styrer. I dette tilfellet er det ikke anarki, men autoritært. Tilsvarende gjelder for buss, fly, tog og båt, m.v. Så lenge det ikke dreier seg om hersking og herskere, men om koordinering uten undertrykkelse, kan det også a) være greit med en kaptein og offiserer, men en skal b) ikke ha mer av slikt enn det som er strengt tatt nødvendig og optimalt - dvs. er effektivt og rettferdig, og det må være med små lønns- og rangsforskjeller, - signifikant horisontalt organisert. Og dette kan altså ikke overføres til styring av samfunnet, økonomisk og politisk/administrativt. Samfunnet er politisk/administrativt og økonomisk ikke å ligne med en båt, bil, tog eller fly. Ting kan gå galt om samfunnet - organisasjonen - er stor, og da er kaptein/skipsmodellen ubrukbar for reelt demokrati, dvs. anarki. Den er forbehold transport. Den fascistiske parolen: "Et folk - en fører! Ellers er vi ute og kjører!" holder således ikke mål. Anarkistisk styring er generelt basert på "freedom within a framework", frihet innenfor en ramme.

  Apropos "kaptein og offiserer", i forsvaret og lignende kan det også være aktuelt med admiraler og generaler og én på toppen, spesielt i krigstid, men også forsvaret må være betydelig horisontalt organisert, effektivt og med små lønns- og rangsforskjeller, for å være anarkistisk. Det må generelt ikke være en topptung pyramide i lønn og/eller rang, byråkratisk og ineffektivt og med kadaverdisiplin, og med oklarki (pøbelherrevelde i vid forstand), forsvaret må være med an-oklarki, dvs. uten oklarki, eller mer presist ha et system og styring uten pøbelherrevelde - uten mobbing og uten at pøbel og mobbere hersker, for å være libertært, frihetlig og anarkistisk. Også i forsvaret og politiet skal det generelt være "freedom within a framework", frihet innenfor en ramme. Rammene er i prinsippet bestemt av folket, demokratisk, også via delegering. Forsvaret og politiet står ansvarlige overfor folket.

  Nærmere informasjon om forsvaret under anarkismen, se Antimilitarism - an anarchist approach - International Journal of Anarchism 2 (38). Konklusjonen er at det a) må være et sterkt antimilitaristisk forsvar som kan avskrekke, hindre og eventuelt svare på militaristiske overgrep og angrep, f.eks. i allianse med andre lands forsvar, og b) forsvaret må være betydelig horisontalt organisert, se avsnitt * over, - for at det skal være anarki og anarkisme. Et antimilitaristisk forsvar er et rent forsvar og ikke beregnet på krigshissing. Vi skal ikke gå i detalj på dette her, men et stikkord er mest mulig flat organisasjon, praktisk talt eller signifikant uten hersking og herskere, slik at autoritærgraden i samfunnet generelt ikke overstiger 50%, og man altså har anarki av lav eller høy grad.

  Tvilsomme begreper er sjef, autoritet og leder(e). Leder, sjef og autoritet brukes ofte om herskere. Begynner man å bruke slike uklare begreper i en anarkistisk setting står man i fare for å utvanne anarkismen i autoritær retning. Slike tvetydige begreper bør man derfor som hovedregel unngå å bruke, og om man bruker slike begreper i en anarkistisk setting bør en sørge for at det går klart frem at det ikke dreier seg om hersking/hersker(e), men f.eks. om å være sin egen sjef, autoritet i betydningen å ha kompetanse - ikke autoritet i betydningen hersker, ledelse i betydningen veiledning, og generelt at det dreier seg om koordinering uten undertrykkelse.

  Er man f.eks. fagsjef eller faglig leder i et nettverk av selvstendige, kan det meget vel dreie seg om koordinering uten undertrykkelse, og ikke noe autoritært. Det er da som regel ordinær, dvs. signifikant og betydelig, horisontal organisasjon - ikke 100% flatt. Men det er da altså ikke en topptung pyramide økonomisk og/eller politisk/administrativt, de facto topptung i lønn og/eller rang, som man dessverre ser mange eksempler på ved universiteter, høgskoler og andre forskningsinstitusjoner i Norge i dag, med mye ineffektivitet og/eller urettferdighet som resultat. Anarki, opplyst (enlightened) anarki, og det må anarki være i betydelig grad (signifikant), er mestrernes samfunn, der folk flest får utnyttet sine evner rimelig bra, og mestrer sitt arbeid og sin øvrige virksomhet i rimelig høy grad.

  Spesielt veldig uklare begreper som "autoritær ledelse" kontra "ikke-autoritær ledelse", "autoritær autoritet" kontra "ikke-autoritær autoritet" o.l., kan skape mye forvirring som legitimerer hersking/herskere, så man til slutt kan ende opp med feilaktige påstander om at formann Mao egentlig var anarkist, mens han jo i virkeligheten var hersker, o.l.. Psykopatiske sjefer vil selvfølgelig påberope seg "ikke-autoritær ledelse"... Slike veldig uklare begreper er sterkt beslektet med Orwellsk "1984" nytale, fred = krig, etc. og bør unngås. Kall helst en spade for en spade: Bruk ordet kompetanse i stedet for ordet autoritet når en faktisk mener kompetanse, og forbehold autoritet = autoritær = hersker/hersking. Kompetanse og autoritet er jo egentlig to helt forskjellige ting som ikke bør blandes sammen. Da blir det klar tale og maktmennesker får ikke manipulere med autoritetsbegrepet. Da vet vi at om noen får mer autoritet, så blir det mer autoritært, og ikke at vedkommende får mer kompetanse. I en kommentar til den nye Maktutredningen i Aftenposten medio 2001 hevdet Harald Stanghelle bl.a.: "autoritet" er et ord på vei ut av samfunnshverdagen og inn i fremmedordbøkene. Det ville i så fall kanskje være det beste.... Uansett: Anarkismen står for sterk styring, sterk koordinering, og ingen hersking/hersker(e).

  Horisontal organisasjon, en nedenfra og opp tilnærming i motsetning til en ovenfra og ned tilnærming, økonomisk og politisk /administrativt, betyr organisasjon uten hersker(e), dvs. ikke topptung pyramide, men ikke uten styring og øvrighet. Det er 1. organisasjon med signifikant små inntekts- og rangs- forskjeller, 2. myndige arbeidere med betydelig innflytelse og frihet innenfor et rammeverk, og 3. reell demokratisk kontroll på den ene eller den andre måten. Det er ikke et system hvor øvrigheten tar ordrer fra arbeiderne, utenom tilfellet med 100% flat organisasjon. En horisontal organisasjon har en grad av flathet, en anarkigrad, mellom 50 % og 100 %, det anarkistiske ideal. Med arbeidere menes frontlinjen, førstelinjetjenesten, i en organisasjon.

  Det er hevdet at anarki innebærer handlingslammelse. Intet kunne være mer feilaktig. Anarkismen, selv av høy grad, har klare måter å ta beslutninger på. Riktignok etterstrebes konsensus, men er ikke det mulig, bruker man flertallsavgjørelser. Forutsetningen er lovmessig fastsatte menneskerettigheter som hindrer at flertallet utbytter og overkjører mindretallet, så det blir flertallsdiktatur. Situasjoner som er analogt med at to ulver (flertallet) vedtar at mindretallet, et lam, skal være middag, unngås. Et eksempel. I Oslo har det i mange år vært tendenser til handlingslammelse angående bygging av nytt Munch-muesum. Dette byråkratiske kaoset hadde vært unngått i et anarki av høy grad, da spørsmålet hadde blitt vedtatt og avklart via bindende folkeavstemning.

  Folkeavstemning i Oslo. «Spørsmålet om Oslo bør søke om å arrangere vinter OL i 2022 legges fram for folkeavstemning som arrangeres sammen med stortingsvalget 2013», heter det i budsjettavtalen mellom byrådspartiene og Fremskrittspartiet 04.12.2012.  Anarkistene, Norges Anarkistråd (NA/NACO) og Anarkistføderasjonen i Norge (AFIN), støtter - med visse forbehold om minoritets-rettigheter - generelt folkeavstemninger, så også i denne saken, og anbefaler folk å stemme nei.  Pengene bør heller brukes på andre formål. Oppdatering: I folkeavstemningen om OL-søknad 09.09.2013 ble det et klart Ja-flertall. Anarkistene godtar resultatet for Oslo, selv om det ikke ble som ønsket, men vil fortsatt jobbe for et nei ut fra prinsippet om fri fraksjonsrett da saken ikke er endelig avgjort. Spørsmålet om statsgaranti er et nasjonalt anliggende, og her bør hele befolkningen ha innflytelse på utfallet når stortinget skal avgjøre. Anarkistene er som sagt i mot OL i Norge og Oslo i 2022 under de foreliggende omstendigheter, og jobber for dette. 01.10.2014. Oslo kommune trekker OL-søknaden. Presset fra anarkistene og mange, mange andre ble for stort til å opprettholde OL-søknaden.

  23.06.2014: Senterpartiet krever at lokale folkeavstemninger skal være avgjørende angående kommunesammenslåinger. Dette er et krav som anarkistene stilller seg bak.

  Alle valgalternativene ved en folkeavstemning må være rimelig effektive og rettferdige for at folkeavstemningen skal være innenfor anarkismens rammer. Dette innebærer også at valgalternativer som fører til flertallsdiktatur ikke kan godtas. Flertallsdiktatur innebærer krenkelse av minoriteters rettigheter, herunder alminnelige menneskerettigheter og andre relevante rettigheter.

  [Organisasjoner med bortimot 100% anarki, dersom de finnes i samfunnet i noen grad, vil dra opp anarkigraden i samfunnet, under ellers like forhold, og jo mer om de finnes i større grad.  En må da huske at anarkigraden ikke er et aritmetisk gjennomsnitt av anarkigraden i samfunnets organisasjoner, da ulikheter drar anarkigraden ned og autoritærgraden opp. Går høy anarkigrad for flertallet på bekostning av at et mindretall lever i et autoritært helvete, er det ikke et  anarkistisk samfunnet i det hele tatt, men noe veldig autoritært. Men i et samfunn som er anarkistisk for alle, vil flere organisasjoner med tilnærmet 100% anarki, dra anarkigraden for samfunnet opp.

  Anarkisme eller ikke dreier seg om folkets, dvs. grasrotas, innflytelse - ikke formell beslutningsrett. Folkeavstemingen om EU i 1994 var rådgivende, men resultatet ble fulgt opp - folket hadde innflytelse i denne saken. Ledere, styrere og øvrighet kan dreie seg om herskere, dvs. når de inngår i en topptung pyramide, men de er ikke herskere når de opptrer innenfor en horisontal organisasjon, ikke en topptung pyramide, men flatt hierarki, dvs. med anarkigrad > eller = 50%.

  Ledere, styrere og øvrighet inngår imidlertid som regel i autoritærgraden, som er lik 100% - anarkigraden. Anarkigrad > eller = 50% vil si at folket har en innflyelse økonomisk og politisk/administrativt som er > eller = 50%. Flatt hierarki, ikke en topptung pyramide, har > eller = 50% anarkigrad. Når det gjelder økonomisk hierarki er en Gini-indeks på > 35% en topptung inntektspyramide. En Gini-indeks på < eller = 35% er en flat inntektspyramide. Dette gjelder som en tommelfingerregel.

  Anarki er effektivt og rettferdig system og styring uten over og underordnede, økonomisk og politisk/administrativt, helt (100% anarkigrad, det anarkistiske ideal), eller nesten (ned til 50% anarkigrad). Idealet, 100% anarkigrad for hele samfunnet, kan bare tilnærmes, ikke realiseres fullt ut. Idealet er et ønskemål som i beste fall kan tilnærmes asymptotisk, men det vil som nevnt aldri realiseres fullt ut. Anarki er ikke bare små lønns- og rangs-forskjeller, det er også økonomisk og politisk/administrativ frihet. økonomisk frihet indikeres grovt sett med BNP per capita. 100% økonomisk frihet er vanskelig, for ikke å si umulig, å oppnå - og dette er bl.a. en forutsetning for 100% anarki. Det anarkistiske ideal er som horisonten, når man nærmer seg den dukker en ny opp, enda mer anarkistisk. Man vil således aldri nå ønskemålet 100% anarki.

  Fraksjon er en (mindre) del av et parti eller lignende som i visse spørsmål inntar et særstandpunkt. For en idealanarkistisk organisasjon gjelder følgende: "Fri fraksjonsrett gjelder i alle spørsmål unntatt vedtektsendringer og håndhevning av vedtektene. Det vil si at flertallets synspunkt ikke er bindende for mindretallet, så langt det er praktisk mulig å la to syn operere side om side. Det kan tenkes saker hvor mindretallets syn av praktiske grunner ikke kan hevdes uten at det fører til handlingslammelse. Mindretallet får finne seg i passivitet i slike tilfeller." (Fra AFIN og AIs vedtekter). ]

  Resolusjon fra IIFOR, AFIN og AI/IFA.

  ___________________________

  *) Styring er koordinering av arbeidsoppgaver for å nå et mål. Disse arbeidsoppgavene kan utføres direkte av folk, eller de kan involvere roboter, dyr eller mekaniske og automatiske innretninger som innebærer realkapital. I fysikken kan arbeidsoppgaver utføres av mennesker, dyr eller maskinelt. Hest og vogn er erstattet med bil.  Bilføreren koordinerer bilens arbeidsoppgaver via rattet og pedalene. I fremtiden kan man tenke seg automatiske biler hvor man bare kan taste inn destinasjonen og bilen velger automatisk den beste veien. En termostat styrer temperaturen i huset. Alt man trenger å gjøre er å skru av og på og sette temperaturen der man ønsker.  Fly flyr på autopilot. Datamaskiner har i stor grad overtatt børshandelen. Hele realkapitalen må allokeres, styres, dit den gjør mest nytte for seg.

  I helautomatiske prosesser er alle arbeidsoppgavene overtatt av maskiner. I halvautomatiske prosesser er arbeidsoppgavene delvis overtatt av maskiner. Men det trengs mennesker til å bruke innretningene. Etter hvert som samfunnet automatiseres overtas flere og flere arbeidsoppgaver av maskiner. Koordineringen av arbeidsoppgaver som involverer mennesker  blir forenklet. Hverdagen blir forenklet. Det blir stadig færre arbeidsoppgaver som involverer mennesker. Styringen blir mer og mer maskinell, men i siste instans er det mennesker som må styre.  Denne styringen kan være mer eller mindre horisontalt eller vertikalt organisert.


  Minst klasseforskjeller i Norge

  (Publisert 27.apr 2005 kl.10:41 Dag Yngve Dahle, Aftenposten.)

  Kommer du fra små kår, men vil opp og fram? Da er Norge landet hvor det er enklest å klatre på den sosiale rangstigen. Det viser ferske tall.
  Dag Yngve Dahle

  å klatre sosialt er enklere i Norge enn i andre land. LSE-forskerne (London School of Economics) sammenliknet lønnsutviklingen til barn født i 1958 og 1970 i åtte land: Canada, Tyskland, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannia og USA.

  Best i Norden

  Resultatene viser at lønnsutviklingen for barn av foreldre med lave inntekter er bedre her i landet enn i de andre landene i undersøkelsen. Å klatre fra et trinn på den sosiale rangstigen er altså enklere her til lands. Norge har høyere sosial mobilitet enn de nordiske nabolandene, og er dermed best i Norden. Danmark og Sverige følger på plassene bak Norge. Den sosiale mobiliteten er likevel generelt høy i Norden.

  Forskerne fant èn hovedårsak til forskjellene i mobilitet: I USA og Storbritannia er høyere utdanning så kostbart at folk med lav inntekt i praksis blir utestengt. I Norden er utdanningen gratis.

  Nøkkelen

  Utdanning er utvilsomt nøkkelen til sosial utjevning. Mobilitet foregår via utdanning. Samtidig viser ferske undersøkelser at skolens utjevnende funksjon i Norge er blitt mindre de siste fem årene, sier Marianne Gullestad, forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hun mener alle undersøkelsene som viser at Norge er best i verden gjør oss vel tilfredse. - Slikt er viktig for norsk diplomati og turisme, men det må ikke bli slik at vi tror vi ikke bør bli bedre. Norge har forbedringspotensial når det gjelder sosial mobilitet, sier Gullestad.I undersøkelsen kommer Tyskland i en mellomposisjon mellom de nordiske landene og USA og Storbritannia. Det samme gjelder Canada.Verre er det stilt i USA, som kommer dårligst ut. Der er den sosiale mobiliteten under halvparten så god som i Skandinavia. Forskerne er ikke i tvil: USA er et klassedelt samfunn. Over tid er det likevel Storbritannia som har mest grunn til bekymring. Det er nemlig det eneste landet hvor den sosiale mobiliteten er redusert i perioden fra 1958 til i dag.

  Slik ble rekkefølgen: 1. Norge, 2. Danmark, 3. Sverige, 4. Finland, 5. Tyskland, 6. Canada, 7. Storbritannia, 8. USA

  Kilde: http://forbruker.no/pengenedine/studier/article1027372.ece


  Lønnsforskjellene er blitt mindre

  Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i private bedrifter ble mindre på 1980 og -90-tallet. Også forskjellene mellom høy og lav krympet, viser en fersk analyse.

  JOHNNY GIMMESTAD

  Stikk i strid med gjengse oppfatninger har forskjellene mellom kvinner og menns lønninger i det private næringsliv minket i perioden 1980-97. Forskjellene mellom ledere og funksjonærer lenger nede på rangstigen har minket enda mer.

  Det viser en ny analyse gjennomført av tre samfunnsforskere, gjengitt i tidsskriftet Søkelys på arbeidsmarkedet. Analysen bygger på årlige, individuelle lønnsoppgaver over bruttolønn for 100 000 funksjonærer i bedrifter som er medlemmer av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

  Gjør feil. - Mange gjør den feilen at de kun ser på diskriminering mellom lønnstagere, ikke på arbeidsgivers adferd. Dermed fanger man ikke opp den utviklingen som har foregått over tid, sier professor Geir Høgsnes ved Institutt for sosiologi ved Universitetet i Oslo. Det er han og de to kollegene Roy A. Nielsen og Trond Petersen som har analysert tallene.

  - Med få unntak er det slik at lønnsforskjellene, etter kontroll for utdanning og yrkeserfaring, reduseres kraftig over tid, slik at lønnsforskjellene er betydelig lavere i slutten av perioden enn i begynnelsen, skriver de tre samfunnsviterne i sin artikkel. De peker på to mulige mekanismer bak denne utviklingen: Redsel for å diskriminere kvinner og fagorganisasjonenes innflytelse på lønnsdannelsen.

  Høgsnes og hans kolleger understreker at funnene deres går på tvers av mye av den debatten som har foregått i Norge om utviklingen i lønnsforskjeller. Der er det gjerne blitt hevdet at forskjellene har økt betydelig på 1990-tallet. Den ferske analysen viser at utviklingen frem til 1997 har gått motsatt vei.

  Varierer mye. - Mye kan ha skjedd senere, men det har vi ikke gått inn på i denne omgang, sier Høgsnes, som mener at mye av forskningen om lønnsforskjeller er basert på gale metoder. Samtidig understreker han at forskjellene mellom kvinner og menn, ledere og lavere funksjonærer varierer mye mellom ulike typer bedrifter og stillingsnivåer.

  Forskjellene endrer seg også over tid. I perioden 1995-97 var kvinners gjennomsnittslønn 95,8 prosent av mennenes lønn. I årene 1980-84 lå kvinnenes lønninger betydelig lavere; i gjennomsnitt utgjorde de 90,9 prosent av hva mennene fikk i lønningsposen.

  Publisert: 11. desember 2005 kl. 00:03
  Oppdatert: 11. desember 2005 kl. 01:33 Kilde Aftenposten


  Best betalt på "gølvet"

  Du trenger ikke å studere i årevis for å få høy lønn. Her er de best betalte kjeledressjobbene. Dag Yngve Dahle

  Norge har en sammenpresset lønnsstruktur. Hørt den før? La oss oversette det til enklere språk.

  Utjevnet. Det betyr at lønnsforskjellene mellom høytlønte og lavtlønte ikke er store. Sterke fagforeninger og langvarig forhandlingstradisjon har gjort at Norge er et land der det ikke er tvingende nødvendig med høyere utdanning for å ha en anstendig lønn.

  - Vi har hatt et inntektspolitisk samarbeid i mange tiår i Norge. Det betyr at vi har satset på lønnsutjevning og det å gi lavtlønnsgrupper høyere lønn, sier Per Ove Smogeli, seksjonsleder i Statistisk sentralbyrå, til Forbruker.no.

  Kontrasten er stor til for eksempel USA, der millioner av mennesker jobber for en minstelønn på drøye fem dollar. Men også der finnes jobber med kurant lønnsnivå. Magasinet Forbes har sett på de best betalte "blue collar"-jobbene.

  Forskjeller. På deres liste er blant annet disse jobbene:

 • Konduktører og kabinpersonale
 • Murere og steinleggere
 • Lokomotivførere
 • Flymekanikere
 • Gruvearbeidere
 • Telemontører

  Forbruker.no har studert lønnstall for liknende stillinger i her i landet, og har snekret sammen en liste for Norge. Tallene viser at noen yrkesgrupper har betydelig høyere lønn enn sykepleierne, førskolelærerne, barnehageassistentene, vernepleierne, renholderne, stuepikene og omsorgsmedarbeiderne. Smogeli antyder større forskjeller. - Utenlandsk arbeidskraft har gitt høyere konkurranse. Det kan gjøre oss nordmenn mindre kravstore når det er snakk om lønn, sier Smogeli.

  Dette er en artikkel fra www.forbruker.no.
  Oppdatert: 03. august 2006 kl.12:06
  Adressen til denne artikkelen er: http://www.aftenposten.no/forbruker/jobbogstudier/jobb/article1406795.ece

 • Liste: Her er jobbene

  Dette er jobbene som ikke krever høyere utdanning, men likevel gir deg kurant lønn. Dag Yngve Dahle

  Operatør i oljeindustrien. Hardt arbeid, men solid betaling gjør lønnsnivået høyt blant gutta og jentene på oljeinstallasjonene utenfor kysten vår. Turnusene er ofte lagt opp slik at du jobber noen uker, før du så har noen uker fri. Snittlønn per år inkludert tillegg ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB): 492.282 kroner per år.

  Brannkonstabel. Mye av det samme kan sies om brannkonstablene. De har også en utfordrende jobb, og må jobbe til ugunstige tider under tøffe forhold. Snittlønn per år ifølge KS: 391.517 kroner.

  Heismontør. De vel 700 heismontørene i Norge har forhandlet seg frem til gode lønnsbetingelser over mange år. En av grunnene er en sterk fagforening. En annen grunn er selvsagt at det er enklere å forhandle frem god lønn for en liten gruppe enn en stor gruppe. Snittlønn per år ifølge Heismontørenes fagforening: 386.564 kroner. Snekker. Håndverkere har betydelig lavere lønn i mange andre land enn Norge.

  Forskalingssnekkere et et godt eksempel. De har bedre gjennomsnittslønn enn andre håndverkere her i landet. Snittlønn per år ifølge SSB: 356.935 kroner.

  Ambulansesjåfør. Ulykker, dødsfall og blod. Det preger hverdagen til ambulansesjåførene. En kikk på lønnsstatistikkene viser at overtid og diverse tillegg gir dem bedre lønn enn mange yrkesgrupper som krever høyskole- eller universitetsutdanning. Snittlønn per år ifølge PAI-statistikken fra Kommunenes sentralforbund (KS): 347.251 kroner.

  Maskinoperatør i kjemisk industri. Norge har verdens best betalte industriarbeidere, heter det. Statistikkene viser at det er i kjemisk industri lønnsnivået er høyest. Snittlønn per år ifølge SSB: 341.843 kroner.

  Gruvearbeidere. I Norges gruver er det mer penger å tjene enn på norske sykehjem, for å sammenlikne med lønnsnivået i omsorgssektoren. Lønnstallene for operatører i bergverksdrift lyver ikke. Snittlønn per år ifølge SSB: 341.683 kroner.

  Operatør i forlag og grafisk industri. Grafikerne har i mange år hatt gode lønnsbetingelser. Tallene viser at de har bedre lønn enn mange journalister i mindre aviser og lokalaviser. Snittlønn per år ifølge SSB: 337.531 kroner.

  Rørlegger. Rørleggerne er heller ikke dårlig stilt sammenliknet med sykepleiere, førskolelærere og andre yrkesgrupper med tre års høyskoleutdanning. Snittlønn per år ifølge SSB: 332.590 kroner.

  Dette er en artikkel fra www.forbruker.no.
  Oppdatert: 03. august 2006 kl.09:10
  Adressen til denne artikkelen er: http://www.aftenposten.no/forbruker/jobbogstudier/jobb/article1406819.ece


  KNUS PKK

  Det Kurdiske Arbeider-Partiet, PKK, Partiya Karkerên Kurdistan,  er en væpnet militant gruppe grunnlagt i 1970-årene, og ledet, inntil han ble fanget i 1999, av Abdullah Öcalan . PKK's ideologi er en mørkbrunrød statskupp-ideologi, basert på marxist-leninisme og kurdisk nasjonalisme. PKKs mål er opprette et marxist-leninistisk diktatur på et areal som det kaller Kurdistan, et område som inneholder deler av det sørvestlige Tyrkia, nordøstlige Irak, nordøstlige Syria og nordvestlige Iran. Disse landene motsetter seg en slik forandring. PKK er en etnisk-nasjonalistisk organisasjon som buker vold og trusler om vold, mot både sivile og militære mål, for å oppna sine mål. PKK er listet opp som en terrororganisasjon av en rekke land og organisasjoner, inkludert USA, NATO og EU. Mer enn 37 000 personer har blitt drept i Tyrkia-PKK konflikten siden 1984. Å gå i forhandlinger med en marxist-leninistisk terrororganisasjon som PKK, er som å forhandle med Baader-Meinhof-gruppen (RAF), - det gir bare terroristene vann på mølla.  Slike organisasjoner må nedkjempes og medlemmene arresteres, og bli brakt til å stå til ansvar for sine terror-handlinger, ikke forhandles med. Dagsavisen er helt på ville veier når det går inn for en forhandlingslinje vis-a-vis PKK. Forhandlinger kan heller ikke være Norges linje. (Kilde: Note fra AIE 25.10.2007)

  Kilde i Dagsavisen http://www.dagsavisen.no/meninger/article319204.ece (Linken virker ikke lenger, men er med her av historiske grunner.)

  ***

  Ø. S.: No har anarkistane blitt krigshissarar. Men det var dei kanskje fram til den spanske borgarkrigen også?

  AIE: Vi sammenligner PKK med RAF. Begge er/var terrorister, og bør/ble arresteres/stert. Å gjøre dette kan involvere væpnet aksjon, men vi vil ikke kalle dette krig. Opprydding i et ordensproblem = terrorisme, er et bedre ord. Tror ikke anarkister hverken før eller etter den spanske borgerkrigen var/er krigshissere.

  ***

  H.: Rent prinsipielt synes jeg kurderne må få opprette sitt Kurdistan, men det må skje på fredelig vis. Jeg mener at anarkistene må støtte kravet om et fritt Kurdistan. Dagens grenser er det kolonimaktene som har trukket. Et fritt, anarkistisk Kurdistan må være kravet.

  AIE: Spørsmålet er om ikke hele regionen bør bli anarkistisk, og da spiller det vel liten rolle rolle om kurderne har sitt eget nasjonale land eller ikke. Det nasjonale spørsmålet er et omstridt tema i anarkistisk teori og praksis. Noten fra AIE tar ikke stilling til et nasjonalt Kurdistan eller ikke, det er en oppfordring til å arrestere de marxist-leninistiske terroristene i PKK, og dette bør alle anarkister kunne slutte seg til.

  ***

  AISC: PKK is a marxist-leninist terrorist organization, similar to RAF (Baader-Meinhof) and Brigate Rosso, and has killed about 40 000 in Turkey all in all. PKK is not supported by AI/IFA, it is condemned. Ad Rojava. PKK has full control on YPG's Rojava-local committes, just as the communists in Russia had full control of the workers' councils  in the later Soviet union. Thus PKK de facto rules eveyrthing in Rojava. Thus, the AI/IFA, The Anarchist International, does not support Rojava. PKK is as mentioned a terrorist organization. 16.07.2022.


  RYK OG REIS

  Litt info om noe som ser ut til å være en meget stor og vellykket anarkistisk aksjon. Nettbasert, men med stor og bred oppslutning på gata....lokale piazzaer (plasser/torg) i dette tilfelle. Men dettte forteller også om en omfattende informasjonssensur i norske media, siden vi ikke har sett dette stort oppslått i nyhetsbildet. Min info stammer fra en artikkel i Dagbladet 11.10. 2007. Artikkelen het "Klovn i Kamp",  se:   http://www.dagbladet.no/nyheter/2007/10/12/514803.html . En tidligere velkjent samfunnskritisk journalist i Italia, Beppe Grillo ble frosset ut for en del år siden og har senere drevet som standup-komiker og forfatter. Han har også hatt en blogg gående i mange år. Så skrev han en bok som merkelig nok ble en bestselger om korrupsjon og om fråtseri med offentlige midler hos en rekke italienske "stortingspolitikere". Han viste til at mange bodde i palasser hvor driftsomkostningene er større enn i Buckingham Palass, finansiert av det offentlige. Han dokumenterer at 24 av disse politikerene var dømte kriminelle. Dømt for korrupsjon, mafiaforbindelser, økonomisk utroskap og lignende. Han viste at den italienske nasjonaløkonomien ikke tåler dette lenger.

  Bloggen fikk etter hvert over 200 000 besøk i døgnet. Da skapte han en landsomfattende aksjon kalt oversatt: "Ryk og Reis Dagen" ("Vaffanculo Day"). Målsetningen\kravet var at disse 24 navngitte, kriminelle, fråtsende politikerene øyeblikkelig fikk sparken. Aksjonsformen var oppmøte på din lokale piazzaer (plasser/torg) med dette kravet. Flere hundre tusen italienere var ute med dette kravet på "Ryk og Reis Dagen" ("Vaffanculo Day") Italienske politikere ble vettskremte, fortalte Dagbladet og så ble det taust i Norske media. Her er linken til Beppes blogg : http://www.beppegrillo.it/english.php. Jeg har ikke selv fått studert denne fordi jeg ikke har bredbånd og denne var litt avansert. Det er imidlertid en interessant aksjonsform rettet mot autoritært maktmisbruk. En støtte til denne aksjonen vil styrke oppmerksomheten rettet også mot norsk korrupsjon. P. ø.


  Om forsvaret av anarkiet

  OM FORSVARET AV REAL-DEMOKRATIET = ANARKIET NORGE

  EN SOLID NORSK FORSVARSPOLITIKK. SPESIELT AKTUELT OM TRUMP SKULLE BLI GJENVALGT OG TREKKE USA UT AV NATO.

  NB! Dette innlegget er flyttet til http://www.anarchy.no/afinaisc.html


  RUSSLANDS PLASS PÅ DET ØKONOMISK-POLITISKE KARTET

  Russia vs. Ukraine: Two somewhat totalitarian states, democracies in the name only, at war with each other. But Russia is the attacking state, and must stop the war and leave all of Ukraine as fast as possible. This is the only solution to the conflict!!!

  Russia vs. Ukraine: Two somewhat totalitarian states, democracies in the name only, at war with each other. There can be no NATO membership for Ukraine until it has become a real democracy or semi-democracy.
  Putin/Russia must out of Ukraine soon.

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

  A propos presidentvalget i Russland søndag 02.03.2008: Uansett utfall vil det sannsynligvis ikke endre de fundamentale systemparametrene i landet. Kommentar til Dagsavisens artikkel "Slakter Russland som rettsstat", se http://www.dagsavisen.no/utenriks/article334338.ece. Linken til Dagsavisen virker dessverre ikke lenger, men URL-adressen er beholdt som referanse av historiske grunner.

  Autoritærgrad =

  "

  Vi tar her utgangspunkt i det økonomisk-politiske kartet på http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html [eller se over]. Sosialisme betyr økonomisk likhet pluss effektivitet. Graden av sosialisme, sammen med graden av autonomi avgjør libertærgraden i et land, som indikerer hvor nær samfunnet er det anarkistiske ideal. Autoritærgraden er 100% minus libertærgraden.

  Som en tommelfinger-regel betyr en Gini-indeks (et mål på økonomisk ulikhet) under 35% sosialisme, mens en Gini-indeks over 35% indikerer kapitalisme, økonomisk plutarki. Russland har en Gini-indekspå 31.0% (2003) dersom vi skal tro på FNs statistikk. Russland er imidlertid lite effektivt, med et bruttonasjonalprodukt målt i US dollar per capita på bare 3,018 (2003). Dette bidrar til å redusere graden av sosialisme. Et annet moment som reduserer sosialismegraden er en sterk økonomisk plutarkisk tendens representert ved de såkalte oligarkene. Likevel må vi kunne konstatere at Russland såvidt er sosialistisk, ca 50,5%, dvs. signifikant. Det har et parlamentarisk system - det er ikke et totalitært diktatur, dvs. autoritærgraden er mindre enn 67%, men presidenten har meget stor makt så det er ganske autoritært, med en grad av av statisme på ca 74,9%, dvs. en autonomigrad på ca  25,1%.

  Dette betyr alt i alt at Russland har et autoritært vesentlig marxistisk sosialdemokratisk system med ca 63,5 % autoritærgrad. Det vil si en libertærgrad på ca 36,5 prosent. Til sammenligning har det konservativt liberalistiske USA en autoritærgrad på ca 57,5%, og en libertærgrad på ca 42,5%, mens Norge har en autoritærgrad på ca 46%, med en anarkigrad på ca 54%, dvs. det er signifikant anarkisme her til lands. På rangeringen av land etter libertærgrad er Norge nummer 1, USA 22 og Russland 56, se http://www.anarchy.no/ranking.html.

  12.12.2011. "Opposisjonens flaskeånd sluppet ut i Russland". Som for 20 år siden kan denne desember-måneden bli viktig for russernes skjebne. Selve julaften vil demonstrantene fra sist lørdag (hvor flere titusener samlet seg i Moskva for å demonstrere mot Duma-valget), holde nytt protestmøte mot påstått, omfattende fusk ved Duma-valget 4. desember. Vladimir Putins parti «Forent Russland» hevdes å ta tusket til seg 20 prosent av stemmene mer enn valget tilsa. Etter protestmøtet mot dette partiet, som nærmest har hatt maktmonopol, sist lørdag, et møte som fikk bred mediedekning, er «opposisjonens flaskeånd sluppet ut av flasken». For første gang siden Putin tok makten i Kreml 2000 kunne ikke Kreml lenger fortie misnøyen.

  Nå sier svært mange russiske borgere «Ikke av brød alene» til den eliten som så autoritært har styrt Russland i 12 år. Og da har de lånt boktittelen til Vladimir Dudintsevs antiautoritære roman fra 1956, det store året for oppgjøret med Stalins forbrytelser på partikongressen i det sovjetiske kommunistpartiet. Da, som i 1991 og kanskje nå, avfødte kritikk grunnleggende forandringsprosesser i dette samfunnet. «Håpet er det siste som dør» - ynder russerne å si. Mange døde i sovjetsamfunnet for sine meningers skyld. Så dramatisk er det ikke i det postkommunistiske Russland. Men tiden for det politiske hustyranniet eller samodurstvo kan være over.

  Majoriteten har ikke alltid rett, lot anarkisten Henrik Ibsen Dr. Stockmann si i "En folkefiende", forøvrig Stalins uttrykk for opposisjonelle senere. Her i Russland i dag er det til overmål snakk om en majoritet i dumaen som kanskje ble stjålet 4. desember. Folk som har vært undertrykt lenge blir sinte. Mange er sinte under den politiske advent i Russland.

  24.12.2011. 120.000 demonstrerte i Moskva. Arrangørene seier at 120.000 mennesker deltok i demonstrasjonene mot det russiske regimet i Moskva i dag. Denne demonstrasjonen var dobbelt så stor som protesten i Moskva 10. desember.

  NRK rapporterer: Ein av leiarane for demonstrasjonen, den kjende bloggaren Alexej Navalny, lovar å samle over ein million menneske i Moskvas gater ved neste demonstrasjon. I ein tale til folkemassane i dag lovde han at regimet til Putin og Medvedev vil bli kasta på ein fredeleg måte når Putin igjen stiller i presidentvalet neste år. "Det er nok menneske her til at vi kunne ha innteke Det kvite huset (parlamentet) her og no. Men vi er fredelege menneske, og vi vil ikkje gjere det, ikkje no," sa han blant anna i talen sin. Navalny sa ikkje når den neste demonstrasjonen blir. Men under eit planleggingsmøte i Moskva torsdag, der NRK.no var tilstades, ble en av de siste helgene i januar antyda. "Vi fortsetter med full styrke," sa han til NRK.no, og i dag gjentok han lovnadene om å fortsette protestane heilt til resultatet frå parlamentsvalet 4. desember blir erklært ugyldig. Se 120.000 demonstrerer i Moskva - NRK Nyheter.

  04.02.2012. Demonstrasjoner for og mot Putin. Politiet i Moskva opplyser at 36.000 mennesker deltok i en protestmarsj i sentrum av den russiske hovedstaden lørdag 04.02.2012 mot statsminister Vladimir Putin og det kommende presidentvalget. Arrangørene på sin side hevder at så mange som 120.000 mennesker deltok. Demonstrantene lot seg uansett ikke skremme av temperaturer ned mot 20 minusgrader. "Vi er ikke redde for kulde. Vi er redde for løgner," sier forretningsmannen Mikhail Matrosov (51), som deltar i protesten sammen med en kamerat. "Vi vil ha rettferdige valg," sier han. Samtidig hadde ifølge politiet 138.000 Putin-tilhengere samlet seg til en motdemonstrasjon lenger vest i byen. Kilde: Aftenposten.

  05.03.2012. Titusener er på plass i Moskva og flere andre russiske byer for å vise sin misnøye mot Vladimir Putins president-valgseier. Tidligere søndag 05.03.2012 gjorde både internasjonale og russiske observatører det klart at det russiske presidentvalget verken var fritt eller rettferdig, og at kampanjen og mediedekningen i forkant tilsier at det aldri var noen reell konkurranse. Kilde: NRK.

  07.05.2012. Putin innsettes igjen som president. Putin var også president i årene 2000 til 2008. Nå kan han bli sittende i to nye perioder av seks år. Ikke alle er like begeistret for Putins comeback selv om han offisielt fikk 63,6 prosent av stemmene i valget. I går samlet mellom 20.000 og 70.000 demonstranter seg i sentrum av Moskva for å protestere mot Putin. Antallet oppgitte deltakere varierer avhengig av hvem som står bak anslaget. Rundt 400 demonstranter ble pågrepet etter sammenstøt med politiet, blant dem tre opposisjonsledere. Kilde: NRK.

  12.06.2012. Flere titusen demonstrerer i Moskva. Flere titusener deltar i en lovlig protestmarsj mot president Vladimir Putin i Moskva. Arrangørene hevder at 100.000 demonstrerer, og at mange slutter seg til under veis langs ruta gjennom sentrum av Moskva. Politiets anslag er 18.000. En medarbeider fra nyhetsbyrået AFP som er på stedet tviler på arrangørenes påstand om 100.000 deltakere. Men helikopterbilder tyder på at det relle tallet er minst det dobbelte av politiets. Demonstrantene bar plakater og ropte slagord som «Russland uten Putin.». Mange bar også hvite bånd som er blitt et symbol for opposisjonen. "Kjære venner. De er redde for oss, men vi er ikke redde for dem," sa Boris Nemntsov, en av veteranene i motstanden mot Putin. Nyhetsbyråene rapporterer at svært mange demonstranter var unge, og at stemningen var god. Demonstrasjonen kommer etter at Putin har godkjent flere lover med skyhøye bøter for ulovlige demonstrasjoner. Kilde: NRK.

  06.05.2013. Flere tusen demonstranter protesterer mot Vladimir Putin i Moskva, ett år etter at han ble innsatt som president. Opposisjonen i Russland krever et tjuetall politiske fanger løslatt.

  18.07.2013. Aleksej Navalnyj, den kjente Putin-kritikeren og protestlederen i Russland, er dømt til fem års fengsel. Dommen er antakelig politisk motivert. Tusener protesterte til støtte for Navalnyj, som vil anke dommen.

  27.03.2017. I går møtte tusenvis av demonstranter opp i flere russiske byer. Demonstrasjonene var rettet mot korrupsjonen i Russland, og kravet var blant annet at landets statsminister Dmitrij Medvedev må gå av. I Moskva endte demonstrasjonene i rabalder. Politiet sier omkring 500 personer ble pågrepet, mens andre organisasjoner hevder over 900 personer ble pågrepet. Blant dem var mannen bak demonstrasjonene, den russiske opposisjonspolitikeren Alexei Navalny (40), omtalt som president Vladimir Putins verste fiende og farligste motstander. Mens 7000-8000 møtte opp i Moskva, var demonstrasjonene spredt over hele landet, og et titalls personer ble også arrestert i andre byer. Kilde: Dagbladet.

  12.06.2017. Hundrevis av demonstranter, deriblant opposisjonsleder Aleksej Navalnyj, er pågrepet i forbindelse med protestaksjoner i Moskva og St. Petersburg. Tilhengere av Navalnyj markerer nasjonaldag med demonstrasjoner mot korrupsjon i over 200 byer mandag 12.06.2017. Ifølge OVD, en uavhengig gruppe som overvåker arrestasjoner, skal rundt 900 personer være arrestert. Det var også en større demonstrasjon i byen Novosibirsk i Sibir, der rundt 3.000 personer skal ha deltatt, og mindre demonstrasjoner i Krasnojarsk, Kazan, Tomsk, Vladivostok og mange andre byer. Kilde: Dagbladet.

  15.12.2020. Forgiftning. Navalnyj hevdet i 2019 at han ble forgiftet da han var fengslet for å ha oppfordret folk til å delta i opposisjonens protester i Moskva.  Den 20. august 2020 ble Navalnyj innlagt på sykehus i Omsk i Sibir etter å ha blitt akutt syk med voldsomme smerter under en flytur fra Tomsk i Sibir til Moskva. Flyet landet derfor i Omsk. Der ble han lagt i kunstig koma. Navalnyjs pressesekretær hevder han ble forgiftet på flyplassen i Tomsk før avgang. Sjefslegen som behandlet Navalnyj hevdet de ikke fant spor av gift i kroppen hans, men politiet skal ifølge russiske helsemyndigheter ha funnet et kjemisk stoff av «industriell karakter» på hendene og håret hans. 22. august ble han ble han fraktet med ambulansefly til Charité-sykehuset i Berlin for videre behandling. Kilde: Wikipedia (norsk). The Guardian antyder at Navalnyj ble forgiftet av FSB med nerve-agenten Novichok, se https://www.theguardian.com/world/2020/dec/14/the-men-accused-of-poisoning-alexei-navalny. DW rapporterer at Navalnyj ble reddet av atropin-behandling, en vanlig motgift mot nervegass, også kjent fra det norske forsvar, se https://www.dw.com/en/navalny-poisoning-russia-made-second-assassination-attempt-report/a-55921189.

  16.12.2020. Frihetlig tendens-utvikling? Navalnyjs tendenser til etno-nasjonalisme ville nok for noen år siden plassere ham på listen over høyrepopulister, men budskapet de senere årene er forandret fra dette. I løpet av de årene han har vært i virksomhet, har Navalnyj i stadig sterkere grad stått frem som en forkjemper for reelle, liberale borgerrettigheter, og som fremhever Folkets vilje mot elitens korrupte bakrom-avtaler. Det smaker litt av liberalt sosialdemokrati som økonomisk-politisk program for Russland fra Navalnyjs side, men politisk de facto vilje i retning av et sosial-individualistisk ("anarchist light") system er ikke signifikant klar. Navalnyjs "evigunge" optimisme har virket svært tiltrekkende på yngre stemmeberettigede. Samtidig har hans uredde språk fjernet de hemninger som gjerne gror seg sterke i autoritære regimer. Sommeren 2019 gikk eksempelvis flere studenter ut på gatene i Moskva for å demonstrere mot Valgkommisjonens annullering av kandidaturene til liberale sosialdemokratiske kandidater som ikke representerte Forent Russland, Putins Parti. Mange av disse var de reneste Navalnyj-kloner, språkmektige bloggere og studenter som ikke fryktet regimets sanksjoner.

  Det politiske partiet Fremtidens Russland (russisk: Россия Будущего, tr. Rossiya Budushchego, eng. Russia of the Future), som har røtter tilbake til det høyre-populisiske russiske Fremskrittspartiet, ble reorganisert & gjenopprettet 19. mai 2018 av den russiske regjeringskritiker og antikorrupsjonsaktivist Alexei Navalny, og skiftet snart profil i retning liberalt sosial-demokrati. Partiet er ennå ikke registrert formelt av Russlands justisdepartement. Fremtidens Russland er imot Russlands president Vladimir Putin og regjeringspartiet United Russia/Forente Russland. Partiets plattform står for desentralisering av makten i Russland, kutt i antallet regjeringstjenestemenn, å stille de som er ansvarlige for politiske undertrykkelser til ansvar og redusering av presidentens makt, muligens bytte til en parlamentarisk republikk under loven og sørge for rettsvesenets uavhengighet. Det fastslår også "drastisk redusering" av myndighets-innblanding i økonomien, avslutning av sensur, forbud mot at regjeringen eier medier og avskaffe verneplikt. I utenrikspolitikken planlegger man å innføre visum til Sentral-Asia, stoppe støtten til såkalte «rogue states», og samarbeide med vestlige land. Partiet ledes kollektivt av en sentral komite, det er ingen leder på toppen.

  De russiske anarkistene, ACEE - SECTION RUSSIA, er medlem av the Green Global Spring (GGS) og støtter Fremtidens Russland, og forsøker å vri partiet i mer frihetlig, grønn og sosialistisk retning: PAROLER/SLOGANS: Less Than 1,5° C Global Warming! Drop Fossil Fuel! Green Energy! Full Employment! 5 % Green GDP growth! Small Income & Rank Differences! Down with the Gini-index to 20 %! Liberal Social-Democracy! Real & Green Democracy! Eco-Anarchy For Ever! Sufficient High Democracy Degree! Zero Population Growth!!! Listen Putin!!! Man forsøker altså også å påvirke Putins regime i GGS-retning. Kilder:: Aftenposten og AIIS.

  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Wednesday, December 16, 2020 12:12 PM
  To: postmottak@mil.no; Forsvaret og E-tjenesten; PST; USAs Ambassade terrortips
  Cc: Russlands ambassade
  Subject: Ad hacking og Russland - Note fra AISC

  Ad hacking og Russland - Note fra AISC

  Hei Hackere (ant. fra norsk E-tjeneste supplert av CIA)

  Dere, eller noen andre hackere, har endret den opprinnelige artikkelen om «RUSSLANDS  PLASS På DET ØKONOMISK-POLITISKE KARTET», som NB! ga uttrykk for at Putin var bedre enn opposisjonen, som var fascistisk. Og dermed var artikkelen opprinnelig mer Putin-vennlig. Etter oppdateringene våre i dag, er vel artikkelen alt i alt blitt bedre, men vi liker ikke hackingen uansett. Vet ikke hvem som har hacket i denne forbindelse, men tror det er dere. Antakelig ikke FSB. Science fiction eventyr-figurene romvesenene DKE og EA er selvfølgelig også utelukket.

  Vi liker som sagt ikke hacking i det hele tatt. La det være! Det er også andre artikler som er hacket og faktisk forbedret på anarchy.no. Godt det dreier seg om forbedringer, men uansett litt skummelt med denne hackingen. Altså, la det helst være, men ikke så ille siden det dreier seg om forbedringer så langt… Men det kan jo skje at det skjer fiendtlig hacking, så dette er en sikkerhetsrisiko. Som er utenfor vår kontroll… Liker det dårlig!

  Mvh. AISC.

  (INDECO har overtatt distribusjonen for anarchy.no organisasjoner, inkludert AISC.)

  17.12.2020. De russiske anarkistene, ACEE - SECTION RUSSIA, protesterer mot forgiftningen og forfølgelsen av Alexei Navalny, og krever at Putin rydder opp i FSB. Det går ikke an å drive politikk på denne måten! Og det politiske partiet Fremtidens Russland må nå registreres formelt av Russlands justisdepartement. Forgiftning av opposisjonelle er imidlertid ikke bare kjent fra Russland. Det er også sterke mistanker om at dette har skjed i Norge i 2019, med en frihetlig politiker. Hvem som står bak er foreløpig usikkert. Kan være utlendinger.

  Russlands president Vladimir Putin hevdet torsdag 17.12.2020 at opposisjonspolitiker Alexey Navalny "nyter støtten fra de amerikanske spesialtjenestene [CIA], og la til at hvis russiske spesialtjenester [FSB] hadde ønsket å drepe ham, ville de ha" fullført det", i følge CNN. Det er noe som heter oklarki (ochlarchy = mob rule broadly defined) med hensikt å plage og sette mer eller mindre ut av spill, uten å drepe. Oklarki i det politiske spillet, må opphøre - dette går på alminnelige menneskerettigheter løs. Over alt, også i Russland og Norge!

  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Thursday, December 17, 2020 9:33 PM
  To: postmottak@mil.no; Forsvaret og E-tjenesten; PST; USAs Ambassade terrortips; Russlands ambassade
  Subject: Navalny er en dust som han er i dag. Russlands store territorier kan ikke forsvares uten verneplikt. Men Navalny kan kanskje lære. Russland trenger en fornuftig opposisjon. Kanskje Navalny kan bli til noe om/når han blir tørr bak ørene.

  Navalny er en dust som han er i dag. Russlands store territorier kan ikke forsvares uten verneplikt. Men Navalny kan kanskje lære? Russland trenger en fornuftig opposisjon. De facto maktmonopol er noe dritt med for mye korrupsjon, i følge korrupsjonsloven, som gjelder absolutt. Kanskje Navalny kan bli til noe om/når han blir tørr bak ørene? Russland må være med i 3 WW, ellers blir det tøft. 4 WW blir helvete på jord og må unngås. PS. 17.01.2021. Navalny er som nevnt en dust, men det kvalifiserer ikke til fengsel etter vår mening. Slipp ham løs raskt!

  Mvh. A. Stalin for AISC

  Mer om Russland - fortid og mulig fremtid, på nedenstående link:

  BLACK STAR TO JOSEPH STALIN
  DEN SVARTE STJERNE TIL JOSEF STALIN -_KLIKK HER!

  22.02.2021. Russia detains Navalny aides as protests go viral, see: https://www.bbc.com/news/world-europe-55765895. Source: BBC.

  23.01.2021. Alexei Navalny: Hundreds detained in protests across Russia, see: https://www.bbc.com/news/world-europe-55778334. Source: BBC. Later - Several hundreds, including Navalny's wife Yulia, detained as protests in his support sweep across Russia, see: https://edition.cnn.com/2021/01/23/europe/russia-navalny-oposition-demonstrations-intl/index.html. Source: CNN. Even later - Russia: More than 2,000 protesters arrested as scores demand release of opposition Alexei Navalny, see:  https://www.euronews.com/2021/01/23/police-clash-with-supporters-of-russian-opposition-leader-alexei-navalny. Source: Euronews. Thousands across Russia rally for jailed opposition leader Alexei Navalny, see: https://www.france24.com/en/europe/20210123-russia-arrests-dozens-of-navalny-supporters-at-anti-putin-rallies-across-country. Source: France 24.

  24.01.2021. Russia Navalny protests: Kremlin hits out at West as it downplays rallies, see: https://www.bbc.com/news/world-europe-55790699. Source: BBC.

  25.01.2021. Vladimir Putin: Russian palace in Navalny video not mine, see: https://www.bbc.com/news/world-europe-55799143. Source: BBC.

  30.01.2021. Russian billionaire Arkady Rotenberg says 'Putin Palace' is his, see:  https://www.bbc.com/news/world-europe-55872249. Source: BBC.

  31.01.2021. Alexei Navalny [a.k.a. the Jerk!]: More than 4,500 arrested across Russia as tens of thousands protest, see: https://www.euronews.com/2021/01/31/russia-warns-against-pro-navalny-protests-as-critics-journalists-detained. Source: Euronews. Desire for change as Putin retains support: "Most protesters ... said they weren't fans or followers of Alexei Navalny in particular, but they are shocked at how he's been treated. They described him as a symbol of resistance and talked of their own desire for change. See: https://www.bbc.com/news/world-europe-55876033. Source: BBC.

  02.02.2021. Putin critic Navalny jailed in Russia despite protests, see https://www.bbc.com/news/world-europe-55910974. Source: BBC.

  04.02.2021. Why jailing Navalny may mean more problems for Putin, see: https://www.bbc.com/news/world-europe-55918159. Source: BBC.

  05.02.2021. Russia expels European diplomats over Navalny protests, see: https://www.bbc.com/news/world-europe-55954162. Source: BBC.

  24.02.2021. Amnesty International strips Kremlin critic Navalny of ‘prisoner of conscience’ status, see: https://www.france24.com/en/europe/20210224-amnesty-international-strips-kremlin-critic-navalny-of-prisoner-of-conscience-status. Source: France 24.

  05.04.2021. Satellite images show huge Russian military buildup in the Arctic, see: https://edition.cnn.com/2021/04/05/europe/russia-arctic-nato-military-intl-cmd/index.html. Source: CNN.

  30.04.2021. Navalny network added to Russian extremist list, see: https://www.france24.com/en/live-news/20210430-navalny-network-added-to-russian-extremist-list. Source: France 24. The Russian anarchists, ACEE - SECTION RUSSIA, protest against this authoritarian abuse by Putin's regime.

  A historic review of Russia and the updated situation per August 2022.

  Mikhail Gorbachev (to Putin’s disgust) first acknowledged openly, at the end of the 1980s, that the path that the Soviet Union was treading was unsustainable, particularly in the manner in which the Soviets were trying to keep up militarily with the US. He was responsible for a change of direction manifest in the symbolic bringing down of the Berlin Wall in 1989 and the freedom given to the nations absorbed at the end of WWII into the Soviet ‘empire’. He didn’t last long, giving was to Boris Yeltsin in 1992.

  Boris Yeltsin tried to open up the economy, not realising that it was difficult, if not impossible, to make the changes needed in a short time. In addition, the mood of change was welcomed by the oligarchs, who controlled a significant part of the economy and had found ways to circumvent the rules set by the strict authority of the Soviet regime, like underworld bosses. Yeltsin didn’t know how to deal with this and quarrelled with his colleagues, changing his cabinet four times before advancing illness caused him to retire, along with government pressure. He then passed the reigns to Putin, who had been well trained by the KGB.

  Russia today, with Vladimir Putin in charge, demonstrates most of the hallmarks of KGB/FSB government – disinformation and misinformation, strict control of the airwaves, no dissent, no freedom of expression, ‘do as you are told’, interference with other governments, and so on. It is no wonder that the people of the country that gave us such music giants, as Brahms and Tchaikovsky and peers of literature as Tolstoy, Dostoevsky and Chekhov, are running away. It is reported that the number is in the six figures. Putin has failed to realise that the world he grew up in has changed and is changing further. The world faces serious problems. The communist world of Stalin, his mentor, is no more. He cannot win the war he started unless the west give up their support, which they have pledged not to do, at whatever cost. 

  The Gini-index has been increasing since 2003 at 31.0%. Russia's Gini-index score was measured at 36% in 2020. The indicator increased from the previous year, which refers to an increase in economic equality. Over the observed period, the highest Gini index in Russia was recorded at 41.3% in 2005. Thus Russia has become a signifckant capitalist society, and the degree of statism has also increased significantly in the last years. Russia under Putin has thus left the marxist socialdemocratic sector of the economic-political map, and is now a quite authoritarian populist country on the economic-political map, see http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html. In 2022 Russia under Putin has developed to a somewhat totalitarian state, with more than 66,7 % authoritarian degree on the economic-political map and in reality, and is a democracy in the name only.

  UKRAINE VS RUSSIA CONFLICT

  The Anarchist International is against the Russian invasion of Ukraine. The war must end!

  Welcome to
  The Anarchist International Embassy in Oslo
  l'ambassade du monde libertaire
  Anarkistinternasjonalens ambassade i Oslo

  ABOUT THE ANARCHIST INTERNATIONAL EMBASSY (AIE):

  The Anarchist International Embassy was founded and mandated by the International Anarchist Congress, i.e. the Fifth Anarchist Biennial in Oslo medio December 1998. The Anarchist Biennials are a series of international anarchist congress-seminars, starting with the first one in 1990, arranged by the North sections of AI-IFA-IAF.

  The Anarchist International Embassy is mandated to take care of the Anarchist International's diplomatic services on an autonomous basis, using

  a) anarchist principles, i.e. socialism and autonomy, efficiency and fairness, the IFA-principles, the Oslo Convention, anarchist human rights & ethics and the economical-political map, as well as

  b) relations to the International Anarchist Tribunal a.s.o.;

  related to concrete diplomatic situations and international affairs, vis-á-vis other embassies and external departments, ministries of foreign affairs, offices and state departments of different countries.

  To see resolutions of the AIE, use the anarchist search engine at Links and search for "Anarchist International Embassy" and "AIE".

  Links

  Contact the AIE? Click here!

  Web of the AIE: http://www.anarchy.no/embassy.html.


  Your Excellency

  Ambassador of The Russian Federation

  We send the assurances of our greatest appreciations
  Yours sincerely
  Chargé d'affaires Anna Quist
  for AIE

  22.09.2022.


  OPEN LETTER TO VLADIMIR PUTIN

  UKRAINE VS RUSSIA CONFLICT

  The Anarchist International is against the Russian invasion of Ukraine. The war must end!

  Å løse klimakrisen er hovedmålet og overordnet alt annet! To solve the climate crisis is the main goal and overriding everything else!
  Folkets krav om grønn planet må nå slå gjennom i systemet globalt. The People's demand for a green planet must now be achieved and passed in the system globally.

  Slogans: Less Than 1,5° C Global Warming! Drop Fossil Fuel! Green Energy! Full Employment! 5 % Green GDP growth! Small Income & Rank Differences!
  Down with the Gini-index to 20 %! Liberal Social-Democracy! Real & Green Democracy! Eco-Anarchy For Ever! Sufficient High Democracy Degree! Zero Population Growth!

  Bare reduksjon i etterspørselen etter olje m.v. reduserer klimagassutslippene globalt. Realistiske variasjoner i tilbudet av olje m.v. har ingen effekt på klimagassutslippene. FNs krav om kutt på tilbudssiden har ingen effekt på klimaet.

  Bare reduksjon i etterspørselen etter olje m.v. reduserer klimagassutslippene globalt. Realistiske variasjoner i tilbudet av olje m.v. har ingen effekt på klimagassutslippene. Tilbudet er allerede så stort at det vil ødelegge klimaet på kloden totalt, om det etterspørres og forbrukes. FNs krav om kutt på tilbudssiden, som å stoppe å lete etter mere olje, har ingen effekt på klimaet, men kan i noen tilfeller representere mindre sløsing med ressurser, men ikke alltid. Å erstatte kull og tungolje med lettolje, som finnes i Nordsjøen, og lete etter mer her, vil være positivt for klimaet.  Dette representerer altså heller ikke sløsing med ressurser. Etterspørselen bør vris bort fra kull, tungolje, lettolje og naturgass, i den rekkefølgen, og erstattes med grønn energi-etterspørsel, for optimal klimapolitikk. De store investeringene bør komme i tilbudet av grønn energi, dvs. sol, vind og vann-energi-anlegg og grid for distribusjonen samt grønn teknologi ellers.

  Kull-tilbudsoverskuddet er enormt og prisen vil derfor falle, og jo mer grønn energi som produseres. Ultra-fascistiske stater er på grunn av korrupsjonsloven og fare for opprør tvunget til å velge billigste energi - kull (og fossilt ellers). Kina vil derfor aldri stoppe med kull-produksjon og bruk frivillig. Derfor er 3WW (the revolution "war"), mot Kina et must for å løse klimakrisen. Det må Biden forstå, at 3WW mot Kina og andre ultra-fascistiske stater er helt nødvendig og jo raskere jo bedre. Diplomati og konkurranse holder ikke i det hele tatt. Det er ingen vei utenom 3WW, om vi skal berge planeten. Alternativet er en enorm global og økende subsidiering av nedleggelse av kull-kraft og fossilt ellers, og støtte til grønn energi + teknologi ellers. Det blir alt for dyrt, og vil bare forsterke autoritærianismen. Det er ikke en farbar vei. USA og NATO må derfor straks sette i gang 3WW (the revolution "war") på full styrke. Se nedenfor om 3 WW, the revolution "war".

  20.05.2022. China uses more and more coal. China needs Russian coal. Moscow needs new customers, see: https://edition.cnn.com/2022/05/20/business/russia-china-coal-trade-intl-hnk/index.html. Source: CNN.

  Join The Green Global Spring (GGS) - A bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will
  automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis. Click here!

  Links

  Putin må nå avslutte krigen mot Ukraina. Både Russland og Ukraina er temmelig autoritære land, ikke noe fyrtårn for demokrati noen av dem. Begge trenger å demokratiseres, men det er ikke det denne saken dreier seg om. Putin må slutte å leke «Hitler i Sudetenland». Det saken dreier seg om er at FOLKET (Grunnplanet)  i Ukraina ikke vil være del av en russisk koloni og er villige til å sloss for å unngå dette. Til og med et hundretalls anarkister holder seg for nesen, og har væpnet seg og deltar i krigen mot Russland/Putin. Krigen kan ikke vinnes Putin. NATO kommer til å fortsette med å sende inn nye våpen, til krigen mot Russland vinnes. Går det ikke med regulære tropper, blir det geriljakrig, væpnet av NATO. Dette kommer til å koste mer enn det smaker Putin. Trekk ut troppene fra hele Ukraina raskt, inkludert fra Krim. Vi trenger Russland som alliert i den 3. verdenskrig (revolusjons-«krigen»), blant annet mot Kina (se over). Det må du få inn i skallen. Det er klimakrisen som er det egentlige problemet, og den kan hverken Russland eller NATO løpe fra. Krigen mot Ukraina er et totalt blindspor. Det er ingen skam å snu Putin. De fremtidige generasjoner vil takke deg om du følger rådene i dette åpne brevet. I motsatt fall blir du hetende Putler for alltid, og huskes som en skurk uten ære over hele kloden.

  PS. TO NATO AND ALLIES: SEND MORE MODERN WEAPONS TO UKRAINE - MUCH MORE - FOR A QUICK VICTORY FOR UKRAINE!!!!

  13.09.2022. Russia vs. Ukraine news. Municipal deputies from Moscow and St. Petersburg call for Putin’s resignation, see: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-09-12-22/h_280c69104479678d4adeb8a2a1e12d6e. Source: CNN. NB! The Russian anarchists, ACEE - SECTION RUSSIA, also call on Putin to resign. 21.09.2022. Russia issues 'partial' mobilisation order, EU slams Putin’s ‘desperation’, see:  https://www.france24.com/en/europe/20220921-live-putin-announces-partial-mobilisation-in-russia. Over 1,300 arrests in Russia anti-mobilisation protests: NGO, see: https://www.france24.com/en/live-news/20220921-over-1-300-arrests-in-russia-anti-mobilisation-protests-ngo. Source: France 24. 22.09.2022. Reports of Putin’s problems are mounting, see: https://edition.cnn.com/2022/09/22/politics/putin-russia-ukraine-problems-what-matters/index.html. Source: CNN.

  More information about Russia (click on): http://www.anarchy.no/andebatt.html.

  More information about Ukraine at (click on): http://www.anarchy.no/andebate.html.

  PPS. ÅPENT BREV TIL VLADIMIR PUTIN - VIA RUSSLANDS AMBASSADE I NORGE. OPPDATERT. RUSSISK FOLKEAVSTEMNING I SØRØST-UKRAINA = HITLER I SUDETENLAND.
  ANERKJENNES IKKE AV ANARKISTENE = DE LIBERALE SOSIAL-DEMOKRATENE! RYK OG REIS, PUTIN!


  Fra: AI-Embassy <ifa@anarchy.no>
  Sendt: onsdag 28. september 2022 11:37
  Til: Russlands ambassade <consul@online.no>; 'embassy@ukremb.no' <embassy@ukremb.no>; 'emb_no@mfa.gov.ua' <emb_no@mfa.gov.ua>
  Emne: OPEN LETTER TO VLADIMIR PUTIN IS UPDATED - UKRAINE VS RUSSIA CONFLICT - The Anarchist International is against the Russian invasion of Ukraine. The war must end!

  The Anarchist International Embassy in Oslo
  l'ambassade du monde libertaire
  Anarkistinternasjonalens ambassade i Oslo

  Your Excellencies
  Ambassadors of The Russian Federation and Ukraine

  We send the assurances of our greatest appreciations
  Yours sincerely
  Chargé d'affaires Anna Quist
  for AIE

  28.09.2022

  Russia vs. Ukraine: Two somewhat totalitarian states, democracies in the name only, at war with each other. But Russia is the attacking state, and must stop the war and leave all of Ukraine as fast as possible. This is the only solution to the conflict!!!

  OPEN LETTER TO VLADIMIR PUTIN

  UKRAINE VS RUSSIA CONFLICT

  The Anarchist International is against the Russian invasion of Ukraine. The war must end!

  Å løse klimakrisen er hovedmålet og overordnet alt annet! To solve the climate crisis is the main goal and overriding everything else!
  Folkets krav om grønn planet må nå slå gjennom i systemet globalt. The People's demand for a green planet must now be achieved and passed in the system globally.

  Slogans: Less Than 1,5° C Global Warming! Drop Fossil Fuel! Green Energy! Full Employment! 5 % Green GDP growth! Small Income & Rank Differences!
  Down with the Gini-index to 20 %! Liberal Social-Democracy! Real & Green Democracy! Eco-Anarchy For Ever! Sufficient High Democracy Degree! Zero Population Growth!

  Bare reduksjon i etterspørselen etter olje m.v. reduserer klimagassutslippene globalt. Realistiske variasjoner i tilbudet av olje m.v. har ingen effekt på klimagassutslippene. FNs krav om kutt på tilbudssiden har ingen effekt på klimaet.

  Bare reduksjon i etterspørselen etter olje m.v. reduserer klimagassutslippene globalt. Realistiske variasjoner i tilbudet av olje m.v. har ingen effekt på klimagassutslippene. Tilbudet er allerede så stort at det vil ødelegge klimaet på kloden totalt, om det etterspørres og forbrukes. FNs krav om kutt på tilbudssiden, som å stoppe å lete etter mere olje, har ingen effekt på klimaet, men kan i noen tilfeller representere mindre sløsing med ressurser, men ikke alltid. Å erstatte kull og tungolje med lettolje, som finnes i Nordsjøen, og lete etter mer her, vil være positivt for klimaet.  Dette representerer altså heller ikke sløsing med ressurser. Etterspørselen bør vris bort fra kull, tungolje, lettolje og naturgass, i den rekkefølgen, og erstattes med grønn energi-etterspørsel, for optimal klimapolitikk. De store investeringene bør komme i tilbudet av grønn energi, dvs. sol, vind og vann-energi-anlegg og grid for distribusjonen samt grønn teknologi ellers.

  Kull-tilbudsoverskuddet er enormt og prisen vil derfor falle, og jo mer grønn energi som produseres. Ultra-fascistiske stater er på grunn av korrupsjonsloven og fare for opprør tvunget til å velge billigste energi - kull (og fossilt ellers). Kina vil derfor aldri stoppe med kull-produksjon og bruk frivillig. Derfor er 3WW (the revolution "war"), mot Kina et must for å løse klimakrisen. Det må Biden forstå, at 3WW mot Kina og andre ultra-fascistiske stater er helt nødvendig og jo raskere jo bedre. Diplomati og konkurranse holder ikke i det hele tatt. Det er ingen vei utenom 3WW, om vi skal berge planeten. Alternativet er en enorm global og økende subsidiering av nedleggelse av kull-kraft og fossilt ellers, og støtte til grønn energi + teknologi ellers. Det blir alt for dyrt, og vil bare forsterke autoritærianismen. Det er ikke en farbar vei. USA og NATO må derfor straks sette i gang 3WW (the revolution "war") på full styrke. Se nedenfor om 3 WW, the revolution "war".

  20.05.2022. China uses more and more coal. China needs Russian coal. Moscow needs new customers, see: https://edition.cnn.com/2022/05/20/business/russia-china-coal-trade-intl-hnk/index.html. Source: CNN.

  Join The Green Global Spring (GGS) - A bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will
  automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis. Click here!

  Links

  Putin må nå avslutte krigen mot Ukraina. Både Russland og Ukraina er temmelig autoritære land, ikke noe fyrtårn for demokrati noen av dem. Begge trenger å demokratiseres, men det er ikke det denne saken dreier seg om. Putin må slutte å leke «Hitler i Sudetenland». Det saken dreier seg om er at FOLKET (Grunnplanet)  i Ukraina ikke vil være del av en russisk koloni og er villige til å sloss for å unngå dette. Til og med et hundretalls anarkister holder seg for nesen, og har væpnet seg og deltar i krigen mot Russland/Putin. Krigen kan ikke vinnes Putin. NATO kommer til å fortsette med å sende inn nye våpen, til krigen mot Russland vinnes. Går det ikke med regulære tropper, blir det geriljakrig, væpnet av NATO. Dette kommer til å koste mer enn det smaker Putin. Trekk ut troppene fra hele Ukraina raskt, inkludert fra Krim. Vi trenger Russland som alliert i den 3. verdenskrig (revolusjons-«krigen»), blant annet mot Kina (se over). Det må du få inn i skallen. Det er klimakrisen som er det egentlige problemet, og den kan hverken Russland eller NATO løpe fra. Krigen mot Ukraina er et totalt blindspor. Det er ingen skam å snu Putin. De fremtidige generasjoner vil takke deg om du følger rådene i dette åpne brevet. I motsatt fall blir du hetende Putler for alltid, og huskes som en skurk uten ære over hele kloden.

  PS. TO NATO AND ALLIES: SEND MORE MODERN WEAPONS TO UKRAINE - MUCH MORE - FOR A QUICK VICTORY FOR UKRAINE!!!!

  13.09.2022. Russia vs. Ukraine news. Municipal deputies from Moscow and St. Petersburg call for Putin’s resignation, see: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-09-12-22/h_280c69104479678d4adeb8a2a1e12d6e. Source: CNN. NB! The Russian anarchists, ACEE - SECTION RUSSIA, also call on Putin to resign. 21.09.2022. Russia issues 'partial' mobilisation order, EU slams Putin’s ‘desperation’, see:  https://www.france24.com/en/europe/20220921-live-putin-announces-partial-mobilisation-in-russia. Over 1,300 arrests in Russia anti-mobilisation protests: NGO, see: https://www.france24.com/en/live-news/20220921-over-1-300-arrests-in-russia-anti-mobilisation-protests-ngo. Source: France 24. 22.09.2022. Reports of Putin’s problems are mounting, see: https://edition.cnn.com/2022/09/22/politics/putin-russia-ukraine-problems-what-matters/index.html. Source: CNN.

  More information about Russia (click on): http://www.anarchy.no/andebatt.html.

  More information about Ukraine at (click on): http://www.anarchy.no/andebate.html.

  PPS. ÅPENT BREV TIL VLADIMIR PUTIN - VIA RUSSLANDS AMBASSADE I NORGE. OPPDATERT. RUSSISK FOLKEAVSTEMNING I SØRØST-UKRAINA = HITLER I SUDETENLAND (NAZISM).
  ANERKJENNES IKKE AV ANARKISTENE = DE LIBERALE SOSIAL-DEMOKRATENE! RYK OG REIS, PUTIN!

  PPPS: The horrific impact in Europe and world wide of Putin's war on Ukraine.
  The Anarchist International AI/IFA and ACEE Russian Section condemn and do not recognize the incorporation into Russia of southeast Ukraine after fake referendums.

  Europe is a dark place these days. Russia’s Feb. 24 invasion of Ukraine is killing tens of thousands, destroying the invaded country, and devastating the lives of its residents. And this war is deeply affecting the entire region. Russia’s aggression has created an influx of destitute refugees. Furthermore, the war has exacerbated a cost-of-living crisis for the people of the European Union (EU) and the United Kingdom (U.K.), along with stoking fear of World War III and nuclear catastrophe.

  The plight of refugees. Europeans, especially Ukraine’s neighbors in Poland, Slovenia, and Moldova, have welcomed six million refugees with open arms. They have donated food, medicine, clothes, cash, and spare rooms. Governments provide healthcare, shelter, and job services. But, as the conflict drags on and the economy worsens, the outpouring of goodwill may be fading. State services are set to expire. Temporary housing is disappearing. Cities and schools are crowded and overwhelmed.

  The bulk of the refugees are women who fled to spare their children the trauma of living in a war zone. They are isolated from their families, who are often in danger. They live in cramped accommodations. Language differences often present obstacles. Many are running out of resources.

  And the war has exposed the biases built into EU and international immigration policy. Roma, Muslim, African and LGBTQ+ people fleeing the invasion have met discrimination at Ukraine’s borders and beyond. So far, the populists/fascists have been quiet about Ukrainian refugees, but this may change as economies plummet. Meanwhile, across the world, people from the Global South still struggle for entry into the north. The future for all migrants is precarious.

  Hyperinflation. Germany and other nations were collectively spending $1 billion a day on coal, gas, and oil imports from Russia. In order to avoid funding Russia’s military, they have slashed these imports. And, in retaliation for sanctions, Putin severely cut the flow of natural gas. Prices soared and Europe was plunged into fuel insecurity.

  Meanwhile, energy corporations are price-gouging. In the U.K., the June average for a fill-up at the pump reached $118. In the second quarter of 2022, U.S., Dutch, and British oil giants tripled and quadrupled profits. Britain’s privatized electric company increased profits 200%. Throughout Europe, organizations are redoubling calls for public ownership of energy systems. France is already renationalizing its electric grid.

  British households struggle to cope with a 215% rise in energy prices. To combat skyrocketing costs, the grass-roots group Don’t Pay UK urges people to cancel their automatic payments to utilities. About 10,000 people die in freezing houses each year across the nation. This year, the number is expected to grow.

  The EU has called for a 15% reduction in energy use, voluntary for now. In France, outdoor cafes are no longer heated or cooled. Germany has turned off hot water in fitness centers. The EU warns of possible fuel rationing.

  “Eat or heat” is the choice facing many. The cost of bread, pasta, cooking oil, and chicken is spiraling across Europe. Grocery store expenses surge weekly. In July, 40,000 British train workers staged a one-day strike demanding higher wages in the face of the cost-of-living crisis. Underground rail workers followed suit the next month. Some European governments are providing inflation relief to households. Italy, Ireland, and Germany cut the price of train, bus, and tram tickets.

  An armed camp. For the third time in 100 years, the European people fear a world war centered on their homes. They are afraid that Putin’s determination to compete in Eastern Europe with the encroaching West for political influence and economic spoils will spill past current borders. The war in Ukraine is, among other things, a proxy contest between the West and democracy represented by NATO, and a totalitarian populist-fascist Russia on the other.

  Dread of nuclear war is also rising, with even the UN Secretary-General warning that the prospect “is now back within the realm of possibility.” Europe is in the bull’s-eye. And there is also increasing worry of a radiation leak from the continent’s largest nuclear power plant. It is located in Ukraine in an area that is being shelled. In September, the plant was taken partly offline.

  The demand for residential bunkers is the highest it has been since the Cold War of the 1950s. Many in the frontline countries of Lithuania, Latvia, and Estonia are making escape plans. LGBTQ+ communities throughout the EU and the U.K. worry about Putin’s rabid homophobia and are helping queer asylum seekers.

  The impact of the Russian invasion goes even beyond Europe. A major concern is that it is escalating world hunger. With production and shipments of grain in Ukraine disrupted, famine looms in poor countries, especially in Africa. This problem has partly been solved.

  The hardships that millions are enduring as a result of this imperialist power grab by Russia cannot be contained. In the Vietnam War era a popular song asked, “War, what is it good for?” Then as now, the answer for the global working class, the People - grassroots are “Absolutely nothing.” We are joined in our need to end it. The Anarchist International AI/IFA and ACEE Russian Section, call for an end of the war and that Russia leaves a united Ukraine totally. The Anarchist International AI/IFA and ACEE Russian Section condemn and do not recognize the incorporation into Russia of southeast Ukraine after fake referendums. Source: IIFOR 28.O9.2022.

  PPPPS. Ad Russian mobilization refusers and refugees to the outside world.

  Ad Russian mobilization refusers and refugees to the outside world. USA and UK & the British Commonwealth must open its borders to these refugees. It cannot be the responsibility of Finland, Norway and the other states neighboring Russia alone. The Russian mobilization refusers mostly speak English, and are easy to integrate. They are often also well educated.

  Ad russiske mobiliserings-nektere og flyktninger til omverdenen. USA og U.K. & det Britiske Samveldet må åpne grensene for disse flyktningene. Det kan ikke være Finlands, Norges og de øvrige nabostatene til Russlands ansvar alene. De russiske mobiliseringsnekterne snakker stort sett engelsk, og er lette å integrere. De er ofte også godt utdannede. Source: AISC 30.09.2022.

  03.02.2023. Ukraine is a left-fascist country, far from nazism, and Putin's propaganda that the war against Ukraine is a war against nazism is a horrible lie. This must stop, and the degeneration of Russian democracy to populist fascism must stop.

  22.02.2023. Ad Putins og Bidens taler. Russernes våroffensiv må slås tilbake 100% og da må det sendes mer våpen og ammo til Ukraina så fort som det går an. Også F16 og langdistanse cruisemissiler må inn så raskt som mulig. NATO og allierte! Se å få ut fingern og handle nå!!!!

  25.02.2023. Ad Helgemorgen i NRK. Tromsøbispen er helt naiv. Forhandlinger med Putler er som å ville forhandle med Hitler for fred, håpløst... Få sendt mer våpen,.. Eneste veien som vil føre frem!

  26.02.2023. Putlers lakeier har satt i gang en propaganda og desinformasjonskampanje om at det ikke er krig i Ukraina, som sprer seg på TikTok og andre "sosiale" nyhetsmedier, som en konspirasjonsteori (blant mange). Også Fox News har kjøpt løgnene og publisert det. Ytre høyre, populister/fascister og ytre venstre omfavner konspirasjonsteorien om at nyheter om Putlers krig i Ulraina er "fake news". Anarkistinternasjonalen tar på det sterkeste avstand fra og fordømmer denne konspirasjonsteorien. Putlers krig i Ukraina er høyst reell. Hensikten med desinformasjonskampanjen er åpenbart å svekke NATO og alliertes støtte til Ukraina i krigen.

  17.03.2023. ICC issues war crime arrest warrant for Putin, see: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-03-17-23. Source: CNN. Det som i realiteten har skjedd er at Putler har iverksatt en storstilt kidnapping av ukrainske barn.

  23.04.2023. Ukraina ber om ti ganger så mye i våpenhjelp fra vesten enn de får i dag. AISC sier: La dem få det!!!


  30.09.2022. Jailed dissident Alexey Navalny says Russia must be transformed after war, see: https://edition.cnn.com/2022/09/30/europe/navalny-ukraine-war-intl/index.html. Source: CNN.

  02.10.2022. Russia's war in Ukraine – Latest news-updates from CNN, see: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-10-02-22/index.html. Source: CNN.

  07.10.2022. Nobel Peace Prize: Belarus' Ales Bialiatski, Memorial and Center for Civil Liberties share award, see: https://www.euronews.com/2022/10/07/watch-live-who-will-be-awarded-the-nobel-peace-prize-2022. Source: Euronews.

  07.10.2022. AFP: Russisk domstol har gitt ordre om at Nobel - Fredsprisvinner Memorials kontorer i Moskva skal beslaglegges, se: https://www.nrk.no/nyheter/?festet=1.16132168#festet. Kilde: NRK.

  08.10.2022. Why the failures of Russia’s top brass are now fair game, see: https://edition.cnn.com/2022/10/08/europe/russia-war-criticism-analysis-intl-cmd/index.html. Source: CNN.

  08.10.2022. Russia's war in Ukraine. A huge blast severely damaged the only bridge connecting annexed Crimea to the Russian mainland, causing parts of Europe’s longest bridge to collapse, see: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-10-08-22/index.html. Source: CNN.

  17.03.2023. ICC issues war crime arrest warrant for Putin, see: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-03-17-23. Source: CNN.

  NB! Denne debatt-artikkelen om Russland oppdateres ikke lengre. For videre oppdateringer, se artikkelen «OPEN LETTER TO VLADIMIR PUTIN – UKRAINE VS RUSSIA CONFLICT» på Folkebladets hovedside http://www.anarchy.no/.


  Israel 60 år. Israels plass på det økonomisk-politiske kartet

  Vi tar her utgangspunkt i det økonomisk-politiske kartet på http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html  , [eller se over]. Sosialisme betyr økonomisk likhet pluss effektivitet. Graden av sosialisme, sammen med graden av autonomi avgjør libertærgraden i et land, som indikerer hvor nær samfunnet er det anarkistiske ideal. Autoritærgraden er 100% minus libertærgraden. Som en tommelfinger-regel betyr en Gini-indeks (et mål på økonomisk ulikhet) under 35 % sosialisme, mens en Gini-indeks over 35 % indikerer kapitalisme, økonomisk plutarki. 

  Israel er et parlamentarisk demokrati, men ikke et reelt demokrati i betydningen anarki - som Norge, Sveits og Island, hvor innflytelsen går noe mer nedenifra, fra folket/grasrota, og opp, enn det motsatte - ovenifra og ned. I Israel går innflytelsen noe mer fra toppen og ned, enn det motsatte. Men det er langt fra en totalitær stat, med mer enn 67% autoritærgrad. Israel har et venstre-populistisk, parlamentarisk styresett, med ca 57,7%  autoritærgrad, noe mer autoritært enn de sammenlignbare populistiske systemene i England (autoritærgrad 55,5 %), på New Zealand (autoritærgrad 56,0 %) , og i Italia (autoritærgrad 57,0 %) men mindre autoritært enn det populistiske systemet i Hellas (autoritærgrad 58,0 %). Inntektsulikheten, målt med gini-indeksen, i Israel er 35,5 %  - noe mindre enn England (36,0 %) og klart  mindre enn inntekts-forskjellene i USA (40,8 %), men veldig mye større enn i det betydelig sosialistiske Norge med en gini-indeks på 25,8%. Israel har et kapitalistiske system siden gini-indeksen er større enn 35 %. Graden av kapitalisme i Israel er estimert til ca 52,2%, ikke så veldig kapitalistisk, og statisme-graden er estimert til ca  62,7 %. Undertrykkelsen av Palestinerne medvirker til en relativt høy statisme-grad. Israel er nr 23 på listen av land rangert etter libertærgrad, etter Italia på 21-plass og USA på 22-plass og foran Hong Kong på 24 plass og Hellas på 25-plass,  mens Norge, med en autoritærgrad på ca 46%, og en libertær/anarkigrad på ca 54%, (dvs. det er signifikant anarkisme her til lands) er rangert som nr 1.

  V.h. P. Johansen for IIFOR 05.05.2008 

  Analysen er også publisert som en kommentar til Dagavisens artikler "Israel feirer 60" , se http://www.dagsavisen.no/utenriks/article347370.ece og "Et oppgjør med mytene om Israel", se http://www.dagsavisen.no/utenriks/article348389.ece . På den sistnevnte linken er det også et innlegg fra IIFOR under tittelen "Frp-STATEN kontra Israel".


  USA på det økonomisk-politiske kartet

  Vi tar her utgangspunkt i det økonomisk-politiske kartet på http://www.anarchy.no/andebate.html [eller se over]. USA, med Bush-administrasjonen og dens neo-konservative politikk, har en kapitalisme-grad på ca 75,5%, og en grad av statisme på ca 30,2%. Dette innebærer at autoritærgraden er ca 57,5% og libertærgraden  ca 42,5%. Systemet er lokalisert i den konservative sektoren i den liberalistiske kvadranten på kartet. Valget i USA står i realiteten mellom neo-konservative (Republikanerne) og konservative (Demokratene) liberalister. Det vil følgelig neppe bli noen signifikante endringer i systemet og libertærgraden, uansett hvem som blir valgt til ny president i USA  høsten 2008. USA er er rangert som nr 22, etter Italia på 21-plass, og foran Israel på 23 plass og Hong Kong på 24 plass  på listen av land rangert etter libertærgrad, mens Norge, med en en autoritærgrad på ca 46%, og en libertær/anarkigrad på ca 54%, (dvs. det er signifikant anarkisme her til lands) er rangert som nr 1.

  V.h. P. Johansen for IIFOR 28.05.2008

  Analysen er også publisert som en kommentar til Dagsavisens artikkel "Hillary blir president", se http://www.dagsavisen.no/utenriks/article349188.ece , Dagbladets artikkel "Kaster inn håndkleet" på http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/06/05/537247.html , Dagbladets artikkel "Muslimske kvinner fjernet fra Obamas bakteppe" på http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/06/18/538574.html og Dagbladets artikkel "Obama drar på imagebyggende tur til Europa" på http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/06/28/539489.html .

  PS. 11.11.2009. Presidentskiftet fra Bush til Obama har ikke ført til noen signifikante endringer av koordinatene til systemet i USA. Oppdatert informasjon om systemet i USA finner du på "Anarchy Debate", http://www.anarchy.no/andebate.html , søk på The US' system.


  Tysklands plass på det økonomisk-politiske kartet

  Vi tar her utgangspunkt i det økonomisk-politiske kartet på http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html  [eller se over] . Sosialisme betyr økonomisk likhet pluss effektivitet. Graden av sosialisme, sammen med graden av autonomi avgjør libertærgraden i et land, som indikerer hvor nær samfunnet er det anarkistiske ideal. Autoritærgraden er 100% minus libertærgraden. Som en tommelfinger-regel betyr en Gini-indeks (et mål på økonomisk ulikhet) under 35 % sosialisme, mens en Gini-indeks over 35 % indikerer kapitalisme, økonomisk plutarki. Når både graden av sosialisme er like eller større enn 50 %, dvs. er signifikante, er det anarki, ellers er det enten en form for marxisme - f.eks sosialdemokrati, fascisme - f.eks populisme, som er en moderat form for fascisme, eller liberalisme - f.eks konservatisme.

  Tyskland er et parlamentarisk demokrati, men ikke et reelt demokrati i betydningen anarki - som Norge, Sveits og Island, hvor innflytelsen går noe mer nedenifra, fra folket/grasrota, og opp, enn det motsatte - ovenifra og ned. I Tyskland går innflytelsen noe mer fra toppen og ned, enn det motsatte. Men det er langt fra en totalitær stat, med mer enn 67 % autoritærgrad. Tyskland har et sosialdemokratisk, parlamentarisk styresett, med ca 54,1 %  autoritærgrad, som f.eks er mindre enn for det populistiske systemet i England (autoritærgrad 55,5 %). Inntektsulikheten, målt med gini-indeksen i Tyskland er 28,3 %  - klart mindre enn England (36,0 %) og  i USA (40,8 %), men også klart større enn i det betydelig sosialistiske Norge med en gini-indeks på 25,8 %. Tyskland har et sosialistisk system siden gini-indeksen er mindre enn 35 %. Graden av sosialisme i Tyskland er estimert til ca 53,0 %, ikke så veldig sosialistisk, men klart signifikant, og statisme-graden er estimert til ca  60,4 %. Tyskland er ganske toppstyrt og betydelig hierarkisk politisk/administrativt, derav en signifikant grad av statisme. Tyskland er nr 15 på listen av land rangert etter libertærgrad, etter det populistiske Irland på 14-plass med en autoritærgrad på 53,8 % og foran det sosialdemokratiske Spania på 16-plass med en autoritærgrad på 54,5 %,  mens Norge, med en en autoritærgrad på ca 46 %, og en libertær/anarkigrad på ca 54 %, (dvs. det er signifikant anarkisme her til lands) er rangert som nr 1.

  De ovenfor nevnte parameterene for systemet er sannsynligvis ganske stabile, og valget i 2009 vil ventelig ikke føre til signifikante endringer i systemet. Det blir nok fortsatt et betydelig sosialdemokratisk system i Tyskland, med en moderat autoritærgrad.

  V.h. P. Johansen for IIFOR 29.06.2008

  Analysen er også publisert på Nationen debatt, se http://www.nationen.no/debattforum/posts/list/13300.page .


  YTRINGSFRIHETEN

  Anarkister har ironisk sagt at "det blir ikke frihet før den siste kapitalist er hengt i den siste byråkrats tarmer", og lignende bastante uttalelser. Dette skal naturligvis ikke tas bokstavelig, mer anarkisme betyr endring i den sosiale organisasjon i horisontal retning, ikke angep på personer og ting. Men skal slike generelle bastante utsagn rammes av lover mot ytringsfrihet? Svaret blir åpenbart: NEI!!! Da må den samme retten til å ytre seg også gjelde for nynazister og islam-kritikere. Vi er enige i at det må finnes og håndheves lover for konkrete oppfordringer til - og trusler om - å angripe grupper og enkeltpersoner, f.eks på rasistisk grunnlag. Men da må det altså være konkrete trusler, ikke i formulert i generelle vendinger og vage trusler. Etter vår mening rammes f.eks ikke nazisten Tvedt av dette. Han er for lite konkret. Han gikk klar av loven i lagmannsretten, og vil sannsynligvis også gå klar av loven i høyesterett. Ytringsfriheten må først og fremst gjelde for utsagn som vi ikke liker. Der står anarkismen for en vid tolkning av ytringsfrihets-begrepet. Dagsavisen burde stå for det samme. Men det er jo vesentlig en stats-sosialistisk avis, og marxismen er jo ikke kjent for å ville ha det høyt under taket i samfunnsdebatten. Dagsavisen har tatt til orde for at Tvedt må straffes, se "Fordømt Rasisme" http://www.dagsavisen.no/meninger/article327556.ece . Hva mener du? Dagsavisen burde trykt Muhammed-tegningene...

  Pressens rolle under anarkismen

  Medio november 2001 kom den nye Maktutredningen med et utspill, referert av bl.a Harald Stanghelle, politisk redaktør i Aftenposten: "En dyptgripende angst for mediene" er det første som nevnes under de mange intervjuene MU med professor øyvind østerud i spissen, har gjort med den økonomiske og politisk/administrative eliten - som forsøker å feste grepet om en "forvirrende" verden. En verden som i løpet av et drøyt tiår har gjennomlevd sovjetimperiets sammenbrudd, en samlivsrevolusjon, og en kommunikasjonsrevolusjon. "Og legger vi til at "autoritet" er et ord på vei ut av samfunnshverdagen og inn i fremmedordbøkene, mens gamle medier er uten partigrunnlag og de ny er uten verdigrunnlag, er det ikke det spor merkelig at eliten - "den herskende klasse" - leter etter et fast punkt frustrasjonene kan rettes mot. Mediene passer godt til en slik rolle...," hevder Stanghelle. Vi er enige med Stanghelle i at autoritet er et begrep som er på vei ut.

  Norge er som kjent et anarki av lav grad, med ca 54% anarkigrad og ca 46% autoritærgrad, se bl.a Dagens Næringsliv nr 2/3 juni 2007 og Finansavisen onsdag 17. oktober 2007. Dette innebærer bl.a at folket, definert som klasse i motsetning til øvrigheten i privat og offentlig sektor - økonomisk og/eller politisk/administrativt, har betydelig innflytelse på styringen, som derfor går litt mer nedenifra og opp, enn det motsatte, ovenifra og ned. Autoritære krefter, også fra øvrigheten, utgjør de ca 46% autoritærgrad. Pressens rolle er å motvirke autoritære tendenser i vid forstand, og støtte de libertære. Politikken utformes for en stor grad via debatten i det offentlige rom, hvor pressen må opptre som frie, kritiske og konstruktive media, ikke som den fjerde statsmakt. Da vil også opplagstallene bli hyggelige. Folket vil søke mot anarkistiske media. For å få opp anarkigraden i Norge, og interessen, må media blir enda mer bevisst sin rolle i praktisk handling.

  V.h. for Norges Anarkistråd
  A. Quist
  Utenriks-, justis- og miljø-råd

  Resolusjonen er også publisert som en kommentar til Dagsavisens artikler "Svingslag fra Solstad" se http://www.dagsavisen.no/innenriks/article351369.ece og " Gildet på Solstad" se http://www.dagsavisen.no/meninger/article351988.ece .


  Direkte aksjon for lokalsykehus og mot statsmonolitten

  Sykehusene - stats-monolitt i KRISE ...

  ... er flyttet fra Anarkidebatten og over på en egen fil!

  Klikk på:

  http://www.anarchy.no/direkteaksjonlsh.html


  SPANIAS PLASS PÅ DET ØKONOMISK-POLITISKE KARTET

  Kommentar til Dagsavisens arikkel "Zapatero besto prøven", publisert på http://www.dagsavisen.no/meninger/article339128.ece  .

  Autoritærgrad =

  "

  Vi tar her utgangspunkt i det økonomisk-politiske kartet på http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html [eller se over.] Sosialisme betyr økonomisk likhet pluss effektivitet. Graden av sosialisme, sammen med graden av autonomi avgjør libertærgraden i et land, som indikerer hvor nær samfunnet er det anarkistiske ideal. Autoritærgraden er 100% minus libertærgraden.

  Som en tommelfinger-regel betyr en Gini-indeks (et mål på økonomisk ulikhet) under 35% sosialisme, mens en Gini-indeks over 35% indikerer kapitalisme, økonomisk plutarki. Spania har en Gini-indekspå 32,5% (2003) dersom vi skal tro på FNs statistikk. Spania er bare middels effektivt, med et bruttonasjonalprodukt målt i US dollar per capita på   20 404 (2003). Norge har til sammenligning 48 412 .

  Dette bidrar til å redusere graden av sosialisme noe for Spanias vedkommende, men landet er likevel klart sosialistisk, ca 51,5%, dvs. signifikant. Til sammenligning er Norge ca 55% sosialistisk. Spania har et parlamentarisk system - langt fra et totalitært diktatur som det var under Franco, dvs. autoritærgraden er klart mindre enn 67%, men systemet har likevel en signifikant grad av av statisme, på ca 59,9%, dvs. en autonomigrad på ca 40,1% (usignifikant). Norge har til sammenligning en grad av autonomi på 53,2%, dvs. signifikant.

  Spania har en relativt liten anarkistføderasjon, FAI, som imidlertid er ganske dogmatisk og i praksis er mer kollektivistisk enn egentlig anarkistisk, se det økonomisk-politiske kartet over, og to relativt små anarkosyndikalistiske fagforeninger, CNT-AIT og CGT, som er noe mindre dogmatiske og mer reelt frihetlige enn FAI. Men også her er det visse innslag av kollektivisme. Disse mer eller mindre halv-frihetlige organisasjonene  i Spania er imidlertid alt i alt relativt sett ganske isolerte og marginaliserte, og har klart mindre innflytelse på det økonomisk-politiske systemet enn anarkistene er vant til i Norge. Anarkistinternasjonalen, IFA/AI og det Internasjonale Anarkisttribunalet, IAT, har kritisert de kollektivistiske tendensene og oppfordret FAI, CNT-AIT og CGT til å rydde opp og bli kvitt disse. Blir man kvitt de kollektivistiske tendensene vil disse organisasjonene trolig også få større inflytelse på systemet i Spania. Det er hyppig kontakt mellom spanske anarkister & anarkosyndikalister og Anarkistinternasjonalens sekretariat, noe som også går fram av www.anarchy.no.

  Dette betyr alt i alt at Spania har et nokså middels autoritært  sosialdemokratisk system med ca 54,5 % autoritærgrad. Det vil si en libertærgrad på ca 45,5%.  Til sammenligning har det konservativt liberalistiske USA en autoritærgrad på ca 57,5%, og en libertærgrad på ca 42,5%, mens Norge har en autoritærgrad på ca 46%, med en anarkigrad på ca 54%, dvs. det er signifikant anarkisme her til lands. Det er det ikke i Spania, men landet er klart mindre autoritært enn USA. På rangeringen av land etter libertærgrad er Norge nummer 1,  Spania 16 og USA 22, se http://www.anarchy.no/ranking.html  og http://www.anarchy.no/ai2008.html. Uansett om det er sentrum-venstre eller sentrum-høyre som er på toppen i det spanske systemet, så vil sannsynligvis ikke de fundamentale systemparametrene i landet endre seg signifikant. Estimatene for de fundamentale systemparametrene er relativt robuste over tid, og det tar vanligvis lang tid før de endrer seg signifikant.


  Direkte aksjon mot Datalagringsdirektivet

  Nei til "Storebror ser deg" 

  Anarkistene sier nei til EU-direktiv 2006/24 - Datalagringsdirektivet - DLD

  ... er flyttet fra Anarkidebatten og over på en egen fil!

  Klikk på:
  http://www.anarchy.no/direkteaksjondld.html


  Halv, full eller null matmoms? Fordelingseffekter med videre

  Kommentar til Dagsavisens artikler "Taler for full moms på matvarer", og "SV støtter full matmoms"
  også publisert på http://www.dagsavisen.no/innenriks/article341239.ece  respektive http://www.dagsavisen.no/innenriks/article341517.ece

  Matvarekjedene  og produsentene har nok "stukket av" med noe av den ca halverte matmomsen (14% i forhold til 25%) i form av høyere priser enn det de ellers ville hatt. Men overveltningen til selgersiden er langt fra 100%. Undersøkelser fra bla. Statistisk Sentralbyrå og Næringsøkonomisk Institutt viser at den overveiende delen har kommet forbrukerne til gode. Det meste har kommet fram til forbruker i form av lavere pris. Tilsvarende vil en overgang til full moms, når markedet har kommet i likevekt, ha en dempende effekt på pris til selger regnet eksklusive moms, i forhold til det disse prisene ellers ville vært. Helga Pedersen spør: "Er det riktig å subsidiere de velståendes kosthold?" Dette blir litt feil. Fattige bruker en større andel av inntekten til mat enn rike, så ca halv matmoms er først å fremst en støtte til fattige. Halv matmoms er derfor i mindre grad en støtte til "de velståendes kosthold". Ordningen med ca halv matmoms er derfor ikke så dårlig fordelingsmessig som Pedersen og Klungland vil ha det til. En fjerning av hele matmomsen vil imidlertid medføre at langt flere milliarder vil overveltes til selgersiden, så dette ser ikke ut til å være en farbar vei. Spørsmålet om hvor staten skal ta inn de tapte avgiftsinntektene melder seg også.

  Klungland hevder at  "...staten heller [bør] kreve inn full moms på mat og så gi dette ut igjen mer målrettet til de lavest lønte." I prinsippet kan det være noe i dette, men vi har liten tro på at økningen i avgiftsinntektene til staten  i sin helhet vil gå til  økte sosialhjelpsatser, minstepensjoner og spesiell skattelette til de med under halv medianinntekt. Faren for at de økte avgiftsinntektene delvis vil gå til økte lønninger til byråkratiet, f.eks blant annet til økte lønninger til millionærene på toppen av det statlige sykehus-hierarkiet, er også til stede. Ap diskuterer om det er riktigere å innføre full moms på mat og i stedet øke minstefradraget i inntektsskatten.  Det vil gi skattelettelser for lavtlønte, hevdes det. En økning i det generelle minstefradraget vil jo imidlertid også være en støtte til de med høyere inntekter, og vil ikke ha spesielt gunstige fordelingseffekter. For eksempel sosialhjelpsmottakere skatter jo ikke i det hele tatt og vil ikke ha noen fordeler av økt minstefradrag. Vi tror derfor at bibehold av ca halv matmoms er et fornuftig tiltak, som har brukbare fordelingsmessig effekter.

  Senterpartiet vil se det som en krigserklæring dersom Ap tar omkamp på den halve matmomsen. "Det vil i tilfelle bli en komplisert sak for Senterpartiet", sier Sp-nestleder Lars Peder Brekk. "Det blir en viktig sak for Sp å beholde halv moms på matvarer. Hovedbegrunnelsen vår er at dette er et håndslag til barnefamilier og grupper som bruker mye av det de har å rutte med til mat", sier Brekk. Han er også opptatt av å fokusere på norsk og sunn mat. "Derfor bør vi differensiere momssystemet enda mer, slik at for eksempel sukkerholdig mat straffes mens vi går ytterligere ned på satsen for frukt og grønt", sier Brekk. "Samtidig er vi enig med Ap i at vi må få en bedre fordelingsprofil på skatten og gi lettelser i bunnen. I stedet for å henge seg opp i momsen bør Ap være villig til å skjerpe inntektsskatten for inntekter over 500.000 kroner", sier Brekk. Det er mye fornuft i det Brekk sier, men som nevnt over er ikke økning i det generelle minstefradraget noe som kommer de virkelig fattige mest til gode. En øknig i sosialhjelpsatser, minstepensjoner og spesiell skattelette til de med under halv medianinntekt, er det som virkelig monner fordelingsmessig. Dette bør finansieres med økt toppskatt og ikke ved økt moms på matvarer.

  V.h. P. Johansen for IIFOR


  Boikott åpnings-seremonien til OL i Beijing

  Det er nå på tide at stortinget, statsrådet og idretts-organisasjonene går inn for boikott av åpnings-seremonien til OL i Beijing. Det venstre-fascistiske systemet i Kina bør få en klar pekepinn om at alvorlige brudd på menneskerettighetene ikke går ustraffet hen.

  For Norges Anarkistråd
  Utenriks- , miljø- og justisråd A. Quist
  03.04.2008

  PS. Resolusjonen er også publisert som kommentar til Dagsavisens artikler "Kinas brutale overgrep", se http://www.dagsavisen.no/meninger/article342010.ece  og "Rødgrønt for folk flest, se http://www.dagsavisen.no/meninger/article341249.ece .


  Kirken og offentlige budsjetter 

  1. Ateisme er et anarkistisk grunnprinsipp, men også frihet, inklusive religionsfrihet. På lang sikt mener vi at religionen vil smuldre bort.

  2. På kort sikt mener vi primært at kirken ikke lenger bør være på offentlige budsjetter, men bør finansieres ved kontingent. En frivillig kirkeskatt, dvs. med reservasjonsrett for de som ikke støtter kirken, er også et akseptablet alternativ. I så fall kan kirken selv bestemme sine biskoper etc. som den selv vil.

  3. Å la kirken være på offentlige budsjetter, finansieres av felleskassen, men selv bestemme biskoper og prester, er en gavepakke til mørkemennene. Dette støtter vi ikke. Skal offentlig finansiering fortsette, noe vi primært er imot, er nåværende ordning med politisk utnevnelse av biskoper etc å foretrekke.

  V.h. Landsråd S. Olsen
  For Norges Anarkistråd
  10.04.2008

  PS. Resolusjonen er også publisert som kommentar til Dagsavisens artikler "Ja takk, begge deler", se http://www.dagsavisen.no/meninger/article343085.ece og "Pillråttent klima", se http://www.dagsavisen.no/meninger/article340278.ece .

  Bredt kirke-kompromiss på stortinget. Et skritt i riktig retning

  Kirken skal få lov til utnevne biskoper selv. Mørkemann-styre skal hindres ved en demokratiseringsprosess, men kirken skal fortsatt finansieres av felleskassen. Norge går fra å være et grunnlovsfestet luthersk trossamfunn, til grunnlovsfesting av humanistiske menneskerettigheter med likestilling for alle tros- og livssyns-samfunn, inklusive human-etikk, som de fleste anarkister sokner til. Sentraladministrasjonen skal fortsatt ha en hånd på rattet, og ordningen skal evalueres med sikte på forbedring og videre utvikling.

  Vi ser dette som et skritt i retning av en utvikling i retning  fullt skille mellom kirke og det offentlige, vårt primære syn: "At kirken ikke lenger bør være på offentlige budsjetter, men bør finansieres ved kontingent. En frivillig kirkeskatt, dvs. med reservasjonsrett for de som ikke støtter kirken, er også et akseptablet alternativ. I så fall kan kirken selv bestemme sine biskoper etc. som den selv vil."


  Subsidier til kapitalister/plutarker i U-land vil ikke hjelpe folket

  Mwendas og Frps alternativ til nåværede bistand er subsidier til private forretningsmenn og private markeder som man innbiller seg vil bruke pengene til å investere i virksomheter som kan skape arbeidsplasser. Sannsynligheten for at de vil stikke subsidiene rett i egen lomme er overhengende.

  Subsidier til kapitalister/plutarker i U-land vil ikke hjelpe folket, som klasse definert i motsetning til de overordnede økonomisk (i lønn) og/eller politisk/administrativt (i rang).

  Uhjelpen må gå rett til folket, slik at de kan investere i egne arbeidplasser, bl.a til kooperativer og til selvstendig næringsdrivende (herunder også frie bønder), analogt med mikrokredtitt, dersom det skal monne noe.

  For Norges Anarkistråd
  Utenriks- , miljø- og justisråd A. Quist

  Resolusjonen er publisert som kommentar til Dagsavisens artikkel "Frp-oppgjør med bistandspolitikken"
  se  http://www.dagsavisen.no/innenriks/article347165.ece  


  Anarkistene støtter de nye foreslåtte grep
  for å gjøre Oslo til en virkelig kulturhovedstad

  Vi støtter de nye foreslåtte grep for å gjøre Oslo til en virkelig kulturhovedstad. Dette er folkepolitikk på det beste og ikke øvrighetspolitikk.  

  Det er konkrete planer om å flytte Munch-museet, Stenersenmuseet og Deichmanske bibliotek til Bjørvika. Det Deichmanske hovedbibliotek skal flyttes til et nytt bygg i Bjørvika-området. Munch-museet og Stenersenmuseet samles i nytt bygg ved siden av Operaen. Med støtte fra Venstre har byrådspartiene flertall i bystyret. Byrådsleder Erling Lae er begeistret for de nye planene. Lae ønsker å komme i gang med byggingen av Munch-museet raskt og antar 2010 eller 2011. Planen er at det skal stå klart i Munch-året i 2013. Bygging av hovedbiblioteket må vente til 2012, når veinettet rundt Operaen har kommet på plass. Nytt Nasjonalmuseum/galleri blir lovet bygget på Vestbanetomten i sentraladministrasjonens regi, i følge Kultur- og kirkedepartementet. Målet er å gi et historisk kulturløft for hovedstaden og gjøre Oslo til en kulturby av europeisk format. Dette blir utvilsomt en sterk turistmagnet, som derfor også økonomisk kan bli en suksess.

  V.h. Innenriks- og arbeiderråd L. Jakobsen
  For Norges Anarkistråd

  Resolusjonen er også publisert som en kommentar til Dagbladets artikkel "Munch- museet blir nabo med operaen" på http://www.dagbladet.no/kultur/2008/05/28/536524.html og til Dagsavisens artikkel "Museumsrevolusjonen" på http://www.dagsavisen.no/meninger/article351570.ece .


  Den kompakte majoritet mot ny ekteskapslov

  Kommentar til Dagsavisens artikkel "Stort flertall for ny ekteskapslov", se http://www.dagsavisen.no/innenriks/article351696.ece

  Det er riktig at et flertall i folket i meningsmålinger er mot den nye ekteskapsloven. Dette avspeiles også i de mange reaksjonære kommentarene til Dagsavisens artikkel "Stort flertall for ny ekteskapslov", med referanse til de stortingsmandaterte. Anarkistene støtter også den nye ekteskapsloven. Vi minner om anarkisten Henrik Ibsens ord fra Doktor Stockmann:

  1. Sagen er den, ser I, at den stærkeste mand i verden, det er han, som står mest alene.

  2. Sandhedens og frihedens farligste fiender iblant os, det er den kompakte majoritet.

  3. Ja, Ja; I kan nok overskrige mig; men I kan ikke modsige mig.... Retten har jeg og de andre få, de enkelte: Minoriteten har altid retten.

  Kan så den kompakte majoritet med de reaksjonære kommentarene til artikkelen "Stort flertall for ny ekteskapslov", legge seg Ibsens ord på sinnet. Det bør de gjøre....

  For Norges Anarkistråd
  Utenriks- , miljø- og justisråd A. Quist


  PST bør nå skjerpe overvåkingen av nazi-miljøet

  Vi mener det er svært sannsynlig at det står nazister bak skytingen mot asylmottaket i Asker. I Sverige ble anarko-syndikalisten  Björn Söderberg, tillitsvalgt i SAC, skutt og drept av nazister i 1999. Anarkistene er derfor i denne sammenheng i samme båt som asylsøkerne. Vi skjerper derfor sikkerheten i våre organisasjoner. Neste gang er det kanskje oss. Vi mener også på denne bakgrunn at PST bør skjerpe overvåkingen av nazimiljøet fra nå av.

  V.h. For Norges Anarkistråd
  A. Quist
  Utenriks-, justis- og miljø-råd - 19.07.2008

  Kommentar til Dagsavisens artikkel "Har varslet PST om asylskuddene" som også er publisert på
  http://www.dagsavisen.no/innenriks/article360214.ece
  Denne resolusjonen er også sendt PST


  Høyresiden, populistene og Oslo Arbeiderparti burde skamme seg

  Det er til å spy av, når politikerne i Oslo kappes om å framstille møtet mellom verdens rikeste hovedstad og Europas fattigste befolkning, inkludert rom-folket, som om vi var offeret. Det forundrer oss ikke at Oslo Arbeiderparti har kastet seg på denne bølgen. De forsøker å vinne stemmer på sin råhet, i konkurranse med Frp. Det er lite trolig det er mye å hente på dette kyniske utspillet. Det eneste de vil oppnå er å tilsøle det flotteste i den sosialistiske arven: Solidariteten med dem som står aller nederst. Nei til slemismen!

  for Norges Anarkistråd
  A. Quist
  Utenriks-, justis- og miljø-råd

  Kommentar til Dagsavisens artikkel "Slemismen" som også er publisert på http://www.dagsavisen.no/meninger/article360118.ece -
  NB! 14.07.2012 kan man konstatere at både artikkelen om "Slemismen" og kommentaren fra NA er slettet fra Dagsavisens nettsider. Linken over fører bare til Dagsavisen, ikke til nevnte artikkel.


  En anarkistisk kritikk av Arne Næss

  Den autoritære filosofen Arne Næss får innvilget STATSbegravelse og det forundrer oss ikke.

  Logikkbøkene hans var tungrodde, i filosofibøkene hans glimret frihetlige tenkere fra Zenon, via middelalderens libertære filosofer, til Godwin, Proudhon, Kropotkin, Malatesta, Santillan og Frisch nesten fullstendig ved sitt fravær. Den samme feilen gjelder hans disippel Jostein Gaarder. økosofien hans er en forvirret guruhierarkisk filosofi , bl.a. med stråmannsargumentasjon mot miljøøkonomer.

  Takk og farvel!

  Hilsen M. Solberg for AFIN

  Kommentar fra en som vil være anonym:
  Det er bra, bit øvrigheten i leggen!

  Hei,
  Hvor finner jeg denne kritikken (av A.N)?   
  Hilsen M

  Hei M. Du finner kritikken med stråmannsargumentasjon i Arne Næss' bok økologi, samfunn og livsstil, 4 utgave (tidligere kalt økologi og filosofi) Universitetsforlaget 1974, ISBN 82-00-03224-8, i kapittel V. Sosialøkonomien - venn eller fiende? s 87 -115. Mvh M. Solberg


  Svein Longva er død

  Svein Longva døde i går, 66 år gammel, etter en tids sykdom. Longva ble utnevnt til riksmeklingsmann i 2005. Før det hadde han en lang karriere bak seg i Statistisk sentralbyrå (SSB). Han ble ansatt i SSB i 1968. I perioden 1984-1991 var han forskningssjef og fra 1991-2004 var han administrerende direktør.

  En siste hilsen fra anarkistene

  Anarkistene kondolerer familie og venner av Svein Longva.

  Men vi må si at Longva var en autoritær byråkrat og stats-sosialist, marxist, som bl.a. var hengt opp i foreldete Keynes-modeller. Samfunnsfaglig og politisk kommer vi derfor ikke til å savne ham noe særlig. Å si noe annet ville være å hykle.

  Mvh. S. Olsen
  Landsråd
  Norges Anarkistråd 17.04.2009

  Hilsenen fra anarkistene ble publisert som kommentar til Dagsavisens nekrolog over Longva, men ble senere på fredag fjernet. På lørdag ble imidlertid følgende replikk fra Norges Anarkistråd publisert som en kommentar til Dagsavisens nekrolog/artikkel "Riksmeklingsmann Svein Longva er død", se http://www.dagsavisen.no/innenriks/article410828.ece .

  Ad anarkistenes siste hilsen til Longva

  Vi konstatere at vår siste hilsen til Longva ble for sterk kost for stats-sosialistene, marxistene, i Dagsavisen, og ble fjernet etter noen timer fra kommentarene til denne artikkelen. Var det statsrådet som grep inn, eller kongen som ikke likte sannheten om en av sine riddere?

  Anarkistenes siste hilsen ligger imidlertid uforfalsket på http://www.anarchy.no/andebatt.html (søk på Longva) for de som er interesserte...

  Mvh. S. Olsen

  Landsråd i Norges Anarkistråd 18.04.2009


  En sannsynlig naturlig forklaring på Snåsamannens suksess og et friskt fraspark mot helsestatsråd "healing" Hanssen

  Stikkord for denne meldingen er Snåsamyten, askeavkok, Uri Geller, myntkast, tro, massesuggesjon, mirakler, svindel, placebo, tiden leger mange sår, statistisk teori og vitenskap.

  Folk får tro på det de vil, enten det nå er sjamanisme, Jesus eller Allah, eller lignende, men dette er religion, og må ikke forveksles med vitenskap, reell kunnskap om virkeligheten, som er basert på den hypotetisk deduktive metode, og etterprøvbarhet som kriterium for hypoteser som foreløpig ikke skal forkastes. Man kan i enkelte tilfeller operere med praktisk talt sikre sammenhenger, men aldri 100% absolutt sikre sannheter. Det sistnevnte er dogmer, ikke vitenskap. Dette gjelder realvitenskap, alt som anser seg å utsi noe om virkeligheten, formalvitenskapelige teoremer, som tautologier, kan naturligvis være 100% sikre, men de utsier ikke noe om virkeligheten. Descartes "jeg tenker - altså er jeg" er heller ikke helt, 100%, sikkert, det kan tenkes at det er noe som lurer meg til å tro jeg eksisterer.  Men det er praktisk talt sikkert at jeg eksisterer, siden jeg tenker. Denne lille usikkerheten må vi kunne leve med, om vi skal ha holde oss til viten og ikke tro.

  Vi hadde askeavkoksbølgen, hvor svært mange påstod seg helbredet av askeavkok. Massesuggesjon og placebo og  tiden leger mange sår. Vitenskapelig etterprøving viste at askeavkok ikke hadde signifikant helbredende effekt. Tryllekunstnere avslørte skjebøyningene til Uri Geller som svindel. Den katolske kirke holder seg med mirakler, som underkastes en kirkelig "undersøkelse", som grunnlag for helgendyrkelse. Ingen av disse "undersøkelsene" har holdt vitenskapelige kritiske mål så vidt oss bekjent.

  Kaster 4 500 000 nordmenn myntkast med uskadde mynter, med mynt på den ene siden og kron på den andre, uten fusk, vil sannsynligvis en hel del få ti mynt  på rad, i følge statistikkens lover. Sannsynligheten for å få 10 mynt (les vellykket healing) på rad er 1/1024. Det kan forventes at omlag 4 500 000/1024 = ca 4 395 får 10 mynt på rad. Helt naturlig. At disse kan tro de har en spesiell evne til å kaste mynt (les vellykket healer) kan ikke utelukkes, men det har de ikke. Noen færre vil sannsynligvis også fortsette å få flere mynt på rad, innenfor sannsynlighetens lover. Noen har flaks, men det er ikke noe overnaturlig eller spesielle evner i dette. De fleste har imidlertid uflaks...

  Sannsynligheten for "helbredelse" ved placebo og tiden leger mange sår, ved en tilfeldig plage (som kolikk), er imidlertid ofte rimeligvis større enn 50%, sannsynligheten for å få mynt. Det meste av plager går over av seg selv. Mange "healere" kan derfor skryte på seg langt mer enn 10 helbredelser på rad, uten at dette er noe statistisk rart.  Placebo  forsterkes av en  "god healers" rykte: "Nå går jeg til Snåsamannen. Han har kurert mange før. Han kurerer sikkert meg også..."  Massesuggesjon... Snåsamannen var en fyr som hadde flaks med "myntene" = les "vellykket healing", noe som ikke er noe statistisk uvanlig. Han har sannsynligvis ikke noen signifikant helbredende kraft, like lite som askeavkok. En nærmere undersøkelse av Snåsamannens pasienthistorier, når også de ikke vellykkede tas med, vil sannsynligvis bekrefte vår teori, placebo pluss tiden leger mange sår og mange "mynt" innenfor statistikkens lover. Andre svindler med god fortjeneste - det gjorde sannsynligvis ikke Snåsamannen. Men det er ikke noe overnaturlig ved et slikt statistisk tilfelle. Snåsamannens helbredende kraft er således sannsynligvis en myte. Han hadde sannsynligvis bare flaks!

  Bjarne Håkon "healing" Hanssen, som tror ungen hans ble kurert for kolikk pga fjernhealing av Joralf Gjerstad, Snåsamannen, bør gå av som helsestatsråd på grunn av høyst sannsynlig udugelighet i tjenesten.

  Det finnes sannsynligvis mer mellom himmel og jord enn det vitenskapen i dag har av sannsynlige teorier, og nye og originale hypoteser bør ikke forkastes dogmatisk av autoritære forskere. Men "fjernhealing" er nok ikke av de teorier en bør kaste vekk mye penger på å sjekke vitenskapelig holdbarhet av. Det holder vel et stykke på vei med ovenfor nevnte forklaring. Anarkister flest går ikke til "fjernhealere"...  

  Mvh. S. Olsen Landsråd i Norges Anarkistråd

  Resolusjonen er også publisert som en kommentar til Dagsavisens artikkel "Snåsasymptomet" se http://www.dagsavisen.no/meninger/article394796.ece og en kommentar til TV2-Nyhetenes artikkel "Overnaturlige historier vekker skepsis", se http://www.tv2nyhetene.no/tabloid/article2535047.ece .

  Denne resolusjonen er i samsvar med og konsistent med Anarkistinternasjonalens, AIs, hovedpolicy for 2009, søk på healers i http://www.anarchy.no/ai2009.html . Pressen bør merke seg AIs hovedpolicy på feltet!


  Kritikk av Navarsetes og Senterpartiets angrep på ytringsfriheten

  Vi trodde vi nå snart fritt kunne kritisere religion ettersom blasfemiparagrafen er på vei ut. Så snikinnfører Sp en ny blasfemiparagraf definert som rasisme/hat-kriminalitet. Vi sier nei takk, vi vil fritt kunne kritisere religion uten å stå overfor trusler om å få politiet på døren. Hva skal vi tørre å si, tegne og skrive? Frimodige ytringer mot religion trenger beskyttelse, ikke politiangrep.

  Det går klart fram av IIFORs analyser at Sp har nær, men noe i overkant av ca 54% anarkigrad, og noe i underkant av ca 46% autoritærgrad. dvs. det har anarkigrad i sannsynlig størrelsesorden ca 60% - ca 55%, med ca 40% - ca 45% autoritærgrad. Dette er en del av de autoritære tendensene i Sp, som vi kjemper mot.

  13.09.2008 Skrev Folkebevegelsen: "Liv Signe Navarsete fra Sogn og Fjordane er valgt til ny leder i Senterpartiet. Hun varslar nå nye grep i politikken. "Senterpartiet skal ta en ledende rolle i arbeidet for å bygge landet. Vi må tenke mer langsiktig og gjøre mer av det viktigste først", sier Navarsete som framhever at en nå må pusse opp og vedlikeholde fellesskapsinstitusjonene - som veger, jernbane, skoler, kirker og kulturhus. Anarkistene er stort sett fornøyd, med valget av ny leder, men vi har ikke glemt at Navarsete ville ha mer autoritet i skolen, et klart autoritært standpunkt - som vi kritiserer. Vi holder ører og øyne åpne med sikte på kritikk av eventuell mer autoritær humbug fra Navarsete."

  Utspillet om lov mot religionskritikk er mer autoritær humbug. Er det dette som menes med "ledende rolle" sier vi nei takk. På tide Sp begynner å tenke på en mer frihetlig leder, som ikke vil ha en "ledende rolle", men hører på grasrota. Innflytelsen skal gå nedenifra, fra grasrota og opp, ikke ovenifra og ned - med "ledende rolle" - som dette.

  Hilsen A. Quist
  Utenriks-, miljø- og justisråd i Norges Anarkistråd, 02.02.2009

  Resolusjonen er også publisert som en kommentar til TV2-Nyhetenes artikkel "Ville ikke rammet Muhammed-karikaturene", se http://www.tv2nyhetene.no/tabloid/article2540086.ece

  04.02.2009: Sp snudde i siste liten. I dag tidlig snudde Sp-leder Liv Signe Navarsete. Etter voldsomt press og sterke reaksjoner i og utenfor Stortinget, bl.a. fra anarkistene, fant hun det klokest å trekke hele forslaget om en ny blasfemiparagraf. Hun falt for eget grep. Svarene på anarkistenes kritiske resolusjon nedenfor fra Sp og Ap avgitt 03.02.2009, som i hovedsak forsvarer en ny blasfemiparagraf, kan vi derfor i det réelle demokratis navn se bort fra. Og godt er det!

  Svar fra Senterpartiet

  Til A. Quist

  Takk for henvendelse om gudsbespottarparagrafen. Her er en del moment om hvorfor Senterpartiet har bestemt seg for å gå inn for en ny paragraf:

  •           Denne saka handlar om vi framleis skal ha ei grense i lovverket mot dei grovaste blasfemiske ytringar, eller Gudsbespottelse som det òg blir kalla.

  •           Det Regjeringa har sagt er det skal leggjast fram eit lovforslag retta mot "kvalifiserte angrep på trussetninger og livssyn". Regjeringa vil såleis at det framleis skal vera eit vern mot dei grovaste tilfelle av blasfemi, sjølv om noverande blasfemiparagraf vert føreslegen oppheva.

  •           Spørsmålet vi alle bør stilla oss, er om blasfemisk ytringar er akseptable same kor grove og krenkande dei er, eller om vi som samfunn bør signalisera ei grense. Regjeringa har sagt at det bør vera ei grense mot blasfemiske ytringar som framstår forhånande, utan sakleg meiningsinnhold, og som er fjernt frå sånne prosessar som ytringsfridomen er meint å sikra.

  •           Dei fleste er truleg samde om at Gudsbespottelse har potensiale i seg til å skapa alvorlege konfliktar i eit samfunn. Blasfemiske ytringar er nettopp kjenneteikna ved å vera reiskapar for å skapa konflikt. Sp trur det er uklokt  av oss - som samfunn - å fråskriva oss eikvar moglegheit til å straffesanksjonera dei aller grovaste tilfella av blasfemi.

  •           Dette handlar òg om respekt for enkeltindividet, og heile den vestlege verditradisjonen som byggjer opp om denne respekten. Det er ikkje uproblematisk å tillata grove krenkingar av den enkelte si sjølvoppfatning og livssyn, spesielt ikkje når dette gjeld verdiar som vert opplevd som heilt grunnleggjande for folk. Vi må spørra oss om det er redaktørane som fullt ut skal bestemma kva respekt den enkelte har krav på, eller om det ikkje ansvarlege politikarar bør dra ei grense og stå oppreist på den. 

  •           Dette handlar ikkje om å straffa alle blasfemiske ytringar vi opplever som smaklause. Tvert om er det dei grovaste tilfella lova skal retta seg mot.

  •           Det nye lovforslaget vil ikkje etablera noko meir vidtfemnande vern mot blasfemi enn den gamle blasfemiparagrafen. Det er såleis feil å hevda at den annonserte lovforslaget innskrenkar ytringsfridomen i forhold til dagens rettstilstand.

  •           Eindel av kritikarane av lovforslaget meiner at ytringsfridomen skal vera total i forhold til religionskritikk. Desse kritikarane overser at Noreg gjennom folkerettslege avtalar ikkje berre at har rett, men plikt til å forby visse hatefulle ytringar knytt til religion. I Noreg er dette følgd opp gjennom den såkalla "hatparagrafen". Denne paragrafen set straff for hatefulle ytringar overfor personar knytta til hudfarge, homofili, funksjonshemming - eller religion/livssyn. Paragrafen inneber såleis ei avgrensing av ytringsfridom, uavhengig av om vi innfører ei slikt lovforslag om blasfemiske ytringar som regjeringa har annonsert. 

  •           Vi ser at eindel prøver å framstilla lovforslaget som om regjeringa særleg tilsiktar å sikra muslimsk tru mot blasfemiske ytringar. Dette er feil. Å bruka muslimane som brekkstang for å kvitta seg med alt vern mot blasfemiske ytringar, er i beste fall uprinsipielt. Noverande blasfemiparagraf har sidestilt alle religionar sidan 1934. Om teikningar og andre ytringar er av Muhammed, Gud eller Jesus, kan ikkje vera det avgjerande. Det nye lova vil vera mindre omfattande enn den eksisterande blasfemiparagrafen. Det er såleis ingen intensjon om at ytringar tilsvarande dei såkalla Muhammed-teikningane skal omfattast av lova.

  •           å ha vern mot blasfemiske ytringar er ikkje noko særnorsk fenomen. Land som Danmark, England, Tyskland, Austerike og Canada har straffebestemmelsar mot blasfemi.

  •           I forhold til EMK (Den europeiske menneskerettskonvensjonen), artikkel 10 om ytringsfridom, har EMD (Den europeiske menneskerettsdomstolen) akseptert nasjonale reglar om forbod mot blasfemiske ytringar.

  Mvh.
  Ragnar Kvåle
  Informasjonsrådgjevar Senterpartiet 03.02.2008

  Svar fra Arbeiderpartiet

  Hei, takk for din henvendelse. Her er litt fakta om den foreslåtte lovendringen til deres informasjon. I forslag til ny straffelov foreslår regjeringen å fjerne blasfemiparagrafen. Samtidig varsles det en utvidelse og presisering i bestemmelsen om hatefulle ytringer vedrørende kvalifiserte angrep på trossetninger og livssyn. Et forslag om dette skal legges fram for Stortinget ved ikraftsetting av den nye straffeloven, etter en alminnelig lovprosess med offentlig høring. Regjeringen tar sikte på at dette skal skje i 2011.

  Vennlig hilsen,
  Arbeiderpartiet
  María Hevzy
  Politisk rådgiver/political advisor


  Nei til blanding av politi og religion!

  Anarkistene er mot religiøse symboler som f.eks hijab, burka eller turban til politiuniformen. Nei til blanding av politi og religion! Dette er vårt prinsipielle og praktiske standpunkt.

  Mvh. S. Olsen
  Landsråd i Norges Anarkistråd
  og A. Quist
  Justis- , miljø- og utenriksråd, Norges Anarkistråd
  10.02.2009

  Resolusjonen er også publisert som en kommentar til Dagbladets artikkel "SV maner til kamp for politi-hijab", se http://www.dagbladet.no/2009/02/10/nyheter/hijab/politiet/inneriks/4787640/ og til Dagsavisens artikkel "Storberget ber om et konkret hijab-forslag", se http://www.dagsavisen.no/innenriks/article397590.ece og under tittelen "Anarkistene gjør også opprør mot politi-hijab" til Dagsavisens artikkel "Ap-opprør mot politi-hijab", se http://www.dagsavisen.no/innenriks/article397678.ece .

  16.02.2009. Politifolk sier nei til hijab. Et klart flertall av norske politifolk sier nei til å tillate bruk av hijab som en del av uniformen. Politiet begrunner holdningen med et ønske om et verdinøytralt politi med symbolfri uniform. I spørreundersøkelsen som NRK har gjennomført, svarer 96,3 prosent nei på spørsmålet om de vil tillate hijab. Bare 2,3 prosent mener det må være greit, mens 1,4 prosent sier de ikke vet hva de mener. - Vi har én uniform, og svarene i denne undersøkelsen viser at det er det klare synspunktet fra dem som jobber i norsk politi, sier lederen av Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen. Også kvinner med minoritetsbakgrunn i politiet er mot blanding av politi og religion, i følge NRK 17.02.2009. Fra første stund har forbundslederen i hijabdebatten vært klar på at religiøse hodeplagg ikke må bli en del av uniformen. Nå skal Politidirektoratet vurdere saken på nytt, med en høringsrunde til politiets organisasjoner. Den høringsrunden det legges opp til, mener forbundsleder Johannessen er alt for snever, og mener det i en omkamp om hijab bør åpnes for en langt mer omfattende høringsrunde. Flere samfunnsaktører enn politiets organisasjoner må etter hans syn slippe til. Tidligere i februar gikk Politidirektoratet inn for å tillate hijab som en del av politiuniformen. Justisstatsåd Knut Storberget (Ap) støttet forslaget, men har nå valgt å tenke på saken. Kraftig kritikk fra en rekke hold, bl.a. anarkistene, fikk justisminister Knut Storberget til å slå retrett. Statsrådet har antydet å utsette saken til etter stortingsvalget til høsten. Kampen mot hijab i politiet og mot blanding av politi og religion fortsetter dermed med uforminsket styrke...

  18.02.2009 kommer det opplysninger om at Storberget ikke skal ha kjent til at departementet offentliggjorde at bruk av hijab skulle tillates som en del av politiuniformen. Ifølge NRK skal dette ha vært drevet igjennom av statssekretær Astri Aas-Hansen og politisk rådgiver Hadia Tajik. Ingen i Justisdepartementet har ønsket å kommentere saken overfor NTB. Kristelig Folkepartis justispolitiske talsmann, Hans Olav Syversen, sier til NTB 19.02.2009 at statsråden ikke kan gjemme seg bak at han ikke visste fordi han uansett har ansvaret. " Han må rydde opp så fort som mulig og få gjort slutt på debatten og tvilen. Når virker det som om det er anarkistiske tilstander i Justisdepartementets politiske ledelse", sier han. Anarkistene tar avstand fra at soloutspill fra "nestkommanderende" i departementet skulle ha noe med anarkisme å gjøre. Anarkisme er reelt demokrati, betydelig  innflytelse fra folket i kontrast til øvrigheten, og opp, med optimal orden, ikke soloutspill nær toppen, fra ulike "stater i staten", dvs. kaos og uorden. Anarkisttribunalet gir et  Brunt kort til Hans Olav Syversen , for  å blande sammen anarki og det anarkistiske på den ene siden og og kaos og uorden på den andre, noe som er helt feil. Anarkistene krever at det nå blir slutt på kaoset i justisdepartementet og at statsrådet snarest bøyer seg for det klare folkekravet om nei til blanding av politi og religion, og nei til hijab i politiet. Det lille mindretallet som er for hijab i politiet kan ikke med noen rimelig rett påberope seg at deres fundamentale menneskerettigheter blir brutt om folkeflertallets syn blir gjeldende i dette tilfellet. De kan gå med religiøse symboler så mye de vil, utenom politi i tjeneste.

  20.02.2009 Justisstatsråd Knut Storberget trekker forslaget om å tillate hijab til politiuniformen. Presset fra folket, inklusive anarkistene, Politiets Fellesforbund, personer i Senterpartiet og misnøye på grasrota i Arbeiderpartiet samt i Arbeiderpartiets stortingsgruppe ble for sterkt. Angående kaoset i Justis- og politidepartementet påpekte en sterkt svekket statsråd det selvfølgelige: "Det konstitusjonelle og politiske ansvaret ligger hos statsråden", understreket han. "Det er derfor vi ikke går inn på hvem som har gjort hva i de ulike prosesser. Det er mitt og mitt ansvar alene." Frp må dele det Brune kortet med KrF i sakens anledning, da en stortingsrepresentant for Frp på TV2 kalte kaoset i Justisdepartementet for "anarki". Høyres leder Erna Solberg uttaler at Storbergets autoritet er svekket, og ser dette som negativt. Solberg kan holde munn. Anarkistene mener dette er bra. Å ha autoritet er autoritært, og det er anarkistene imot. Det er bra dersom man nå får en mindre autoritær justisstatsråd, og ditto departement, som ikke kjører solospill over hodene på folket, men som er mer er lydhør overfor folket, inklusive anarkistene, før det tas beslutninger. Det er videre bra at departementet med justisstatsråden i spissen nå har bøyd seg for meningen til folket. Det er slik vi vil ha det i anarkiet Norge. Nå har Storberget antakelig lært en lekse i anarkisme, og det er da bare bra om han blir sittende. Men få slutt på kaoset i departementet, Storberget!

  For information about anarchy vs ochlarchy, see http://www.anarchy.no/ija136.html  and http://www.anarchy.no/ija133.html
  About the Brown Card and anarchy vs chaos, see http://www.anarchy.no/oslo.html .  The homepage of the International Anarchist Tribunal, IAT-APT, (Anarkisttribunalet), see http://www.anarchy.no/iat.html .

  Denne resolusjonen per 20.02.2009 er også publisert som en kommentar til Dagbladets artikkel "Trekker hijab-forslaget", med overskriften " Høyres leder mener Storbergets autoritet er svekket. Det er bra mener anarkistene!" se http://www.dagbladet.no/2009/02/20/nyheter/innenriks/politikk/regjeringen/hijab/4948060/

  PS. 21.02.2009. Pressen spekulerer i at det angivelig var en embetsmann i Justisdepartementet som ved en glipp la ut en pressemelding 04.02.209 på nettet der den svært kontroversielle beslutningen ble kunngjort. Dette er ikke bekreftet av Justisdepartementet. 24.02.2009. Stortinget ber om hijab-svar. Nå må statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og justisstatsråd Knut Storberget (Ap) sende en skriftlig redegjørelse om saken til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Det sørget Høyres og Frps tre medlemmer i komiteen for under dagens møte. Dersom komitéen ikke er fornøyd med svarene, må statsministeren og justisstatsråden forberede seg på åpen høring om saken. Blant spørsmålene Høyre og Frp vil ha svar på, er hvordan Stoltenberg i spørretimen sist onsdag kunne varsle en grundig gjennomgang av hijab-saken når Storberget bare to dager senere skrinla hele forslaget. Justisstatsråden må også svare på hva som skjedde da departementet 04.02.2009 slo fast at hijab til politiuniformen skulle tillates. Storberget har selv medgitt at han på det tidspunktet ikke hadde konkludert i saken. Anarkistene krever åpen høring! Folket har krav på å få vite hva som har foregått.

  26.02.2009. Justisstatsråd Knut Storberget er syk og ble i går innlagt på Aker universitetssykehus for utredning, melder Justisdepartementet. Kultur- og kirkestatsråd Trond Giske blir i statsråd i morgen konstituert som ansvarlig for Justisdepartementet i Storbergets fravær. Samlet statsråd bak den famøse pressemeldingen 04.02.3009? 10.02.2009 snakket NRK med en statssekretær i statsrådet. I samtalen ble statssekretæren spurt om ett av statsrådspartienes holdning til politihijab. Dette var svaret: "Regjeringa har hatt sin runde på det her, og vi står bak justisminsterens tilråding i saken. Vi har jo ikke tatt noen dissens, så da står jo regjeringa i utgangspunktet samlet." Statsrådet har altså hatt saken til vurdering, og uttalelsen kan vanskelig tolkes på noen annen måte enn at statsrådet har gått inn for å tillate politihijab. Også andre kilder sier det samme til NRK. 04.03.2009. I dag hevder VG at statsminister Stoltenberg og statsrådet hadde sagt ja til hijab i politiet allerede 29. januar. Dette betyr at det som en tid har sett ut som en sak om Storberges mangel på kontroll med eget embetsverk, nå kan bli en sak om en statsråd som ikke bare tar embetsverkets feil på egen kappe, men også hele statsrådets. Statsministeren avviser påstandene. Anarkistene mener at det viktigste er at hijabforslaget er avvist. Men anarkistene krever igjen en åpen høring! Folket har krav på å få vite hva som har foregått.

  Norges Anarkistråd støtter brenning av hijaben 

  I anledning 8. mars valgte Sara Azmeh Rasmussen konfrontasjonens vei og brente hijaben. Lørdag fortalte Rasmussen som selv kaller seg kulturell muslim at hun ville brenne hijaben i protest mot symbolikken i plagget.  Og det var en tydelig nervøs kvinne som møtte opp på markeringen av kvinnedagen på Youngstorget i dag, hvor hun holdt sitt ord. "Jeg brenner et islamsk slør i protest mot symbolikken som ligger i dette plagget. Synet på at kvinner er underordnet menn, at de må dekke seg til og at de får begrensede muligheter i for eksempel arbeidslivet," sier Rasmussen. Rasmussen fortalte også at hun etter aksjonen kom til å tenke litt ekstra på sin egen sikkerhet. Det var med tungt hjerte at hun i dag gjennomførte sine planer. " Dette har vært et veldig tøft valg. Jeg har måttet tenke gjennom dette veldig lenge, for dette er et symbol som betyr mye for mange. Det er et religiøst symbol, og for mange et politisk symbol. Jeg tror dette kan skape kraftige reaksjoner," forteller Sara Azmeh Rasmussen.  Men hun syns dette er det riktige valget. Hijaben er en form for tilsløring som hindrer muslimske kvinner i å ha reelle valgmuligheter, mener Rasmussen.  Sara Azmeh Rasmussen har også tidligere forsøkt å gjennomføre en lignende aksjon, men ble da stoppet av politiet. Hun syns dette er problematisk med hensyn til ytringsfriheten. " Stopper de meg enda en gang viser de at ytringsfriheten er blitt svekket, og det håper jeg den ikke er i Norge," sier hun. I forrige uke sa hun dette om hvorfor hun ville brenne hijaben. "Ved å brenne et slør vil jeg protestere mot kodene som ligger lagret i dette plagget. Jeg vil protestere mot kjønnssegregeringen og mot at kvinner blir gjort til objekter. Jeg forstår hvilken betydning sløret har, og nettopp derfor mener jeg det er viktig å utfordre symboleffekten som ligger i det." Rasmussen sammenlignet hijabbrenningen med da kvinner for snart 40 år siden tente på sine bh-er. Aksjonen ble gjennomført. Norges Anarkistråd støtter enstemmig brenningen av den i hovedsak kvinneundertrykkende hijaben. Norges Anarkistråd tar også sterkt avstand fra det ekstremistiske pøbelherreveldet som fulgte i kjølvannet av hijabbrenningen i form av snøballer kastet mot Rasmussen, etc., for å kue henne.

  Resolusjonen "Norges Anarkistråd støtter brenning av hijaben" er også publisert som en kommentar til TV2-nyhetenes artikkel "Her brenner hun hijaben", se http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/article2611938.ece , og til Dagsavisens artikkel "Hijabbrenning satte sinnene i kok", se http://www.dagsavisen.no/innenriks/article402916.ece

  PS. 19.03.2009. Anarkistene krever igjen åpen høring om hva som foregikk! Folket har krav på å vite dette!

  31.03.2009. Ingen hijabsak i Stortinget - Storberget legger seg flat - Anarkistene beklager at det ikke blir en offentlig høring. 

  Storberget beklager deler av saksbehandlingen i spørsmålet om politihijaben. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité godtar justisministerens svar om hijabsaken og kommer ikke til å gå videre med den. I et brev til Stortingets kontrollkomité beklager justisstatsråd Knut Storberget (Ap) deler av saksbehandlingen i hijabsaken. Men statsråden røper ikke om det var noen i den politiske ledelse eller en byråkrat som 4. februar la ut pressemeldingen som åpnet for bruk av hijab i politiet. Komitéen har stilt statsråden flere spørsmål i forbindelse med departementets saksbehandling. "Vi har fått svar på det vi kunne få svar på og ser ingen grunn til å gå videre med saken," sier Svein Roald Hansen (Ap). Fremskrittspartiet vedtok å legge saken død på et møte i stortingsgruppa i ettermiddag. Både komitéleder Lodve Solholm (Frp) og Per-Kristian Foss (H) mener at Storberget legger seg flat. "Saken er utdebattert og avsluttet," konstaterer Solholm. Komitéen krevde blant annet svar på hvorfor Storberget ikke umiddelbart trakk tilbake pressemeldingen som ble lagt ut på departementets hjemmeside 4. februar. "Dessverre ble denne feilen rettet opp i først 10. februar. Jeg ser i ettertid at denne feilen burde vært rettet opp i umiddelbart, slik at misforståelsen om at det allerede var trukket en konklusjon ikke hadde kunnet festet seg," skriver Storberget i sitt svar. 

  Statsråden gir i brevet en prinsipiell begrunnelse for hvorfor han ikke vil røpe om det var noen i den politiske ledelse eller en byråkrat som la ut den mye omtalte pressemeldingen på departementets hjemmeside. Storberget viser til at det er statsråden som er konstitusjonelt og parlamentarisk ansvarlig for alt som skjer i et departementet. "Dette er grunnleggende prinsipp etter norsk statsforfatning, skriver justisstatsråden. Statsråden legger til at han derfor ikke vil gå inn på "interne forhold av saksbehandlingsmessig karakter" eller "de nærmere omstendigheter knyttet til den informasjonen som ble lagt ut på departementets hjemmesider og som ikke ble trukket tilbake". Storberget fastholder i brevet at det ikke ble endelig konkludert i saken om endring av politiets uniformsreglement før han den 20. februar bestemte seg for ikke å gå videre med saken. "Saken ble drøftet i regjeringen, men det er ikke riktig at det ble konkludert med å si ja til hijab, slik det er framstilt i enkelte medier," skriver Storberget. Han legger til at det derimot ble åpnet for å endre uniformsreglement for å ta religiøse hensyn, men på hvilken måte det kunne skje, skulle utredes videre og forelegges de berørte departementer. Anarkistene beklager at det ikke blir en offentlig høring.  Folket burde fått vite hva som foregikk i departementsrotet. Men det viktigste er som nevnt at det ikke blir hijab eller andre religiøse hodeplagg i politiet, mener Norges Anarkistråd.

  Resolusjonen fra Norges Anarkistråd av 31.03.2009 er også publisert som en kommentar til Dagsavisens artikkel "Ingen hijabsak i Stortinget", se http://www.dagsavisen.no/innenriks/article408230.ece .

  PS. I 2013 har diskusjonen om hijab i politiet samt rettsvesenet dukket opp igjen. Anarkistenes standpunkt er som før at religion, - hijab og bønnerom etc., ikke hører hjemme i politi samt rettsvesen. Bønnerom i skolene er også anarkistene i mot. Religion bør i det hele tatt ut av skolene, med unntak av ren orientering. Andre sider ved religion enn ren orientering, herunder forkynnelse og bønnerom etc., bør ut av skolene.


  Politiaksjoner - kjeltringstreker og politisk torpedovirksomhet? Anarkistenes syn!

  1. Politioklarki? Olav Versto og VG anklager Arne Johannessen og Politiets Fellesforbund for å drive med kjeltringstreker og politisk torpedovirksomhet, altså en form for pøbelherrevelde - oklarki. 

  2. VG drar dette for langt, men politivirus, kollektiv skivebom, o.l., er klart på grensen til politioklarki, som også rammer tredje part, folk flest  - inklusive anarkistene - som blir sterkt berørt, som en form for gisler. Dette minner også om kommunist-oklarki som vi kjenne fra flygeledere, med røtter i AKP/Rødt (ml). Anarkistene støtter naturligvis ikke slikt.

  3. Politiet bør holde seg til direkte aksjon, dvs. aksjon som  i hovedsak både går direkte på sak og er direkte demokratisk styrt av alle som er vesentlig og konkret berørt, dvs. streik og demonstrasjonstog, Internettaksjoner o.l. og ikke oklarki. Streik er direkte aksjon så sant det ikke rammer liv og helse. Politiet har jo ikke vanlig streikerett da det går på liv og helse løs, men kan streike politisk og bruke andre direkte aksjoner, så sant det ikke går over grensen til oklarki.  Anarkistene  mener politiet i hovedsak hittil har holdt seg innenfor grensen.

  4. Anarkistene støtter naturligvis politiets forhandlingsrett og er mot statsrådets forsøk på å svinebinde politiet med forskrifter/diktat.

  5. Anarkistene støtter også politiets politiske streiker, demonstrasjoner  og andre direkte aksjoner med utgangspunkt i rettferdige krav.

  6. Politiets situasjon med stadig tiltakende elendige arbeidsforhold, med unntak fra arbeidsmiljøloven, må de ha skikkelig kompensasjon for i tilknytning til regulære oppgjør og arbeidssituasjonen bør snarest normaliseres.

  Mvh. S. Olsen, Landsråd i Norges Anarkistråd og
  L. Jakobsen, S.G. International Workers of the World
  11.02.2009

  Resolusjonen er også publisert som en kommentar til TV2-Nyhetenes artikkel "Politiet driver med kjeltringstreker", se http://www.tv2nyhetene.no/tabloid/article2557332.ece

  Politiet varsler massedemonstrasjon onsdag 25.03.2009

  Politiet tar igjen til gatene for å markere sitt syn på statsrådets politikk. Det er ventet at flere tusen politifolk fra hele landet vil delta i demonstrasjonen i Oslo onsdag 25.03.2009. Toget starter rundt kl. 12 på Youngstorget, og ender foran Stortinget, der Forbundsleder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund (PF) skal holde en tale. "Styret i Politiets Fellesforbund har bestemt at vi skal ha en stor politisk demonstrasjon i politiet i Oslo. Det er ikke noen politisk streik, men en politisk demonstrasjon," sier Johannessen. De som vil være med i demonstrasjonen må spørre om fri på vanlig måte og det vil være ordinær bemanning ved politikontorene rund om i landet. Bakgrunnen for at politiet nå på nytt tar til gatene er at de mener statsrådets behandling av deres henvendelser ikke holder mål. Demonstrasjone er en oppfølging av den politiske streiken i januar. Statsrådet tar fortsatt ikke politiets situasjon på alvor. PF har ikke fått noe svar på forslaget de sendte til statsrådet, og publikum taper på dette. Anarkistene, Norges Anarkistråd og International Workers of the World, støtter demonstrasjonen. Nå må saken, punkt 4. - 6. over, tas på alvor av statsrådet.

  25.03.2009. Politifolk fra hele landet krevde mer fritid - blitzere gikk først i politiets demonstrasjonstog

  Over 4.000 uniformerte politifolk fra hele landet marsjerte i dag sammen til Stortinget for å kreve fritiden tilbake og rett til å forhandle om vilkår i arbeidslivet. Under paroler som "Fritiden er vår - ikke arbeidsgiver sin" og "Regjeringen gjør politiet til lovbrytere" gikk flere tusen politifolk mot Stortinget for å legge fram sitt budskap for de folkevalgte. Lederen for Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, sa at over 4.000 politifolk hadde møtt opp på Youngstorget, der rockemusikk framført av et vaskeekte politiband varmet opp før det flere hundre meter lange demonstrasjonstoget buktet seg gjennom sentrum av hovedstaden.

  "Jeg tror de fleste skjønner at vi ikke kan leve over tid med et politi som er i konflikt med samfunnet, eller motsatt, en regjering som er i kamp mot sitt eget politi. Så det må finnes en løsning, og regjeringen må nå stige ned av sin høye hest og innlede dialog," sa Johannessen til NTB. Politi fra hele landet var samlet til demonstrasjonen, sammen med PST, opprørspolitiet og beredskapstroppen. Også 25 politihunder fra hele Sør-Norge var med på demonstrasjonen mot at regjeringen ikke har lagt vekk arbeidet med ny forskrift om unntak fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om hviletid. Vanligvis kjører politiet først når blitzerne har demonstrasjon, men fremst i polititoget fra Youngstorget gikk en gjeng fra Blitz-miljøet. Nå må statsrådet slutte å oppføre seg som regjering, ovenifra og ned, komme ned på bakken, og forhandle med politiet på like fot, krever Norges Anarkistråd og International Workers of the World.

  Resolusjonen per 25.03.2009 er også (i hovedtrekk) publisert som en kommentar til Dagsavisens artikkel "Politifolk fra hele landet krevde fritid" se http://www.dagsavisen.no/innenriks/article406970.ece

  30.03.2009. Kampklar Storberget etter sykmeldingen gikk rett i strupen på Politiets Fellesforbund.
  Anarkistene maner til dialog.

  "Jeg er tilbake i full kapasitet og klar for kamp," sa en smilende og opplagt justisstatsråd da han spiste frokost med pressen mandag morgen. For fire uker siden ble han hasteinnlagt på sykehus etter å ha besvimt i sitt eget hjem, det hele mens han sto midt i stormen rundt forslaget om å tillate bruk av religiøse hodeplagg til politiuniformen. I tillegg høstet han kritikk for sin håndtering av den såkalte blasfemisaken og forslaget om å endre politiloven slik at politidirektør Ingelin Killengreen kan få mulighet til å ta tre nye år. Han var imidlertid ikke like opptatt av grunnen til at han ble sykmeldt og konsekvensene overbelastningen får for hans videre arbeid som justisstatsråd, som han var forbannet over det han kaller kampanjen til Politiets Fellesforbund. Han la ikke skjul på at han mener Arne Johannessen bevisst framstiller et falskt bilde av situasjonen i politiet. "Man må slutte med å tegne et bilde av et politivesen på sotteseng. Situasjonen er diametralt motsatt. Faktum er at det i løpet av stortingsperioden er bevilget 2,3 milliarder kroner ekstra til politiet," sa Storberget. "Fra 1. september har det vært turbulens i politiet, og nærmest over natta ble det framstilt som om alt var galt. Det er ingen hemmelighet at dette er en strategi jeg liker svært dårlig," sa Storberget.

  Arne Johannessen, leder i PF er "forferdelig skuffet" over at justisstatsråden benytter første dag på jobb etter sykmelding til å gå i strupen på ham. "Jeg så for meg at han heller ville invitere til dialog etter at 4.000 politifolk demonstrerte mot den fastlåste situasjonen mellom politiet og Justisdepartementet. Jeg er åpen for dialog når som helst, men jeg må bare si at det er spesielt av en statsråd å plassere ansvaret for alt som går galt på de ansatte og fagforeningen, sier Johannessen. Anarkistene har refset statsrådet, med Storberget og statsminister Jens Stoltenberg (Ap) i spissen, for ikke å vise vilje til å gå i dialog med politiet. Nå mener anarkistene at PF også bør roe seg noe ned. Det var barnslig å bruke uniform i massedemonstrasjonen. Anarkistene maner til dialog.

  09.07.2009. Mer politikraft uten forskrift

  Partene ble i ettermiddag enige om ny arbeidstidsavtale i politi- og lensmannsetaten. "En seier for forhandlingssystemet", sier lederen i Politiets Fellesforbund Arne Johannessen. Den nye arbeidstidsavtalen i politiet er et godt skritt på veien mot å redusere bemanningskrisen i etaten. Den tar opp i seg det som ligger i den svært omstridte forskriften fra statsrådet om arbeidstid i politiet. Dermed er forskriften unødvendig. "Dette beviser at det norske systemet med forhandlinger mellom partene i arbeidslivet fungerer godt. Regjeringen har skapt svært mye uro ved å ikke stole på at Politiets Fellesforbund skulle ta ansvar også denne gangen, slik vi har gjort tidligere", sier forbundsleder Johannessen. Det er bl.a. avtalt at 9 000 tjenestemenn, både sivile, påtalejurister og polititjenestemenn i heltidsstilling , skal jobbe en time ekstra fra 1.10.2009 til 1.8.2012. Dette godtgjøres med 15 000 kroner pr. År.

  18.10.2020. Politi-inspektør Johan Fredriksen bekrefter at det er avdekket sextrakassering i Oslo-politiet.

  Nylig slo forskere alarm om en sex-ukultur i politiet. Blant annet ble det lagt fram historier om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser. Spesielt Politihøgskolen har blitt kritisert. På bakgrunnen av funnene har Oslo-politiet satt i gang en egen undersøkelse for å håndtere problematikken bedre. Undersøkelsene har avdekket kritikkverdige forhold. Den aktuelle studien som omtalte ukulturen, handler om kjønn og mangfold i sikkerhetsorganisasjoner generelt, ikke bare i politiet. I hovedsak har de sett på de operative delene av politiet. Forskningsprosjektet skal sluttføres i 2021. Tidligere har forskerne lagt fram resultater fra Vest politidistrikt. Studien er gjennomført av professor Dag Ellingsen ved Politihøgskolen og professor Ulla-Britt Lilleaas ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning. Anarkistene mener det nå bør ryddes helt opp i denne ukulturen: Vi må ha et anstendig politi, krever Norges Anarkistråd.


  Anarki, ikke regjeringssystem i Norge!

  Tamburstuen skriver: "Den norske elitepyramiden er minst like spiss og bratt som i land vi i disse sammenhenger ikke liker å sammenligne oss med."

  Anarkistene er uenig i dette. Norge er et anarki av lav grad, ca 54% anarkistisk, og har ingen topptung pyramide som Tamburstuen mener. At man skal kjempe mot autoritære tendenser, bl.a. de som Tamburstuen peker på, for å øke anarkigraden er en annen sak. Men han overdriver. I Norge går innflytelsen litt mer nedenfra, fra folket, bl.a. via dialogen i det offentlige rom, og oppover, enn det motsatte, ovenifra og ned. Men det krever en kamp å holde det slik og helst øke anarkigraden. Anarkistene står på for å øke anarkigraden, og vi er ikke alene om dette.

  (Resolusjonen over fra Norges Anarkistråd er også publisert som en kommentar til Dagsavisens artikkel "Elitene og den dumme staten", se http://www.dagsavisen.no/meninger/article409524.ece .)

  Vi har sakset følgende artikkel fra Dagsavisen 08.04.2009, skrevet av Trygve Tamburstuen, med tittelen "Elitene og den dumme staten":

  Politisk korrupsjon er et økende problem i Norge. Toppen av samfunnet vårt er blitt mer elitepreget og står fjernere og fjernere fra folk flest. Dette bør være et hovedtema for politisk debatt i valgåret.

  I Norge ser vi klare tegn på en forvitring av samfunnsstrukturen, som skaper et betydelig behov for å sette et skarpt søkelys på både demokratiet, markedet, byråkratiet, rettsvesenet og media. Og ikke minst forholdet mellom disse maktsystemene. En tilnærming kan være å se på hovedtrekkene ved ledere og ledelse i vårt samfunn. Da framkommer en del interessante fellestrekk:

  Svært mange ledere i politikk, bedrifter, organisasjoner og forvaltning har nesten identisk bakgrunn; de har gått på de samme skoler, bor i samme områder, og omgås hverandre i sitt eget mentale univers. De premierer hverandre og sirkulerer i posisjoner. De beskytter en maktstruktur som premierer egne privilegier. Oppdragsgiverne er så svake og splittet at muligheten for å øve kontroll er liten. Lederne i næringslivet skyr egentlig konkurranse og bruker alle midler for å forhindre andre aktører; det er nok å se på alle de sakene Konkurransetilsynet har hatt de senere årene. Og få ledere tar ansvar for sine mistak lenger; ansvaret uttrykkes i beste fall ved at de går av, men med store fallskjermer og/eller nye jobber.

  Toppen av vårt norske samfunn blir altså mer og mer elitepreget og står fjernere og fjernere fra folk flest. Dette er en utvikling som er direkte antidemokratisk. Ledere også i Arbeiderpartiet og SV inngår i elitenettverk som sirkulerer mellom politikk, næringsliv, sterke organisasjoner og lobbyvirksomhet.

  Og på grunn av fristillingen og markedsinnretningen av offentlige verk, de personlige nettverkene og den norske modellen for statlige overføringer og internasjonal bistand, har vi fått en utbredt elitesirkulasjon der personlig makt institusjonaliseres, - med økte muligheter for gjensidige tjenester. Dermed er vi også inne i problemstillingen rundt politisk korrupsjon. Det er liten tvil om at vi økende grad opplever påvirkningshandel; at folk som kjenner hverandre, utveksler tjenester, eller at det utøves utilbørlig påvirkning som ikke tåler dagens lys.

  Vi er et lite land, med tette forhold, som gjør faren for utilbørligheter større. Den norske elitepyramiden er minst like spiss og bratt som i land vi i disse sammenhenger ikke liker å sammenligne oss med. Og den grunnleggende moral er neppe høyere i Norge enn ellers i verden. Kombinerer vi dette med to andre faktiske forhold, blir utfordringene enda større.

  Det ene er at Norge er i ferd med å bli et land hvor vi kan leve av avkastningen av oljepengene; det noen kaller et rentenistsamfunn. Vi lever på oppspart kapital; i alle fall en god stund. Men hva gjør dette med samfunnet og dets borgere? Kan en stat få de samme problemer som en privatperson som lever på rentene av oppspart kapital? Som ofte henfaller til fysisk og mental forkalking? Selv er jeg ikke i tvil.

  Sosiologen Mancur Olsson har i boken «The Rise and Decline of Nations» gjort dette til tema. Han viser til at nedgang ofte kommer etter mange år med suksess. Han forklarer dette med at nasjonenes politiske og økonomiske arterier blir så fulle av spesialinteressegrupper at samfunnets livgivende sirkulasjon av ideer og talenter ødelegges.

  Kjenner vi oss igjen i dette? Er de norske partiene nyskapende? Er norske politikere noen gang originale i sin tenkning, kreative, visjonære eller djerve? Svarene er dessverre nei. Derfor er jeg redd det samme kan skje med staten Norge. Vi ser allerede mange tvilsomme utviklingstrekk: jo rikere Staten er, jo mer lønnsomt blir det å innynde seg hos de styrende og desto mindre er det å hente i uavhengig skaperkraft. Demokratiet utfordres altså ytterligere, ved at politikken blir redusert til et spørsmål om hvem som skal begunstiges, ikke hva nasjonen samlet ønsker å utrette.

  På toppen av dette kommer for det andre svekkelsen av de politiske organers makt gjennom markedsinnretningen, fristillingen og privatiseringen av offentlig sektor. Ressurser og beslutninger er flyttet vekk fra de folkevalgte organer og over til uavhengige selskaper og direktorater. Politikernes makt er altså redusert, men politikerne blir likevel sittende med ansvaret, for de fristilte etater og markedsrettede offentlige selskaper fraskriver seg alltid ansvaret når det oppstår problemer.

  Min påstand er at vi får en dummere og dummere stat. Og dette er en stat som går inn i stadig nye formynder- og forretningsroller; også som en følge av en omseggripende rettsliggjøring av samfunnet. Jeg tror de fleste har opplevd temmelig graverende tilfeller av slik offentlig dumskap. Men som brukere av tjenester fra offentlig sektor, godtar vi altfor lett dårlig begrunnede avgjørelser.

  To ferske eksempler: Det ene er Finanskrisen og bortsmuldringen av en fjerdedel av Pensjonsfondet. Knapt noen sosialøkonom klarte å forutsi den alvorligste finanskrisen i moderne tid. Det bør for lang framtid fri oss fra "sosialøkonomenes terror" og gjenreise troen på bruk av sunn fornuft. Det andre er norske dommeres mangel på uavhengig og fornuftig tenkning. Norge innførte for noen år siden "siling" av ankesaker, dvs. at det ikke lenger er en menneskerett å få prøvd sin sak i to rettsinstanser. Det måtte mange dommer i den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen, utvetydige henstillinger fra FNs Menneskerettighetskommisjon og flere års grunning til, før norsk Høyesterett snudde. Snakker vi om bananrepublikker?

  Legger vi dette sammen, ser vi tendensene til et samfunn jeg tror få av oss virkelig vil se utvikle seg. Dette bør være tema for den offentlige, politiske debatt i et valgår, heller enn debattene om marginalsaker som får dominere den politiske agenda.

  PS. Det ironiske i tilknytning til Tamburstuens innlegg er at han i 2006 ble dømt for økonomisk utroskap, se http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article859558.ece . Trygve Tamburstuen er tidligere Ap-statssekretær, Netcom grunder og Bane Tele-sjef. "Sosialøkonomenes terror" er en myte, som anarkistene ikke slutter seg til. At det finnes sosialøkonomer som er opphengt i foreldet tankegods er en annen sak!


  Søkelys på de diagnostiske kriteriene for psykose og paranoid
  schizofreni i tilknytning til Breivik saken. En foreløpig kommentar

  Psykologi er en samfunnsvitenskap. Psykiatri er i hovedsak bare psykologi pluss mental medisin, psykiatriske medisiner, og også i prinsippet en samfunnsvitenskap. Psykiatrien er langt fra en eksakt vitenskap, og må hele tiden underkastes vitenskapelige undersøkelser, kritikk og etterprøving, basert på den hypotetisk deduktive metode.

  Hva psykiatrien kan misbrukes til behøver vi bare minne om den psykiatriske praksisen i Sovjet Unionen for å skjønne. Gjelder det samme i Norge i dag, bare i mindre grad? Vi minnes salige Juklerød, som fikk diagnosen kverulant paranoia...

  På denne bakgrunn er det klart at den rettspsykatriske vurdering av Breivik ikke er hevet over vitenskapelig kritikk, selv om de psykatrisk sakkyndige selv har uttalt seg rimelig skråsikkert. To samkjørte arrogante psykiatere som uttaler seg skråsikkert ut fra en så lite eksakt vitenskap som psykiatrien sår i seg selv tvil om konklusjonen om at Breivik er psykotisk (insane) og derfor ikke strafferettslig tilregnelig, er korrekt... Saken bør diskuteres mer...

  Psykiaterne har kommet til sine konklusjoner om at Breivik er psykotisk og ikke bare det, men paranoid schizofren, ut fra innsamlede data vurdert ut fra visse diagnostiske kriterier, som er diskutable. I andre land legges sannsynligvis noe annerledes kriterier til grunn. De nåværende sannsynlig nokså gjengse norske kriteriene er også sannsynligvis noe annerledes enn de var før, historisk. I tillegg, har vi norske "dissentere" blant psykiatere og psykologer i forhold til de gjengse nåværende norske kriteriene? Er de nåværende gjengse norske kriteriene overlegne de sannsynlig annerledes utenlandske og andre avvikende meninger om dette? I tilfelle... hvorfor og hvordan?

  Den rettspsykiatriske undersøkelsen og konklusjonen står og faller med relevansen til disse kriterier, premissene for diagnosen.

  IIFOR sår tvil om disse -  de må frem i lyset og diskuteres, ikke holdes hemmelige. Ville Jesus, Muhammed, Hitler, Mussolini, Stalin, Pol Pot, Osama bin Laden, Vidkun Quisling, samt erkenazistene som ble hengt etter Nürnberg-oppgjøret, fått diagnosen paranoid schizofreni og/eller psykotiske og blitt kjent rettslig utilregnelige, og overført til psykiatrisk behandling, i tilfelle rettssaker etter disse kriteriene? I så fall er kriteriene åpenbart for vide og gale.

  IIFOR's avdeling for psykologi og psykiatri har en mistanke om at dette er tilfelle. Det stadige presset fra legemiddel-industrien med nye psykiatriske medisiner blant annet, kan ha bidratt til en utvidelse av grensene for hva som kan anses psykotisk generelt og paranoid schizofrent spesielt. Slik at de diagnostiske kriteriene nå er blitt for vide og gale. Hvor mange av det norske folk, dersom de ble undersøkt, ville egentlig kunne få diagnose psykotisk eller paranoid schizofren?

  IIFORs avdeling for psykologi og psykiatri forsker og analyserer og gir relevant input angånde slike saker til anarkistenes organisasjoner og samfunnet forøvrig, herunder også psykologer og psykiatere.

  Vi er ikke skråsikre, men vi har kommet til, ut fra våre kriterier og foreløpige data, at det er sannsynlig at Breivik ikke er psykotisk og paranoid schizofren. I motsatt fall deler han diagnosen med tusenvis av høyreekstremister, herunder fascister og erkekonservative som han selv, og andre med totalitære ideer. Vi kan ikke sykeliggjøre og uansvarlig-gjøre disse. Breivik har bare med fryktelig logikk og konsistens tatt konsekvensene av dette forkvaklede tankegodset i praktisk handling: Det gjør ham ikke psykotisk, og heller ikke paranoid schizofren.

  Breivik er rimeligvis tilregnelig, men en psykopatisk morder med fikse ideer. Det finnes andre lignende ekstremister, totalitære på det økonomisk-politiske kartet...

  IIFOR har altså foreløpig konkludert med at det er sannsynlig at Breivik har fikse ideer med visse psykopatiske trekk, i og for seg et psykologisk og psykiatrisk problem, men han er ikke alvorlig psykisk syk diagnostisk sett. Han er altså ansvarlig for sine handlinger, og ikke psykotisk. Han kan stå til ansvar for sine handlinger i retten, og dømmes på vanlig måte. Sannsynligvis...

  Vi må få en ny og annerledes rettspsykiatrisk vurdering, med nye og relevante diagnostiske kriterier. Det som nå foreligger holder sannsynligvis ikke mål.

  V.h. International Institute for Organization Research - Institutt for organisasjonsforskning - Avdeling for psykologi og psykiatri - 02.12.2011

  Ad Breviksaken generelt, klikk på:

  IJA 4/01 (31) The International Conference on Terrorism 2001 and later

  PS. 04.12.2011. Noen oppfølgende kommentarer. Se bl.a. følgende artikkel i Klassekampen, KK - Spørsmål, med kommentarer til NRKs debatt om temaet torsdag 01.12.2011. Psykiater Arne Thorvik har i Dag og Tid påpekt at NS-fører Vidkun Quisling ble vurdert som tilregnelig, selv om han så på seg selv som en profet og en etterfølger til Olav den hellige. Se også en interessant artikkel i Vårt Land VL - høyreekstreme triumferer etter Breivik-rapporten. Høyreekstreme bruker Breivik-rapporten til å renvaske egne meninger, og beskylder Arbeiderpartiet for å trigge psykopater. En erklært paranoid schizofren ble intervjuet på radioen 03.12.2011. Han er i dag ute i samfunnet, riktignok med oppfølging og medisiner. Han fortalte at han på det sykeste ikke ville vært i stand til å gjøre det ABB gjorde. Han mente at ABB, Breivik, er straffeansvarlig.

  ABB skal i følge rettspsykiaterne ha en bisarr virkelighetsoppfatning.  Dette er visstnok et av argumentene for å sykeliggjøre ham. Sovjetunionens bruk av psykiatri mot opposisjonelle, nevnt over, kjenner vi jo. I de store hekseprosessene i Europa, fra om lag 1420 til rundt 1750, ble det reist formell rettslig trolldomsanklage mot litt i overkant av 100 000 personer - av disse fikk rundt 40 000 dødsdom. Da var ikke det utslag av en bisarr virkelighetsoppfatning. Hadde noen brent kvinner som hekser i dag så ville de kanskje fått en diagnose. Dette antyder at psykiatriske diagnoser er politiske eller i hvert fall samfunnsbestemt. Jevnfør at Quisling ikke fikk noen psykiatrisk diagnose.

  De siste 50 årene har antall typer psykiatriske diagnoser økt kraftig. Medisinske-psykiatriske diagnoser har farmasiindustrien økonomiske interesser i, i motsetning til psykologiske diagnoser. Man lager diagnoser på oppførsel man tidligere ordnet opp i på annet vis. Man sykeliggjør atferd. Norge er nesten alene om å bruke medisinske-psykiatriske diagnoser i stedet for psykologisk-psykiatriske. I Sverige ville ABB trolig blitt regnet som tilregnelig, jevnfør psykiater Ulf åsgård på TV2 03.12.201, se De norske rettspsykiaterne har overdrevet hva Breivik har sagt - TV2. ABB blir av rettspsykiaterne regnet som pleietrengende (2 poeng av 100), dvs. at han må mates, ha hjelp til å knytte skolisser m.m. Dette er sannsynligvis tøv.

  05.12.211. To norske eksperter er kritiske til grunnlaget for Breivik-diagnosen. Mener grunnlaget for diagnosen ikke er godt nok begrunnet, se Eksperter kritiske til grunnlaget... - TV2. "Jeg finner ikke noe sted dokumentert at bisarre vrangforestillinger foreligger. Det er heller ikke dokumentert at det foreligger influens-symptomer," sier Svenn Torgersen til Aftenposten. 06.12.2011. Terrorekspert fra FBI, Thomas O´Connor i FBIs hovedkvarter, sier halvparten av alle som er involvert i ensom ulv-terrorisme har en eller annen form for sinnslidelse - uten at vedkommende trenger å være utilregnelig, se FBI-agent: Den ensomme ulven... - TV2.

  07.12.2011. Den svenske psykiatriprofessoren Johan Cullberg stempler den rettspsykiatriske rapporten om Anders Behring Breivik støtende uprofesjonell. Det framkom ingenting i løpet av de 36 timene med intervjuer psykiaterne hadde med Anders Behring Breivik som tyder på at han lider eller har lidd av paranoid schizofreni, slår Cullberg fast i et debattinnlegg i Dagens Nyheter. Cullberg opplyser at han har lest utredningen til de to norske rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim, som han mener er på ville veier. "Mange vil kanskje si at onde oppfatninger og handlinger som Breiviks, Hitlers og Stalins, definisjonsmessig må være syke. Men da anvender man sykdomsbegrepet i en vurderende hensikt," skriver Cullberg.

  "Det er viktig at man ikke tror at oppførsel som vi hater eller frykter og derfor finner abnorm, skal klassifiseres som syk. Da innsnevrer vi vårt syn på det psykisk friske menneskets onde kapasitet, samtidig som vi på utillatelig vis vanner ut sykdomsbegrepet," fortsetter han. "å frikjenne Breivik fra tilregnelighet og straff på grunn av «sykdom», er etter det som har framkommet i granskingen støtende uprofesjonelt og fantasiløst. Man har ikke forstått at dette handler om en gjennomtenkt filosofi med en konsekvent forbrytersk handling," slår den svenske psykiatriprofessoren fast. Se Svensk psykiatriprofessor hardt ut mot Breivik-rapport - ABC Nyheter.

  08.12.2011. Bistandsadvokater vil ha ny Breivik-rapport. Flere bistandsadvokater er misfornøyde med den psykiatriske rapporten som erklærer Anders Behring Breivik utilregnelig. "Vi vurderer sterkt å be om at det oppnevnes nye sakkyndige som kan gi en second opinion," sier bistandsadvokat John Arild Aasen til Klassekampen. Han ønsker å innhente egne fagfolk til å granske rapporten før den rettsmedisinske kommisjonen har avgitt sin uttalelse før jul. "Vi frykter at mye av premissene for det de skal avgjøre, ligger der allerede. Kommisjonsmedlemmene får ikke snakket med Breivik på egen hånd og kan bare basere seg på det som står i rapporten," sier Aasen.

  Han frykter at faglig enighet vil være så kneblende dersom kommisjonen støtter rapportens konklusjoner, at det vil være umulig for ofrene å kreve ny rapport senere. Bistandsadvokat Brynjar Meling er blant dem som har reagert etter at rapporten slo fast at Breivik er psykotisk og strafferettslig utilregnelig. Meling har sendt brev til påtalemyndigheten for å be om at det blir oppnevnt nye sakkyndige. Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby tror flere bistandsadvokater kan slå følge. Se Bistandsadvokater vil ha ny Breivik-rapport - TV2.

  10.12.2011. Frykter at Breivik vil spille syk. Fra mandag 12.12.2011 kan terrorsiktede Anders Behring Breivik (ABB) lese aviser. Det kan påvirke utfallet av en eventuell ny psykiatrisk utredning, frykter politiet. "Jeg utelukker ikke at de kan påvirke en eventuell ny sakkyndigrapport," sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til Klassekampen. Rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim konkluderte som nevnt i sin rapport med at Behring Breivik lider av paranoid schizofreni og derfor ikke er strafferettslig tilregnelig. Behring Breivik skal først ha blitt fornærmet over diagnosen, men har siden endret mening og er nå ifølge sin forsvarer Geir Lippestad tilfreds, og ikke lenger skuffet over rapporten.

  De sakkyndiges rapport har høstet skarp kritikk fra flere hold, og flere har tatt til orde for en ny vurdering. Den kan i så fall bli påvirket av at han i mellomtiden har kunnet følge striden mellom ulike fagfolk i avisene. "Skal han mot formodning vurderes på nytt, kan det jo bli et spørsmål om han prøver å tilpasse seg. Det at han får vite så mye, kan påvirke hvordan han forklarer seg til eventuelt nye sakkyndige," sier rettspsykolog Pål Grøndahl. Se Frykter at Breivik vil spille syk - TV2.

  12.12.2011. Mandag ettermiddag presiserer Breiviks forsvarere at medieforbudet oppheves fra midnatt mandag. Det betyr at ABB ikke får lese aviser før tirsdag. At medieforbudet opphører, innebærer at Anders Behring Breivik kan få lest og hørt det som er av nyheter på TV, radio og papir. Internett har han ikke tilgang til, men han får jobbe på en PC uten nettforbindelse. Breivik får også lese gamle saker om terrorangrepet. Advokatene har samlet avisutklipp som han nå vil få studere. "Som de andre innsatte får han tilgang til en familiepakke med drøyt 15 tv-kanaler, og han får låne aviser som går på omgang," sier direktør Knut Bjarkeid ved Ila fengsel til TV 2. "Radioene er fastmonerte, og her får man inn de vanlige kanalene," opplyser Bjarkeid. Se Dette kan Breivik lese - TV2.

  16.12.2011. Anarkistene krever ny psykiatrisk evaluering av Breivik. "Det er nå sådd så mye tvil om korrektheten av rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheims konklusjon om at Breivik er psykotisk og paranoid schizofren og derfor strafferettslig utilregnelig, at vi krever en ny og uavhengig psykiatrisk rapport, dvs. en ny rettspsykiatrisk vurdering, av Anders Behring Breivik," heter det i en felles resolusjon fra Norges Anarkistråd og Anarkistføderasjonen i Norge (AFIN).

  22.12.2011. Den rettsmedisinske kommisjon har ingen vesentlige bemerkninger til rapporten om Breiviks mentale helse. Det kommer ut av et brev fra Den rettsmedisinske kommisjon til Oslo tingrett. Dermed stiller de seg bak konklusjonen om at massedrapsmannen er utilregnelig. Kommisjonen har vurdert rapporten som ble levert av de rettspsykiatrisk sakkyndige den 29. november. Dokumentet er blitt omstridt siden det konkluderer med at Behring Breivik er psykotisk. Dermed kan han ikke straffes med vanlig fengsel. Beslutningen er i sterk kontrast med det NRK kunne melde onsdag 21.12.2011.

  Etter det NRK erfarer var det full splid i kommisjonen om Breiviks diagnose. Minst tre av medlemmene skal ha hatt store innvendinger mot rapporten. Spesielt nestlederen Gunnar Johanessen er kritisk til konklusjonen om at terrorsiktede er psykotisk og dermed strafferettslig utilregnelig. Den rettsmedisinske kommisjonen består av sju psykologer og psykiatere. Se Stiller seg bak Breivikrapport - NRK - Nyheter. Les også: Full psykiatristrid om Breivik og Vil ha ny vurdering av Breivik. IIFOR fastholder at Breivikrapporten sannsynligvis ikke holder mål, og dermed at Den rettsmedisinske kommisjonens godkjenning av denne heller ikke holder mål. Anarkistene krav om ny psykiatrisk evaluering av Breivik opprettholdes.

  Schizofreniekspert om Den rettsmedisinske kommisjonens beslutning: - En besynderlig konklusjon. Førsteamanuensis Anne-Kari Torgalsbøen ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo sier til TV 2 Nyhetskanalen at hun synes konklusjonen er «veldig forunderlig». "Det er grunn til å tro her at det har vært et press i retning av konformitet i kommisjonen, i forhold til å uttale seg samlet. Det er også forunderlig at vi fikk høre i går at det var uenighet, men at de nå er angivelig enige," sier Torgalsbøen. "Dette har noe med kulturen i den rettsmedisinske kommisjonen å gjøre. Det kreves et visst mot til å gjøre en dissens i en sak som dette."

  Hun viser til at flere har påpekt svakheter i den sakkyndige rapporten, og reist tvil om diagnosens holdbarhet. "Det går på dette at diagnosen ikke er godt nok begrunnet, og dette har blitt nevnt av flere eksperter som har schizofreni som fagfelt. Det er en besynderlig konklusjon som har fremkommet. Også vurderingen av gjerningsmannens funksjonsnivå er oppsiktsvekkende, tatt i betraktning det vi har fått vite om hans gode planleggingsevne, og at han har gjennomført dette på en kalkulert og systematisk måte," sier hun til TV 2 Nyhetskanalen. Les også: Dansk psykiater er rystet over Breivik-rapporten.

  Retten vil ha innspill. Påtalemyndigheten, bistandsadvokatene og forsvarerne er nå blitt bedt av retten om å gi sitt syn på om det skal oppnevnes nye sakkyndige. "Retten ber partene uttale seg om det er ønskelig at retten oppnevner nye sakkyndig for å foreta en rettspsykiatrisk undersøkelse og avgi en ny rettspsykiatrisk erklæring om siktede Anders Behring Breivik. Eventuelt en mer begrenset undersøkelse og erklæring. Det bes om at standpunktet begrunnes," skriver tingrettsdommer Anne Margrethe Lund i brevet som er sendt partene. Se Schizofreniekspert: - En besynderlig konklusjon - TV2.

  03.01.2012. - Behring Breivik ikke schizofren. 'Ila-teamet', psykiaterne og psykologene som har behandlingsansvar for fangene i Ila fengsel, har gjort seg opp en egen vurdering av terrorsiktede Anders Behring Breivik. De mener han kan bli sittende bak lås og slå. Tre psykologer og en psykiater som har fulgt opp Anders Behring Breivik i Ila fengsel, mener at den terrorsiktede verken er psykotisk eller schizofren. Fagfolkene fra Sandvika distriktspsykiatriske senter mener også at Breivik ikke trenger medisiner, og at det ikke er noen fare for at han skal ta livet sitt, melder TV2. De fire har dermed kommet til en helt annen konklusjon enn rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim, som slo fast at Breivik var utilregnelig. Psykiater Arnhild Flikke leder 'Ila-teamet', som har hatt samtaler med Breivik hver uke siden han kom til fengselet. Se Breivik ikke schizofren - NRK - Nyheter.

  04.01.2012. Advokat Harald Stabell mener det vil være vanskelig for samfunnet og retten å komme til rettssaken mot Anders Behring Breivik uten nye vurderinger av siktedes mentale helse. Den erfarne strafferettsadvokaten forteller at Oslo tingrett fortsatt kan ende med å be om nye sakkyndige for å lage en ny erklæring om Breiviks mentale helse. "Selv om verken påtalemyndighet eller siktede ønsker ytterligere sakkyndige står retten fritt til å selv oppnevne nye rettspsykiatere. Retten har en selvstendig plikt til å få saken best mulig opplyst," sier Stabell til NRK.

  I dag ble det klart at påtalemyndigheten ved statsadvokatene Svein Holden og Inga Bejer Engh ikke ønsker nye undersøkelser av Anders Behring Breivik. Stabell mener likevel at mye har skapt tvil om rapporten som slo fast at Breivik var utilregnelig og paranoid schizofren. "Uttalelser som har vært framsatt særlig fra medisinsk hold den siste tiden vil ganske sikkert være med i rettens vurdering. Det samme vil nok gjelde anmodningene fra bistandsadvokatene," sier Harald Stabell. "Kan de leve med en rapport som har skapt så mye usikkerhet?" spør NRK. "Jeg syns det vil være vanskelig. Det må også være vanskelig for retten å komme til en hovedforhandling til våren uten ytterligere erklæringer fra sakkyndige eller nye svar fra de allerede oppnevnte," sier Stabell. Oslo tingrett har nå fått innspill fra både påtalemyndigheten og forsvarerne som ikke ønsker nye undersøkelser og svar. Se Retten har en selvstendig plikt til å vurdere nye sakkyndige - NRK - Nyheter.

  05.01.2012. Tidligere kommisjonsleder: - Breivik er ikke psykotisk. Senest 19. desember, og da for tredje gang, fastslo psykiater Randi Rosenqvist at terrorsiktede Anders Behring Breivik ikke er psykotisk. Den tidligere, mangeårige lederen av Den rettsmedisinske kommisjon har på oppdrag fra Ila fengsel skrevet tre notater om Anders Behring Breivik for å vurdere om hans mentale helse er blitt påvirket av varetekten under full isolasjon i fengselet. Første notat, datert 18. august, baserer seg på informasjon fra fengselet og mediene. I forbindelse med de to andre notatene møtte Rosenqvist Breivik i fengselet. Møtene skjedde 1. november og 19. desember.

  I et intervju med det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel i julen uttrykte Rosenqvist tvil om diagnosen som Breivik fikk av de rettsoppnevnte psykiaterne. "Det jeg kan fastholde, er at jeg er bekymret over at de sakkyndige ikke har sett på andre mulige diagnoser som ligger i spekteret av personlighetsforstyrrelser," sa Randi Rosenqvist til tv2.no. Ikke i forbindelse med noen av rapportene finner den erfarne psykiateren tegn til psykose hos Breivik. Rosenqvist var medlem av Den rettsmedisinske kommisjon fra midten av 1980-tallet og leder i perioden 1998 til 2009.

  Også psykologspesialist Johan Berg ved Akershus universitetssykehus mener det er flere sider ved rapporten som gjør den usikker. Han mener rapporten bør gjøres om. "Det er langt verre hvis rapporten er stiv og frossen, der svakhetene bare blir verre for hver uke som går. Det er høy usikkerhet om diagnosen er riktig. Det er like sannsynlig at den er feil som riktig," sier Johan Berg til TV2. Se Tidligere kommisjonsleder: Beivik er ikke psykotisk - TV2.

  07.01.2012. Det må ikke være noen tvil. Retten må bringe inn nye fagfolk for å få belyst massemorderens sinnstilstand. Det kan ikke bli hetende i ettertid at diagnosen var feil. Det er et grunnfestet prinsipp at tvilen skal komme tiltalte til gode. I massemorder Breiviks tilfelle er det uklart hva som er til tiltaltes «gode». Selv vil han jo bli betraktet som «normal», ikke psykotisk og paranoid schizofren. Alminnelig fornuft skulle derfor tilsi at tvilen ville gjøre Breivik strafferettslig tilregnelig. Ingen ting er alminnelig og fornuftig i denne saken. Jeg hadde virkelig trodd at påtalemyndigheten ville ha svart positivt på tingrettens spørsmål om man ønsket en ny vurdering av massemorderens sinnstilstand etter den massive kritikken som er rettet mot de sakkyndiges rapport. Det skal mye mot til for å stå opp mot rettspsykiatere som ikke er i tvil. Statsadvokatene i samråd med riksadvokaten våget ikke å utfordre systemet.

  Alt har etter deres mening foregått etter læreboka om lover og regelverk. Tiltalte er undersøkt av to anerkjente rettspsykiatere som ikke er i tvil om at morderen er strafferettslig utilregnelig. Den rettsmedisinske kommisjon, som kvalitetssikret rapporten, hadde intet å bemerke. Til tross for at det var betydelig uenighet i kommisjonen. I Dagsnytt 18 belærte riksadvokat Tor-Aksel Busch oss om at det ikke har noen hensikt å foreta en ny vurdering. En annen diagnose vil riktig nok skape tvil om hvorvidt den første var riktig. Men det har ingen betydning. Tvilen skal komme tiltalte til gode. Breivik ville uansett bli erklært strafferettslig utilregnelig. Nå er det ikke riksadvokaten, men dommerne i tingretten som skal avgjøre om massemorderen er psykotisk og gal. Uavhengig av hva forsvarerne og aktoratet ønsker, kan tingretten på egen hånd be om å få høre hva andre fagfolk mener.

  Retten kan ikke slå seg til ro med arbeidet til Torgeir Husby og Synne Sørheim etter den voldsomme filleristingen av rapporten. Framtredende personer på fagfeltene psykiatri og psykologi har kritisert innholdet: Steinar Hauge, Pål Abrahamsen, Svein Haugsgjerd, Arve Thorvik, Sigmund Karterud, Svenn Torgersen, Pål Hartvig og Randi Rosenqvist, tidligere leder av Den rettsmedisinske kommisjon. Helsepersonellet ved Ila fengsel, sykepleiere, psykologer, psykiatere og leger, har i lang tid undersøkt Breivik grundig. De har ikke funnet spor av schizofreni, psykose eller annen psykisk sykdom som krever behandling. Legfolk og «forståsegpåere», som riksadvokat Busch kalte oss som har kritiske spørsmål til prosessen, har fått enda mer å tenke på.

  Er Breivik plutselig blitt frisk? I så fall er det ikke noe poeng i å dømme ham til behandling. Har Breivik lurt Husby, Sørheim, Den rettsmedisinske kommisjon og statsadvokatene trill rundt? Eller er det så enkelt at Husby og Sørheim har stilt feil diagnose? Psykiatere er jo ikke guder. De er mennesker som oss andre. Psykiatri er ingen eksakt naturvitenskap. Psykiatere kan, som andre leger, ta feil. Tidligere redaktør Per Egil Hegge skrev en tankevekkende artikkel om dette i Aftenposten mandag. Hegge viste til at selv de beste leger kan ta feil av og til... Som folk kan vi ikke slå oss til ro med at morderen dømmes til tvungen behandling og ikke fengselsstraff hvis det er tvil om legenes diagnose om at massemorderen er psykotisk og paranoid schizofren.

  En avgjørende forutsetning for at befolkningen skal få tillit til rettsavgjørelsen er at tvilen forsvinner. Det er rettens oppgave å sørge for det. Det er nødvendig å høre flere synspunkter og vurderinger for å fjerne all tvil. Rettspsykiater Gabriel Langfeldt ga Knut Hamsun diagnosen varig svekkede sjelsevner under landssvikoppgjøret i 1946. I dag er det alminnelig enighet om at diagnosen var feil. Vi må for all del unngå at det i ettertid blir hetende at den diagnosen rettspsykiaterne ga massemorderen Breivik ikke var riktig. Kilde: Arne Strand i Dagsavisen, Det må ikke være noen tvil - Nye meninger. Anarkistene, Anarkistføderasjonen i Norge (AFIN) og Norges Anarkistråd, slutter seg i hovedtrekk til disse Arne Strands synspunkter: Det må være minst mulig tvil om Breiviks psykiatriske diagnose. Retten må bringe inn nye fagfolk for å få belyst massemorderens sinnstilstand. Det kan ikke bli hetende i ettertid at diagnosen var feil.

  13.01.2012. Nye sakkyndige oppnevnt. Klokken 13 oppnevnte dommerne i Oslo tingrett nye sakkyndige, to kjente rettspsykiatere, som skal vurdere den terrorsiktede Anders Behring Breivik. "Agnar Aspaas og Terje Tørrisen er utnevnt som nye sakkyndige," sa tingrettsdommer Wenche Elisabeth Arntzen. Hun viste til at det har fremkommet tvil om den terrorsiktede er tilregnelig eller ikke. Rettspsykolog Pål Grøndahl sa til TV 2 Nyhetskanalen fredag morgen at flere faggrupper burde deltatt i undersøkelsen. "Man kunne også ha vurdert å ta inn en yrkesgruppe som psykologene for å få inn en litt annen dimensjon i disse erklæringene," sa Grøndahl. Mer informasjon se Tørrisen og Aspaas ble nye Breiviksakkyndige - TV2.

  27.01.2012. Anarkistene tviler på om den nye evalueringen av Breiviks psyke blir mer realistisk enn den fra de forrige, da de nye evaluererne Agnar Aspaas og Terje Tørrisen kommer fra det samme rettspsykiatriske miljø som de forrige, Torgeir Husby og Synne Sørheim. Anarkistene, Anarkistføderasjonen i Norge (AFIN) og Norges Anarkistråd, uttaler dette til AIIS.

  09.02.2012. Riksadvokat Tor-Axel Busch åpner for at påtalemyndigheten kan komme til å påstå straff for Anders Behring Breivik under rettssaken. "Tiltalen vil bli skrevet med forbehold," sier riksadvokaten. "Når tiltalen skal tas ut i slutten av måneden, må vi ta utgangspunkt i de rapportene som da foreligger. Hvis det så i løpet av rettssaken kommer fram momenter som kan gi grunnlag for å fastslå at Breivik er tilregnelig, åpner vi for at påtalemyndigheten kan be om forvaring," sa Busch. Han ber forsvarerne til Anders Behring Breivik forberede seg på at dette er en mulighet. Det er i så fall noe som vil bli klart mot slutten av rettssaken. "Hvis vi i løpet av rettsforhandlingene blir overbevist om at tiltalte er tilregnelig, vil vi med glede påstå straff," sa Busch. Han la til at påtalemyndigheten ser det som sin oppgave å holde Breivik inne så lenge som mulig.

  Selv om påtalemyndigheten i utgangspunktet ønsket to sakkyndige i denne saken, sa Busch nå at det hadde vært en fordel med flere sakkyndige. "Da hadde vi fått en noe bedre debatt, det er lettere å se i etterpåklokskapens lys," sa Busch. Etter rettssaken vil Riksadvokaten ta et initiativ overfor Justisdepartementet til at hele utilregnelighetsbegrepet utredes. "Vi tror det er en type regler som bør vurderes og reguleres fra tid til annen, men vi vil vente til etter rettssaken for å bruke erfaringsgrunnlaget derfra," sa Busch. Se Riksadvokaten åpner for å påstå straff for Breivik - NRK - Nyheter.

  10.04.2012. Ny rettspsykiatrisk rapport: - Breivik er tilregnelig. De to nye sakkyndige psykiaterne Terje Tørrisen og Agnar Aspaas har konkludert med at Breivik ikke var psykotisk på handlingstidspunktet 22. juli. De nye sakkyndige er derfor uenige med de tidligere oppnevnte psykiaterne om Breiviks mentale helse, som 29. november konkluderte med at Breivik var utilregnelig. Det betyr at tingretten nå står overfor to rapporter med vidt forskjellig innhold når rettssaken begynner, og at spørsmålet om Breivik er tilregnelig eller utilregnelig fortsatt er helt åpent. I pressemeldingen fra Oslo tingrett skriver tingretten at Breivik ikke var psykotisk på handlingstidspunktet 22. juli 2011. Det betyr at han regnes som tilregnelig i gjerningsøyeblikket og kan straffes med fengsel og forvaring for handlingene sine.

  Konklusjon fra psykiaterne:
  Punkt 1 : «Observanden var ikke psykotisk, bevisstløs eller psykisk utviklingshemmet i høy grad på tiden for de påklagede handlingene».
  Punkt 2 : «Observanden har ikke en alvorlig psykisk lidelse med betydelig svekket evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen, og han handlet ikke under bevissthetsforstyrrelse på tiden for de påklagede hendelsene».
  Punkt 3: «Observanden var ikke psykotisk på tiden for undersøkelsene».
  Punkt 4: «Mandatets punkt 7 utgår da de sakkyndige har konkludert negativt med henhold til tilstander som omfattes av straffeloven § 44».
  Punkt 5: «De sakkyndige konkluderer med at det er høy risiko for gjentatte voldelige handlinger».

  Rapporten skal nå vurderes av den rettsmedisinske kommisjon. Den nye rapporten skal, sammen med den første sakkyndigrapporten fra psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim, legge grunnlaget for om Breivik var strafferettslig tilregnelig da han angrep Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli i fjor. Den rundt 350 sider lange nye sakkyndigrapporten ble overlevert Oslo tingrett tirsdag formiddag i 11-tiden. Ifølge NTB hadde de to psykiaterne falt ned på samme avgjørelse da de to var klare til å konkludere. Den nye evalueringen av Breiviks psyke ble likevel mer realistisk enn den fra de forrige, mener anarkistene, Anarkistføderasjonen i Norge (AFIN) og Norges Anarkistråd, i følge AIIS.

  23.04.2012. Krever tilleggserklæring til ny sakkyndigrapport. Den rettsmedisinske kommisjonen mener de sakkyndige Agnar Aspaas og Terje Tørrissen ikke har tatt nok forbehold om at Anders Behring Breivik kan ha tilpasset forklaringen og oppførselen sin. Den krever en tilleggserklæring. Psykiaterne, som konkluderte med at Breivik ikke var psykotisk da han drepte 77 mennesker 22. juli i fjor, varsler at tilleggserklæringen kommer i løpet av uka.

  25.04.2012. Brune Kort til Anders Behring Breivik, Synne Sørheim og TV2 m. fl.

  I referatet fra rettssaken mot Anders Behring Breivik 25.04.2012 hevder Breivik: "Begrepene er brukt i kompendiet, manifestet, og er fra et essay, der jeg forklarer at militante nasjonalistiske nettverk ofte rekrutterer fra organisasjoner, gjenger, som for eksempel Boot Boys. Militante islamister rekrutterer ofte fra gangstermuslimene, eksempelvis A- og B-gjengen. Militante marxister rekrutterer fra organisasjoner som for eksempel Blitz eller ekstreme marxistiske organisasjoner som Tjen folket. I kompendiet [manifestet] har jeg referert til disse gruppene som henholdsvis anarkonasjonalister, anarkoislamister og anarkomarxister. Årsaken er jo da at de ofte sympatiserer med de korresponderende militante grupperingene, men at de samtidig er delvis anarkistiske, da de mangler et overordnet mål."

  Til dette er å bemerke at forstavelsen anarko- refererer seg til anarki og anarkisme, som ligger et helt annet sted på det økonomisk-politiske kartet og i realiteten enn militante [les: ekstremistiske og totalitære] nasjonalister, islamister og marxister. Anarko- refererer seg til systemer/personer med mindre eller lik 50% autoritærgrad, mens militante nasjonalister, islamister og marxister er ekstremister og totalitære med mer enn 666 promille autoritærgrad. Praktisk talt sikkert kan ingenting ha mindre eller lik 50% autoritærgrad og samtidig ha mer enn 66,7 % autoritærgrad. Breiviks begreper "anarkonasjonalister", "anarkoislamister" og "anarkomarxister" er derfor selvmotsigende og kaotiske - Orwellsk "1984" nytale og noe som er autoritært på linje med Storebror i "1984". 

  Det er forøvrig bare tøv at anarko-, dvs. anarkismen ikke har et overordnet mål. Anarkismen har anarki, dvs. reelt demokrati, og mer av det, som overordnet mål. Anders Behring Breivik begår her et kraftig brudd på Oslo-konvensjonen og får et Brunt Kort av Det Internasjonale Anarkist-Tribunalet, IAT. Det autoritære kaoset i hodet til Breivik er ikke noe tegn på utilregnelighet, like lite som Storebror i "1984" skal anses utilregnelig. Breiviks "anarki-begreper" er typiske eksempler på det ultra-autoritære maktmenneskes begrepsdannelse på feltet.

  14.06.2012 gjentar rettspsykiater Synne Sørheim i Breiviksaken på TV2 nyhetskanalen Breiviks "anarki" begreper og kaller det feilaktig neologismer, og både Sørheim og TV2 får Brune kort. Brune kort vanker også på andre nyhetsmedier som formidler Breiviks "anarki" begreper. (Oppdatert 14.06.012).

  03.05.2012. Ad tilleggserklæringen til ny sakkyndigrapport. Rettspsykiaterne Terje Tørrissen og Agnar Aspaas mener det er lite sannsynlig at Anders Behring Breivik (33) har lurt dem. I tilleggsrapporten som ble levert til kommisjonen onsdag 02.05.2012 innrømmet Tørrissen og Aspaas at Breivik til en viss grad har forsøkt å svare taktisk for å komme bedre fra vurderingen enn da han ble erklært utilregnelig i første runde. De legger imidlertid til at de hele tiden har vurdert hans utsagn opp mot avhørene som er tatt opp på lyd og video, samt all informasjon fra fengselshelsetjenesten. De argumenterer med at de har hatt et bredt grunnlag for å vurdere ham. "Resultatet av observasjon anses som et så robust supplement til de sakkyndiges egne undersøkelser, at man ikke har funnet grunn til å ta et eksplisitt forbehold i spørsmål om psykose," skriver de sakkyndige i sin tilleggsrapport på ti sider.

  Den siste redegjørelsen fra Aspaas og Tørrisen ligger nå hos Den rettsmedisinsk kommisjon. "Den behandles nå, men det er for tidlig å si hvor lang tid vi kommer til å bruke på den," sier Tarjei Rygnestad, leder for den rettsmedisinske kommisjon, til VG. De må uansett være ferdige med behandlingen før de sakkyndige skal vitne under rettssaken. Det skal etter planen skje fra 18. juni. Mer informasjon på Slik forsvares rapporten som gjør Breivik tilregnelig - VG.

  21.05.2012. Kommisjonen godkjenner den andre Breivik-rapporten, men ber de sakkyndige utdype tre punkter i vitneboksen. Den rettsmedisinske kommisjon skriver at de tar tilleggserkæringen fra psykiaterne Agnar Aspaas og Terje Tørrissen «til etterretning». At kommisjonen uttrykker seg slik betyr at rapporten til de to siste sakkyndige nå er godkjent får VG opplyst. Mer informasjon på Kommisjonen godkjenner den andre Breivik-rapporten - VG.

  23.05.2012. Full forvirring om Breivik-rapport. Den rettsmedisinske kommisjon avviser at den andre rapporten om Breiviks psykiske helse er godkjent, slik de fleste har trodd. I et brev som Den rettsmedisinske kommisjon (RMK) sendte til Oslo tingrett på mandag, uttaler kommisjonen at den tar tilleggserklæringen til etterretning. Mange har trodd at det betydde at også den andre rapporten ble godkjent - inkludert de sakkyndige selv. "Vi registrerer at de ikke har bedt om ytterligere kommentarer fra oss," sa Agnar Aspaas i en kommentar til uttalelsen fra kommisjonen. "Så dette er et godkjent-stempel på deres rapport?" spør TV2. "Vi ser det sånn." sier Aspaas. 

  Men slik ser ikke den rettsmedisinske kommisjonen det. Selv om rapporten ikke er underkjent, sier kommisjonens nestleder Gunnar Johannessen at rapporten ikke er godkjent. "Rettsmedisinsk kommisjon er uenig i det som er gjort av vurderinger i forhold til premissgrunnlag og konklusjon. Vi overlater til retten å bestemme om de vil høre på de sakkyndige eller på Den rettsmedisinske kommisjons tenkning rundt dette, sier Johannessen til TV 2. Dermed er det kun den første rapporten som er godkjent. Rapporten, som er utarbeidet av Torgeir Husby og Synne Sørheim, konkluderte med at Breivik er utilregnelig. Forfatterne av den andre rapporten er bedt om å utdype sin rapport ytterligere i den muntlige forklaringen. "Den første rapporten har vi ingen vesentlige bemerkninger til. Det betyr at premissgrunnlaget vurdert mot konklusjonen henger i hop. Det er det vi har påpekt i den andre rapporten - at det henger ikke i hop," sier Johannessen. Mer informasjon på Full forvirring om Breivik-rapport - TV2.

  24.05.2012. Dommerne ber rettsmedisinsk kommisjon avklare. I et brev ber dommerne i terrorsaken Den rettsmedisinske kommisjon snarest avklare om den siste sakkyndigrapporten om Anders Behring Breivik er godkjent eller ikke. Leder for kommisjonen, Tarjej Rygnestad, har uttalt den vil stille spørsmål til de rettsoppnevnte sakkyndige Aspaas og Tørrissen når deres rapport om Breivik skal legges fram i retten. Som nevnt, i motsetning til i den første rapporten har de to slått fast at Breivik ikke var psykotisk da han utførte terrorangrepene 22. juli. I et brev torsdag 24.05.2012 .ber Oslo tingrett kommisjonen snarest gi en avklaring om rapporten er godkjent eller om den ikke er det. Retten ber kommisjonen klargjøre om den har funnet vesentlige mangler i Aspaas og Tørrissens skriftlige erklæringer. Dersom den mener det foreligger slike vesentlige mangler, må det redegjøres for disse. Dersom klargjøringen først finner sted under vitneforklaringen til Tarjej Rygnestad eller Karl Henrik Melle, vil aktors og forsvarers mulighet for å forberede bevisførsel knyttet til eventuelle vesentlige mangler vanskeliggjøres, står det i brevet, som er signert tingrettsdommer Arne Lyng. Mer informasjon på Dommerne ber rettsmedisinsk kommisjon avklare - TV2.

  01.06.2012. Kommisjonen: To mangler ved Aspaasens og Tørrisens drøftinger. Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) har ingen innvendinger mot konklusjonen i rapporten som finner Breivik tilregnelig. Men de mener drøftingen har to vesentlige mangler. Aktørene i retten mottok torsdag kveld et nytt svar fra kommisjonen, etter at tingrettsdommer Arne Lyng ba dem om et konkret svar på om rapporten var godkjent eller ikke. Medforsvarer Tord Jordet sier til NRK at de ikke så noen klar konklusjon i det lange brevet fra kommisjonen. Men rettens administrator, Wenche Arntzen, la ved rettsstart fredag fram det hun betegnet som rettens tolkning av brevet. "Slik retten tolker kommisjonen, mener de det foreligger to vesentlige mangler ved Agnar Aspaas og Terje Tørrissens rapport. Men de presiserer at spørsmålene som er stilt til de sakkyndige i tidligere brev, ikke er rettet til konklusjonen. Det er drøftingen de mener har svakheter," sa Arntzen.

  Det ene punktet kommisjonen mener ikke er drøftet bra nok, er vurderingen av grunnvilkårene for personlighetsforstyrrelser. De syns heller ikke den andre psykiaterduoen har drøftet eller vektlagt opplysningene Anders Behring Breiviks mor har gitt til de første sakkyndige. Aspaas og Tørrissen vil imidlertid ikke bli bedt om noen ny tilleggserklæring, men Arntzen varslet at de ubesvarte spørsmålene vil få mye plass når dette temaet kommer opp senere i rettssaken. Mer informasjon på Kommisjonen: To mangler ved Aspaas og Tørrisens drøftinger - TV2.

  14.06.2012. Husby og Sørheim forklarer seg for retten angående den mye kritiserte første sakkyndige-rapporten. Husby kritiserte kritikerne: "Elleville, forunderlige, ufaglige og prinsippløse". Mer informasjon på VG 14.06.2012.

  21.06.2012. Fra Breiviksaken. Aktoratet ba om tvungent psykisk helsevern i sin prosedyre. Aktorene Svein Holden og Inga Bejer Engh krever tvungent psykisk helsevern for Anders Behring Breivik. De mener dermed at han bør anses som utilregnelig i gjerningsøyeblikket. Holdens sluttprosedyre kokte ned til følgende problemstilling: "Kan bevisførselen med høy grad av sikkerhet utelukke at Breivik var psykotisk 22. juli? Dersom vi er i stand til det, skal han idømmes forvaring. Hvis ikke, er alternativet tvungent psykisk helsevern."

  "Det er lite hensiktsmessig å operere med et beviskrav som er så strengt at det sjelden eller aldri vil la seg oppfylle," sa Holden. "Spørsmålet er om beviskravet også her bør vektes slik at det favoriseres i en bestemt retning. Er det verre at psykotiske dømmes til forvaring enn at ikke-psykotiske dømmes til psykisk helsevern? Etter vår oppfatning er det verre at en psykotisk dømmes til forvaring," sa Holden. Aktoratet mente altså at det var tilstrekkelig tvil om at man kunne utelukke at Breivik var psykotisk 22. juli 2011. Holden og Engh tok høyde for at retten kan være uenige i påstanden, og la derfor ned lovens strengeste straff, forvaring i 21 år, som subsidiær påstand. Mer informasjon på NRK 21.06.2012.

  22.06.2012. Fra Breiviksaken. Forsvarernes hovedpåstand er at massedrapsmannen erkjennes tilregnelig og ikke overføres til tvungent psykisk helsevern. De ber også om at Breivik frifinnes, eller behandles på mildest mulig måte. Mer informasjon på NRK 22.06.2012. (Breivikdommen i Tingretten kommer etter planen 24.08.2012, men det kan jo bli en ankesak.)

  18.08.2012. Seks av ti rettssakkyndige: - Breivik er tilregnelig. Et flertall av norske rettssakkyndige psykologer og psykiatere mener at terrortiltalte Anders Behring Breivik er tilregnelig, viser en undersøkelse som VG har gjennomført. VG har fått svar fra 66 rettssakkyndige. 62,3 prosent av dem svarer at Breivik er tilregnelig. 14,8 prosent mener Breivik er utilregnelig, og 23 prosent av de sakkyndige er usikre på hvilken konklusjon som er riktig. Videre svarer over halvparten av de sakkyndige - 54,8 prosent - at domstolen må vektlegge mest den andre erklæringen fra Agnar Aspaas og Terje Tørrissen. Disse to psykiaterne konkluderte med at Breivik er tilregnelig. 14,5 prosent mener at erklæringen om utilregnelighet fra rettspsykiaterne Torgeir Huseby og Synne Sørheim må vektlegges mest. 25,8 prosent mener at domstolen må legge like mye vekt på begge erklæringene. På spørsmål om hvordan vilkårene for utilregnelighet vurderes med dagens rettspraksis, svarer et solid flertall, 73,8 prosent, at de er for vage. Kun 8,2 prosent svarer at dagens vilkår er tilfredsstillende. 6,6 prosent mener vilkårene for utilregnelighet er for strenge. Mer informasjon på ABC - Nyheter 18.08.2012. Kilde: NTB.

  24.08.2012. Breivik ruled sane and sent to jail. Norway's home-grown confessed terrorist Anders Behring Breivik knew what he was doing when he killed 77 persons in and around Oslo on July 22 last year, the city court in Oslo ruled on Friday 24.08.2012. The court, finding Breivik sane at the time of his murderous rampage, sentenced him to Norway's longest prison term of 21 years, with a provision that can allow him to be held in custody for the rest of his life. Behring Breivik will be held in preventive detention for a maximum of 21 years, minimum 10 years. (With new updates). The maximum sentence of 21 years may  be prolonged at a later date, five years at a time, if he is deemed to remain a danger to society. Sources: newsinenglish.no and norwaypost.no.


  Ad Breiviksaken og antiterrorisme. Strengere kontroll!

  Strengere kontroll med hvem som kjøper kunstgjødsel. Det må være reelle bønder som kan dokumentere behov og også kontroll med at den faktisk blir brukt til  gjødsling. Annen bruk av kunstgjødsel må forbys, med strenge straffer. Dynamitt o.l. er mye lettere å kontrollere, for det brukes kun til sprengstoff.

  Breivik er rimeligvis tilregnelig, men en psykopatisk morder med fikse ideer. Det finnes andre lignende ekstremister, totalitære på det økonomisk-politiske kartet... Automatvåpen hører kun forsvaret og politiet til, og ingen andre. Salg av slikt til andre må forbys raskt, og alt slikt konfiskeres av politi og forsvar. Vanlige våpen, dvs. ikke automatvåpen, dobbeltløpet og enkeltløpet hagle, rifler, samt pistoler og revolvere uten rask omladningsmulighet er ok. Men dette er kun til selforsvar, sport og jakt. Det må være strenge straffer for å ha forbudte og ulovlige våpen. Mye strengere enn i dag. Dette vil også redusere omløpet av slike våpen blant kriminelle, nasjonalt og internasjonalt.

  Denne resolusjonen er også publisert på antiterrorisme-filen på www.anarchy.no, dvs. http://www.anarchy.no/ija431.html.

  V.h. The Anarchist International Security Council - Norsk avdeling - 25.10.2011

  * Se også: The anarchist principle of social justice and social security - Klikk her *


  Et utvalg av artikler med relevans til Breiviksaken - A selection of articles with relevance to the Breivik case

  Historisk oversikt og nyheter - Historic overview and news, see IJA 4 (31)

  Breiviksaken og sosial justis og sikkerhet - The Breivik case and social justice and security, see Social Justice

  Artikler fra Anarkidebatt - Articles at the Anarkidebatt in Norwegian, see Anarkidebatt
  Artikler med spesiell relevans til Breiviksaken er markert med grønt
  Articles with special relevance to the Breivik case are marked with green

  Contents:
  Anarki kontra stat - en kortfattet utredning om stats- og anarki-begrepene
  Om stat og styring og det frihetlige (anarkisme)
  ANARKI KONTRA KAOS, REGJERING OG KAOS-HERSKERE
  Nei til almenningsøkonomi  - Ja til anarkistisk økonomi
  TIDSBRUK, DEMOKRATI OG ANARKI
  OLIGARKIETS JERNLOV KONTRA ANARKISME
  SAMMENBRUDD I SENTRALADMINISTRASJONEN SKAPER OKLARKI - IKKE ANARKI
  KOMMENTAR TIL NRK-VERDIBØRSENS PROGRAM OM ANARKISMEN
  GRØNN ANARKISME
  Det norske systemet, et anarki mellom liberalisme og marxisme
  Norske ledere sjefer mindre
  LITT OM FRIHET OG FRIVILLIGHET
  Skolene og barnehagene bør ha formålsparagrafer basert på anarkistiske grunnprisipper
  Noen strøtanker om det anarkistiske ideal
  DIREKTE DEMOKRATI
  STYRING OG STYRERE KONTRA HERSKING OG HERSKERE
  Minst klasseforskjeller i Norge
  Lønnsforskjellene er blitt mindre
  Best betalt på "gølvet"
  KNUS PKK
  RYK OG REIS
  Om forsvaret av anarkiet
  RUSSLANDS PLASS PÅ DET ØKONOMISK-POLITISKE KARTET
  Israel 60 år. Israels plass på det økonomisk-politiske kartet
  USA på det økonomisk-politiske kartet
  Tysklands plass på det økonomisk-politiske kartet
  YTRINGSFRIHETEN - Pressens rolle under anarkismen
  Sykehusene - stats-monolitt i KRISE
  SPANIAS PLASS PÅ DET ØKONOMISK-POLITISKE KARTET
  Nei til "Storebror ser deg" - Anarkistene sier nei til EU-direktiv 2006/24 - Datalagringsdirektivet - DLD
  Halv, full eller null matmoms? Fordelingseffekter med videre
  Boikott åpnings-seremonien til OL i Beijing
  Kirken og offentlige budsjetter
  Subsidier til kapitalister/plutarker i U-land vil ikke hjelpe folket
  Anarkistene støtter de nye foreslåtte grep for å gjøre Oslo til en virkelig kulturhovedstad
  Den kompakte majoritet mot ny ekteskapslov
  PST bør nå skjerpe overvåkingen av nazi-miljøet
  Høyresiden, populistene og Oslo Arbeiderparti burde skamme seg
  En anarkistisk kritikk av Arne Næss
  Svein Longva er død
  En sannsynlig naturlig forklaring på Snåsamannens suksess og et friskt fraspark mot helsestatsråd "healing" Hanssen
  Kritikk av Navarsetes og Senterpartiets angrep på ytringsfriheten
  Nei til blanding av politi og religion!
  Politiaksjoner - kjeltringstreker og politisk torpedovirksomhet? Anarkistenes syn!
  Anarki, ikke regjeringssystem i Norge!
  Søkelys på de diagnostiske kriteriene for psykose og paranoid schizofreni i tilknytning til Breivik saken. En foreløpig kommentar
  Ad Breiviksaken og antiterrorisme. Strengere kontroll!
  Et utvalg av artikler med relevans til Breiviksaken
  Pelsdyrnæringen og anarkisme

  Google international translation tool - Norwegian to English and more


  Pelsdyrnæringen og anarkisme

  Green Anarchist International Association, GAIA's aksjon ALFA, Animal Liberation From Abuse, betyr ikke nødvendigvis nedleggelse av pelsdyrnæringen i Norge og internasjonalt. Men næringen må skjerpe seg. Dyremishandlere i næringen må straffes på linje med andre dyremishandlere. Kanskje straffereaksjonene generelt er for slappe. Det bør være forbrukernes frie valg som eventuelt vil føre til en avvikling av pelsdyrnæringen, ikke statlige forbud. Noen anarkister velger i denne sammenheng syntetisk pels, og oppfordrer andre til å gjør det samme. Problemstillingen kan diskuteres mer. Oppdatering: Stortinget har vedtatt å avvikle pelsdyrnæringen i Norge i løpet av noen relativt få år.

  V. h. S. Olsen - Landsråd i Norges Anarkistråd. 15.11.2011. Oppdatert.


  EUs viktigste institusjoner - vi må kjenne fienden for å overvinne den.
  I EU er det et stort demokratisk underskudd. EU er i stor grad toppstyrt, fra øvrigheten og ned til folket.

  EU har et overgrodd topptungt byråkrati i lønn og rang. Norge har ingenting i EU å gjøre.

  1. Lovgivende, 2. utøvende og 3. dømmende myndigheter - i EU.

  1. Lovgivende forsamlinger. Det er et to-kammer system - delvis tilsvarende «Senat» og «Representantenes hus» i Kongressen i USA, men bare ett kammer er folkevalgt.

  1.1. Rådet for Den europeiske union (noen ganger bare kalt Rådet, i media også kjent som Unionsrådet eller Ministerrådet) utgjør, sammen med Europaparlamentet, EUs lovgivende myndighet. Rådet består av 27 regjeringsministre, én fra hvert av EUs 27 medlemsland, men hvilken minister som representerer hvert land på et gitt møte avhenger av møtets dagsorden. Ettersom ministrene ofte er svært opptatt med sine respektive innenriks-saker, blir mye av arbeidet før ministermøtene forberedt og klargjort av Coreper (Comité des représentants permanents). Formannskapet spiller en viktig rolle i den daglige driften av institusjonen, og er den drivende kraften i den lovgivende prosessen. Formannskapet organiserer og leder alle møter og må være i stand til å komme frem til gode kompromisser mellom medlemslandene. Formannskapet rulleres hver 6. måned, og holdes ikke av en individuell person, men av et lands regjering. Tilsvarer delvis -  i egenskap av lovgivende forsamling, Senatet (delstatsforsamling) i USA, men er ikke direkte valgt av befolkningen i de respektive medlemslandene.

  1.2. Europaparlamentet er den eneste institusjonen i EU som er direkte valgt av EUs innbyggere. Parlamentet vedtar lover sammen med Rådet. Tilsvarer delvis i egenskap av lovgivende forsamling Representantens hus i USA.

  2. Utøvende myndighet/regjeringsorganer i EU (er delt i et strategisk organ og et taktisk organ)

  2.1. Det europeiske råd, også kalt EUs toppmøter, er et av styringsorganene i EU, ved siden av EU-kommisjonen, Europaparlamentet, Domstolen og Rådet. Det europeiske råd består av stats- eller regjeringssjefene i medlemslandene, samt presidentene i Europakommisjonen og Europaparlamentet, og ledes av EUs President. Det kalles derfor også «EUs toppmøte». Det europeiske råd fastlegger EUs generelle politiske retningslinjer og prioriteringer, dvs. det er i hovedsak å betrakte som et strategisk regjeringsorgan. Beslutningene fattes ved enstemmighet. Møter i Det europeiske råd holdes minst to ganger i halvåret. Dette rådet ledes av en president som velges av rådets medlemmer for to og et halvt år med mulighet for gjenvalg én gang. Det europeiske råd, som er et regjeringsorgan, må ikke forveksles med Rådet for den Europeiske Union (Consilium) - noen ganger bare kalt Rådet, som er et lovgivende organ.

  Presidenten for Det europeiske råd (også kalt EU-presidenten) må ikke forveksles med EUs fire andre sentrale presidenter:

  • Presidentskapet i Rådet (Ministerrådet/Consilium), en roterende funksjon der medlemslandene etter tur, på halvårsbasis, leder arbeidet i Rådet (Consilium)
  • Presidenten for EU-Kommisjonen (tilsvarer delvis regjeringssjefen/statsministeren i et land, regnes som EUs mektigste sjefsperson)
  • Presidenten for Europaparlamentet (tilsvarer delvis stortingspresidenten i Norge)
  • Presidenten for  EU-domstolen.
  Det mangler altså ikke på mektige toppstillinger/presidenter blant den politiske øvrigheten i EU. EU kan litt humoristisk kalles et «mangehodet troll».

  2.2. Europakommisjonen (også kalt EU-kommisjonen) er en av Den europeiske unions institusjoner. EU-kommisjonen er antakelig den mektigste institusjonen i EU. Den består av en kommissær for hvert medlemsland, og ledes av en president. Kommisjonen velges av Europaparlamentet og utnevnes av Det europeiske råd (stats- og regjeringssjefene). Kommisjonens oppgave er å fremme lovproposisjoner for EUs to lovgivende institusjoner, Europaparlamentet og Den europeiske unions råd (tidligere «ministerrådet»). Europakommisjonen skal dessuten sette de vedtatte lovene ut i livet. Europakommisjonen står selvstendig i sitt forhold til medlemslandene. Den kan uttale seg kritisk til medlemslandenes politikk og stevne dem for retten. Kommisjonen kalles gjerne for «traktatenes vokter». EU-kommisjonen tilsvarer delvis regjeringen i et land, men altså her for hele EU, men denne regjeringsfunksjonen er ikke 100% fordi Det europeiske råd fastlegger EUs generelle politiske retningslinjer og prioriteringer (strategier), som EU-kommisjonen må holde seg innenfor (kommisjonen har altså i hovedsak en taktisk funksjon). Man kan derfor si at regjeringsfunksjonen i EU er delt i et strategisk organ (Det europeiske råd) og et taktisk organ (EU-kommisjonen).

  3. Dømmende myndighet - retts-system.

  3.1. EU-domstolen er EUs dømmende myndighet på fellesskapsrettens område og består av en dommer fra hver medlemsstat, samt en president.

  Det er altså et stort demokratisk underskudd i EU, med et overgrodd topptungt overnasjonalt byråkrati. Gini-indeksen, som måler topptungheten i inntektspyramiden, for EU sett samlet, har ligget på rundt 30 prosent i de senere årene. I Norge er den rundt 25 prosent. I både statisme og kapitalistiske tendenser, ligger EU langt over Norge. Vi har ingenting i EU å gjøre.

  Mvh. Norges Anarkistråd (NA) - The Norwegian Anarchist Council (NACO)
  03.07.2019 - Oppdatert

  Fra: NY TID <truls@nytid.no>
  Sendt: søndag 22. mai 2022 09:20

  Takk,
  men hvor i dette er Europa-rådet, dvs det Jagland ledet.
  Er noe villedende med alle rådene..

  Alt godt,
  Truls
  Ansvarlig redaktør, NY TID

  Svar: Europarådet er ikke tilknyttet Den europeiske union (EU), og må ikke forveksles med Rådet for Den europeiske union og Det europeiske råd, som begge er organer i EU. Europarådet er en traktatfestet, mellomstatlig organisasjon med 46 hovedsakelig europeiske medlemsstater, som har til sammen 800 millioner innbyggere.

  Takk.
  La oss holde kontakt, da NY TID har en anarkistisk linje :-)
  Kom gjerne med tekstforslag til oss.

  Alt godt,
  Truls
  Ansvarlig redaktør

  Hei Truls - fint dere har en anarkistisk linje...

  Finner du noe på www.anarchy.no inkludert http://www.anarchy.no/andebatt.html hvor vi har plassert ditt innlegg/spørsmål og svar, som dere kan bruke i NY TID så er det fritt fram. Siter gjerne, men det er lov å bruke stoffet til inspirasjon for egne innlegg uten å sitere også.

  Ad mer EU-debatt, klikk på http://www.anarchy.no/eu.html


  Bokanmeldelse: «Den ukrainske makhnovist-bevegelsen 1918-21»

  Nisus Forlag har nå oversatt og utgitt «Den ukrainske makhnovist-bevegelsen 1918-21» av Peter Arshinov. Originalen ble utgitt i 1923.

  Russland invaderte Ukraina i 2022. I disse dager deltar ukrainske anarkister, men også belarusiske, russiske og anarkister fra andre land i et territorialt forsvar av Ukraina. Det er ikke en støtte til den ukrainske stat eller til president Volodymyr Zelenskyj, men et forsvar av det ukrainske territoriet mot en okkuperende invasjonsmakt. Ukraina har også tidligere hatt anarkister som har kjempet mot invasjon og kontrarevolusjon.

  Det er 100 år siden slutten på den russiske borgerkrigen. Det vil derfor være interessant å se på den russiske borgerkrigen i Ukraina 1918-1922, hvor de ukrainske anarkistene kjempet mot både bolsjevikene, de kontrarevolusjonære og invasjonsstyrker fra Østerrike, Ungarn og Tyskland. Sentral her var Nestor Makhno (1888-1934), lederen for Den revolusjonære opprørshæren i Ukraina,  også kjent som den sorte hæren eller som Makhnovtsi. På sin topp i desember 1919 hadde den rundt 83 000 infanterister, 20 135 kavalerier, 1 435 maskingevær og 118 kanoner, samt syv pansrede tog  og noen panservogner. I august 1921 hadde Makhno tapt kontrollen over Ukraina og han flyktet utenlands hvor ham endte opp i Paris.

  Boken handler først og fremst om revolusjonen i Ukraina, om anarkistenes kamp og nederlag, om bolsjevikenes svik og kontrarevolusjon. Den kan også leses i lys av bolsjevikenes kontrarevolusjon i den store russiske revolusjonen. 

  I et appendiks til boken er det tatt med flere av proklamasjonene fra den makhnovistiske bevegelsen. 

  Peter Arshinov (1886-1937) var anarkist og deltok selv aktivt i Makhnos kamp.  Han emigrerte til Tyskland i 1922. Senere flyttet han til Frankrike og USA. På 1930-tallet skal han ha forlatt anarkismen til fordel for bolsjevikene. Han returnerte til Moskva i 1933. Under Stalins store utrenskninger som toppet seg i 1937 ble han forøvrig henrettet samme år, visstnok anklaget for å forsøke å gjenopprette anarkismen i Russland.

  Boken er oversatt av Atle Kultorp Hesmyr på radikalt bokmål. Noe som kanskje er litt uvant for yngre lesere. Det virker som om setningsoppbygningen til tider er direkte oversatt og ikke fornorsket. Enkelte fremmedord kunne også med fordel vært byttet ut med norske ord.

  Harald Fagerhus
  (For ordens skyld: Jeg har selv utgitt en e-bok på Nisus Forlag i 2020: «Anarkismen og syndikalismen i Norge ca. 1850-2000»)

  https://ebok.no/ebok/den-ukrainske-makhnovistbevegelsens-historie-1918-21_peter-arshinov/?fbclid=IwAR12kYRvqJZLf0Coh0opu_h0WZOExeqQQZZemwOFCnHWPPJWqr6FcQJK6sQ&fs=e&s=cl


  Hei Harald Fagerhus m. fl. Det er gini-indeksen for inntekt som er interessant for systemanalyse.
  Formuesfordelingen har ingen - til liten – selvstendig betydning. Argumenter for å holde formuesfordelingen utenfor sosialisme-estimeringen.

  Av konsulenten (J-HØ)

  I aksjeselskaper har aksjeeierne ved generalforsamlingen vedtaksrett over styret i bedriften, og kan sparke sjefene i bedriften bl.a. , men de har ingen reell makt over den daglige driften og rangsfordelingen der, dvs. det politisk/administrative hierarki i bedriften. De kan ikke gå inn å styre arbeiderne, grunnplanet. Det er det sjefene som gjør, og arbeiderne har en del de skal ha sagt både i Norge og også delvis i USA, UK og EU. I Norge er mye av aksjekapitalen eid av sentraladministrasjonen og kommunene. Det blir feil å si at formuesfordelingen hvor sentraladministrasjonen og kommune er på toppen, har kapitalistisk makt. Det er ikke storkapitalistene som bidrar stort til eierkonsentrasjon som har økt litt i Norge. Også jeg har aksjer og får verdistigning og utbytte av det, som inngår i min inntekt, og dermed bidrar til gini-indeksen for inntekt. Og når jeg kjøper aksjer er det stort sett kun for å få utbytte og verdistigning (kan også tape).

  Dette er en form for sparing, og det må være lov å spare i et land: Sparekapitalen er ingen stor maktfaktor. Dessuten, når formuen er plassert i aksjer, som rikingene stort sett gjør, så er de bedre til å forvalte rikets realkapital enn offentlig sektor stort sett, og dette er en positiv innflytelse, ikke en uheldig maktfaktor i rangs- og inntektsdistribusjonen. Mange aksje-eiere gidder ikke gå på generalforsamlingene, fordi de er stort sett sandpåstrøingsorganer for ledelsen i bedriftene, deriblant jeg J-HØ. Kommer det en viktig sak vil jeg imidlertid gå og utøve eier-innflytelse. Kan ikke kalle det makt, for generalforsamlingen er en form for demokrati, ikke som i samvirkebevegelsen, hvor det gjelder en person - en stemme (og de har betydelig formue som teller med i formue-konsentrasjonen også), men en aksje – en stemme. De store aksje-eierne har da størst innflytelse, men alle har lik talerett bl.a., på generalforsamlingen, og kan argumentere på like fot for sin sak. Beste argument vinner ofte, uansett hvor mange aksjer man har.

  Det er i første rekke inntektene og inntektsfordelingen som blir påvirket av formuesfordelingen: Det blir en feilaktig dobbelttelling om vi skal la formuesfordelingen inngå i sosialisme-estimeringen også. Det holder med gini-indeksen for inntekt. Formuesfordelingen virker inn på inntektene via utbytte på aksjene og verdistigning, og dermed gini-indeksen for inntekt, men det blir en feil dobbelttelling å la formuesfordelingen også inngå i sosialisme-estimeringen selvstendig. Så slutt å mase om at formuesfordelingen skal ha selvstendig betydning i tillegg til gini-indeksen for inntekt. Det blir en feil dobbelt-telling. Sosialismegraden blir ikke bestemt bare av likhet, også økonomisk frihet målt med effektivitet, dvs. BNP per capita målt i volum, dvs. til faste priser - bidrar noe, se artikkelen nedenfor hvor dette er forklart med eksempel fra USA:

  No significant change in the economic-political system in USA from 2003-7 to 2018-19

  THE 25 HIGHEST RANKING COUNTRIES ACCORDING TO LIBERTARIAN DEGREE ETC.
  THE LIBERTARIAN DEGREE = THE DEGREE OF DEMOCRACY = 100 % - THE AUTHORITARIAN DEGREE
  SYSTEM ANALYSIS. DATA FROM 2003-2007.  Countries:

  Rank of country according to libertarian degree, and type of system

  Libertarian degree and (authoritarian degree) %

  Degree of socialism
  and (capitalism) %

  Degree of autonomy and
  (statism) %

  Gini-index

  Norway

  1 Anarchy

  54,0 (46,0)

  55,0 (45.0)

  53,2 (46,8)

  25,8

  Switzerland

  2 Anarchy

  53,0 (47,0)

  51,0 (49,0)

  55,1 (44,9)

  33,1

  Iceland

  3 Anarchy

  52,0 (48,0)

  54,0 (46,0)

  50,1 (49,9)

  25,0 (est.)

  Liechtenstein

  4 Soc.dem.

  49,5 (50,5)

  51,4 (48,6)

  47,7 (52,3)

  32,0 (est.)

  Luxembourg

  5 Soc.dem.

  49,2 (50,8)

  52,1 (47,9)

  46,5 (53,5)

  30,8

  Denmark

  6 Soc.dem.

  48,8 (51,2)

  55,3 (44,7)

  43,0 (57,0)

  24,7

  Japan

  7 Soc.dem.

  48,5 (51,5)

  55,2 (44,8)

  42,6 (57,4)

  24,9

  Belgium

  8 Soc.dem.

  48,2 (51,8)

  54,0 (46,0)

  43,0 (57,0)

  25,0

  Finland

  9 Soc.dem.

  47,9 (52,1)

  53,8 (46,2)

  42,6 (57,4)

  26,9

  Sweden

  10 Soc.dem.

  47,5 (52,5)

  54,0 (46,0)

  41,7 (58,3)

  25,0

  Netherlands

  11 Soc.dem.

  47,2 (52,8)

  52,0 (48,0)

  42,8 (57,2)

  30,9

  Canada

  12 Soc.dem.

  46,8 (53,2)

  50,9 (49,1)

  43,0 (57,0)

  33,1

  Austria

  13 Soc.dem.

  46,5 (53,5)

  52,1 (47,9)

  41,4 (58,6)

  30,0

  Ireland

  14 Populist

  46,2 (53,8)

  45,0 (55,0)

  47,4 (52,6)

  35,9

  Germany

  15 Soc.dem.

  45,9 (54,1)

  53,0 (47,0)

  39,6 (60,4)

  28,3

  Spain

  16 Soc.dem.

  45,5 (54,5)

  51,5 (48,5)

  40,1 (59,9)

  32,5

  Australia

  17 Populist

  45,0 (55,0)

  48,0 (52,0)

  42,2 (57,8)

  35,2

  United King.

  18 Populist

  44,5 (55,5)

  44,7 (55,3)

  44,3 (55,7)

  36.0

  New Zealand

  19 Populist

  44,0 (56,0)

  44,6 (55,4)

  42,4 (57,6)

  36,2

  France

  20 Soc.dem.

  43,5 (56,5)

  51,4 (48,6)

  36,6 (63,4)

  32,7

  Italy

  21 Populist

  43,0 (57,0)

  44,7 (55,3)

  41,3 (58,7)

  36,0

  USA

  22 Cons. lib.

  42,5 (57,5)

  24,5 (75,5)

  69,8 (30,2)

  40,8

  Israel

  23 Populist

  42,3 (57,7)

  47,8 (52,2)

  37,3 (62,7)

  35,5

  Hong Kong

  24 Cons. lib.

  42,1 ( 57,9)

  22,1 (77,9)

  74,8 (25,2)

  43,4

  Greece

  25 Populist

  42,0 (58,0)

  47,9 (52,1)

  36,6 (63,4)

  35,4

  The degree of socialism is dependent of economic equality and freedom, again indicated with efficiency of the system. The gini index is an indicator for capitalism vs. socialism. A gini index above 35 indicates capitalism, a gini index below 35 indecates socialism. In addition to this a high  and somewhat increasing GDP per capita measured in constant prices, contributes to socialism, as an indicator of efficiency. Equality contributes far more than efficiency in estimating the degree of socialism vs. capitalism.

  Gini indexes for USA; 2019: 41.5, 2017: 41.2, 2016: 41.1; 2015: 41.2, 2003-7: 40.8. A very small increase. The GDP per capita in constant prices has increased a bit from 2003-7 to 2017-19. Thus, all in all, there is no significant change in the degree of capitalism vs. socialism, in USA. The degree of autonomy vs. statism has not increased significantly either. Thus, there has not been a significant change in libertarian vs authoritarian degree, and capitalism vs socialism and autonomy vs. statism in the USA since 2003-7 see the table above. The USA’s system is stable, as a significant capitalist and autonomous system, i.e. a conservative liberalist system. The degree of democracy has not changed significantly. Source: IIFOR.


  Filosof mener han har funnet meningen med universet... Han er helt på feilspor, mener de liberale sosial-demokratene...

  Fra: FRISKE FRASPARK! UKENYTT FRA ANARKISTENE <ff@anarchy.no>
  Sendt: søndag 19. november 2023 07:10
  Til: Anarchists and syndicalists etc. <fb@anarchy.no>; International newsmedia and mandated persons etc. <fb@anarchy.no>
  Emne: Filosof mener han har funnet meningen med universet... Han er helt på feilspor, mener de liberale sosial-demokratene...

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

  Fra: Anarkistisk Universitetslag - The Anarchist International University Federation <fb@anarchy.no >
  Sendt: søndag 19. november 2023 06:30
  Til: 'nyhetsbrev@nyhetsbrev.morgenbladet.no' <nyhetsbrev@nyhetsbrev.morgenbladet.no >
  Emne: SV: Filosof mener han har funnet meningen med universet

  Sinnssyk fyr denne «filosofen». Religiøs tulling, les http://www.anarchy.no/cosmology.html så skjønner dere hvorfor...

  God Søndag. Ha en fin dag.

  Mvh Anna Quist og Jens Hermundstad Østmoe for The Anarchist International (= liberale sosial-demokrater)

  Fra: Morgenbladet <nyhetsbrev@nyhetsbrev.morgenbladet.no >
  Sendt: søndag 19. november 2023 06:05
  Til: ifa@anarchy.no
  Emne: Filosof mener han har funnet meningen med universet

  Morgenbladets nyhetsbrev

  Filosof mener han har funnet meningen med universet

  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ I boken Why? The Purpose of the Universe konkluderer filosofiprofessor Philip Goff med at universet har en hensikt. – Universet er i seg selv et bevisst sinn, med egne formål.
  Bilde er fjernet av sender.


  Morgenbladet - Grubbegata 6, 0179 Oslo, Norge

  Meld deg av

  Levert av Make


  Innspill til Arbeiderpartiets nye program hvor Brenna er primus motor.
  Programmet bør være konsistent med prinsippene for det liberale sosial-demokratiske (= anarkistiske) ideal og vedtakene fra deres 17 kongress, se nedenfor:

  Det anarkistiske (= liberale sosial-demokratiske) idealet  - anarkistenes (de liberale sosial-demokratenes) langsiktige økonomisk-politiske mål

  Det anarkistiske idealet er generelt et samfunn såvidt mulig innrettet etter anarkistiske prinsipper, som en ledestjerne for den økonomisk-politiske styringen m.v.. Prinsippene for det anarkistiske idealsamfunnet er: 100% sosialisme og autonomi i vid forstand, effektivitet (Pareto-optimalitet, også med hensyn på miljøfaktorer) og rettferdighet (ombyttekriteriet, at ingen vil bytte posisjon med noen annen, når alt kommer til alt), minimale rangs- og lønnsforskjeller - politisk/administrativt og økonomisk hierarki, herunder frihet (uten andres frihets berøvelse, slaveri og tyranni), likhet, solidaritet; sosial justis inklusive libertær (frihetlig) lov (vedtatt direkte av folket selv eller via delegater) og optimal orden, rettssikkerhet og menneskerettigheter, frie kontrakter (ikke slavekontrakter), frie initiativer, ateisme (anarkismen er et sekulært prosjekt, men innebærer full religionsfrihet), antimilitarisme (basert på gjensidig nedrustning og styrkebalanse), internasjonalisme (ikke overnasjonalisme, eller nasjonalisme), desentralisme, selvstyre og føderalisme (ikke hierarkisk, EU-aktig), selvforvaltning (autogestion) og frihetlig kommunalisme, dvs. beslutninger tas i hovedsak lokalt av de vesentlig og konkret berørte - fra enhver etter evne - til enhver i følge behov.

  ENTEN ELLER... BORGERLIG ELLER SOSIALIST - HØYRE ELLER VENSTRE? ER EN SYK OG FEIL PROBLEMSTILLING: ANARKISTENE ER BÅDE OG.
  VI ER LIBERALE SOSIAL-DEMOKRATER, BÅDE BORGERLIGE OG SOSIALISTER. VI ER DET PROGRESSIVE SENTRUM. DET BESTE FRA BEGGE SIDER I DEN POLITISKE ØKONOMIEN.

  Se vedtakene fra Anarkistenes 17. kongress. http://www.anarchy.no/17aicongress.html

  Det vesentligste av produksjonen skal foregå privateid, og med vanlige, kanskje storfamilie, private husholdninger. Samvirkebevegelsen kan utvides, men også ordinært grønt privat næringsliv, bl.a. i nettverksorganisasjoner med flate strukturer, har absolutt sin plass i den desentraliserte plan+privat-økonomien. Store hierarkiske statsbedrifter på linje med det fordums Jernverket i Mo i Rana, og store offentlige styrings-byråkratier, har liten til null plass i den nye grønne og effektive samfunnsøkonomien. Det må være fri konkurranse, men toppskatt på stor formue, så det ikke utvikler seg oligopoler og monopoler. Frikonkurransemodellen, med grønne avgifter og subsidier + topp-formuesskatt, er egentlig anarkistisk (sosialisme + autonomi) = liberalt sosial-demokrati = reelt demokrati = det libertære, i motsetning til det autoritære, som skal på historiens skraphaug all over. Der forurenser det autoritære ikke, og forsurer ikke livet til Folket.

  LITT OM KAPITALISME VS. SOSIALISME OG ANARKISME...

  NB! Skillet mellom kapitalisme og sosialisme går ikke på om bedriftene har fortjeneste (profittmaksimering) som mål eller ikke, men om fortjenesten, eller rettere sagt inntektene, blir signifikant ulikt fordelt når alt kommer til alt, eller ikke; sosialisme er signifikant likhet, frihet, etc. og fortjeneste og frikonkurranse kan utmerket godt være en del av dette, bare det ikke utarter til oligopoler og monopoler med kjempefortjeneste, der dette ikke er hensiktsmessig. Sosialisme har i bunn og grunn egentlig ingenting med statsbedrifter og null fortjeneste å gjøre, bare så dere veit det. Et samfunn hvor det er fy, fy og forbudt å tjene betalingsmidler (penger), strider mot genene til folk flest, og vil aldri og ikke fungere bra pga. bl.a. korrupsjonsloven, som også i stor grad er genbestemt. Men det går an å organisere seg til signifikant likhet, frihet etc. og godt miljø, via avgifter og subsidier og topp-formuesskatt - i vesentlig markedsøkonomi - som nevnt over, med videre... Det er det som er anarkisme = liberalt sosial-demokrati - alltid inklusive grønt, i bunn og grunn, ANarkistisk ORGanisasjon (ANORG).

  Korrupsjonsloven er «Makt korrumperer tendensielt [også moralsk], og allmakt korrumperer absolutt.» (Baron Acton)

  Mvh Professor Dr. cand. oecon. og cand. oecon. polit. libertar. Jens Hermundstad Østmoe alias Timian Sabatini. Ved NØI-INDECO-OSE & IIFOR-PGU OG FABS/AMP.

  NØI-INDECO-OSE WEB: www.indeco.no
  IIFOR WEB: http://www.anarchy.no/iifor.html
  PGU WEB: http://www.anarchy.no/au.html

  PS. AD FORMUESSKATTEN. VI KREVER SKATTEFRITAK OPP TIL 7 MILLIONER NOK, MEN TOPPSKATT PÅ MILLIARDFORMUER.
  HVOR STOR DENNE SKAL VÆRE KAN DISKUTERES. DEN MÅ IKKE VÆRE SÅ STOR AT RIKINGENE FLYTTER TIL SVEITS.

  LITT OM FRIHET OG FRIVILLIGHET

  Frihet og sosial rettferdighet/justis er to grunnleggende anarkistiske prinsipper. En må her gjøre oppmerksom på at frihet ikke alltid er det samme som frivillighet, som ikke er et like grunnleggende anarkistisk prinsipp. Frivillighet kan nektes dersom tvangen er liten i forhold til friheten som opprettholdes ved hjelp av tvangen. F.eks. er tvungen verneplikt med på å opprettholde et lands frihet fra okkupasjon. Hovedregelen er likevel at frihet og frivillighet går hånd i hånd. Det bør være minst mulig tvang utover det rent nødvendige. Nødvendig tvang har noe med å unngå gratispassasjerer å gjøre. For eksempel er skatter og avgifter en tvang som bør brukes for å få frihet til kollektive goder som er gratis eller sterkt subsidierte. Gratispassasjer problematikken, og 1/n-tedels effekten til pulverisering av ansvaret ved produksjon av kollektive goder, i kombinasjon med spill-lignende effekter a la Fangens dilemma, viser at individuell rasjonalitet ofte fører til kollektiv irrasjonalitet, mindre produksjon av kollektive goder enn det som er velferdsmessig optimalt, dersom finansieringen kun er basert på frivillighet. 

  Man kan altså ikke si at et økonomisk-politisk system med mye skatter og avgifter er mindre anarkistisk enn et system med lavere skatter og avgifter, så lenge skatter og avgifter i hovedsak går til dekning av produksjon av kollektive goder, herunder en rettferdig fordeling, eller til å takle eksternaliteter og andre markedsfeil, og i liten grad går til profitt bredt definert til byråkrati og/eller herskere. En forutsetning er at det er bred konsensus om skatte- og avgiftsnivået. Skatten har da ideelt sett en karakter av sosial kontingent, bestemt direkte demokratisk eller via delegater, av folket selv, og er dermed skatt bare i navnet, ikke i gavnet. Her er det snakk om grader av kontingent kontra skatt, da definert som noe som innkreves på udemokratisk vis, over hodet på folket og mot folkets interesser. Under alle omstendigheter er snyteri på skatten å oppfatte som tjueri fra felleskassen, noe som ikke kan aksepteres. Det fullkomne anarkistiske ideal, 100% anarki, med 100% sosialisme og 100% autonomi, er også 100% basert på frivillighet. Dette forutsetter imidlertid at folk har utviklet, via opplærings-systemet bredt definert, en meget høy anarkistisk, inklusive sosial, bevissthet. I dag kan man ikke si at denne forutsetningen er oppfylt.

  Man kan kanskje med en viss rett si anarkismen er prinsipielt i mot tvang, og er i hvert fall i mot unødvendig tvang, og satser på frivillighet der dette er optimalt, men vi er ikke prinsipp-ryttere med hensyn på tvang. Anarkistene har blant annet gått unisont ut mot rusreformen til Venstre & Co: Løsningen angående narkotika er vel både straff og behandling. Enten straff eller behandling er en syk problemstilling, feil spørsmål! Som gir idiotiske svar! Frihet til dop er lik slaveri! Anarkistene er mot narkotika-liberalisme, og mot liberalismen i sin alminnelighet.

  Anarkistene er i praktisk politikk sosial-individualister, dvs. liberale sosial-demokrater. Vi er selvfølgelig heller ikke mot forsvaret, politi og rettsvesen og fengsler, så lenge fanger behandles humant, med sikte på rehabilitering. Politisk bruk av tvang og politiske fanger og lignende er selvfølgelig uakseptabelt fra anarkistisk hold.

  PS. Anarki og anarkisme kort definert er system og styring uten hersking/hersker(e), dvs. samarbeid uten undertrykkelse, tyranni og slaveri - og med minst mulig tvang. Frivillighet kan nektes dersom tvangen er liten i forhold til friheten som opprettholdes ved hjelp av tvangen. Det anarkistiske ideal, 100% anarki, er et system helt uten tvang og kun basert på frivillighet. Idealet krever en meget høy anarkistisk, inklusive sosial, bevissthet, og vi er ikke der i dag. (IIFOR/JHØ)

  AD LØNNSOPPGJØRET TIL VÅREN! DET STORE FOLKERANET MÅ TA SLUTT. FOLKET ER DE SOM IKKE HAR NOEN UNDER SEG I STILLINGEN, ALTSÅ I MOTSETNING TIL ØVRIGHETEN.
  FOLKETS REALINNTEKT HAR GÅTT NED. BNP HAR ØKT. ØVRIGHETEN HAR FÅTT MER AV BNP. SE NEDENFOR. IWW.

  Ad lønns- og inntekts-oppgjørene til våren mer generelt. Folkeranet må ta slutt. FOLKET er alle som ikke har noen under seg i stillingen sin, i motsetning til ØVRIGHETEN = BYRÅKRATIET bredt definert. ØVRIGHETEN inkluderer politikertoppene, LO-toppene og andre overordnede inklusive plutarkene (inntektstoppene) bredt definert, etc., både i privat og offentlig sektor. Nå er det KLASSEKAMP: FOLKET MOT ØVRIGHETEN. Landets inntekt, indikert ved Bruttonasjonalproduktet, BNP øker jevnt og trutt, også regnet i volum, dvs. korrigert for prisstigningen (inflasjonen). BNP regnet i volum er KAKEN i Norge, som skal deles mellom FOLKET og ØVRIGHETEN.

  ØVRIGHETEN har forsynt seg grovt og stadig mer av kaken, mens FOLKET, grasrota, har hatt realinntektsnedgang helt siden ca. 2015. Det er dette som er DET STORE FOLKERANET. ØVRIGHETEN har robbet FOLKET. Når det gjelder kompensasjon for prisstigningen må en ta hensyn til at matprisene har steget mer enn den generelle konsumprisindeksen (KPI), og FOLKET har større andel av mat på husholdningsbudsjettet enn ØVRIGHETEN. Inntektsøkningen for FOLKET må derfor være mye større enn den generelle KPI-økningen, for å få til realinntekts-vekst for FOLKET. Det må en være klar over når inntektsforhandlingene kommer i gang til våren. Først lønnsoppgjøret med LO vs NHO i spissen, så jordbruksoppgjøret og pensjonist-oppgjøret. NÅ MÅ FOLKERANET TA SLUTT, OG DET BLIR EN KRAFTIG REALINNTEKTSVEKST FOR FOLKET. FOLKET MÅ FÅ SIN RETTFERDIGE DEL AV KAKEN. OG ØVRIGHETEN MÅ DA FÅ MINDRE AV KAKEN. IWW.

  PS. IWW & NØI-INDECO-OSE-NETTVERKET: Vi skal ikke bare få slutt på FOLKERANET i år. Vi krever at FOLKET får tilbake alt som har blitt stjålet siden ca. 2015. Dvs. alt som ØVRIGHETEN har stjålet fra FOLKET i de 9 årene siden 2015, med renter og rentes-rente. 21.02.2024.

  PPS. SKAL VI UNNGÅ MYE PRISSTIGNING (INFLASJON) AV ÅRETS INNTEKTSOPPGJØR, MÅ DET IKKE GIS PROSENTILLEGG, MEN KUN KRONETILLEGG OG LITE TIL ØVRIGHETEN, MEST TIL FOLKET. SAMTIDIG BØR DET GIS SKATTELETTE TIL FOLKET, OG SKATTESKJERPELSE TIL ØVRIGHETEN.

  IWW = INTERNATIONAL WORKERS OF THE WORLD: http://www.anarchy.no/iwwai.html.


  Links

  Back to homepage